Višja Sodišča: Opinions issued on December 1997

December 23, 1997

Sklep nº II Cp 1491/94 of Civilni oddelek, December 23, 1997

Z univerzalno sukcesijo preide posest z vsemi svojimi objektivnimi kvalitetami. Če je namreč prednikova posest zakonita, je taka tudi kvaliteta posesti njegovega univerzalnega sukcesorja. Drugače je z dobrovernostjo oz. nedobrovernostjo posesti. Ker je ta subjektivna kvaliteta odvisna od subjektivnega stališča konkretnega posestnika, se ne prenaša s sukcesijo posesti. 

Sodba nº I Cp 1588/97 of Civilni oddelek, December 23, 1997

Uveljavljanje ugovora zastaranja v pritožbi predstavlja uveljavljanje novega dejstva, torej pritožbeni razlog nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz tega razloga pa sodbe v sporih majhne vrednosti ni mogoče izpodbijati. 

December 17, 1997

Sklep nº II Cp 1463/97 of Civilni oddelek, December 17, 1997

Spori v zvezi z uporabo javne ceste, med katere sodi tudi motenje "posesti" na javni cesti, spadajo v upravno in ne sodno pristojnost. 

Sklep nº I Cp 1548/97 of Civilni oddelek, December 17, 1997

Ob tem, da je bila denarna terjatev tožeče stranke zavarovana z devizno klavzulo (ki je zagotavljala ohranitev njene realne vrednosti), so bile 6 % oz. za večino dosojenih zneskov celo 7 % mesečne obresti (kot zaslužek posojilodajalca) izračunane po konformni metodi, tako da so v razmeroma kratkem času dosegle glavnico ter jo v manj kot dveh letih presegle za več kot tri in polkrat, v nasprotju s temeljnimi načeli obligacijskega prava ter tudi v nasprotju z moralo. Take obresti zato ne morejo...

December 16, 1997

Sklep nº Cp 1094/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 16, 1997

Višina denarne odškodnine za nematerialno škodo mora biti določena po denarnih kriterijih, ki veljajo na dan novega sojenja, pri čemer znaša tako dosojena odškodnina ekvivalent - enako vrednost za posamezno uveljavljano postavko, kot je bila dosojena ob prejšnjem sojenju. V okviru takšne pravne razlage gre tudi za dejansko in pravno presojo pravilnosti in utemeljenosti v ponovljenem postopku zvišanega tožbenega zahtevka. 

December 12, 1997

Sklep nº Cpg 557/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 12, 1997

V pravdnem postopku po ugovoru zoper izvršilni sklep iz 2. odst. 38. člena ZIP odloča sodišče enako kot po ugovoru zoper plačilni nalog - odloči ali ostane izvršilni sklep v celoti ali deloma v veljavi. Na podlagi določila 193. člena ZPP o umiku tožbe velja ustaljeno stališče sodne prakse, da umika tožbe - izvršilnega predloga ni mogoče preklicati, ker tožbe - predloga več ni. Umik izvršilnega predloga oziroma tožbe neposredno vpliva na procesno stanje. Umika ni mogoče preklicati, čeprav je u...

Sklep nº Cpg 565/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 12, 1997

Sodišče mora po 109. členu ZPP pozvati stranko le takrat, ko ima njena vloga take formalne pomanjkljivosti, da je ni mogoče obravnavati. Opustitev navedbe pravnega interesa ne predstavlja formalne pomanjkljivosti vloge. Tudi v pritožbi navedena okoliščina, da toženec sedaj nima rubljivega premoženja ni razlog, da upnik ne bi vložil izvršilnega predloga na podlagi verodostojne listine. Po 2. odst. 38. člena ZIP izdani sklep postane s pravnomočnostjo izvršilni naslov in podlaga vsem oblikam izv...

Sklep nº Cpg 535/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 12, 1997

V sklepu niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih. Sodišče I. stopnje bi moralo določno navesti zakaj je izvršilni predlog še vedno napačen. 

Sklep nº Cpg 479/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 12, 1997

Niso izpodbojna tista dolžnikova pravna dejanja v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka, zaradi katerih je ugasnila pravna podlaga ločitvene pravice, ki bi upniku, kot ločitvenemu upniku, omogočila boljše poplačilo od stečajnih upnikov. Za nastanek zastavne pravice na imenski delnici je potrebna posebna oblika indosamenta in izročitev listine (prvi odstavek 233. člena ZGD in drugi odstavek 242. člena ZOR)). Pri sodobnih oblikah poslovanja z vrednostnimi papirji se izročitev pogosto o...

Sodba nº Cpg 503/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 12, 1997

Ker je insolventnost najpogostejši stečajni razlog, se upnikova vednost o dolžnikovem ekonomsko-finančnem stanju veže na vse tiste oblike plačevanja, ki ne pomenijo neposrednega denarnega toka med dolžnikom in upnikom. 

December 11, 1997

Sklep nº Cpg 325/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Po določilu 91. člena ZIP je za odločitev o predlogu za izvršbo in za samo izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik, ki je fizična oseba, krajevno pristojno sodišče, na katerega območju ima dolžnik stalno prebivališče. Določbe o izključni krajevni pristojnosti za sojenje v sporih, ki nastanejo med stečajnim postopkom, bo sodišče uporabilo le v primeru, če se bo, po eventualnem ugovoru dožlnika po 55a. členu ZIP, postopek nadaljeval v pravdi. 

Sklep nº I Cpg 1136/97 of Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Če je bila sklenjena pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo (ki še ni vpisana v sodni register), je podana verjetnost obstoja terjatve na izročitev stvarnega vložka (tudi če tožbeni zahtevek morda še ni pravilno oblikovan), čeprav je hkrati zahtevana tudi izključitev družbenika, ki mora izročiti stvarni vložek, iz (civilnopravne) družbe. 

Sklep nº Cpg 595/97 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 11, 1997

V primeru, če je uveden pravdni ali kakšen drug sodni postopek, je za odločitev o predlogu za zavarovanje z začasno odredbo in za samo začasno odredbo krajevno pristojno sodišče pred katerim je uveden postopek, skladno s določilom 2.odstavka 262.člena. Navedeno določilo velja, če je pravdni postopek uveden pred drugim sodiščem na ozemlju Republike Slovenije, ne pa če je pravdni postopek uveden v tuji državi. 

Sklep nº Cpg 639/97 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 11, 1997

Po 1.odst. 273.čl. ZIP sodišče, če upnik v določenem roku ni vložil tožbe oz. začel kakšnega drugega postopka v opravičilo začasne odredbe, ustavi na dolžnikov predlog postopek in razveljavi opravljena dejanja. Sodišče pa ne razveljavi izdano začasno odredbo po navedenem zakonskem določilu v primeru, ko je rok za vložitev tožbe sicer iztekel, dolžnik pa je predlagal razveljavitev začasne odredbe šele potem, ko je upnik že vložil tako tožbo. 

Sklep nº II Cp 1416/97 of Civilni oddelek, December 11, 1997

V primeru sodnega depozita na vrednostni papir (obveznice), ki se glasi na prinosnika, le-ta ne more biti stranka v postopku, temveč sodišče v takem primeru samo oceni ali so izpolnjeni pogoji za sodni depozit. 

Sklep nº III Cp 776/97 of Civilni oddelek, December 11, 1997

Dolžnik se v izvršilnem postopku sklicuje na neprimernost upnice za varstvo in vzgojo otroka, kar pa je lahko le predmet sodne presoje v pravdi, ki teče na podlagi dolžnikove tožbe na predodelitev otroka. V konkretnem izvršilnem postopku pa je potrebno izvršiti pravnomočno in izvršljivo sodno odločbo, po kateri je bil mladoletni otrok dodeljen v varstvo in vzgojo materi. 

December 10, 1997

Sklep nº I Cp 1558/97 of Civilni oddelek, December 10, 1997

Ob ugotovitvah, da je tožnik v začetku pomladi 1995 na travniku opravil takrat najpomembnejše kmetijsko opravilo, to je gnojenje, da bi trava hitreje in bolje zrasla, kasnejšim protipravnim posegom toženca in njegovih sorodnikov pa so tožnik in njegovi sorodniki ves čas nasprotovali, ni materialnopravno pravilna ocena prvostopnega sodišča, da naj bi tožnik v času molitvenega dejanja (košnja toženca) več ne imel posesti na travniku, zaradi predhodnih posegov toženca (odstranitev gnoja in posek...

December 09, 1997

Sklep nº Cp 1194/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 09, 1997

V ponovljenem postopku bo moralo sodišče prve stopnje izhajati iz domneve o popolnosti listine (člen 71 ZOR) in šteti, da velja tisto, kar je v pismeni obliki izraženo, vsaj v tistem delu obravnavane pogodbe, kjer ta izrecno določa, ne glede na sam naziv pogodbenih strank, da tožena stranka le "kot posrednik organizira oz. posreduje sredstva posojilojemalcem". Ta del pogodbe (točka I) je jasen in bi zato kazalo izhajati iz tega pismenega zapisa ter domnevati, da zaradi navedene domneve izraža...

December 05, 1997

Sklep nº Cp 1332/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 05, 1997

Krajevna skupnost je lahko subjekt gospodarskega spora, če je pravna oseba. 

December 02, 1997

Sodba nº Cpg 1122/95 of Gospodarski oddelek, December 02, 1997

Banka je dolžna na pisno zahtevo sodišča sporočiti podatke o bančnih vlogah, če je zoper lastnika vloge uveden sodni postopek, ni pa upravičena do plačila provizije za navedene storitve. 

Sklep nº Cp 949/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, December 02, 1997

V smislu člena 54 Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR se pridobi stvarna služnost s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal služnost 20 let, lastnik služne stvari pa temu ni nasprotoval. Pri tem je mišljeno dejansko izvrševanje služnosti v obliki in na način, kot to pač ustreza vsakokratnim potrebam gospodujoče nepremičnine. Gre za dejansko izvajanje upravičenj, ki tvorijo vsebino služnostne pravice. Pri tem je možno, da se ta izvršuje v različ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners