Višja Sodišča: Opinions issued on June 1997

June 26, 1997

Sklep nº Cpg 391/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 26, 1997

Rok za plačilo predujema je sodni rok, ki ga sodišče lahko podaljša na utemeljen predlog stranke. Ker takega predloga dolžnik ni vložil je sodišče utemeljeno ustavilo postopek. 

Sklep nº III Cp 684/97 of Civilni oddelek, June 26, 1997

Rubežni in cenilni zapisnik je pri ocenitvi premičnih stvari odločilen za oceno vrednosti zarubljene premičnine. Ker dolžnica v osemdnevnem roku iz 4. odst. 80. člena ZIP ni ugovarjala, se tudi v pritožbi zoper prvostopni sklep (na podlagi katerega je bil zarubljeni avtomobil, ki je bil prodan celo nad ocenjeno vrednostjo, izročen kupcu, iz dosežene kupnine pa poplačan del upnikove terjatve) ne more več sklicevati na domnevno nepravilno ocenitev zarubljenih stvari. 

June 24, 1997

Sodba nº in sklep II Cp 419/97 of Civilni oddelek, June 24, 1997

Pri odmeri višine odškodnine za duševne bolečine zaradi trajnega zmanjšanja življenskih aktivnosti je treba upoštevati starost oškodovanca, kakšne posledice ima v vsakdanjem življenju in pri delu ter kakšne omejitve mora sprejemati, kako se je njegovo življenje spremenilo zaradi posledic poškodb, zlasti glede na spremembo možnosti zaposlitve in opravljanja dela na način, kot ga je opravljal pred poškodbo. 

Sklep nº I Cp 578/97 of Civilni oddelek, June 24, 1997

Vezanost na zahtevek pomeni, da sodišče v vsebinskem smislu ne sme odločiti o nečem drugem, kar je stranka zahtevala. Nepotrebno delo sodišča ne predstavlja bistvene kršitve določb pravdnega postopka. 

June 19, 1997

Sodba nº Cpg 164/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 19, 1997

Samostojna podjetnica odgovarja za obveznosti iz poslovanja obrata osebno in neposredno, zato odjava pridobitne dejavnosti (s.p.) ne more vplivati na obstoj pravne osebnosti toženke, ki je fizična oseba in s tem tudi ne na njeno odgovornost. Po 7. odstavku 1. člena zakona o gospodarskih družbah - ZGD je samostojni podjetnik posameznik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost. V pravdnem postopku je zato pasivno legitimirana fizična oseba, z označbo stalnega prebivali...

June 18, 1997

Sklep nº Cpg 232/97 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 18, 1997

Terjatve, ki jih je bilo mogoče do dneva stečajnega postopka pobotati veljajo za pobotane po samem zakonu in se ne prijavljajo v stečajno maso. Upnik katerega terjatev se šteje za pobotano mora o tem obvestiti stečajnega upravitelja vendar pa opustitev takega obvestila nima sploh posledic, le odgovornost upnika za škodo in stroške. Opustitev takega obvestila ne povzroči, da je potrebno terjatve ponovno prijaviti v stečajnem postopku. 

Sklep nº II Cp 714/97 of Civilni oddelek, June 18, 1997

Določbo 342. čl. ZPP je treba razlagati tako, da sodišče s popravnim sklepom lahko po uradni dolžnosti popravlja le tiste napake v sodbi, ki jih je samo zagrešilo, ne sme pa popravljati napak, ki jih je zagrešila pravdna stranka (npr. pri imenu nasprotne stranke v tožbi). 

June 11, 1997

Sklep nº III Cp 415/97 of Civilni oddelek, June 11, 1997

Pisni sporazum o izplačilu odpravnine med delavcem in delodajalcem, dosežen na delavčevo zahtevo v postopku zaradi prenehanja delovnega razmerja, ima po 3. odst. 104. čl. Zakona o delovnih razmerjih moč izvršilnega naslova. 

June 10, 1997

Sklep nº I Cp 579/97 of Civilni oddelek, June 10, 1997

Izjava o odpovedi dediščini je nepreklicljiva (1. odst. 138. člen ZD) Zato je ni mogoče več spreminjati v zapuščinskem postopku, tudi na ta način ne, da se spremeni v izjavo o odpovedi dediščini v korist določenega dediča (pravilno: odstopu dednega deleža - člen 136/2 ZD). Dedič, ki se je dediščini odpovedal, lahko le zahteva razveljavitev izjave o odpovedi pod pogoji iz 2. odst. 138. člena ZD; tega pa ne more storiti s pritožbo v zapuščinskem postopku, temveč le s posebno tožbo (2. odst. 138...

Sklep nº III Cp 363/97 of Civilni oddelek, June 10, 1997

Sodišče prve stopnje je zagrešilo bistveno kršitev določb postopka po 1. in 2. odst. 37. čl. ZIP v zvezi s 1. odst. 354. čl. ZPP in 14. čl. ZIP, ker je v celoti razveljavilo sklep o izvršbi, čeprav je upnik le delno umaknil predlog za izvršbo. 

Sodba nº II Cp 397/97 of Civilni oddelek, June 10, 1997

Tožena stranka je bila v pogodbenem razmerju s tožečo stranko, zato se ne more sklicevati na to, da tožnik ni bil lastnik prostorov, ki jih je od njega vzela v podnajem. 

Sklep nº I Cp 563/97 of Civilni oddelek, June 10, 1997

Sodišče prve stopnje je na podlagi 2. odst. 154. člena ZPP pravilno odmerilo stroške postopka od zneskov, s katerimi je vsaka od strank uspela in jih medsebojno pobotalo. Pritožba neutemeljeno zatrjuje, da bi moralo sodišče uporabiti 3. odstavek 154. člena ZPP zato, ker je po medsebojnemu pobotanju tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki le sorazmerno majhen znesek od celotne tožnikove terjatve. 

Sodba nº II Cp 564/97 of Civilni oddelek, June 10, 1997

Ker je bila glavnična terjatev postavljena v tolarski protivrednosti deviznega zneska na določen dan, prvostopno sodišče pa je tudi opravilo izračun po zahtevanem tečaju v tolarski znesek, pripadajo tožeči stranki zakonite zamudne obresti in ne nižje obresti za devizne vloge na vpogled. 

Sodba nº I Cp 546/97 of Civilni oddelek, June 10, 1997

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odst. 354. čl. ZPP ni bila podana. Prvostopno sodišče je tudi pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje in pravilno uporabilo materialno pravo, ko je upoštevalo rezultat nepravdnega postopka poprave meje, v katerem je bil predlog za popravo meje pravnomočno zavrnjen, ker meja še vedno poteka tako, kot je bila pred tem sporazumno določena v mejnem ugotovitvenem postopku. Ker je sodišče ugotovilo, da je bila ograja postavljena za ta...

June 04, 1997

Sklep nº Cp 435/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 04, 1997

Če se upnica in dolžnica pred sodiščem sporazumeta (251.c člen ZIP) o obstoju terjatve iz posojilne pogodbe in času njene zapadlosti, istočasno pa je sklenjen tudi sporazum z zastaviteljema, ki nista dolžnika iz obligacijskega razmerja, z upnico, da soglašata z vknjižbo zastavne pravice na njuni nepremičnini zaradi zavarovanja terjatve upnice, pomeni, da upnica razpolaga z dvema izvršilnima naslovoma. Tako lahko predlaga izvršbo zoper dolžnico iz obligacijskega razmerja na njeno premoženje po...

June 03, 1997

Sklep nº III Cp 47/97 of Civilni oddelek, June 03, 1997

Če je tretji napoten na pravdo, to samo po sebi ni razlog za prekinitev izvršilnega postopka. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners