Višja Sodišča: Opinions issued on September 1997

September 30, 1997

Sklep nº Cpg 533/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 30, 1997

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) v 157. členu določa, da mora tožeča stranka povrniti toženi pravdne stroške, če je tožena pripoznala zahtevek in ni dala povoda za tožbo. Ena od predpostavk za uporabo določbe 157. člena ZPP je, da toženec zahtevek takoj prizna. Če pa je zahtevek medtem že zapadel, ne zadošča pripoznava, marveč mora toženec zahtevek tudi takoj izpolniti. Vročena tožba ima materialno-pravni učinek opomina, ker sproži zapadlost. Po določilu 2. odst. 130. člena Zakona o prisilni p...

Sklep nº Cpg 527/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 30, 1997

Po prvem odstavku 125. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS 67/93 - v nadalj. ZPPSL) je objektivna predpostavka izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju, med drugim podana, če je imelo izpodbijano pravno dejanje za posledico zmanjšano poplačilo stečajnih upnikov. Običajno v poslovnem prometu je, da si prevzemnik terjatve, ki še ni zapadla in katere izterljivost je lahko vprašljiva, zaračuna provizijo oziroma, da se taka terjatev diskontira. 

Sklep nº Cpg 449/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 30, 1997

Termina "nenadomestljiva škoda" ni razumeti kot škodo, ki se po določilih o škodi v zakonu o obligacijskih razmerjih lahko povrne tudi kot odškodnina. Če bi upnik zahteval plačilo odškodnine (kar je z vložitvijo tožbe tudi storil) - bi moral za zavarovanje odškodninskega zahtevka predlagati začasno odredbo iz 265. člena ZIP. Zakonodajalec je v 2. odst. 267. člena ZIP zavaroval tiste interese oz. škodo, ki se ne morejo izraziti kot odškodnina. Vsebina začasne odredbe ne sme biti takšna, da se ...

September 24, 1997

Sklep nº II Cp 690/97 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Praviloma se na pravdo napoti tistega, ki zatrjuje drugačno stanje kot izhaja iz zemljiške knjige. Če ta tožbe ne vloži, se mora zapuščinski postopek končati glede na zemljiškoknjižne podatke, saj pokojni ne more ostati vpisan kot lastnik, prizadeta oseba pa tudi še kasneje lahko vloži tožbo (glej čl. 220 ZD). Če pa zapustnik ni vknjižen kot lastnik lahko pride do situacije, ko listina izkazuje verjetnejšo pravico, kot v tem primeru. V zemljiški knjigi je namreč vknjižen dedič, torej stranka ...

Sodba nº II Cp 1034/97 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Za varstvo pravic iz skupne lastnine je legitimiran tudi samo eden od skupnih lastnikov. 

Sklep nº I Cp 912/97 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Namen začasne odredbe po 442. členu ZPP in po 2. odstavku 267. člena ZIP je predvsem preventiven - preprečiti bodoče nasilje, protipravno poškodbo ali nenadomestljivo škodo. Nasilja, ki je bilo že storjeno in škode, ki je že nastala, s tako odredbo ni mogoče sanirati. 

Sklep nº II Cp 919/97 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Ob dejstvu, da ima upnik dolžnikovo dovoljenje za vknjižbo hipoteke na nepremičninah, ki naj bi bile predmet predlagane začasne odredbe, je očitno, da ni podan upnikov pravni interes za začasno odredbo. Z vknjižbo hipoteke bi bile njegove terjatve zavarovane celo bolje kot s prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremičnin. 

Sklep nº I Cp 864/97 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Če v sklepu o dedovanju ni navedena vrsta in stopnja sorodstva med zapustnikom in zakonitim dedičem, je podana bistvena kršitev določb postopka iz 13. točka 2. odstavka 354. člena ZPP. 

Sklep nº I Cp 882/97 of Civilni oddelek, September 24, 1997

Za oceno primernosti stanovanja je bistveno, na kakšen način je imetnik stanovanjske pravice postal lastnik stanovanjske hiše ali stanovanja v drugem kraju. Če je hišo ali stanovanje tam kupil ali zgradil, je s tem očitno manifestiral pripravljenost, da se njegova družina tja tudi preseli. Drugače bi namreč gradil oz. kupil stanovanjsko hišo ali stanovanje v kraju dosedanjega prebivališča. 

September 18, 1997

Sodba nº Kp 213/97 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, September 18, 1997

Zastaranje kazenskega pregona se pretrga, če stori storilec v času, ko teče zastaralni rok, enako hudo ali hujše kaznivo dejanje, vendar mora to biti ugotovljeno s pravnomočno sodbo. Vložena obtožnica zoper obtoženca zaradi novega kaznivega dejanja ne pretrga zastaranja kazenskega pregona. 

September 17, 1997

Sodba nº I Cp 420/97 of Civilni oddelek, September 17, 1997

Tekmovanje v kartingu je nevarna dejavnost. Tekmovalec v tej panogi se zavestno izpostavi nevarnosti. Škoda, ki tekmovalcu nastane pri tekmi, je zato v njegovi sferi, razen če je organizatorju tekmovanja mogoče pripisati krivdo za nastanek škode. 

Sklep nº I Cp 764/97 of Civilni oddelek, September 17, 1997

Če gre za spor o predmetu delitve, je treba postopek za delitev stvari in skupnega premoženja prekiniti ne glede, ali gre za spor o dejstvih ali za spor o uporabi prava. 

Sklep nº III Cp 533/97 of Civilni oddelek, September 17, 1997

Pravilo iz 22. člena ZIP velja tudi v primerih iz 195. člena ZPP, ko je bila pravda končana med istimi strankami, čeprav je bila med pravdnim postopkom sporna stvar ali pravica odtujena. 

September 15, 1997

Sodba nº Cpg 369/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 15, 1997

Status samostojnega podjetnika po zakonu o gospodarskih družbah omogoča uporabo firme na trgu, kar pa ne pomeni, da nastopa samostojni podjetnik v pravdnem postopku s to firmo. Domnevanega dejstva iz 1. ali 2. točke četrtega odstavka 125. člena ZPPSL ni treba ne navajati in ne dokazovati, namesto tega pa je treba trditi in v sporu dokazati predpostavke domneve, tako imenovano domnevno bazo. Če je ta baza dokazana, vzame sodnik domnevano dejstvo za podlago svoje sodbe brez dokaza, ne pa kot do...

Sklep nº Cpg 356/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 15, 1997

Po določilu 35. člena zakona o sodnih taksah (Ur.l. RS štev 1/90 in sl.) odloča o vrnitvi preveč plačane takse pristojni davčni urad ( do 27.7.1996 pa je odločal pristojni upravni organ občine oz. upravne enote). Prvostopno sodišče ni stvarno pristojno za odločanje o vrnitvi sodne takse, ne glede na obliko plačila - v gotovini ali sodnih kolkih. 

Sklep nº Cpg 317/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 15, 1997

Brez naroka bi lahko sodišče odločilo samo ob pogojih iz 496. člena ZPP, sicer pa gre za kršitev postopka iz 9. točke II. odst. 354. člena ZPP. Ker je dejansko stanje o zapadlosti plačila med strankama sporno, bi sodišče moralo opraviti narok za glavno obravnavo. 

September 14, 1997

Sklep nº II Cp 884/97 of Civilni oddelek, September 14, 1997

Narava razmerja in okoliščine, zaradi katerih je treba intervenirati (zlasti, če gre za začasno odredbo za zavarovanje nedenarne terjatve) nemalokrat zahtevajo take ukrepe, ki se skoraj povsem pokrivajo s tožbenim zahtevkom. To še posebno, ko je treba z začasno odredbo preprečiti nastanek nenadomestljive škode. 

September 10, 1997

Sklep nº I Cp 1056/97 of Civilni oddelek, September 10, 1997

Ker toženec ni vrnil tudi ključev avtomobila, zato ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti vrnitve avtomobila tožeči stranki. Izpolnitev obveznosti vrnitve avtomobila je namreč po naravi stvari lahko le v tem, da se izročijo tudi ključi, saj brez njih avtomobila ni mogoče uporabljati. V zahtevku za vrnitev avtomobila je tako nujno vsebovan tudi zahtevek za izročitev ključev. 

September 09, 1997

Sklep nº Cpg 233/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 09, 1997

Toženec ni dal povoda za tožbo, če je tožnik vložil dajatveno tožbo še pred zapadlostjo, oziroma, če je tožnik tožil brez opomina, pa je takšen opomin bil potreben po določbah materialnega prava. Druga predpostavka za uporabo določbe 157. člena ZPP je, da toženec zahtevek takoj prizna. Če je zahtevek medtem že zapadel, ne zadošča pripoznava, marveč je treba, da toženec zahtevek tudi takoj izpolni. Vročena tožba ima materialno-pravni učinek opomina, ker sproži zapadlost. 

September 08, 1997

Sklep nº Cpg 239/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 08, 1997

V primeru, ko je dolžnik fizična oseba z imenom in priimkom mora upnik, ki želi izvršbo na denarna sredstva dolžnika, skladno s 98. členom ZIP v izvršilnem predlogu navesti denarni zavod, sodišče pa nato samo s poizvedbami ugotovi ostale podatke o depozitu. 

Sklep nº Cpg 389/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 08, 1997

Po določilu 83. člena Zakona o sodiščih ne tečejo procesni roki v času sodnih počitnic to je od 15. julija do 15 avgusta. Po III. odstavku cit. člena zakon ne uvršča izvršbe zaradi izterjave denarne terjatve, ki se ne nanaša na vzdrževanje otrok, med nujne zadeve, kjer roki vseeno tečejo. Zato med sodnimi počitnicami vložen ugovor pa čeprav po preteku osem dni od vročitve sklepa, ni prepozen. 

September 05, 1997

Sklep nº Cp 515/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 05, 1997

Da se skrbneje razčisti vprašanje, ali je pot po obravnavani trasi potrebna za celotno normalno uporabo nepremičnine predlagatelja, je potrebno imeti v vidu tudi določila Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov pri delodajalcih in na kmetijah (Ur.l. RS št. 23/96). 

Sklep nº Cp 501/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, September 05, 1997

Dajatveni del sklepa o motenju posesti učinkuje le v razmerju med pravdnima strankama (pravila o objektivni in subjektivni pravnomočnosti sodne odločbe), zato ne more posegati v pravice tretjih oseb, ki v pravdi niso sodelovale. Zato tudi tretje osebe ne bi obvezovala naložitev vzpostavitve v prejšnje stanje, kot je obstajalo pred zatrjevanim motenjem oziroma odvzemom posesti. Takšen sklep nasproti tretji osebi ne bi bil izvršljiv. Če je bilo stanovanje odtujeno po vložitvi tožbe je treba pri...

September 04, 1997

Sodba nº Cpg 934/95 of Gospodarski oddelek, September 04, 1997

Pogodba o večstranskem pobotu vsebuje vrsto dvostranskih pogodb o odstopu terjatve. Zato pomeni ponudba enega udeleženca takega pobota drugemu ponudbo za sklenitev pogodbe o odstopu terjatve. Prejemnik take pogodbe mora sprejem ponudbe izjaviti ponudniku. Šele ko zadnji ponudnik prejme izjavo o sprejemu ponudbe, je pogodba o večstranskem pobotu sklenjena. Zapozneli sprejem ponudbe pomeni novo ponudbo. 

September 03, 1997

Sklep nº II Cp 940/97 of Civilni oddelek, September 03, 1997

Ob nasprotju med določbo 68. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK), ki zahteva za podlago vpisa pravnomočno upravno odločbo, in določilom 2. odstavka 115. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), po katerem za vpis v zemljiško knjigo za do sprejema tega zakona nedokončane komasacijske postopke pravnomočnost odločbe ni pogoj, se je treba opreti na slednjo, to je cit. določbo ZKZ. Ta zakon je v razmerju do ZZK poznejši in tudi poseben (lex posterior, lex specialis), tak namen zakonodajalca p...

Sklep nº III Cp 369/97 of Civilni oddelek, September 03, 1997

Če v pravnomočni sodbi ni navedeno konkretno stanovanje, kot drugo primerno stanovanje, ki ga je dolžnik dolžan upniku omogočiti kupiti po določbah SZ, mora upnik, ki zahteva izpolnitev obveznosti v dodatnem roku in po neuspešnem izteku tega roka plačilo sodnih penalov, navesti konkretno stanovanje, ki naj mu ga dolžnik omogoči kupiti. 

September 02, 1997

Sklep nº Cpg 497/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, September 02, 1997

Začasna odredba se ne sme skladati z nobenim verjetno izkazanim zahtevkom - terjatvijo, ne glede na to, ali je zahtevek že uveljavljen s tožbo, ali pa šele bo. Vsebina začasne odredbe ne sme biti takšna, da se z realizacijo konsumira upnikov pravovarstveni interes za vložitev tožbe. V sodni praksi in pravni teoriji sta znani izjemi le v zvezi z motitvenimi tožbami ter zahtevki za prejemke, ki so osnova za preživljanje. V nobenem primeru se taka izjema ne dovoli za zavarovanje zahtevka iz pogo...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners