Višja Sodišča: Opinions issued on December 1998

December 29, 1998

Sklep nº I Cp 2112/98 of Civilni oddelek, December 29, 1998

Po 1. odst. 31. člena Zakona o obligacijskih razmerjih (v nadaljevanju ZOR) je pogodba sklenjena takrat, ko ponudnik prejme od naslovnika izjavo, da ponudbo sprejema. Kdaj je pogodba sklenjena na podlagi pravilno uveljavljene prednostne pravice nakupa, Zakon o kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju ZKZ) ne pove izrecno. Iz možnega večjega števila prednostnih upravičencev in načina sprejemanja ponudb pa sledi, da je sklenitev pogodbe na podlagi ponudbe, dane po določilih ZKZ prednostnim upravič...

December 22, 1998

Sklep nº II Cp 1828/98 of Civilni oddelek, December 22, 1998

Pri oceni, ali je zahtevek za varstvo posesti služnosti v nasprotju z namenom, zaradi katerega je posest po ZTLR zaščitena, je treba upoštevati tudi načelo koristnosti služnosti in načelo obzirnosti pri izvrševanju služnosti. 

December 17, 1998

Sklep nº Cp 700/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 17, 1998

Nasprotna udeleženka ni pridobila lastninske pravice s priposestvovanjem na delu predlagateljičine parcele, ker ni bila dobroverna posestnica. Posest je namreč dobroverna, če posestnik ne ve ali ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti, ni njegova (2. odst. 72. čl. Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih). 

December 16, 1998

Sodba nº I Cp 1124/97 of Civilni oddelek, December 16, 1998

Dolžnost prodaje stanovanja po določbah stanovanjskega zakona velja tudi za zadružno lastnino, če ne gre za zadružno premoženje, za katero velja prepoved razpolaganja po 81. čl. Zakona o zadrugah. 

Sodba nº II Cp 1386/98 of Civilni oddelek, December 16, 1998

ZTLR opredeljuje stvarno služnost v 1. odst. 49. čl.: lastniku gospodujoče stvari daje pravico, da za potrebe svojih zemljišč opravlja določena dejanja preko služnih zemljišč in obenem nalaga lastniku služne stvari, da to izvrševanje pravic trpi. Ker je služnost stvarna pravica na tuji stvari, vedno pomeni za lastnika določeno breme: glede svoje stvari je dolžan nekaj trpeti ali opustiti. Taka omejitev njegove lastninske pravice že zato ne more biti sama po sebi razlog za prenehanje služnosti.

Sklep nº II Cp 1843/98 of Civilni oddelek, December 16, 1998

Sklep o mirovanju postopka je deklaratorne narave: z njim sodišče le ugotavlja, da so izpolnjeni pogoji, ki jih ZPP v 1. odst. 216. čl.

December 15, 1998

Sklep nº I Cp 1826/98 of Civilni oddelek, December 15, 1998

Če je pogodba v celoti izpolnjena, je stranki ne moreta sporazumno razdreti. 

Sklep nº I Cp 1862/98 of Civilni oddelek, December 15, 1998

Da bi imel strankin preklic pooblastila procesno pravne učinke, ga mora naznaniti sodišču, pred katerim teče postopek. 

December 03, 1998

Sodba nº Cp 618/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 03, 1998

Tožena stranka je po zanesljivih ugotovitvah prvega sodišča vedela za vhojeno peš pot do proge oziroma kraja nesreče in da so bližnji prebivalci progo tam prečkali, čeprav ni bilo uradnega prehoda. Kot skrben strokovnjak, ki je hkrati imetnik nevarne stvari, pa bi tožena stranka morala prečkanje proge izven uradnega prehoda preprečiti ali vsaj zelo otežkočiti.

Sodba nº I Cpg 815/97 of Gospodarski oddelek, December 03, 1998

Če zakoniti zastopnik pravne osebe ali (in) delavec, ki se najde v poslovnem prostoru, odkloni sprejem vabila na glavno obravnavo, in ga nato vročevalec pusti pri tajnici (v poslovnem prostoru pravne osebe), je vročitev pravilno opravljena in s tem vabilo na glavno obravnavo izkazano. 

Sklep nº I Cpg 777/97 of Gospodarski oddelek, December 03, 1998

Čeprav pravdni stranki soglasno predlagata sodišču prve stopnje, naj izda sodbo brez glavne obravnave, na podlagi dokumentacije v spisu, za izdajo sodbe brez glavne obravnave ni pogojev in je z njeno izdajo storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 9. točki 2. odst. 354. člena ZPP. 

Sodba nº I Cpg 771/97 of Gospodarski oddelek, December 03, 1998

Od zapadlih neplačanih zneskov najemnine tečejo obresti šele od vložitve izvršilnega predloga dalje. 

December 02, 1998

Sklep nº Cp 638/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 02, 1998

V členu 50 odst. 3. Ustava zagotavlja vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja posebno varstvo v skladu z zakonom. Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Ur. list RS, št. 63/95) in napovedani Zakon o poplačilu vojne odškodnine, ki je bil parlamentu že večkrat predložen v branje, ne priznavata odškodninske odgovornosti R Slovenije za škodo, ki je žrtvam za časa vojne nastala. Žrtvam vojne, ki so v čl. 2 Zakona o žrtvah vojnega nasilja naštete, zagotavljata ta zakona le posebne dosmrtne ugodnosti v ...

Sklep nº II Cp 1407/98 of Civilni oddelek, December 02, 1998

Napačno je materialnopravno izhodišče sodišča prve stopnje, ki ne dopušča (z lastnikom sporazumnega) prenosa upravičenj, ki prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice pripadajo na točno določenem stanovanju (tistem, na katerem je imetnik na dan uveljavitve SZ imel stanovanjsko pravico), na drugo stanovanje. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners