Višja Sodišča: Opinions issued on October 1998

October 28, 1998

Sodba nº I Kp 859/98 of Kazenski oddelek, October 28, 1998

Varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila, izrečen v postopku za prekrške, se ob pogojih iz čl. 49/III KZ všteje v izrečeno stransko kazen prepovedi vožnje motornega vozila po čl. 39 KZ. 

October 27, 1998

Sodba nº Cp 138/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 27, 1998

Terjatve societete napram tretjim osebam imajo značilnost kolektivnih terjatev. To pomeni, da nobeden od družbenikov praviloma ne more terjati dolžnikov družbe neodvisno od drugih družbenikov, temveč lahko to storijo samo vsi skupaj. Vendar pa je v pravni teoriji zastopano stališče, da je treba to splošno pravilo omiliti v tistih primerih, ko se večina družbenikov odloči, da ne bo vložila tožbe za izpolnitev dolga. V takšnem primeru je tožba posameznega družbenika dopustna, če poprej ostalim ...

Sklep nº R 60/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, October 27, 1998

Za odločitev o pristojnosti je odločilno dejansko stanje v času vložitve tožbe. Pozneje nastale spremembe se ne upoštevajo (perpetuatio fori) in ostane stvarno pristojno sodišče, ki je pristojno v času vložitve tožbe, čeprav bi te spremenjene okoliščine (status toženca), kazale na to, da bi na njihovi osnovi postalo stvarno pristojno drugo redno sodišče iste ali nižje (okrajno) vrste. 

October 20, 1998

Sklep nº I Cp 1665/98 of Civilni oddelek, October 20, 1998

Za poravnavo veljajo splošne določbe o dvostranskih pogodbah, če ni zanjo določeno kaj drugega. In ker zakon tu ne izključuje možnosti razveze zaradi spremenjenih okoliščin, veljajo določbe 133. člena in nasl. ZOR tudi za sodno poravnavo. 

October 14, 1998

Sodba nº I Kp 997/98 of Kazenski oddelek, October 14, 1998

Kaznivo dejanje kršitve pravic iz socialnega zavarovanja, ki je naklepno kaznivo dejanje, je dokončano s tem, ko na strani oškodovanca nastopi kot posledica prikrajšanje in mora za obstoj tega kaznivega dejanja dejansko priti do takšnih prikrajšanj ali omejitev. Sama opustitev prijave v socialno zavarovanje pomeni prekršek po 4. točki prvega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju. Iz opisa obdolžencu očitanega kaznivega dejanja v izreku odločbe sodišča prve stopnje ne izhaja, da...

Sodba nº I Kp 856/98 of Kazenski oddelek, October 14, 1998

Iz opisa dejanja v izreku izpodbijane sodbe izhaja, da si je obtoženec na škodo oškodovanca prilastil knjige v skupni vrednosti 380.200,00 SIT, za kolikor je oškodovano založbo tudi oškodoval. Tako ugotovljeni vrednosti obtoženec tekom postopka ni oporekal. Tak znesek pa je oškodovana založba v tem kazenskem postopku tudi uveljavljala kot premoženjskopravni zahtevek. Sodišče prve stopnje je oškodovanca, ki je v postopku uveljavljal premoženjskopravni zahtevek v višini 380.200,00 SIT, s premož...

Sodba nº II Cp 1431/98 of Civilni oddelek, October 14, 1998

Tožena stranka se je v stanovanje vselila v septembru 1989 in sicer na podlagi veljavnega pravnega naslova - na podlagi podnajemne pogodbe, s katero je v skladu z določilom 71. čl. Pravilnika o dodeljevanju stanovanj iz stanovanjskega sklada JLA soglašal garnizijski stanovanjski organ. Četudi je imetnik stanovanjske pravice oddal celotno stanovanje v podnajem, stanovanjske pravice ni izgubil, saj gre za situacijo iz 3. tč. 3. odst. 58. čl. ZSR.

October 07, 1998

Sodba nº I Kp 747/98 of Kazenski oddelek, October 07, 1998

Kaznivo dejanje zatajitve davščin po čl. 254/I KZ je specialna oblika goljufije, storjena lahko tudi na način, kot se je očital obdolženki (s predložitvijo lažnih računov o stroških), zato ni steka med tem kaznivim dejanjem in kaznivim dejanjem ponareditve poslovnih listin po čl. 240 KZ, ker je to kaznivo dejanje konzumirano v kaznivem dejanju zatajitve davščin. Obe dejanji namreč smiselno predstavljata nujno celoto in je bil podan očitno enoten naklep, usmerjen k delni izognitvi plačilu davka. 

Sodba nº II Cp 1422/98 of Civilni oddelek, October 07, 1998

Za oceno, kdo je pri sporni prodajni pogodbi prodajalec, je bistveno, da je bila toženka pooblaščena, da v imenu zastopanega prodajalca sklepa prodajne pogodbe ter da je bilo tožniku to znano.

Sodba nº in sklep II Cp 1443/98 of Civilni oddelek, October 07, 1998

Pri odmeri pravične denarne odškodnine za duševne bolečine zaradi okrnitve svobode (prestajanje zaporne kazni dva meseca v Ljubljani in tri mesece na Golem otoku ter prisilno delo na avtocesti) so bile upoštevane vse okoliščine primera, zlasti to, da je tožnik poleg samega odvzema prostosti, ki je že sam po sebi hud poseg v človekovo osebnost, trpel še številna ponižanja, bil izpostavljen psihičnemu in fizičnemu maltretiranju, moral pa je opravljati tudi težaško delo po 10 do 12 ur na dan in ...

Sklep nº II Cp 1480/98 of Civilni oddelek, October 07, 1998

Sodišče, pri katerem je bila vložena nasprotna tožba, ostane pristojno, četudi sicer (če tožba ne bi bila vložena kot nasprotna tožba) to ne bi bilo. 

Sklep nº II Cp 1197/98 of Civilni oddelek, October 07, 1998

Obseg zapuščine je eno od temeljnih vprašanj, ki se obravnava v zapuščinskem (po potrebi pa tudi pravdnem) postopku in mora biti obseg zapuščine v sklepu o dedovanju točno določen. 

Sklep nº III Cp 968/98 of Civilni oddelek, October 07, 1998

Ker gre za vzajemno obveznost iz 23. čl. ZIP (obveznost upnice tega postopka, tožene stranke v pravdnem postopku), nima vsaka stranka pravice predlagati izvršbo (temveč le upnik iz izvršilnega naslova - to pa je v tem postopku dolžnik - pod pogoji, kot jih določa 23. čl. ZIP). 

October 06, 1998

Sklep nº I Cpg 900/97 of Gospodarski oddelek, October 06, 1998

Pravni in dejanski del obveznosti zavarovalnice ob nastopu zavarovalnega primera je (ne glede na pogodbeno naravo razmerja med zavarovalnico in zavarovancem) vendarle odškodnina zaradi škode na vozilu.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners