Višja Sodišča: Opinions issued on April 1997

April 24, 1997

Sodba nº Cpg 194/95 of Gospodarski oddelek, April 24, 1997

Zastaralni rok za terjatev tuje pravne osebe iz pogodbe o prometu blaga in storitev je tri leta in začne teči z zapadlostjo račune za opravljeno storitev, če ni med strankama drugačnega dogovora. 

April 23, 1997

Sodba nº I Cp 450/97 of Civilni oddelek, April 23, 1997

Vnuk najemnika ne spada med njegove ožje družinske člane. Lastnik stanovanja zato po najemnikovi smrti ni dolžan z njim skleniti najemne pogodbe. 

Sklep nº Cp 299/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 23, 1997

Za tožbo zaradi motenja posesti je pasivno legitimiran tako tisti, ki je motil posest, kot tudi tisti, v čigar korist je bilo motilno dejanje storjeno. Zato je toženec, ki je storil dejanje preko delavcev družbe, katerim je kot direktor naročil, da izvršijo motilno dejanje, pasivno legitimiran, pri čemer ni pomembno ali je toženec dejanje storil kot fizična oseba ali kot predstavnik pravne osebe. 

Sklep nº Cp 178/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 23, 1997

Pri nepremičnini vknjižena prepoved odtujitve brez dovoljenja določenih oseb oziroma do vračila kredita predstavlja po 5. tč. 1. odst. 86. čl. ZZK oviro za zemljiškoknjižni vpis, če predlagatelj ne predloži ustreznega odpisnega dovoljenja tistih, v čigar korist je prepoved vknjižena. Kolikor predlagatelj meni, da takšna prepoved ni ovira za vpis, ker je bila lastninska pravica pridobljena na originaren način, lahko te svoje trditve uveljavlja le s tožbo napram tistim, ki mu dovoljenje za vpis...

April 22, 1997

Sklep nº Cp 163/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 22, 1997

Delno plačilo glavnice pomeni priznanje celotnega dolga, to je glavnice z obrestmi. 

Sklep nº Cp 452/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 22, 1997

Če lastnik stanovanja, kljub pravočasni zahtevi upravičenca, proda stanovanje osebi, ki ni upravičena do odkupa po čl.117 Stanovanjskega zakona, ima upravičenec pravico izsiliti sklenitev pogodbe z njim s tožbo tako, da toži na razveljavitev pogodbe, ki jo je zavezanec sklenil s tretjo osebo in nato na sklenitev pogodbe z njim. 

April 18, 1997

Sklep nº Cp 215/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 18, 1997

Določilo 1. točke drugega odstavka člena 68 Zakona o zemljiški knjigi - ZZK je razumeti tako, da ima le-to v mislih samo tiste pravnomočne odločbe sodišč in državnih ter drugih organov, s katerimi je odločeno o pravicah, ki se vpisujejo v javno knjigo in katerih izvedba je zagotovljena po uradni dolžnosti, na podlagi nekaterih zakonov (npr.: Zakona o dedovanju). Taka odločba pa sodba pravdnega sodišča gotovo ni. 

Sklep nº Cp 431/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 18, 1997

V primeru ko je zoper toženo stranko začet stečajni postopek po vložitvi tožbe, sodišče tožbe ne zavrže, temveč pravdni postopek prekine. 

April 17, 1997

Sklep nº Cpg 191/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 17, 1997

Ob analogni uporabi določil 342. člena ZPP o sklepu o popravi, pri napaki v objavi oklica o začetku stečajnega postopka, v katerem je izpadel poziv upnikom o priglasitvi terjatev v dveh mesecih po objavi, začne rok za prijavo terjatev teči šele od takrat, ko je bil v Uradnem listu RS objavljen popravek. 

April 16, 1997

Sklep nº Cpg 193/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 16, 1997

Z dnem začetka stečajnega postopka nastopi pravna posledica iz 4. odst. 112. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS št. 67/93 - ZPPSL) in se terjatev v tuji valuti spremeni v terjatev v domači valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan začetka stečaja. Zato morajo biti prijave upniških terjatev vložene v domači valuti. Ob navedbi pravne podlage prijavljene terjatve mora stečajni upnik opraviti tudi preračun iz tuje v domačo valuto. Iz razlogov ekonomičnosti ...

Sodba nº Cp 146/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 16, 1997

Oddaja vozila v najem (rent-a-car) ne predstavlja podlage za prehod odgovornosti po 1. odst. 176. čl. ZOR (ko namesto imetnika stvari odgovarja, enako kot on, tisti, ki mu je imetnik zaupal stvar v uporabo). Najemnik v najem vzetega vozila ni obratovalec, ker ne gre za trajen odnos. Zato je za morebitno škodo, ki nastane med najemom takega vozila, odgovoren tisti, ki vozila oddaja v najem. 

Sodba nº II Cp 418/97 of Civilni oddelek, April 16, 1997

Tožnici, ki je v nesreči utrpela pretres možganov, zvin vratne hrbtenice, zlom nosne kosti, rano na nosu, hujši zvin desnega gležnja ter udarnino desne strani medenice in desnega stegna je priznano 1,500.000,00 SIT denarne odškodnine za telesne bolečine, 2,500.000,00 SIT odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti (ob nesreči 22-letna tožnica se zaradi omejene gibljivosti vratne hrbtenice in desnega gležnja ne more več ukvarjati s tekmovalnim plesom, v katerem je d...

April 15, 1997

Sklep nº Cp 1232/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 15, 1997

Kadar na strani tožene stranke nastopa kot sospornik poleg povzročitelja škode tudi zavarovalnica, ne gre za spor, ki bi ga bilo za vse sospornike mogoče rešiti samo na enak način. 

Sodba nº Cp 1363/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 15, 1997

V predmetni zadevi so bile odločilne okoliščine pri odmeri pravične denarne odškodnine za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti predvsem omejitev gibljivosti v najširšem smislu in izgubljena imunska sposobnost organizma. 

Sodba nº Cp 64/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 15, 1997

Tožeča stranka kot sopotnik v motornem vozilu ima položaj "druge osebe" v smislu četrtega odstavka 178 člena Zakona o obligacijskih razmerjih in ne imetnika motornega vozila. Zato so tožene stranke nerazdelno objektivno odgovorne za nastalo ji škodo, pri tem pa se ne morejo rešiti odgovornosti s tem, da dokazujejo krivdno odgovornost le enega od imetnikov motornih vozil. 

April 09, 1997

Sklep nº Cp 933/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 09, 1997

Pri odločanju o povrnitvi pravdnih stroškov upošteva sodišče le potrebne ne pa tudi koristnih stroškov. 

Sodba nº Cp 970/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 09, 1997

Ni upravičeno pobotanje zahtevka zaradi previsoko plačane odškodnine zaradi okvare zdravja z zahtevkom za plačilo odškodnine z drugega škodnega dogodka. 

Sklep nº Kp 83/97 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, April 09, 1997

Okrajno sodišče, pred katerim je v teku kazenski postopek za kaznivo dejanje iz njegove stvarne pristojnosti, ne more z uporabo določbe 1. odst. 32.čl. ZKP odstopiti kazenske zadeve okrožnemu sodišču, pri katerem zoper istega obdolženca tudi teče kazenski postopek, če pred tem ni temu sodišču predlagalo združitve kazenskih postopkov v enotno obravnavanje. Kakor hitro pa okrožno sodišče sklep o združitvi kazenskih postopkov sprejme, obvesti o tem okrajno sodišče, ki nato odstopi zadevo v nadal...

Sklep nº II Cp 383/97 of Civilni oddelek, April 09, 1997

Za subjektivno spremembo tožbe mora biti vselej podana eksplicitna (in ne le konkludentna) izjava tistega, ki vstopa ne mesto prvotnega toženca. 

April 08, 1997

Sodba nº Cpg 245/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 08, 1997

Ni bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 8. točke II. odstavka 354. člena ZPP, če tožena stranka ni bila opozorjena na pravico do uporabe svojega jezika. Bistvena kršitev po tej točki je podana le, če je sodišče zavrnilo zahtevo stranke, da bi uporabljala v postopku svoj jezik. Če je cena dela določena za izdelavo neke količine izdelkov, se ne more zvišati zaradi napake pri ocenjevanju vrednosti repromateriala, temveč kvečjemu zaradi izdelave večjega števila izdelkov od prvotno dogovo...

Sklep nº Cpg 362/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 08, 1997

Za terjatve, ki nastanejo med stečajnim postopkom, in jih zakon opredeljuje kot stroške stečajnega postopka, IV. odstavek 111. člena ZPPSL celo izrecno dovoljuje vložitev izvršilnih predlogov, ko določa, da se I. odstavek 111. člena ZPPSL ne uporablja za izvršilne naslove, ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka. 

Sodba nº in sklep Cp 370/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 08, 1997

Otrok v starosti 13-ih let stvari gotovo že razume in jih je sposoben presoditi, zato ima tudi pravico sodelovati pri odločanju o njegovi nadaljnji poziciji znotraj razpadle življenjske skupnosti. Ta pravica otroka je že tudi ustrezno varovana v virih mednarodnega zasebnega prava. 

April 04, 1997

Sklep nº Cp 387/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, April 04, 1997

Naknadno navajanje okoliščin, s katerimi tožeča stranka utemeljuje svoj pravni interes za izdajo plačilnega naloga, ne more spremeniti dejstva, da je bila mandatna tožba pomanjkljiva v trenutku, ko je sodišče odločalo o njej in jo je zato bilo potrebno zavreči. 

April 03, 1997

Sodba nº Cpg 172/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 03, 1997

Izjema od splošnega načela prepovedi obračunavanja obrestnih obresti je predpisana za "procesne obresti", to je za obresti od vtoževanih zapadlih in neplačanih zamudnih ali pogodbenih obresti za čas od dneva, ko je bil pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo (drugi odstavek 279. člena ZOR). Načelno pravno mnenje z občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 17.12.1991, po katerem se prepoved obrestovanja zapadlih zamudnih obresti ne nanaša na obračunavanje obresti po konformni metodi, ni upo...

Sklep nº Cpg 193/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 03, 1997

Pri redni izvršbi - torej izvršitvi sodne odločbe, morajo biti procesne obresti naložene dolžniku v sodbi, sicer upnik zanje nima izvršilnega naslova. 

April 02, 1997

Sklep nº II Cpg 116/97 of Gospodarski oddelek, April 02, 1997

V postopku za izdajo predhodne odredbe upnik ne more zahtevati povračila stroškov, ki jih je imel z izdajo predhodne odredbe. 

Sklep nº Cpg 151/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 02, 1997

Poravnalni senat lahko predlog za prisilno poravnavo zavrne le v dveh primerih (57. in 58. člen ZPPSL), in sicer če na naroku za prisilno poravnavo ni sprejet, in če na istem naroku ugodi predlogu za ustavitev postopka iz 34. člena ZPPSL. Če predlog ni sprejet ali če se na naroku ugotovi, da ni možnosti, da bo dolžnik izpolnil obveznosti na podlagi predloga za prisilno poravnavo (3. točka I. odstavka 34. člena ZPPSL), pa poravnalni senat po uradni dolžnosti začne še stečajni postopek (57. čle...

Sklep nº Cpg 145/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 02, 1997

Če bi lahko tožena stranka tako pred kot med stečajnim postopkom uveljavlja zastavno pravico in bila v vsakem primeru v celoti poplačana, ni mogoče govoriti o oškodovanju ostalih stečajnih upnikov zaradi izpodbijanega pravnega dejanja. Zakonita zastavna pravica iz 628. člena ZOR krije samo tiste obveznosti, za katere je ustanovljena. 

Sklep nº Cp 118/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 02, 1997

Zaznambe spora v zemljiški knjigi, kljub temu, da tožeča stranka zatrjuje stvarno pravico na nepremičnini, ni mogoče dovoliti, če je tožba nesklepčna (iz dejstev, ki jih v tožbi zatrjuje tožeča stranka, ne more izhajati utemeljenost tožbenega zahtevka). 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners