Višja Sodišča: Opinions issued on July 1997

July 31, 1997

Sklep nº Kp 315/97 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, July 31, 1997

Pogoj za zaustavitev kazenskega postopka je izkazanost vabil na glavno obravnavo tako za zasebnega tožilca kot za njegovega pooblaščenca. 

July 16, 1997

Sklep nº Cpg 413/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 16, 1997

Stečajni dolžnik je prenesel svoj sedež iz kraja A v kraj B, upnik pa ima izvršilni naslov zoper gospodarsko družbo z enako firmo, ki je imela v času pravde sedež v kraju A, mora ugotovitveni postopek začeti stečajni dolžnik, zastopan po zakonitem zastopniku - stečajnem upravitelju. 

Sklep nº Cpg 1081/95 of Gospodarski oddelek, July 16, 1997

Razdrtje materialnopravne pogodbe povzroči pravne učinke (prenehanje pogodbenih obveznosti) na materialnopravnem področju (določa jih ZOR kot materialnopravni predpis) in ne pomeni obenem razdrtja pogodbe o razsodišču. 

July 15, 1997

Sklep nº I Cp 542/97 of Civilni oddelek, July 15, 1997

Starši lahko zahtevajo povečanje dednega deleža samo, če dedujejo skupaj z zakoncem. 

July 04, 1997

Sodba nº Cpg 116/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 04, 1997

Pogodba z naslovom "pogodba o cesiji (odstopu terjatve)" je po vsebini prevzem izpolnitve po 453. členu zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR. Po stališču sodne prakse je pravna narava pogodbe opredeljena predvsem z njeno vsebino, napačno poimenovanje nima pravnih posledic 

Sklep nº Cpg 408/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 04, 1997

Denacionalizacijski upravičenec lahko uveljavlja zahtevo za izločitev dela stečajne mase samo, če je že pred začetkom stečajnega postopka pridobil pravnomočno odločbo o vrnitvi premoženja v naravi. Sicer je denacionalizacijski upravičenec upravičen do odškodnine po določilih 42. do 50. člena ZDEN. Prepoved razpolaganja po 88. členu ZDEN in začasna odredba po 11. členu Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS štev. 55/92 in sl.) se nanašata na pravnoposlovno razpolaganje podjetja...

July 01, 1997

Sklep nº Cpg 396/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, July 01, 1997

Bivši direktor se je zadolžil pri gospodarski družbi, ki jo je vodil, in je sedaj glavni dolžnik stečajnega dolžnika, zato bo moralo sodišče prve stopnje oceniti možnost spregleda pravne osebnosti po 6. členu zakona o gospodarskih družbah. 

Sklep nº III Cp 402/97 of Civilni oddelek, July 01, 1997

Dolžnik je k pritožbi kot nov dokaz priložil pravnomočno sodno odločbo o dovolitvi obnove in razveljavitvi izvršilnega naslova. Ker s tem zatrjuje ugovorni razlog iz 4. točke 50. člena ZIP, mora sodišče prve stopnje v novem postopku ponovno odločiti o dolžnikovemu ugovoru. Ponovno pa je treba odločiti tudi o predlogu dolžnika za odlog izvršbe, ker je pravni interes za odlog izvršbe odvisen od odločitve o ugovoru. 

Sklep nº III Cp 401/97 of Civilni oddelek, July 01, 1997

Šele ko so premične stvari zarubljene, je mogoče soditi, ali so to stvari, ki so izvzete iz izvršbe. Pred tem ugovor iz tega razloga ni utemeljen. 

Sodba nº II Cp 581/97 of Civilni oddelek, July 01, 1997

Ob ugotovitvah, da je tožnik moral delati na okvarjeni stiskalnici, ki se je samodejno vključevala, zaradi česar je tožniku stisnilo prste, primernega sredstva za odstranjevanje izdelkov iz stiskalnice pa ni bilo na razpolago, tožniku ni mogoče očitati krivdnega prispevka, ki bi zmanjšal objektivno odgovornost imetnice stiskalnice, to je toženke. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners