Višja Sodišča: Opinions issued on February 1998

February 27, 1998

Sklep nº Cp 1461/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 27, 1998

Skladno določbam člena 909 ZOR in določbam že navedenih zavarovalnih pogojev razdrtje zavarovalne pogodbe zaradi nenamerne neresnične prijave relevantnih okoliščin ne vodi k popolni izključitvi zavarovalnega jamstva, ampak kvečjemu le k omejitvi tega v sorazmerju z dejansko plačano premijo in tisto, ki bi jo moral zavarovanec plačevati, v kolikor bi vse relevantne okoliščine v zvezi s stanjem zavarovanca resnično prikazal in bi ob sklenitvi zavarovanja tako mogli biti upoštevani vsi morebiti ...

February 26, 1998

Sklep nº CP 768/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 26, 1998

Če sodišče k zapuščinski obravnavi ni vabilo zakonitih dedičev, je podana bistvena kršitev postopka po 7. tč. čl. 354/II ZPP v zvezi s čl. 163 ZD. 

Sklep nº Cp 119/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 26, 1998

Toženec je dolžan po začasni odredbi prispevati k preživnini skupnih otrok za časa trajanja razveznega postopka le do njihove polnoletnosti. 

February 25, 1998

Sklep nº II Cpg 100/98 of Gospodarski oddelek, February 25, 1998

Če so po prejemu odgovora na ugovor zoper sklep o začasni odredbi dejstva med strankama sporna, sodišče pa o ugovoru odloči brez naroka in ne da bi odgovor vročilo dolžniku (in mu s tem dalo možnost, da se o novih dejstvih, navedenih v odgovoru, izjavi) ali pa ga zaslišalo izven naroka, je storjena bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 1. odst. 354. člena ZPP v zvezi s 14. členom in 1. odst. 53. člena ZIP. 

Sklep nº III Cp 184/98 of Civilni oddelek, February 25, 1998

Na podlagi strankinega pooblastila za pravdo ima odvetnik pravico zahtevati izvršbo ali zavarovanje, zato v takem primeru v izvršilnem postopku na aktivni strani posebno pooblastilo odvetniku ni potrebno. 

February 24, 1998

Sklep nº Cpg 302/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 24, 1998

Če stranka ni natančneje določila obsega pravic po pooblastilu, sme odvetnik na podlagi takšnega pooblastila opraviti vsa pravdna dejanja, ki so navedena v členu 95 ZPP. Tudi umakniti tožbo, oziroma ugovor (1. točka drugega odstavka 95. člena ZPP). Če stranka noče, da bi odvetnik opravil kakšno pravdno dejanje, mora to vpisati v pooblastilo. V teh mejah ima dejanje pooblaščenca enake pravne učinke, kot da bi jih opravila stranka sama. 

Sklep nº Cpg 440/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 24, 1998

Če je upnik predlagal izvršbo na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na računu pri Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, je po določilu 194. člena Zakona o izvršilnem postopku v izvršilnem postopku izključno krajevno pristojno sodišče, na katerega območju je enota službe, ki vodi dolžnikov račun. Določilo 63. člena ZPP ne velja za izvršilni postopek, temveč določa izključno krajevno pristojnost za sojenje v sporih med stečajnim postopkom, torej šele, če bi dolžnik eventual...

Sklep nº Cpg 596/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 24, 1998

Ker iz prodajnih pogodb med strankami ne izhaja, da bi bile v primeru zamude plačila kupnine dogovorjene zamudne obresti, je bil odložni pogoj, pod katerim je bil sklenjen sporazum strank o zastavni pravici na nepremičninah zastavnega dolžnika, s plačilom kupnine v celoti izpolnjen. 

Sodba nº in sklep I Cpg 67/98 of Gospodarski oddelek, February 24, 1998

Določilo 1. odst. 125. čl. ZPPSL zajema očitek prizadetemu pridobitelju koristi, da je vedel oz. bi moral vedeti za (dokaj) slabo ekonomsko finančno stanje dolžnika. Pridobitelj koristi pa zgolj zaradi tega, ker je vedel oz. bi moral vedeti za (dokaj) slabo ekonomsko finančno stanje dolžnika, še ni "nepošteni" pridobitelj v smislu 214. čl. ZOR. Pojem "nepoštenosti" iz 214. čl. ZOR je, upoštevaje pri tem posebnosti obogatitvenega zahtevka v primeru izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžni...

February 20, 1998

Sodba nº Cp 1016/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 20, 1998

Če neugodnosti zaradi prekratkega trajanja niso ocenjene kot duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, je treba ugotovljene škodne posledice primerno upoštevati pri odškodnini za telesne bolečine in neugodnosti. Sem šteje npr. tudi oteženo dihanje skozi poškodovani nos med šolskim poukom. 

February 19, 1998

Sodba nº Cp 833/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 19, 1998

Poškodbe na telesnem in duševnem zdravju komaj 18 letne oškodovanke, ki so korenito zmanjšale njene življenjske aktivnosti, spremenile poklicna pričakovanja in ves način življenja, narekujejo pri odmeri višine odškodnine predvsem upoštevanje njene starosti. 

Sodba nº Cp 144/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 19, 1998

Utemeljenost tožbenega zahtevka za potrebe izdaje sodbe zaradi izostanka v preživninskem sporu je ocenjevati iz tožbenih navedb in prilog k tožbi o višini osebnega dohodka toženca in njegovih gmotnih razmerah. 

February 18, 1998

Sklep nº Kp 59/98 of Kazenski oddelek, February 18, 1998

Sodišče prve stopnje je samo ugotavljalo stopnjo gluhosti obdolženca in na glavni obravnavi ocenilo, da kljub slušnemu aparatu le ne sliši tako slabo, da bi mu bilo potrebno zaradi tega postaviti zagovornika po uradni dolžnosti. Kljub iz psihološkega izvida izhajajoči obdolženčevi mentalni podnormnosti, ni ugotavljalo obdolženčeve zmožnosti, da se sam uspešno brani. S tem pa je med glavno obravnavo in pri izdaji sodbe nepravilno uporabilo določbe ZKP glede obrambe obdolženca, to pa je moglo v...

Sodba nº Cp 993/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 18, 1998

Tožnik, ki je tekom trajanja zakonske zveze skupaj z (sedaj razvezano ženo) vlagal v nepremičnino tretjega (tožene stranke), lahko zahteva ugotovitev deleža na nepremičnini tožencev le po predhodni ugotovitvi svojega deleža na skupnem premoženju. Zato bi tožnik moral s tožbo zajeti vse osebe, ki so v tem primeru povezane po materialnem pravu (toženca in bivšo ženo), ker v nasprotnem primeru ni tožena prava stranka (gre za nujne sospornike). 

February 17, 1998

Sodba nº in sklep Cpg 1618/95 of Gospodarski oddelek, February 17, 1998

Naročnik ni upravičen do znižanja plačila samo v primeru, če prevzemnik del odpravo napak odkloni zaradi pretiranih stroškov, ampak tudi v primeru, če napak ne odkloni v določenem primernem roku. To smiselno izhaja iz načela enake vrednosti dajatev. 

Sklep nº II Cpg 84/98 of Gospodarski oddelek, February 17, 1998

hipotekarni upnik nima pravnega interesa za zavarovanje z začasno odredbo na prepoved odtujitve, obremenitve in nadomestne gradnje nepremičnine 

Sodba nº in sklep Cp 1124/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 17, 1998

Pravilen je zaključek sodišča prve stopnje, da tožbeni zahtevek tožeče stranke na sklenitev darilne pogodbe ni več aktualen že zato, ker je izvenzakonska skupnost med A. S. in A. B., razpadla.

Sodba nº Cpg 3/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 17, 1998

Pravno pravilo 24. člena zakona o temeljnih lastniskopravnih razmerjih (Ur.l. SFRJ štev. 88/80 -ZTLR) ne more biti materialnopravna podlaga za pridobitev lastninske pravice, saj sta bili obe pravdni stranki v času, ko bi naj nastala pravna posledica iz navedenega člena, družbena subjekta, za katera določilo 24. člena ZTLR ne velja. Uporabiti pa je mogoče paragraf 418 občega državljanskega zakonika (ODZ), ki ga je že praksa v času obstoja SFRJ, uporabljala tudi tako, da se je načelo superficie...

Sodba nº Cpg 757/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 17, 1998

Po določilu prvega odstavka 125. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS 67/93 - v nadalj. ZPPSL) je objektivna predpostavka izpodbijanja pravnih dejanj v stečaju podana, če je imelo izpodbijano pravno dejanje za posledico zmanjšano poplačilo stečajnih upnikov. Pogodbo o prevzemu dolga so podpisale vse tri pravdne stranke, s čemer je bilo podano soglasje upnika s prevzemom dolga (446 ZOR) in soglasje dolžnika z odpustom dolga (344 ZOR). Stečajna masa z izpodbijanim...

February 13, 1998

Sklep nº Cpg 349/95 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 13, 1998

Prekinitev izvršilnega postopka zaradi začetega postopka prisilne poravnave se nanaša na vse izvršilne postopke, kjer je bil sklep o dovolitvi izvršbe že izdan, izvršba pa še ni bila realizirana.

February 12, 1998

Sklep nº Cp 755/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 12, 1998

Solastnik ima pravico, da skupno stvar poseduje, jo rabi in uživa skupaj z drugimi solastniki, sorazmerno svojemu solastninskemu delu in ne da bi kršil pravice drugih solastnikov. Solastnik ima zato pravico in dolžnost biti udeležen na dohodkih in stroških skupne stvari, sorazmerno svojemu solastninskemu deležu. 

Sodba nº Cp 750/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 12, 1998

Delo elektrikarja na inštalacijah visoke napetosti je nevarna dejavnost. 

Sklep nº I Cp 139/97 of Civilni oddelek, February 12, 1998

Tožeča stranka je utrpela škodo zaradi požara oziroma z gašenjem požara, ki je prišel iz poslovnega prostora tožene stranke, to je v zvezi s spletom okoliščin, ki so nastale na območju poslovne dejavnosti imetnika prostora (če bi šlo za ravnanje delavcev ali gostov) ali v zvezi z lastnino toženca. Iz stališča tožeče stranke je vzrok za njeno škodo, to je požar v prostorih tožene stranke, gotovo nevarna stvar. Izvajanje gostinske dejavnosti na tak način, da pride do požara oz. lastnina nepremi...

February 11, 1998

Sodba nº Cp 1029/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 11, 1998

Če so tla v laboratoriju pokrita s prahom titanovega dioksida in niso bila očiščena 2 dni, delavec pa ni dobil primerne zaščitne obutve, gre za nevarno stvar, oz. za nevarno dejavnost. Podjetje je odgovorno za padec. 

Sklep nº Cp 1006/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 11, 1998

Če so stranke sklenile sodno poravnavo glede obveznosti plačila stroškov, sodišču pa je prepuščena le odmera višine, potem je možno stroške priglasiti tudi izven naroka, na katerem je bila sklenjena poravnava. Sodna poravnava je samostojen izvršilni naslov, zato glede njene vsebine izven pravde ni mogoče drugače odločiti. 

Sodba nº I Cp 60/98 of Civilni oddelek, February 11, 1998

Skrbnik denacionaliziranega premoženja je procesno legitimiran, da v svojem imenu sodno uveljavlja tujo materialno pravico, to je pravico oseb, ki bodo v sklepu o dedovanju ugotovljene kot dediči denacionaliziranega premoženja. Ni torej stranka v pravdi na podlagi lastne pravice ali lastnega interesa, ampak zato, ker je varovanje tujih pravic sestavni del njegove uradne dolžnosti. 

February 10, 1998

Sklep nº Cp 97/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 10, 1998

Upnik lahko plača predujem za kritje izvršilnih stroškov najkasneje do izdaje sklepa o ustavitvi izvršbe. Pozneje plačani predujem je neupošteven. 

Sklep nº Cp 1176/97 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, February 10, 1998

Ugotovitev, ali parc. št. 1126/6 k.o. R. na K. predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi, ki jo je tožnik kupil od prvotožene stranke po izpodbijani kupoprodajni pogodbi, predstavlja predhodno vprašanje za zahtevano ugotovitev ničnosti dela obravnavanih kupoprodajnih pogodb oziroma nadaljnji dajatveni del tožbenega zahtevka. Obseg funkcionalnega zemljišča se tako ugotavlja za potrebe te pravde, določitev tega obsega ni samo sebi namen, ampak podlaga presoji ničnosti citiranih pogodb. To vpr...

Sklep nº Cpg 97/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 10, 1998

Gramatikalna razlaga določila 2.odst. 160 člena ZPPSL pomeni, da lahko stečajni upravitelj izračuna za vse bivše delavce del priznane terjatve v enakem in absolutnem znesku - torej v višini treh izhodiščnih plač po kolektivni pogodbi. Višina te privilegirane terjatve ni odvisna od daljše ali krajše plačilne zamude in višine obresti. 

Sklep nº Cpg 103/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 10, 1998

Kontrolo nad potekom stečaja nad stečajnim dolžnikom morajo izvajati upniki tega stečajnega dolžnika, vendar v okvirjih, ki jih nudi zakon. Procesne pravice kontrole dela stečajnega upravitelja pa pridobijo stečajni upniki predvsem z ustanovitvijo upniškega odbora, ki izvaja kontrolno funkcijo skladno z 88. členom ZPPSL. 

February 06, 1998

Sklep nº Cpg 763/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 06, 1998

Potrjena prisilna poravnava ima pravne učinke proti vsem upnikom, katerih terjatve so nastale do začetka postopka prisilne poravnave, zato lahko upnik, ki je prepozno prijavil terjatev, vloži dajatveno tožbo, po kateri bo pravdno sodišče ugotovilo obstoj sporne terjatve ter naložilo dolžniku plačilo v skladu iz potrjene prisilne poravnave - 3.odst.64. člena ZPPSL. 

Sklep nº Cpg 73/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 06, 1998

O istem procesnem dejanju - prerekanju stečajnega upravitelja je sodišče izdalo dva sklepa - zoper oba je upnik vložil pravočasni pritožbi. Ta okoliščina pa ne predstavlja kršitve postopka, saj stranka s tem ni bila prikrajšana v nobeni procesni ali materialnopravni pravici in predstavljata oba odpravka isto odločitev sodišča. 

Sklep nº Cpg 76/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 06, 1998

Stečajni upnik nima pravice zahtevati povrnitve stroškov, ki so mu nastali v zvezi z udeležbo v stečajnem postopku, ker stečajni upnik ni stranka v smislu pravdnega postopka. Zato določb ZPP o stroških ni mogoče uporabiti v stečajnem postopku. V stečajnem postopku le-ta določa povrnitev stroškov le tistim stečajnim upnikom, ki so člani upniškega odbora - 89. člen ZPPSL. Strošek prijave tudi ni upniška terjatev, ki bi jo lahko stečajni upravitelj na naroku za preizkus - priznal. Terjatve steča...

February 05, 1998

Sodba nº Kp 541/97 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 05, 1998

Ni sprejemljivo stališče pritožbe, da oškodovančeva vožnja, ni v vzročni zvezi z nastalimi posledicami, ker da je varno prehitel traktor in tudi varno zapeljal nazaj na svoj vozni pas.

Sklep nº Cp 442/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 05, 1998

Dedičevo upravičenje glede dediščine je vezano na čas življenja dediča in ni v pravnem prometu. Zato ne more biti predmet niti pogodbenega, niti oporočnega razpolaganja.

Sodba nº in sklep Cp 872/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 05, 1998

Privatizacijsko pravico do nakupa stanovanja lahko uveljavlja le imetnik stanovanjske pravice in ne tisti, ki je imel pravico do bivanja v prostorih za začasno prebivanje (samski dom). 

February 04, 1998

Sklep nº I Kp 1119/97 of Kazenski oddelek, February 04, 1998

V postopku za kazniva dejanja storjena s tiskom, je pristojnost po kraju bivališča pisca ali po kraju kjer se je pripetil dogodek, na katerega se spis nanaša, konkurenčna s pristojnostjo sodišča, kjer je bil spis natisnjen. Če je spis natisnjen v tujini, pa s pristojnostjo sodišča, kjer se tiskani spis razširja. 

Sklep nº III Cp 82/98 of Civilni oddelek, February 04, 1998

Ker specialna tarifna št. konference s stranko (ne pa udeležbe na konferencah in sestankih) ne ovrednoti posebej, to pomeni, da gre za opravilo, ki je vsebovano oz. ovrednoteno že v tarifnih postavkah, ki vsebujejo točke za posamezne storitve pravne pomoči, v konkretni zadevi pri sestavi predloga za izvršbo. 

Sklep nº III Cp 63/98 of Civilni oddelek, February 04, 1998

Odprtje vhodnih vrat zasebnega stanovanja ni dejanje, ki ga lahko opravi kdo drug, za katerega je predvidena izvršba po 224. čl. ZIP. Tega ne more opraviti nihče drug kot dolžnica. Ker na njeno sodelovanje v izvršilnem postopku po preteku paricijskega roka ni moč več računati, gre pa za izvršilno dejanje, ki ga je potrebno opraviti v zaklenjenem prostoru, mora zaklenjeni prostor odpreti uradna oseba v navzočnosti dveh polnoletnih občanov. O tem dejanju je potrebno sestaviti zapisnik. Gre tore...

Sklep nº Cp 1105/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 04, 1998

Kadar je upnik po izvršilnem naslovu dolžan dolžniku priskrbeti najpotrebnejše prostore, se šteje, da je pogoj izpolnjen, če priskrbi ustrezno najemno stanovanje (158. čl. SZ), pri čemer ni potrebno, da gre za stanovanje z neprofitno najemnino. 

February 03, 1998

Sodba nº Cpg 1360/96 of Gospodarski oddelek, February 03, 1998

Akceptni nalog ni vrednostni papir niti pravno razmerje. Ker je naročilo (nalog) osebno razmerje (primerjaj 1. odstavek 753. člena ZOR), upnik akceptnega naloga ne sme izročiti drugi osebi, niti skupaj s terjatvijo, razen če mu dolžnik to dovoli ali če so ga k temu prisilile okoliščine (primerjaj 2. odstavek 753. člena ZOR). 

Sklep nº Cpg 281/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, February 03, 1998

Stečajni senat napoti s sklepom upnika, čigar terjatev je prerekana, da začne postopek pred sodiščem ali drugim organom na zgotovitev prerekane terjatve - 144/I. člen zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS šte. 67/93 in sl.). Po določilu 183. člena carinskega zakona (Ur.l. RS štev. 1/95) se je do 15.7.1995 uporabljal prej citirani carinski zakon iz leta 1976. V 183. členu novega carinskega zakona je glede obračuna carinskega dolga pri začasnem uvozu še posebej določeno,...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners