Višja Sodišča: Opinions issued on November 1997

November 28, 1997

Sklep nº I Kp 900/97 of Kazenski oddelek, November 28, 1997

Ker je sodišče prve stopnje svojo odločitev v sodbi oprlo na izpovedb prič, ki so po določbi 236. člena ZKP lahko oproščene dolžnosti pričanja in ki jih na novo glavno obravnavo, na kateri je izreklo sodbo, sploh ni vabilo, je prekršilo določbo 8. točke prvega odstavka 371. člena ZKP. 

Sodba nº I Kp 968/97 of Kazenski oddelek, November 28, 1997

Ker sta se po razglasitvi sodbe pravici do pritožbe odpovedala le obdolženec in oškodovanec, ne pa tudi državni tožilec, je podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka iz 11. točke prvega odstavka 371. člena ZKP, ker pisno izdelana sodba ne vsebuje obrazložitve. 

Sodba nº I Kp 1058/97 of Kazenski oddelek, November 28, 1997

Obdolženec, ki je imel ob prestopu meje z avtobusom v potovalni torbi skrito ročno bombo, je vnesel v državo bojno sredstvo, katerega promet posameznikom sploh ni dovoljen. 

November 27, 1997

Sklep nº Cpg 437/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 27, 1997

Pravdno sodišče s sklepom ugotovi prekinitev pravdnega postopka po določilu 212. člena ZPP, če se med tekočim pravdnim postopkom začne zoper eno izmed pravdnih strank stečajni postopek. Z začetkom stečajnega postopka namreč prenehajo zakonita in statutarna pooblastila zastopnikov pravne osebe ter pooblastilo pooblaščencu. Ker je v predmetni zadevi stečajni dolžnik po svojem zakonitem zastopniku - stečajnem upravitelju začel sodni postopek za izterjavo svoje terjatve, določilo 4. točke 212. čl...

Sklep nº Cpg 546/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 27, 1997

Po določilu tretjega odstavka 144. člena ZPPSL napoti stečajni senat na pravdo stečajnega dolžnika ali drugega upnika, ki je prerekal terjatev, o kateri že obstoja izvršilni naslov. Če ima tožeča stranka v rokah izvršilni naslov - torej pravnomočno sodno odločbo o prerekani terjatvi in je pomotoma napotena na pravdo, se bo sodišče prve stopnje ukvarjalo samo z tistimi vprašanji, ki se nanašajo na prenehanje judikatne terjatve (npr. zaradi izpolnitve), ali morebitno zastaranje te terjatve (8. ...

Sklep nº Cpg 701/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 27, 1997

V zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ZPPSL (Ur.l. RS št. 67/93 in sl.) ni določila o združevanju stečajnih postopkov. Določila 313. člena ZPP, ki ureja kumulacijo zahtevkov z združevanjem pravdnih postopkov po odredbi sodišča, ni mogoče uporabiti v stečajnem postopku. Stečajni postopek je poseben nepravdni postopek, v katerem ni mogoče uporabiti tistih določil pravdnega postopka, ki so vezana na njegovo bipolarnost in kontradiktornost - med temi je tudi 313. člen ZPP, ki om...

Sklep nº II Cp 1373/97 of Civilni oddelek, November 27, 1997

Rok za realizacijo pravice do varstva posesti se prekine ne le, če je ponovno vzpostavljeno prejšnje posestno stanje (bodisi zgrda - s samopomočjo, bodisi zlepa - tako, da je tisti, ki je posegel v posest, prostovoljno vrnil posest), marveč tudi, če je posestnik vložil tožbo zaradi motenja (ali odvzema) posesti (seveda pod predpostavko, da je sodišče tožbenemu zahtevku ugodilo). 

November 26, 1997

Sodba nº in sklep I Cpg 1082/97 of Civilni oddelek, November 26, 1997

Ločitveni upnik (hipotekarni upnik pridobi pravico do poplačila terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, iz premoženja, na katerem obstoji ločitvena pravica samo, če je terjatev in ločitveno pravico v stečajnem postopku pravočasno prijavil (1., 3. in 6. odst. 137. čl. ZPPSL). Iz zakona ne izhaja nikakršna domneva, da prijava terjatve, k jo ima sicer upnik zavarovano s hipoteko, vpisano v zemljiško knjigo na podlagi sporazuma iz 251.c člena ZIP, ki je izvršilni naslov, ker ima moč sodne porav...

Sodba nº II Cp 1110/97 of Civilni oddelek, November 26, 1997

Prispevek voznika avtomobila, ki ga je zaneslo na nasprotno polovico cestišča, k nastali prometni nezgodi znaša 80 %, prispevek voznika traktorja, ki je v tistem hipu vozil ob sredini cestišča in ni zavil v desno, da bi se izognil trčenju, pa 20%. 

Sklep nº Cp 706/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 26, 1997

1. 86. čl. Zakona o zemljiški knjigi (ZZK) določa, katere formalne predpostavke morajo biti izpolnjene, da sodišče dovoli predlagani vpis. Med drugim mora biti predlog vložen v skladu s 75. čl. ZZK (2. tč. 86. čl. ZZK), ki določa, da mora biti predlog za vpis vložen na obrazcu, ki ga predpiše minister za pravosodje. Po 40. čl. Pravilnika o vodenju zemljiške knjige pa se šteje, da je predlog vložen na obrazcu, če oblika rubrik in njihovo zaporedje v predlogu takemu obrazcu ustrezajo. Predlog, ...

Sklep nº III Cp 789/97 of Civilni oddelek, November 26, 1997

Dolžnik se je po kreditni pogodbi zavezal kot solidarni porok, po sporazumu, sklenjenem na podlagi 251. a člena ZIP, pa nastopa kot zastavni dolžnik za nepremičnino, ki je predmet izvršbe. Ker dokaza o plačilu terjatve ni predložil, je prvostopno sodišče ob nadaljnji pravilni oceni, da tudi vzporedni izvršilni postopek zoper dolžnikovo firmo ni ovira za izvršbo zoper dolžnika, utemeljeno zaključilo, da ni podanih ugovornih razlogov iz 50. člena ZIP. Premoženjske in eksistenčne razmere dolžnik...

November 20, 1997

Sodba nº in sklep Cp 761/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 20, 1997

Začasno zmanjšanje življenjskih aktivnosti spada med škodo za telesne bolečine in neugodnosti in ne med duševne bolečine. 

November 19, 1997

Sklep nº III Cp 798/97 of Civilni oddelek, November 19, 1997

Sodišče lahko samo odloča o priznanju tuje sodne odločbe kot o predhodnem vprašanju. Če tega ne stori, mora prekiniti postopek in upnika napotiti, da vloži predlog za priznanje tuje sodne odločbe. 

Sklep nº II Cp 1159/95 of Civilni oddelek, November 19, 1997

Tožbo za uveljavljanje ničnosti dokončnih sklepov delniške družbe je potrebno vložiti v roku 3 mesecev od sprejetja. Začasni sklepi prenehajo s sprejetjem dokončnih sklepov, zaradi tega tožeča stranka, ki je zamudila rok za vložitev tožbe za izpodbijanje dokončnih sklepov, za izpodbijanje začasnih sklepov nima pravnega interesa. 

Sklep nº I Cp 1242/97 of Civilni oddelek, November 19, 1997

Za zahtevek po 59. čl. Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč po 13.5.1994 ni več sodnega varstva pred samoupravnim sodiščem. Za tak zahtevek tudi ni določena pristojnost delovnega in socialnega sodišča, niti pristojnost sodišč splošne pristojnosti prve stopnje v civilnih sporih. Ker je zahtevek za varstvo zaradi nezakonite izključitve iz lovske družine po svoji naravi zahtevek za varstvo ustavne pravice do združevanja po II.

Sklep nº III Cp 788/97 of Civilni oddelek, November 19, 1997

Zoper sklep o postavitvi izvedenca v izvršilnem postopku ni pritožbe. 

November 18, 1997

Sklep nº IV Cpg 90/97 of Gospodarski oddelek, November 18, 1997

V firmo odvetniške družbe ni dopustno vpisovati priimkov oseb, ki niso odvetniki in družbeniki, ker utegnejo spraviti v zmoto, da so te osebe tudi družbeniki in odvetniki, kakor tudi v zmoto glede dejavnosti. Registrsko sodišče preizkuša ali je dodatna sestavina firme dopustna, upoštevajoč določbo 13. čl. ZGD in druge predpise, v konkretnem primeru Zakon o odvetništvu. 

Sklep nº Cpg 89/97 of Gospodarski oddelek, November 18, 1997

Tako kot pridobi zadruga pravno in poslovno sposobnost (postane subjekt pravic in obveznosti) šele z vpisom akta o ustanovitvi v sodni register, to tudi preneha biti šele z ustreznim vpisom vanj. Čeprav bi zadruga morala prenehati, pa sodišče ni izvedlo njene likvidacije in je ni izbrisalo iz sodnega registra, še vedno obstaja kot pravna oseba. 

Sklep nº IV Cpg 85/97 of Gospodarski oddelek, November 18, 1997

Čeprav so bile vse gospodarske družbe dolžne uskladiti z ZGD v roku do 31.12.1994, pa še vedno obstajajo kot pravne osebe, kot subjekti pravic in obveznosti, saj jih sodišče še ni likvidiralo niti izbrisalo iz sodnega registra. 

November 17, 1997

Sklep nº Cpg 300/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 17, 1997

Določilo 2.odstavka 55. člena ZIP, o dovoljenem ugovoru po izteku osemdnevnega roka, se nanaša samo na drugi del izvršilnega sklepa - torej na tisti del, s katerim je dovoljena izvršba. Če torej dolžnik v ugovoru po izteku roka uveljavlja dejstvo, ki se nanaša na samo terjatev (glej 1.odst. 51.člena in 1.odst. 54. člena ZIP), sodišče ravna tako, kot pri takem ugovoru v "klasični" izvršbi - odloča o ugovoru skladno s členi 52 do 54 ZIP. Prvi del sklepa iz 2.odstavka 38. člena ZIP je po pravnom...

Sklep nº Cpg 391/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 17, 1997

Šele novela zakona o sodnih taksah, ki velja od 27.7.1996 dalje, je uvedla povišano takso tudi za tako imenovano gospodarsko izvršbo. 

November 14, 1997

Sklep nº Cp 720/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 14, 1997

Zapuščinsko sodišče povzame v sklep o dedovanju sporazum o delitvi zapuščine, če so ga sklenili vsi dediči. Sporazum je pogodba, ki jo ni mogoče izpodbijati s pritožbo proti sklepu o dedovanju, ampak le s tožbo po splošnih obligacijskih predpisih. Sklep o dedovanju je mogoče izpodbijati le glede trditve, da sporazuma niso sklenili vsi dediči, ali da je bil sporazum netočno povzet v sklep o dedovanju. 

November 13, 1997

Sklep nº Cp 727/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 13, 1997

Če so pred sklepanjem konkretnih pravnih poslov prodajalcem oblastne strukture (tudi predstavniki zadrug) grozile s siceršnjo arondacijo, če ne bodo prodali zemljišč, je podana grožnja po čl. 5 ZDEN. 

November 12, 1997

Sklep nº I Cp 945/97 of Civilni oddelek, November 12, 1997

Delovni spori v zvezi s prisilno poravnavo in stečajem ter likvidacijo so spori, za katere je pristojno delovno in socialno sodišče, ne pa okrožno sodišče. 

Sklep nº I Cp 748/97 of Civilni oddelek, November 12, 1997

Le na podlagi pravnomočne sodne odločbe o ukinitvi preživnine bi lahko dolžnik v izvršilnem postopku preprečil izvršbo na poplačilo upničine preživninske terjatve, sklicujoč se na dejstvo, da je terjatev prenehala. 

Sklep nº I Cp 1374/97 of Civilni oddelek, November 12, 1997

Določba 7. odst. 164. čl. ZPP se analogno uporablja tudi v primerih, ko je izdana sodba brez glavne obravnave (npr. sodba na podlagi pripoznave, sodba na podlagi odpovedi, ali sodba po 496. čl. ZP). 

November 07, 1997

Sodba nº Cp 683/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 07, 1997

Če se v pretepu več oseb oškodovanec le brani pred napadalci, ne more biti soodgovoren, ne glede na svojo aktivnost. Če sodišče ugotovi, da sta dva napadalca poškodovala oškodovanca, ne more pa ugotoviti njunih deležev, gre za solidarno odgovornost. Za 1 mesec zmernih bolečin in neugodnosti med zdravljenjem je pravična denarna odškodnina 100.000,00 SIT. 

November 06, 1997

Sodba nº Kp 451/97 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 06, 1997

Za storitev kaznivega dejanja umora na zahrbten način ni potrebno, da storilec v naprej zvijačno, pretkano in na goljufiv način oškodovanca spravi v položaj, da se ta ne bo mogel braniti, temveč zadostuje, da storilec izrabi zaupanje oškodovanca in dejanje stori tako, da se oškodovanec ne more braniti, saj nima možnosti, da bi zaznal delovanje obdolženca. 

Sodba nº Cp 700/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 06, 1997

Pri storitvah mora prevzemnik posla omogočiti naročniku nadzor izvrševane storitve. Prevzemnik lahko opravi le tiste storitve (avtomobilski motor), s katerimi naročnik soglaša. Če je naročnik obveščen o vrsti in zapletenosti posega, ga je dolžan prevzemnik obvestiti o ceni le na zahtevo. 

Sklep nº III Cp 771/97 of Civilni oddelek, November 06, 1997

Ne moreta teči hkrati izvršilna postopka za poplačilo iste terjatve. Med postopkom pa je mogoče predlagati nov predmet ali sredstvo izvršbe. 

November 04, 1997

Sklep nº Cpg 548/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 04, 1997

Poleg zastavne pravice je tudi fiduciarni posel podlaga za nastanek ločitvene pravice (pravice do ločenega poplačila) v stečajnem postopku. Pogodbeno ustanovljena pravna podlaga ločitvene pravice z začetkom stečaja ne ugasne - prvi odstavek 131. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (U.l. RS štev. 67/93). Če se pravni temelj ločitvene pravice konsumira s poplačilom pred začetkom stečaja (n.pr. zastavna pravica preneha zaradi plačila dolga), tega pravnega temelja ni mogoče ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners