Višja Sodišča: Opinions issued on February 1997

February 28, 1997

Sklep nº Cp 123/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 28, 1997

Sodišče prve stopnje mora ob ugotovitvi odločilnih dejstev oceniti ravnanje enega in drugega udeleženca v prometu, ugotoviti v čem je bila podana protipravnost njunega ravnanja in kako je to vplivalo na nastanek obravnavanega trčenja. V kolikor tovrstne elemente škodnega ravnanja ugotovi tudi na strani tožnika kot oškodovanca, mora oceniti velikost njegovega prispevnega deleža pri nastanku obravnavane škode. 

February 27, 1997

Sklep nº Cpg 1544/94 of Gospodarski oddelek, February 27, 1997

Če na dva zaporedna naroka za glavno obravnavo v gospodarskem sporu ne pride nobena od pravilno povabljenih pravdnih strank, se šteje, da je tožba umaknjena, tudi če so bili sicer izpolnjeni pogoji, da bi sodišče lahko izdalo sodbo brez razpisa naroka. 

Sklep nº III Cpg 15/97 of Gospodarski oddelek, February 27, 1997

Pritožba upnika zoper sklep o ustavitvi postopka prisilne poravnave na podlagi umika dolžnikovega predloga ni dovoljena. 

February 26, 1997

Sklep nº Kp 41/97 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, February 26, 1997

Predlog predsednika senata za prenos stvarne pristojnosti na podlagi 36.čl. ZKP je šteti za procesno dejanje za pregon storilca zaradi storjenega kaznivega dejanja v smislu 3.odst. 112.čl. KZ in tedaj kot tako zastaranje tudi pretrga. 

Sklep nº Cp 17/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 26, 1997

Sodbe, ki opisno ugotavlja na katerem delu parcele je upnik pridobil lastninsko pravico in ki dolžniku nalaga, da je dolžan upniku izstaviti listino, sposobno za zemljiškoknjižni prenos priposestvovanega dela parcele na ime upnika, ker naj bi sicer tako listino nadomestila sodba, ni mogoče izvršiti brez geodetske izmere. Zato tudi sodba sama zemljiškoknjižne listine ne more nadomestiti, preden je opravljena geodetska izmera, to pa upnik lahko doseže v izvršilnem postopku, v katerem bo moral, ...

February 25, 1997

Sklep nº Cp 217/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 25, 1997

V členu 104 ZPP je izrecno določeno, da morajo stranke in drugi udeleženci v postopku podajati sodišču svoje tožbe, pritožbe in druge vloge v jeziku naroda ali narodnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi. Tovrstno določilo ZPP, ki se je prej nanašalo predvsem na pravdne stranke, ki niso pripadale narodu ali narodnostim bivše SFRJ, je glede na nastale ustavotvorne in državotvorne spremembe v Republiki Sloveniji po 25.6.1991 potrebno vnaprej uporabljati tudi za procesne udeležence iz različnih ...

Sklep nº Cpg 510/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 25, 1997

Litispendenca je podana tudi, če se izpraznitev poslovnega prostora v obeh pravdah ne zahteva iz istega odpovednega razloga (v prvi pravdi se uveljavlja neveljavnost najemne pogodbe, v drugi pravdi pa je kot pravni temelj naveden 122. člen Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Ur.l. RS št. 67/93). 

Sklep nº I Cp 233/97 of Civilni oddelek, February 25, 1997

Podana je bistvena kršitev določb postopka iz 13. točke 2. odstavka 354. člena ZPP, če iz razlogov sklepa o ureditvi meje na podlagi zadnje mirne posesti ni mogoče razbrati, koliko časa je trajala zadnja mirna posest. 

February 21, 1997

Sodba nº Cp 92/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 21, 1997

Sodišče prve stopnje je zaključilo, da obstajajo potrebni elementi za priposestvovanje stvarne služnosti v skladu s čl. 54 Zakona o temeljih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR, potem ko je v dejanskem oziru ugotovilo, da obravnavana služnostna pot obstaja že vse od leta 1954, da so jo uporabljali poleg tožnikov tudi njuni pravni predniki, da to pot uporablja za potrebe svojih zemljišč še več njihovih lastnikov in da niti tožeča stranka niti drugi lastniki sosednjih zemljišč dostopa drugače ko...

February 20, 1997

Sodba nº Cpg 1448/94 of Gospodarski oddelek, February 20, 1997

Če izvajalec opravi delo v naročnikovih prostorih in mu po zaključku del izroči ključe teh prostorov, nato pa izstavi dobavnico in račun, naročnik pa v prostorih nadaljuje z drugimi deli, je delo naročniku izročeno, naročnik pa ga je s tem prevzel in ga mora plačati. Če se izvajalec upira plačilu pogodbene kazni in pri tem navede, da je ta močno pretirana, je s tem postavil tudi zahtevek na njeno znižanje. Pogodbena kazen je nesorazmerno visoka, če predstavlja 60% vrednosti dela (vrednega pri...

Sodba nº Cpg 1435/94 of Gospodarski oddelek, February 20, 1997

Opustitev vročitve dokaznih listin, ki jih ena stranka predloži sodišču na naroku za glavno obravnavo, na katerem ni pravilno povabljene druge stranke, ni bistvena kršitev določb pravdnega postopka (še posebej, če druga stranka ne navede, v čem bi ta opustitev lahko vplivala na zakonitost in pravilnost sodbe). 

Sklep nº I Cp 1115/96 of Civilni oddelek, February 20, 1997

Sodba sodišča prve stopnje se ne sme sklicevati na razloge druge sodbe, ker sicer take sodbe ni mogoče preizkusiti. 

February 18, 1997

Sklep nº Cpg 1568/96 of Gospodarski oddelek, February 18, 1997

Registrsko sodišče lahko samo odloči o pritožbi, če ugotovi, da je pritožba utemeljena. V takšnem primeru lahko o predlogu za vpis odloči drugače, kot je odločilo s sklepom, ki se izpodbija s pritožbo. Tako lahko z novim sklepom nadomesti izpodbijani sklep.

Sklep nº Cpg 1779/96 of Gospodarski oddelek, February 18, 1997

Kadar predlagatelja, ki je hkrati tudi subjekt vpisa, v postopku vpisa v sodni register zastopa pooblaščenec, ki je odvetnik, je treba vsa pisanja vročiti pooblaščencu in ne neposredno subjektu vpisa. 

Sklep nº Cp 194/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 18, 1997

Iz trditvenega gradiva pravdnih strank izhaja, da gre za zahtevek na vrnitev neupravičeno zaplenjenega premoženja tožniku in to ne v naravi, ampak v obliki denarne odškodnine, kar ima pravno podlago v določilu člena 145 Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij - ZIKS. Glede na to je sodišče prve stopnje pravilno imelo v vidu že sprejeto načelno pravno mnenje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, objavljeno v poročilu o sodni praksi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. II/92, po katerem so...

Sodba nº Cpg 147/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 18, 1997

Akceptni nalog ni niti vrednostni papir, še manj pa denar, zato zahtevka za vrnitev akceptnega naloga ni mogoče pobotati z denarnim zahtevkom, tudi če bi bil slednji pravočasen, dokazan in s strani sodišča ugotovljen. 

Sodba nº Cpg 435/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 18, 1997

Če je akceptni nalog dan v zavarovanje plačila, je pogodba o naročilu sklenjena z razveznim pogojem (I. odstavek 74. člena ZOR), in ko dolžnik poravna terjatev, naročilo po III. odstavku 74. člena ZOR preneha veljati. Če upnik kljub temu vnovči akceptni nalog, krši določila mandatne pogodbe. Po 214. členu ZOR se vrača neupravičeno pridobljen denar z zamudnimi obrestmi od dneva pridobitve, če je upnik vedel, da je dolg, v zavarovanje katerega je prejel akceptni nalog, že plačan. 

Sklep nº Cpg 151/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 18, 1997

Vprašanje ustreznosti verodostojne listine se obravnava samo po pravočasnem ugovoru, vloženem iz razloga iz 2. točke 50. člena Zakona o izvršilnem postopku (ZIP). Dolžnik lahko vloži ugovor tudi po preteku osem dnevnega roka (55. člen ZIP), vendar le, če ugovor temelji na dejstvu, ki se nanaša na samo terjatev, dejstvo pa je nastopilo po sklepu o izvršbi (8., 9. in 11. točka 50. člena ZIP). Če prepozni ugovor temelji na 2. točki 50. člena ZIP, ga sodišče prve stopnje ne upošteva. Tožbo na ned...

Sodba nº Cpg 135/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 18, 1997

Po 12. členu Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur.list SRS, št. 18/74 in 34/88) - ZPSPP mora biti najemna pogodba sklenjena v pismeni obliki in če sta stranki v skladu z 20. členom Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) svoja razmerja uredili drugače, kot je predvideno v zakonu, se primarno uporablja pogodba, razen če gre za določila, ki nasprotujejo prisilnim predpisom ali so iz drugih razlogov nična. 

Sklep nº II Cp 201/97 of Civilni oddelek, February 18, 1997

Tisti, ki je po prejšnjem (pravnomočnem) sklepu o dedovanju dedič, je upravičen tudi do pozneje najdenega premoženja. To je posledica vezanosti na pravnomočen sklep o dedovanju in načela univerzalnosti sukcesije. 

February 17, 1997

Sklep nº Cpg 192/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 17, 1997

Izvršilno sodišče mora odpraviti napake v izvršilnem predlogu s smiselno uporabo določil pravdnega postopka in je posledica neuspešne poprave zavrženje ali presumirani umik izvšilnega predloga, ne pa ustavitev izvršilnega postopka. 

Sklep nº Cpg 162/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 17, 1997

Umika izvršilnega predloga ni mogoče preklicati, čeprav je umik podan v zmoti glede določene dejanske okoliščine (n.pr. v zmotnem prepričanju, da je terjatev plačana). 

Sklep nº Cpg 182/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 17, 1997

Če je upnik kot državni organ, po določilu 11. člena Zakona o sodnih taksah - ZST, oproščen plačila sodne takse, mora, po določilu 17. člena ZST, v primeru, če taks oproščena stranka v sodnem postopku uspe, dolžno takso plačati nasprotna stranka, za katero ne velja taksna oprostitev. 

Sklep nº Cpg 180/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 17, 1997

Če tožnik zaradi pobota umakne zahtevek za glavnico, vztraja pa pri obrestih in stroških, sodišče prve stopnje nima podlage za uporabo 496. člena ZPP in odločanje o zahtevku brez naroka. 

February 14, 1997

Sklep nº Cp 183/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 14, 1997

Kljub temu,da je v odloku naveden kot lastnik zemljišča J.Z., in zemljiškoknjižni podatki kažejo, da je bila sedanja pritožnica že vknjižena kot lastnica te nepremičnine v času izdaje odloka, pritožbeno sodišče, glede na vse okoliščine primera meni, da to neskladje ne more biti ovira za predlagani vpis zaznambe v navedeni smeri. Zaznamba predstavlja vpis pravnih dejstev, za katera zakon določa, da se vpisujejo v zemljiški knjigi. 

Sklep nº Cp 109/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 14, 1997

v postopku o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih organizacijah mora sodišče zaslišat pridržano osebo,zdravnika specialista - psihiatra iz druge zdravstvene organizacije ter druge osebe,ki bi mogle dati podatke o njenem duševnem stanju 

February 13, 1997

Sklep nº Cpg 178/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 13, 1997

Če je upnik pridobil izvršilni naslov pred sklenitvijo prisilne poravnave in terjatve ni priglasil v navedenem postopku, izvršilni naslov ne izgubi veljave po I. odst. 64. člena ZPPSL. 

Sodba nº I Cp 1286/96 of Civilni oddelek, February 13, 1997

Pri izročilni pogodbi premoženje preide takoj na drugo pogodbeno stranko, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa je izročitev odložena do preživljalčeve smrti. 

February 11, 1997

Sodba nº in sklep Cp 1311/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 11, 1997

Služnostna pravica rabe stanovanja ki ima podlago v pravnih pravilih Občega državljanskega zakonika - ODZ (pravno pravilo 521 in 522) je osebne narave in daje njenemu nosilcu pravico uporabe tako za svoje potrebe kot tudi za potrebe svojih družinskih članov. K temu je pristaviti, da tako upravičenje preneha s smrtjo upravičenca in iz izvedenih dokazov ne izhaja, da bi tožnica kakorkoli odstopila od dogovora s toženko, da slednja "ostane na kmetiji", pri čemer bi tudi taka odstopna izjava, če ...

Sklep nº Cp 13/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 11, 1997

Sodišče prve stopnje je zavzelo pravno stališče o smiselni ničnosti dogovora o obstoju služnostne pravice, zapisanega v obliki dodatka h kupni pogodbi z dne 10.3.1963, sklicujoč se pri tem na dejstvo, da je bilo služeče zemljišče v družbeni lastnini in zato stranki te pogodbe veljavnega dogovora o ustanovitvi služnosti nista mogli skleniti.

Sklep nº Cp 160/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 11, 1997

Sodišče prve stopnje ne sme kar zagroziti z "ustavitvijo izvršbe", v kolikor upnik v danem roku ne predloži dokazila o vknjiženem lastništvu dolžnice pri nepremičninah, na katere naj bi se postopek zavarovanja nanašal. Glede na posebna določila člena 142 ZIP kaže uporabiti člen 109 ZPP v zvezi s členom 14 ZIP le, v kolikor na noben od v členu 142 ZIP predvidenih načinov vpisa v zemljiško knjigo ne bi bilo mogoče doseči. 

Sklep nº I Cp 123/97 of Civilni oddelek, February 11, 1997

Za ugotavljanje deležev na skupnem premoženju je pomemben čas, v katerem se je to premoženje pridobivalo. Zato dogajanje po prenehanju zakonske zveze, torej tudi odplačevanje kreditov, ne vpliva več na višino deležev na skupnem premoženju. Premoženje je bilo takrat že pridobljeno, dolgove pa morata stranki poravnati v sorazmerju s svojima deležema. 

Sklep nº I Cp 56/97 of Civilni oddelek, February 11, 1997

Začasna odredba je nedoločna (in s tem nerazumljiva), če se nanaša na prepoved izkoriščanja avtorskega dela, ki to avtorsko delo označuje le kot oblikovanje pohištva oz. kot upnikove projekte in načrte pohištva, ne pove pa, kateri konkretni načrti in projekti so to. 

Sodba nº II Cp 157/97 of Civilni oddelek, February 11, 1997

ZSR se uporablja tudi po uveljavitvi SZ in sicer za prehodno urejanje razmerij med lastnikom in imetnikom stanovanjske pravice glede pravic in obveznosti, ki izvirajo iz uporabe stanovanja. Če je prišlo o uveljavitvi SZ do prenehanja uporabe stanovanja, je stanovanjsko razmerje prenehalo. 

February 10, 1997

Sklep nº Cpg 61/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 10, 1997

Ker prevzemnik dela odgovarja tudi za svoje sodelavce (611. člen ZOR), bi bil prevzemnik dela - izvajalec po določilu 637. člena ZOR upravičen do spremembe cene, če bi se cene za elemente pogodbene cene spremenile v času, ko ni bil v zamudi oz. v času nezakrivljene zamude. Svojo zahtevo po spremembi pogodbene cene mora izvajalec sporočiti naročniku do končnega obračuna. Z izročitvijo gradbenih del in s plačilom pogodbene cene obveznostno razmerje med pogodbenima strankama preneha, razen če za...

February 07, 1997

Sodba nº Cp 1273/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 07, 1997

V paternitetnih pravdah je dopuščeno sklepanje na podlagi verjetnosti, ker bi sicer v določenih primerih razsoja utegnila biti v celoti onemogočena.Seveda drži, da je načelo materialne resnice v očetovskih pravdah še posebej v ospredju, ne more pa biti izpeljano do skrajnih mej in je med drugim omejeno ne le iz razlogov pravne varnosti, potrebe koncentracije in hitrosti ter cenenosti postopka, ampak tudi s procesnimi pravili dokazovanja in pravili sklepanja o skladnosti zatrjevanih dejstev z ...

Sklep nº Cp 1319/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 07, 1997

Denacionalizirana zapuščina preide na dediče šele z dnem pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji (drugi odstavek 78. člena ZDEN). Zato se vprašanje veljavnosti spornega sporazuma o plačevanju akontacije najemnine zastavlja najprej z vidika, ali ga je začasni oskrbnik za upravičence lahko dogovoril že takrat, ko jim prizadeta nepremičnina še ni bila pravnomočno vrnjena v last. 

Sodba nº Cp 838/79 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 07, 1997

Ob upoštevanju načela individualizacije v odškodninskem pravu, je sodišče prve stopnje premalo upoštevalo dejstva,ki imajo podlago v citiranem izvedenskem mnenju namreč, da je tožnica kar osem mesecev po poškodbi trpela pogoste glavobole, v premajhni meri pa so bile upoštevane tudi nevšečnosti med zdravljenjem. Tožnica je bila zaradi poškodbe podvržena operacijskemu posegu, ko so ji iz številnih ran odstranili mnoge steklene drobce, ji rane zašili in ji kasneje odstranili šive. Drugostopno so...

February 06, 1997

Sklep nº I Cp 1224/96 of Civilni oddelek, February 06, 1997

V zapuščinskem postopku ugotovljena vrednost zapuščine ne vpliva na upnikovo pravico. 

February 05, 1997

Sklep nº Cpg 115/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 05, 1997

Obratovalnica ne more biti pravdna stranka, zato je v vlogah pri označbi dolžnika naziv njegove obrti v pravdnem in izvršilnem postopku popolnoma odveč. Primerneje ga je zapisati za dolžnikovim imenom ali kot posebno navedbo, saj je potreben zaradi ugotovitve, ali gre za navadno pravdo ali pa za gospodarski spor po 489a. členu ZPP. Prav tako je naziv obrti nepotreben v sodni odločbi (sodba, sklep), saj mora le-ta po II. odstavku 338. člena ZPP v uvodu vsebovati le ime in priimek ter poklic st...

February 04, 1997

Sklep nº III Cp 662/97 of Civilni oddelek, February 04, 1997

Če se mora dolžnik kot lastnik služečega zemljišča po izvršilnem naslovu vzdržati vsakršnih dejanj, s katerimi bi upnika oviral pri izvrševanju služnostne pravice, ta vključuje tudi dolžnost, da drugim prepreči, da bi postavljali ovire na njem. Dopuščanje je v nasprotju z izvršilnim naslovom. 

February 03, 1997

Sklep nº Cpg 319/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 03, 1997

Za vpis v sodni register veljajo tisti predpisi, ki so veljali v času odločanja pristojnih organov družbe, oziroma, v času vloženega predloga za vpis - razen če novi zakon določa drugače (kot na primer zakon o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za ustanavljanje zavarovalnih družb v 2. členu - Ur.l. RS štev. 13/93). 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners