Višja Sodišča: Opinions issued on March 1997

March 28, 1997

Sklep nº Cp 52/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 28, 1997

Tožnik je imel v času prometne nesreče s toženko sklenjeno pogodbo o zavarovanju avtomobilskega kaska. Ker pa je tožnik po nesreči nesporno užival alkohol, je onemogočil ugotavljanje stopnje alkoholiziranosti ob nesreči.

March 27, 1997

Sodba nº in sklep I Cp 47/97 of Civilni oddelek, March 27, 1997

S posegom tožene stranke v zemljišče tožnice je nastala škoda na zemljišču tožnice in ne gre za škodo, ki bi šele grozila s sosednjega zemljišča. Uporabiti je treba splošne določbe o povrnitvi škode.

March 26, 1997

Sodba nº Cp 191/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 26, 1997

Organizacija, ki se ukvarja z upravljanjem v večstanovanjskih hišah, je na podlagi 2. odst. 145. čl. Stanovanjskega zakona (SZ) pooblaščena, da opravlja naloge iz tega zakona do sklenitve pogodbe iz 22. čl. SZ, le v primeru, če je pred uveljavitvijo SZ s hišnim svetom ali skupnostjo stanovalcev sklenila pogodbo o upravljanju (2. odst. 46. čl. Zakona o stanovanjskem gospodarstvu). 

March 21, 1997

Sklep nº Cp 281/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 21, 1997

Edino v motenjskih pravdah je predlagano zavarovanje lahko identično postavljenemu zahtevku za uveljavljeno posestno varstvo. Tako zavarovanje, kot zahtevek za posestno varstvo, namreč, zasledujeta isti namen, ki je v tem, da se sporna razmerja med strankami uredijo na hiter in enostaven način.V primeru, če izdajo začasne odredbe predlaga tožeča stranka je treba izvesti postopek, kot pri zavarovanju nedenarne terjatve po določilih ZIP (člena 267 in 268 ZIP). 

Sklep nº Cp 276/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 21, 1997

Ne dovolj osvetljeno stopnišče s sorazmerno majhnim podestom kot prehodno površino med vhodnimi in nihajnimi vrati in začetkom stopnišča (ugotovljena razdalija v obsegu 80 cm), predstavlja nevarno območje, na katerem lahko pride do nastanka škode, torej nevarno stvar. 

March 20, 1997

Sodba nº Kp 38/97 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, March 20, 1997

Sodišče je kršilo načelo "ne bis in idem", ko je obdolženca z napadeno sodbo ponovno spoznalo za krivega kaznivega dejanja ponarejanja denarja po drugem v zvezi s prvim odstavkom 168. člena KZJ in mu ponovno izreklo kazen enega leta in šest mesecev zapora ter varnostni ukrep izgona tujca iz države za čas pet let, čeprav je bil za isto kaznivo dejanje že pravnomočno obsojen. 

March 19, 1997

Sklep nº II Cp 293/97 of Civilni oddelek, March 19, 1997

Določba 25. čl. ZDKG se nanaša le na tiste kmetije, glede katerih je bilo dedovanje uvedeno po 8.12.1995. 

Sklep nº II Cp 1086/96 of Civilni oddelek, March 19, 1997

Če oporočitelj zna napisati kratke sestavke in pozna tudi številke, je zadoščeno pogoju iz čl. 64/1 ZD o znanju branja in pisanja za napravo veljavne oporoke. 

March 18, 1997

Sklep nº Cp 86/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 18, 1997

Posledica razdrte pogodbe je, da mora vsaka stranka vrniti to, kar je na podlagi pogodbe prejela (drugi odstavek 132. člena ZOR). Če imata obe stranki pravico zahtevati vrnitev danega veljajo za vzajemno vračanje pravila, ki veljajo za izpolnitev dvostranskih pogodb (tretji odstavek 132. člena ZOR). Obe stranki sta torej po razdrti pogodbi dolžni sočasno izpolniti svojo obveznost (drugi odstavek 122. člena ZOR). To pomeni, da je toženec dolžan izročiti stanovanje takrat, ko mu bo tožnik vrnil...

Sklep nº Cp 305/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 18, 1997

Istega dne, ko je bila izdana izpodbijana sodba zaradi izostanka, je na sodišče prispela toženčeva vloga, kjer uveljavljenemu tožbenemu zahtevku oporeka. Na tej vlogi je sicer zaznamek, da je bila razpravljajočemu sodniku predložena šele dan kasneje, vendar ta okoliščina ne more iti tožencu v škodo. Šteje namreč dan prispetja vloge na sodišče, ki je bil v obravnavani zadevi dan razpisanega naroka za glavno obravnavo in kar pomeni, da je toženec tožbenemu zahtevku pravočasno oporekal. 

Sodba nº Cp 1119/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 18, 1997

Načelno je pritrditi pritožbenim izvajanjem o namenu in pomenu denarne satisfakcije, ki tudi ne sme iti na roko težnjam, nezdružljivim z naravo in namenom odškodnine (čl. 200/II ZOR). Vendar je pri odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo le treba upoštevati načelo individualizacije in konkretne okoliščine vsakega oškodovanca. 

Sklep nº Cpg 210/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 18, 1997

Na prvi narok je tožena stranka prišla, izostanek tožeče stranke iz opravičenega vzroka, tudi če gre za prvi narok, pa ne more povzročiti procesnopravnih posledic iz II. odstavka 499. člena ZPP. Sodišče prve stopnje mora o opravičenosti izostanka z naroka najprej odločiti, saj mora tožeča stranka ob prejemu vabila za naslednji narok vedeti, da njen izostanek ni bil opravičen, in kakšne bodo pravne posledice, če se naslednjega naroka ne bo udeležila. 

Sodba nº Cpg 3/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 18, 1997

Na podlagi II. odstavka 131. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št. 67/93, ZPPSL) prenehajo le ločitvene pravice, ki so bile pridobljene dva meseca pred dnem začetka stečajnega postopka z izvršbo in zavarovanjem, torej v sodnem postopku. Zakonske in pogodbene ločitvene pravice pa ostanejo v veljavi ne glede na čas njihovega nastanka (komentar ZPPSL, str.

Sodba nº Cp 253/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 18, 1997

Uporaba deviz in drugih mednarodnih meril vrednosti je dopustna kot vrednostna osnova v pogodbah med domačimi osebami (valutna klavzula).

March 17, 1997

Sklep nº Cpg 211/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 17, 1997

Upnik je vložil pri okrajnem sodišču izvršilni predlog na podlagi sklepa okrožnega sodišča. Ker nista izvršilno sodišče in tisto, ki je odločilo o terjatvi - isto sodišče, je prvostopno sodišče utemeljeno zahtevalo priloge po 1. odst. 36. člena ZPP, po neuspešnem poteku roka pa izvršilni predlog zavrglo. 

Sklep nº Cpg 258/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 17, 1997

Po določilu I. odstavka 36. člena ZIP upniku ni potrebno priložiti k izvršilnemu predlogu potrdilo o izvršljivosti, kadar je izvršilni predlog vložen pri istem sodišču, ki je o terjatvi odločilo. Okoliščina, da je dne 1.1.1995 pričela veljati nova organiziranost rednih sodišč, ne more upniku odvzeti opisane procesne ugodnosti, ki je po citiranem določilu vezana na dan vložitve izvršilnega predloga. 

March 13, 1997

Sklep nº II Cp 81/97 of Civilni oddelek, March 13, 1997

Čeprav je sklep o dovolitvi nujne poti konstitutiven, so določene začasne odredbe v tem postopku mogoče. 

March 12, 1997

Sodba nº Kp 363/96 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, March 12, 1997

Po določbi 1.odst.155.čl. ZKP sodišče ne sme opreti svoje sodne odločbe na podatke, sporočila, posnetke in dokazila, če so bili ukrepi po 150.čl. ZKP izvršeni brez odredbe preiskovalnega sodnika ali v nasprotju z njo. Kakor hitro pa pri izvajanju ukrepov ni zaznati nepravilnosti v tej smeri,sodišče lahko nanje opre svojo odločitev.Poročilo tajnega sodelavca in v njem vsebovane podatke, tudi če vsebujejo izjave obdolženca tajnemu sodelavcu, sodišče prve stopnje lahko uporabi kot dokaz in ga mo...

Sklep nº Cpg 503/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 12, 1997

Podjetje v mešani lastnini ni družbena pravna oseba in je bližja pojmu civilne pravne osebe. Podjetju v mešani lastnini lahko po 8. členu ZPN družbena pravna oseba nepremičnino proda samo na javni dražbi, z neposredno pogodbo pa le, če javna dražba ni uspela, in to v roku enega meseca in ne pod izklicno ceno na javni dražbi. Posledica kršitve teh določil je ničnost kupoprodajne pogodbe (IV. odstavek 8. člena ZPN). Ničnost neke pogodbe se konkretizira s kondikcijskimi zahtevki, po katerih vsak...

Sklep nº Cp 56/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 12, 1997

Služnostna pravica prepovedi gradnje in postavitve zidu (negativna služnost) in (zatrjevana služnostna) pravica svetlobe in razgleda ne le, da ne predstavljata uporabe nepremičnine drugega, temveč tudi posest take pravice niti ni možna niti z zakonom fingirana in določena. Zato tisti, ki je moten v služnostni pravici prepovedi gradnje in postavitve zidu oziroma svetlobe in razgleda ne uživa posestnega varstva (3. odst. 70. čl. ZTLR). 

Sodba nº Cp 161/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 12, 1997

Posestnik lahko pridobi lastninsko pravico s priposestvovanjem tudi na zemljišču, ki ga ima v soposesti z drugo osebo, vendar se na pravno podlago priposestvovanja ne more sklicevati zoper soposestnika, ki je hkrati zemljiškoknjižni lastnik. 

March 11, 1997

Sklep nº IV Cpg 13/97 of Gospodarski oddelek, March 11, 1997

Pri izročitvi nepremičnine kot stvarnega vložka je potrebno upoštevati tudi predpise o vpisu v zemljiško knjigo. To pomeni, da je treba šteti, da je izročitev nepremičnine opravljena, ko družba na temelju ustrezne listine (intabulacijske klavzule) pridobi možnost vpisa v zemljiško knjigo. 

Sklep nº Cp 241/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 11, 1997

Učinek ugotovitvene sodbe je samo v pravnomočnosti, zato ugotovitvene sodbe niso izvršljive, v posledici tega pa pri takšnih ugotovitvenih tožbah tudi ni moč izdati začasne odredbe v zavarovanje denarne ali nedenarne terjatve, ker ni izpolnjena predpostavka o verjetnem obstoju terjatve , ki je možna le pri dajatvenem zahtevku. Smisel oz. namen začasne odredbe je zavarovanje takšne terjatve. Ker se torej ugotovitvena sodba ne izvrši, se v pravdi oz. že pred tem v izvršilnem postopku ob napoved...

March 07, 1997

Sklep nº Cp 145/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 07, 1997

Po zakonitem določilu 73.člena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih - ZTLR, ki določa, da dedič postane posestnik v trenutku zapustnikove smrti, ne glede na to, kdaj je pridobil dejansko oblast nad stvarjo, je prvotoženka v trenutku smrti M.B. v celoti vstopila v njen pravni in dejanski položaj in s tem tudi pridobila posestno varstvo pred samovoljnimi posegi tretjih oseb. 

Sklep nº Cp 122/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 07, 1997

Tožnika za uveljavitev svoje terjatve v stečajnem postopku opr.štev. St 10/95 nista bila napotena na pravdo, kar je razvidno iz sklepa o zavrženju upniške terjatve tožnice z dne 20.12.1995 (list.štev.179 v spisu) in kar tožnika sama priznavata v prvem postopku in sedaj v pritožbi. Tako tožnika ne izkazujeta pravnega interesa za vložitev tožbe za ugotovitev obstoja njune terjatve oziroma za vodenje postopka po taki tožbi, kakršno predvideva Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - ...

March 06, 1997

Sklep nº Cpg 17/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 06, 1997

Upnik lahko uveljavlja terjatev, ki je nastala med stečajnim postopkom in ima status stečajnih stroškov - s dajatveno tožbo, pridobljen izvršilni naslov pa realizira z izvršbo - bodočo izvršbo pa zavaruje z začasno odredbo. V zvezi z ugotavljanjem nevarnosti za bodočo izvršbo bo moral upnik med drugim tudi izkazati, da njegova terjatev, ki ima status stečajnih stroškov, ni zajeta v znesku, ki ga mora stečajni upravitelj izločiti za stroške po 158. členu ZPPSL. Če je vtoževani znesek rezervira...

Sodba nº Cpg 1597/94 of Gospodarski oddelek, March 06, 1997

Če tožbeni zahtevek tuje (pravne) osebe temelji na pogodbi z domačo (pravno) osebo in ni verjetno, da bi tuje pravo glede tako dogovorjene obveznosti (na plačilo provizije po pogodbi o trgovskem zastopanju) vsebovalo kakšno drugačno določbo od slovenskega prava, tožena stranka pa v postopku (niti na prvi stopnji niti v pritožbi) česa takega sploh ni trdila, pritožba zoper sodbo ni utemeljena, tudi če sodba prve stopnje sicer nima razlogov o tem, zakaj je sodišče uporabilo domače pravo. Če tuj...

Sodba nº I Cp 28/97 of Civilni oddelek, March 06, 1997

Če naj bi kupec plačeval po obrokih, še preden mu je stvar izročena, ne gre za obročno prodajo, ampak za prodajo s posebnim dogovorom o plačilu kupnine. 

March 05, 1997

Sodba nº I Cp 222/97 of Civilni oddelek, March 05, 1997

Enoletni zastaralni rok velja tudi za terjatve, nastale iz razmerja med lastnikom stanovanja in pooblaščeno organizacijo, ki je izvajalka upravljanja v večstanovanjski hiši. 

March 04, 1997

Sodba nº Cpg 146/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 04, 1997

"Slučajna " pomota, da je upnik za prodano živino izstavil račun najprej insolventnemu dolžniku, da je slednji naročil s "cesijsko" pogodbo svoji hčerinski firmi, da naj prav ta račun plača upniku - čeprav je slednji izstavil novi račun na naslov te hčerinske firme, kaže na znano obliko poslovanja firm, ki imajo blokiran žiro račun. Če bi toženka ne bila upnik, ker ni bilo blagovnega toka med njo in tožečo stranko, bi pomenili obe pogodbi in nakazilo - darilo stečajnega dolžnika, ki je prav t...

Sodba nº Cpg 455/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 04, 1997

Poroštvena pogodba zavezuje poroka le, če da poroštveno izjavo pismeno (998. člen ZOR). Pri meničnem poroštvu pa zadostuje navedba "porok" oz. "per aval" in njegov podpis na menici za veljavno poroštveno izjavo.

Sklep nº Cpg 163/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 04, 1997

Pri mednarodnem cestnem prevozu blaga se primarno uporablja Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz blaga po cesti (CMR), ki pa nima izrecnih določil o plačniku prevoza. Tako 648. člen Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR) kot 34. člen še sedaj veljavnega Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur.l. SFRJ št. 2/74) pa kot zavezanca za plačilo po pogodbi o prevozu blaga določata pošiljatelja in ne naročnika (cit. zakon oba v 5. členu še posebej definira). Pošiljatelj lahko, če v prev...

March 03, 1997

Sodba nº Cpg 350/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 03, 1997

Do 4.3.1995 se je uporabljalo in je veljalo Navodilo o enotnem načinu dela v SDK pri uporabi predpisov o medsebojnem plačevanju terjatev in obveznosti - zamenjalo ga je novo Navodilo (Ur.l.RS štev. 9/95). Po obeh Navodilih sta biv. SDK oz. sedaj Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje spremljali plačilni promet pravnih oseb. Po določilu takrat veljavnega 12. člena Zakona o finančnem poslovanju (Ur.l. SFRJ 10/89 in sl.) je bilo ( in je še vedno) pobotanje terjatev veljavna obli...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners