Višja Sodišča: Opinions issued on November 1998

November 25, 1998

Sklep nº I Cp 1799/98 of Civilni oddelek, November 25, 1998

Če nepravdni sodnik eno stranko napoti na pravdo, ker je v nepravdnem postopku med strankami spor o predmetu delitve oziroma velikosti njihovih deležev je pravni interes za ugotovitveno tožbo izkazan že s pravnomočnim napotitvenim sklepom. Stranka tudi ni vezana na napotitveni sklep glede vložitve tožbe za ureditev spornega razmerja.

Sklep nº Cp 1748/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 25, 1998

Redna sečnja gozdov v skladu z letnim ali za daljše obdobje določenim etatom, ki ga izdela za to določena strokovna gozdnogospodarska služba, ne pomeni razpolaganja z gozdovi, temveč predstavlja le redno vzdrževanje (čiščenje in s tem omogočanje zdravo rast drevja) tega. Zato sečnja gozdov, ki je v skladu z gozdnogospodarskim načrtom in predvidenim etatom strokovne službe spada med redno upravljanje z dediščino. 

Sklep nº II Cp 1578/96 of Civilni oddelek, November 25, 1998

Lastnik, ki želi doseči pravico proste razpolage s stanovanjem, mora s tožbo zajeti tudi zavezanca za zagotovitev drugega primernega stanovanja iz 2. odst. 155. čl. SZ oziroma 2. odst. 156. čl. SZ in svoje pravice iz 1. odst. 155. čl. SZ ne more uspešno uveljavljati le z izpraznitvenim tožbenim zahtevkom zoper toženca - imetnika pravice do uporabe. Za izdajo sodbe zaradi izostanka zato ni izpolnjen pogoj iz 4. tč. 1. odst. 332. čl. ZPP. 

November 24, 1998

Sklep nº I Cpg 1088/97 of Gospodarski oddelek, November 24, 1998

Ker je odpoved tožbenemu zahtevku enostranska izjava tožeče stranke, naslovljena na sodišče, da tožbeni zahtevek ni utemeljen, in ker ima za posledico, da sodišče izda sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne (kot neutemeljen), je tožeča stranka, za katero se šteje, da je v sporu (popolnoma) propadla, nasprotni stranki dolžna povrniti njene stroške. 

November 19, 1998

Sklep nº IV Cpg 54/98 of Gospodarski oddelek, November 19, 1998

V primeru sprejetja sklepa o prenehanju opravljanja bančnih dejavnosti se banka ne more preoblikovati v "nebančno" delniško družbo, ampak se likvidira, saj več ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje poslovanje. 

Sklep nº IV Cpg 22/98 of Gospodarski oddelek, November 19, 1998

Izbris subjekta vpisa v sodnem registru pomeni izgubo lastnosti pravne osebe, vendar pa učinek takega vpisa nastopi šele s pravnomočnostjo sklepa o izbrisu iz sodnega registra (torej po 30 dneh od objave izpiska vpisa v Uradnem listu RS, če ni pritožbe tistega, ki mu je s sklepom prizadeta kakšna pravica ali na zakonu temelječ interes, sklep pa mu ni bil vročen, ali pa je pritožba takega udeleženca postopka zavrnjena ali zavržena).

November 18, 1998

Sklep nº III Cp 1045/98 of Civilni oddelek, November 18, 1998

Niti dogovor o dolžnosti, višini in usklajevanju preživnine (130. čl.

November 12, 1998

Sklep nº I Cpg 662/98 of Gospodarski oddelek, November 12, 1998

Če je upnik v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo predloga za začetek stečaja dobil od dolžnika vrnjeno posojilo, ki še ni zapadlo, in to z asignacijo, je v pravdi na izpodbijajne tega pravnega dejanja dokazno breme za izpodbijanje domneve, da je vedel ali bi moral vedeti, da je ekonomsko-finančno stanje dolžnika slabo, na njegovi strani. 

November 11, 1998

Sodba nº I Cp 1476/98 of Civilni oddelek, November 11, 1998

Oblika za pogodbe o prometu z nepremičninami je predpisana v 1. odst.

Sklep nº I Cp 1496/98 of Civilni oddelek, November 11, 1998

Posestno varstvo predstavlja predvsem varstvo ekonomskga interesa posestnika. Sodišče prve stopnje se je zato v okviru presoje, ali pomeni uveljavljani zahtevek takšno izvrševanje posestne zaščite, zaradi katerega je posest po ZTLR zaščitena, upravičeno ukvarjalo z vprašanjem tožnikovega ekonomskega interesa za zahtevano posestno varstvo.

November 09, 1998

Sklep nº Cp 477/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 09, 1998

Po oceni pritožbenega sodišča uveljavljata obe tožeči stranki nasproti toženkama odškodninsko terjatev s to razliko, da je odškodninska terjatev drugega tožnika neposredna, terjatev prve tožnice pa posredna, saj je pridobljena na podlagi zakonske subrogacije (1. odst. 939. člena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR).

November 05, 1998

Sklep nº III Cp 1130/98 of Civilni oddelek, November 05, 1998

Na podlagi sklepa o domiku in sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu ta originarno pridobi lastninsko pravico na nepremičnini. Takrat je končana faza opravljanja izvršbe in tedaj je za tretjo osebo, ki sklicuje, da ima na nepremičnini tako pravico, ki preprečuje izvršbo, konec izvršilnega postopka (2. odst. 56. čl. ZIP), saj ne more uveljavljati več nobene pravice glede predmeta izvršbe. Ne more niti preprečiti izvršbe in ker ni upnik oz. oseba iz 171. ali iz 172. čl.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners