Višja Sodišča: Opinions issued on May 1997

May 28, 1997

Sklep nº I Cp 531/97 of Civilni oddelek, May 28, 1997

Za odločanje v sporu o članstvu v lovski družini je po uveljavitvi zakona o socialnih in delovnih sodiščih, ki je razveljavil zakon o samoupravnih sodiščih, glede na določbo 58. čl. zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter upravljanju lovišč, pristojno redno sodišče, saj je tak spor mogoče opredeliti kot spor iz drugih civilnopravnih razmerij. 

May 27, 1997

Sklep nº I Cp 326/97 of Civilni oddelek, May 27, 1997

V zvezi s prevaro je mogoč samo zahtevek za povračilo škode, ne da bi bil hkrati postavljen zahtevek za razveljavitev pogodbe. 

May 21, 1997

Sodba nº Cp 385/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 21, 1997

Po 3. odst. 74. čl. ZOR pogodba, ki je sklenjena pod razveznim pogojem, neha veljati, če se pogoj izpolni. Gre za določbo dispozitivne narave, zato je treba priznati prednost drugačni ureditvi po volji strank oziroma drugačni ureditvi, če to terja kavza pogodbe. 

May 20, 1997

Sklep nº I Cp 545/97 of Civilni oddelek, May 20, 1997

Predlagajoča stranka ni bila opozorjena na posledico, da se v primeru, če predlagatelj v roku ne založi predujma za stroške izvedbe dokaza z izvedencem ali cenilcem, šteje, da je predlog umaknil. Ker je z izpodbijanim sklepom kljub temu sodišče štelo, da je predlog umaknjen, je storilo bistveno kršitev določb nepravdnega postopka. 

Sklep nº II Cp 377/97 of Civilni oddelek, May 20, 1997

V času, ko je bilo stanovanje na podlagi sodne odločbe o izdaji začasne odredbe za zavarovanje terjatve zapečateno, tožeča stranka ni imela posesti. Toženec zato ni motil tožeče stranke s tem, ko je namestil na vrata zapečatenega stanovanja železno prečko. 

Sklep nº I Cp 525/97 of Civilni oddelek, May 20, 1997

Izvrševanje posesti na kmetijskem zemljišču ne pomeni vsakodnevnega ali celo ne nujno vsakomesečnega izvrševanja posestnih dejanj na njem. Presoja o tem, ali je imel tožnik posest pred motitvenim dejanjem, odvisna tudi od ugotovitev, kdaj je posamezna kmečka opravila na takšni parceli sploh potrebno opravljati. V ponovljenem postopku bo materialnopravno lahko sporen tudi zaključek, da je toženec pridobil izključno posest le na podlagi poseka sliv, saj je tožnik temu dejanju nasprotoval, ker j...

Sklep nº II Cp 340/97 of Civilni oddelek, May 20, 1997

Ni treba, da lastnik zemljišča vloži tožbo proti tistemu, ki naj bi služnost priposestvoval, da bi tako pokazal svoje nasprotovanje. To je podano že v primeru, če je lastnik jasno in nedvoumno z besedami ali dejanji dal vedeti, da se z vožnjami ali hojo ne strinja. 

Sklep nº III Cp 349/97 of Civilni oddelek, May 20, 1997

Sodišče prve stopnje je storilo bistveno kršitev določb izvršilnega postopka iz 13. točke 2. odstavka 354. člena ZPP v zvezi s 14. členom ZIP, ker je v izreku v celoti ustavilo izvršbo in razveljavilo vsa izvršilna dejanja, v obrazložitvi pa kot razlog navedlo, da upnik v treh mesecih od obvestila o neuspešnem rubežu na premične stvari ni predlagal ponovnega rubeža. Upnik pa je v istem postopku predlagal tudi izvršbo z rubežem na osebni dohodek dolžnice. Pri ponovnem odločanju se bo moralo pr...

May 16, 1997

Sklep nº Cp 550/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 16, 1997

Sporazum o ustanovitvi zastavne pravice na podlagi sporazuma strank v smislu čl. 251/c ZIP ima moč sodne poravnave. Zato je pritožbeno zavzemanje za zahtevano preveritev dokumenta o prejemu "prejetega denarja", kot pogoj za vknjižbo zastavne pravice na nepremičnini, neupoštevno. 

Sodba nº Cp 271/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 16, 1997

Ker tožeča stranka ni uspela dokazati, da je le ona lastnica spornega stanovanja, temveč je uspeh dokaznega postopka pokazal, da za sporno stanovanje velja pravni režim skupnega premoženja, pridobljenega v izvenzakonski skupnosti, je možno medsebojna razmerja solastnikov, torej tožnice in toženca, ne glede na dejstvo, da gre za prenehanje izvenzakonske skupnosti, urejati le na načine, ki jih za solastnike določata Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih in Zakon o nepravdnem postopku, n...

May 15, 1997

Sodba nº Cpg 317/95 of Gospodarski oddelek, May 15, 1997

Če v bančni garanciji s klavzulo "na prvi pisni poziv" ni naveden čas njene veljavnosti, garancija ne ugasne v trenutku zapadlosti z njo zavarovanega dolga, ampak upravičenec lahko zahteva njeno izpolnitev od takrat dalje vse do izteka zastaralnega roka. Če pred vložitvijo tožbe upravičenec ni pisno pozval banke na plačilo, se za tak poziv šteje tožba. Kadar ima posojilodajalec sedež v Republiki Sloveniji, je za gospodarski spor na vrnitev posojila in solidarno na plačilo po bančni garanciji,...

May 14, 1997

Sklep nº Cp 213/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 14, 1997

Tožnik ima pravico do povračila škode na stanovanjskem objektu, ki jo povzroča povečan tovorni promet na cesti, ki ga je mogoče opredeliti kot splošno koristno dejavnost, vendar le, če škoda presega normalne meje (3. odst. 156. čl. ZOR). S škodo, ki presega normalne meje so mišljene takšne škodne posledice, ki presegajo okvire, ki so običajni in tolerantni v sodobnem urbanem okolju z vsemi škodljivimi posledicami, ki jih mora posameznik sprejeti z življenjem v takšnem okolju. 

Sklep nº Cp 345/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 14, 1997

1. V postopku za priznanje tuje sodne odločbe mora sodišče, v zvezi z ugovorom nasprotne udeleženke, ugotoviti, ali je bila nasprotna udeleženka seznanjena s postopkom, tako da ji je bilo vabilo ali kakšno drugo sodno pisanje osebno vročeno (88. čl. ZUKZ). Ugotovitev, da nasprotna udeleženka ni sodelovala v postopku pred tujim sodiščem, ker je bila na počitnicah, ne zadostuje.

Sodba nº in sklep II Cp 504/97 of Civilni oddelek, May 14, 1997

Odmera odškodnine za telesne bolečine, strah, duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti in duševne bolečine zaradi skaženosti. 

Sklep nº II Cp 520/97 of Civilni oddelek, May 14, 1997

Določba 1. odst. 16. čl. ZPPOLS ne izključuje notranjega odkupa delnic kot obveznega načina privatizacije. Interna razdelitev in notranji odkup sta namreč obvezni metodi privatizacije, Sklad pa ima le "pravico", da odstotek družbenega kapitala, ki bi ga želel (in glede na 2. odst. 10. čl. tudi moral) ponuditi z notranjim odkupom, poljubno določi v okviru zakonskih razponov. 

May 13, 1997

Sklep nº IV Cpg 44/97 of Gospodarski oddelek, May 13, 1997

Tudi skrajšana firma mora biti taka, da se jasno razlikuje od firm drugih družb in lahko poleg dodatne sestavine polne firme iz 13. člena ZGD ter označbe, za kakšno družbo gre, vsebuje še kakšno drugo označbo. 

Sklep nº IV Cpg 31/97 of Gospodarski oddelek, May 13, 1997

Pri uskladitvi z ZGD mora d.o.o. kot predlagatelj povečati osnovni kapital na najmanj 1.500.000,00 SIT od tega pa dejansko vplačati najmanj 750.000,00 SIT (5. odst. 410. čl. ZGD). Pri nominalnem povečanju osnovnega kapitala po 2. odst. 580. čl. ZGD, ni mogoče šteti, da je prišlo do dejanskega povečanja osnovnega kapitala v višini 750.000,00 SIT, če izkazana izguba v bilanci stanja presega izkazani kapital nad tem zneskom. 

Sklep nº IV Cpg 48/97 of Gospodarski oddelek, May 13, 1997

Če družbenik v družbi z omejeno odgovornostjo umre, preide njegovo premoženje (kamor spada tudi delež v družbi) na dediče že v trenutku smrti. Zato je vprašanje, kdo so družbeniki na podlagi dedovanja, predhodno vprašanje, o katerem mora odločiti registrsko sodišče samo, če sklep o dedovanju še ni bil izdan, med udeleženci postopka pa ni spornih dejstev, od katerih bi bila odvisna rešitev predhodnega vprašanja. Samo zato, ker predlagatelj sklepa o dedovanju (ki še ni bil izdan) kljub pozivu s...

Sodba nº in sklep Cp 1190/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 13, 1997

Ml. otroci so v prometu deležni posebne zaščite in pozornosti in njihovo morebitno nepravilno ali protipravno vedenje oziroma ravnanje v prometu za voznika ne more biti nepričakovani dogodek. 

Sklep nº II Cp 527/97 of Civilni oddelek, May 13, 1997

Ugotovitev prvostopnega sodišča, da je tožeča stranka izkazala nevarnost poseganja v njeno posest, ki se nanaša na odločitev o predlogu za izdajo začasne odredbe, ni v nasprotju z razlogi sodišča v zvezi z odločitvijo o tožbenem zahtevku. Sodišče pri odločanju o predlogu za izdajo začasne odredbe lahko ugotovi verjetnost obstoja zahtevka že na podlagi tožbenih navedb in zahtevka kot proti temu. Takšne ugotovitve pa ne v procesnopravnem ne v materialnopravnem pogledu ne preprečujejo sodišču, d...

May 12, 1997

Sklep nº Cp 991/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 12, 1997

Vprašanje sodne ali upravne pristojnosti je urejeno z določbami 9. člena ZPVAS, kjer je predpisana pristojnost upravnih organov, v kolikor se uveljavlja vračanje premoženjskih pravic v naravi, za primere, ko vrnitev ni mogoča, pa je določeno v že prej navedenem 10. členu istega zakona, da se uveljavlja odškodnina po splošnih odškodninskih predpisih, kar lahko pomeni le s tožbo pred rednim sodiščem. 

May 09, 1997

Sklep nº Cp 1257/96 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 09, 1997

Ob upoštevanju določbe četrtega odstavka čl. 451 ZPP je treba v pravdnem postopku po opravljeni glavni obravnavi s sodbo odločiti, ali ostane sklep o izvršbi v delu, v katerem je bilo dolžniku, zdaj toženi stranki naloženo, da upniku zdaj tožeči stranki poravna vtoževano terjatev s pripadki in v odločitvi o izvršilnih stroških v celoti ali delno v veljavi ali se razveljavi. 

May 07, 1997

Sklep nº Cp 193/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 07, 1997

Za motenje posesti vodnjaka bi šlo le v primeru, ko bi bilo motilno dejanje storjeno neposredno na vodnjaku (npr. neupravičeno zajemanje vode iz vodnjaka, zastrupitev vode, itd.). Če pa tožnik trdi, da je toženec na svoji parceli izkopal jamo, kar naj bi imelo za posledico, da je voda v tožnikovem vodnjaku presahnila, pa pomeni, da tožnik zatrjuje motenje posesti podtalnega vodnega vira. Po določbah Zakona o vodah (Ur. l. RS št. 38/81, 29/86 in 15/91) je podtalna voda dobrina splošnega pomena...

Sklep nº Cp 335/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 07, 1997

Če je dolžnica dolžna plačati upnici relativno visok znesek odškodnine, upnica pa je tuja državljanka, je vložitev revizije upravičen razlog za odlog izvršbe. Z vložitvijo revizije je namreč izpolnjen pogoj za odlog izvršbe iz 1. tč. 1. odst. 63. čl. ZIP, zaradi morebitnega uveljavljanja terjatve v tujini (kolikor bi dolžnica z vloženo revizijo uspela), pa je izkazana tudi verjetnost, da bo dolžnica z izvršbo pretrpela znatnejšo škodo. 

Sklep nº I Cp 488/97 of Civilni oddelek, May 07, 1997

Četudi je v najemni pogodbi, ki je podlaga tožnikovi posesti, določeno, da ima v primeru odpovedi oziroma prenehanja najema najemodajalec (toženec) pravico zamenjati ključavnico na vratih poslovnih prostorov in na stroške najemnika uskladiščiti morebitne stvari najemnika, to toženca (najemodajalca) ne opravičuje do samopomoči. 

May 06, 1997

Sklep nº Cp 405/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, May 06, 1997

Dolžnost sodišča je da, kadar odloča o zahtevku za vzpostavitev prejšnjega stanja, oceni ekonomsko upravičenost zahtevka, in da vzpostavitve prejšnjega stanja ne odredi, če za to ni ekonomskega interesa tožnika, ekonomski interes toženca pa bi bil prizadet.

Sklep nº III Cp 259/97 of Civilni oddelek, May 06, 1997

Rok 30 dni za vložitev predloga za izvršbo iz 444. čl. ZPP ne velja z izterjavo stroškov pravdnega postopka po sklepu o motenju posesti. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners