Višja Sodišča: Opinions issued on March 1998

March 31, 1998

Sklep nº I Cpg 335/98 of Gospodarski oddelek, March 31, 1998

Po določilu 1. odst. 104. čl. ZPP morajo stranke podajati vloge sodišču v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi, torej v slovenščini. Določila 2. in 3. odst. cit. člena, ki določajo enakopravno rabo drugih jezikov jugoslovanskih narodov in narodnosti se ne uporabljajo več, ker nasprotujejo pravnemu redu v Republiki Sloveniji (glej 4. čl. Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije - Ur.l. RS št. 1/91-I) in ker je po 11. čl. Ustave RS urad...

March 26, 1998

Sodba nº I Cpg 34/98 of Gospodarski oddelek, March 26, 1998

Samo dejstvo, da je bila pripoznava tožbenega zahtevka dana v izredno ugodnih okoliščinah za toženo stranko, še ne pomeni, da je pripoznava nemoralna. Če tožeča stranka s pritožbo ne zatrjuje, da so bile te okoliščine hkrati njej v škodo, potem nima pravnega interesa za pritožbo zoper sodbo na podlagi pripoznave. 

Sklep nº III Cpg 30/98 of Gospodarski oddelek, March 26, 1998

V stečajnem postopku je položaj udeležencev bistveno drugačen od položaja strank v pravdnem postopku in načelo uspeha v pravdi za odločanje o stroških udeležbe v postopku ni uporabno. Zato je treba v stečajnem postopku pri odločanju o povrnitvi stroškov za udeležbo v postopku smiselno uporabiti določbe nepravdnega postopka, saj je stečajni postopek glede na položaj udeležencev še najbližji nepravdnemu postopku. V nepravdnem postopku pa vsaka stranka nosi svoje stroške postopka, razen če zakon...

Sodba nº Cp 916/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 26, 1998

Napaka, zaradi katere je na avtomobilu počil zadnji most, ni tiste vrsta napaka, na katero bi povprečen kupec moral biti ob običajnem pregledu avtomobila ob nakupu pozoren. 

Sklep nº Cp 936/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 26, 1998

Za spor, ki izvira iz medsebojnih gospodarskih razmerij dveh solastnikov obrtne delavnice, je gospodarski spor. 

Sodba nº Cp 890/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 26, 1998

Če ob danih pogojih za izdajo sodbe zaradi izostanka ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka le za obrestni del zahtevka, je možno delno ugoditi pritožbi in sodbo razveljaviti le glede obrestnega dela sodbe. 

Sodba nº I Cpg 299/98 of Gospodarski oddelek, March 26, 1998

V revizijskem poročilu se niti ne potrjuje niti ne določa, da je neko ravnanje oškodovanje družbene lastnine. Z njim se ugotavljajo in zato do nasprotnega dokaza štejejo za resnična samo določena dejstva. Revizijski organ nato sicer ugotavlja, da ta dejstva pomenijo oškodovanje družbene lastnine. Vendar pa to ni več samo dejstvo, ki bi bilo dokazano z revizijskim poročilom, ampak je taka ugotovitev sad dejanske, na njeni podlagi pa tudi pravne ocene, da je temu res tako. Zato s tem, ko je v r...

March 25, 1998

Sodba nº Cp 135/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 25, 1998

Naročnikova obveznost plačila naročenih obrtniških del, katerih cena ni določena, zapade, ko ga izvajalec pozove, da plača določeni znesek ob pogoju, da je že pred opominom pregledal opravljeno delo in ga odobril. Če naročnik po pregledu izvršenega dela ugotovi, da izpolnitev druge stranke ni bila v redu, ni dolžan izplačati plačila, razen v kolikor je bilo dogovorjeno drugače. 

Sodba nº II Cp 361/98 of Civilni oddelek, March 25, 1998

Valutna klavzula je bila v času sklenitve dovoljena; tožeča stranka bi lahko zahtevala vrnitev dela kupnine le, če bi bila pogodba razveljavljena ali če bi bili izpolnjeni pogoji iz čl. 211 ZOR, pri čemer sila iz navedenega člena ne more biti tisto, kar pogodbeniku nalaga pogodba. 

March 24, 1998

Sklep nº IV Cpg 1/98 of Gospodarski oddelek, March 24, 1998

Če predlagatelj predloži listine, ki jih je od njega zahtevalo registrsko sodišče, ki ga z odredbo ni opozorilo na to, kakšne morajo biti te listine, potem ni podlage za zavrženje predloga iz razloga, da listine niso take, kot jih sodišče pričakuje. 

Sklep nº IV Cpg 10/98 of Gospodarski oddelek, March 24, 1998

Tudi po povečanju osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo mora biti razmerje med denarnim in stvarnim vložkom tako, da je najmanj tretjina (povečanega) osnovnega kapitala zagotovljena v denarju. 

Sklep nº III Cp 293/98 of Civilni oddelek, March 24, 1998

Sklep o izvršbi izdan na podlagi verodostojne listine vsebuje tudi sklep o izdaji plačilnega naloga. Če je sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine razveljavljen v delu, s katerim je dovoljena izvršba, in je odločeno, da bo o zahtevku odločeno v pravdnem postopku, je podana enaka situacija kot v primeru, ko je vložen ugovor zoper izdan plačilni nalog. Tak sklep je v nerazveljavljenem delu opredeliti kot domačo odločbo (plačilni nalog), ki še ni postala pravnomočna in ki predstavlja pod...

Sklep nº I Cp 202/97 of Civilni oddelek, March 24, 1998

Sklep o izdaji začasne odredbe je izvršilni naslov, na podlagi katerega se lahko predlaga izvršba.

Sklep nº IV Cpg 3/98 of Gospodarski oddelek, March 24, 1998

Podlaga za povečanje osnovnega kapitala družbe (z omejeno odgovornostjo) je sklep skupščine družbenikov, ki mora vsebovati tudi način njegovega povečanja. Tako mora biti v sklepu navedeno, ali se bo osnovni kapital družbe povečal efektivno (z vplačilom novega denarnega vložka) ali nominalno (iz sredstev rezerv ali dobička družbe). 

Sklep nº III Cpg 33/98 of Gospodarski oddelek, March 24, 1998

Ker v postopku prisilne poravnave ni ustreznega procesnega mehanizma za ugotavljanje neprijavljenih terjatev, mora upnica ugotovitev takšne terjatve zahtevati v pravdi (z ustrezno tožbo). 

March 23, 1998

Sklep nº Cp 1054/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 23, 1998

Družbeniki ob neuskladitvi družbe z zakonom odgovarjajo za vse obveznosti družbe, ki obstojijo na predpisan rok za uskladitev in za kasnejše obveznosti, in sicer z vsem premoženjem. Pri tem ni podana retroaktivna veljavnost predpisov. 

March 19, 1998

Sklep nº III Cp 308/98 of Civilni oddelek, March 19, 1998

Ko nekdo zahteva na podlagi izvršilnega naslova vstop v stanovanje dolžnika, njegovo izselitev in izročitev ključev, ne more iti za drugo izvršbo, kot za izvršbo za izpraznitev in izročitev nepremičnine. Gre za način, ki je specialno predpisan v ZIP v določbah o načinu izvršbe po določbi 220. čl. ZIP. Za takšno dejanje ni mogoče pooblastiti upnika oziroma koga drugega, pa čeprav upnik pri svoji izvršbi zahteva asistenco sodnega izvršitelja in policije.

Sklep nº Cpg 49/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 19, 1998

Upnik je upravičeno vložil izvršilni predlog in s postopkom uspel, saj je šele v tem času dolžnik plačal glavnico. Zato ima upnik tudi pravico do povrnitve sodnih stroškov, tudi tistih, ki so mu nastali, ko je takoj obvestil sodišče o plačilu glavnice in tako preprečil, da bi sodišče izvedlo rubež na dolžnikovem bančnem računu. 

Sklep nº Cpg 85/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 19, 1998

Eden izmed pogojev za zamudno sodbo so sklepčne navedbe v tožbi. Sodišče ne izvaja dokazov, vendar če je tožnik priložil tožbi dokaze in so navedbe v tožbi v nasprotju s temi dokazi ali splošno znanimi dejstvi, sodišče ne izda sodbe na podlagi izostanka. Pač pa mora sodišče prve stopnje ugotavljati sklepčnost zahtevka glede na splošno znana dejstva - med te pa spadajo tudi tako imenovana sodno znana dejstva - to so tista dejstva, ki so sodišču znana iz kakšnega drugega sodnega poslovanja, na ...

March 18, 1998

Sklep nº Cp 1132/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 18, 1998

Prvo sodišče mora opraviti vsa pravdna dejanja in obravnavati vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo pritožbeno sodišče v razveljavitvenem sklepu. 

Sklep nº Cp 172/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 18, 1998

Kadar se po pravnomočnosti sklepa o dedovanju najde premoženje, so stranke v postopku glede tega pozneje najdenega premoženja tudi dediči dediča iz pravnomočnega sklepa o dedovanju, ki je med tem že umrl. Po umrlem dediču se na ta način rešuje predhodno vprašanje glede premoženja, ki spada v njegovo zapuščino. 

Sklep nº Cp 18/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 18, 1998

Zakon je postavil sklepčnost za predpostavko dopustnosti zamudne sodbe, zato mora biti materialno pravo pravilno uporabljeno. 

Sodba nº II Cp 277/98 of Civilni oddelek, March 18, 1998

Pri TV naročnini tečejo zamudne obresti od zamude plačila posameznega obroka in ne šele od vložite tožbe. 

March 17, 1998

Sklep nº I Cpg 247/98 of Gospodarski oddelek, March 17, 1998

Pritožnik pravilno opozarja, da iz uvoda izpodbijane odločbe sledi, da je sodišče odločalo v postopku, ki je tekel med upnikom L. d.o.o. iz Ljubljane in dolžnikom E. d.o.o., iz obrazložitve pa izhaja, kot da je sodišče odločalo v postopku zavarovanja med upnikoma L. d.o.o. in Ni. Co. Ltd, Kyoto, Japonska ter dolžnikom. Tako razlogi izpodbijanega sklepa nasprotujejo izreku (subjektivne meje le-tega so opredeljene z uvodom sklepa). Določila ZPP se v postopku zavarovanja uporabljajo le smiselno ...

Sklep nº I Cpg 169/98 of Gospodarski oddelek, March 17, 1998

Do umika tožbe je v konkretnem primeru prišlo zato, ker je stečajni upravitelj tožene stranke, priznal vtoževano terjatev v stečajnem postopku. Posledica tega je, da terjatev velja za ugotovljeno. Učinki takšne priznane terjatve so izenačeni z učinki pravnomočne sodne odločbe. O vtoževani terjatvi se je po sili zakona (ZPPSL) tako odločalo najprej izven tega pravdnega postopka v stečajnem postopku, ki teče nad toženo stranko. Razpolaganj tožene stranke v stečajnem postopku pa v tem gospodarsk...

Sklep nº Cp 300/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 17, 1998

V odškodninski pravdi, v kateri tožnik uveljavlja odškodnino zaradi krivdno povzročene prometne nesreče, obstoj kaznivega dejanja ni predhodno vprašanje, ampak gre za identično vprašanje, ki ga obravnava tretji odstavek člena 12 ZPP. 

Sodba nº Cpg 115/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 17, 1998

Objektivni razlog za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika po 125. členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS št.67/93) - ZPPSL, zaradi oškodovanja upnikov je podan, kadar se zaradi sklenjenega oz. izvršenega posla v korist enega upnika, zmanjša stečajna masa na škodo drugih stečajnih upnikov. Pogodba o pristopu k dolgu, je po vsebini pogodba o prevzemu dolga, saj je v 2. členu pogodbe določeno, da je dolžnik prost svoje obveznosti. Prevzem dolga je pogodba m...

Sklep nº Cpg 21/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 17, 1998

Pripoznava v civilni pravdi je enostranska brezpogojna izjava toženca sodišču, da je zahtevek tožnika utemeljen. Učinek take izjave je v tem, da sodišče brez nadaljnega obravnavanja izda sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku. Sodišče ne raziskuje, ali je pripoznava tudi dejansko in pravno utemeljena (člen 331 ZPP). Pravna teorija in sodna praksa v zvezi s uporabo določila 157 ZPP o pravdnih stroških upoštevata poleg pripoznave še izpolnitev zapadlega zahtevka kot dodaten pogoj za povrnitev...

March 12, 1998

Sodba nº Kp 571/97 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, March 12, 1998

Trčenje z oškodovancem je s svojo protipredpisno vožnjo povzročil obtoženec in v vsakem primeru je čelada oškodovancu padla z glave ob ali po trčenju. Glede na tako stanje stvari tudi ob dejstvu, da je čelada padla z oškodovančeve glave, preden je prišlo do udarca z glavo ob trd predmet ali tla, ni moč zaključiti, da je zaradi oškodovančevega ravnanja oziroma opustitve bila pretrgana vzročna zveza med obtoženčevim dejanjem in nastalimi posledicami. 

Sklep nº Cp 753/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 12, 1998

Delo v rudniku v jami na višini 4 m ob uporabi lestve je nevarna dejavnost. Oškodovanec, ki je zanemaril pravila o načinu strokovno zahtevnega in nevarnega dela in je bil za tako delo usposobljen ter izkušen, je sam vsaj delno prispeval k nastanku škodnega dogodka. 

Sodba nº Cp 879/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 12, 1998

Udeleženci pretepa, v katerem je bil poškodovan oškodovanec in v katerem mu je nastala negmotna škoda, odgovarjanje solidarno. Zamudne obresti od negmotne škode tečejo po čl. 129/2 ZOR od sojenja na prvi stopnji dalje. 

Sklep nº Cpg 679/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 12, 1998

V tožbi, ki jo vloži stečajni dolžnik za izpodbijanje pravnih dejanj, mora tožbeni temelj obsegati datum objave stečaja v uradnem listu zaradi presoje, ali je bila tožba vložena pravočasno, nadalje navedbo o dovoljenju za vložitev izpodbojne tožbe, saj je tožnikova procesna sposobnost z začetkom stečaja omejena. Smotrno je, da tožba vsebuje podatek o dnevu začetka stečaja, zaradi ugotovitve enoletnega obdobja, v katerem so dolžnikova dejanja izpodbojna. S tem, ko je tožena stranka ponudila do...

Sodba nº in sklep Cpg 760/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 12, 1998

Insolventnost je najpogostejši stečajni razlog. Zato je zakonodajalec vednost o slabem finančnem stanju dolžnika vezal na vse tiste oblike plačevanja dolgov, ki ne pomenijo neposrednega denarnega toka med dolžnikom in upnikom, čeprav gre pri asignaciji, cesiji itd. za veljavne in pogoste načine prenehanja dolgov. Namen zakonodajalca je, da so vsi upniki (torej tisti, zaradi katerih dajatev ali storitev je bilo dolžnikovo premoženje povečano) iz časa, ko je bil dolžnik neplačevit (insolventen)...

March 11, 1998

Sklep nº II Cp 231/98 of Civilni oddelek, March 11, 1998

Zakon o nepravdnem postopku ureja samo postopek za ureditev meje, če je le-ta sporna, ne pa postopek za obnovitev meje, ko le-ta ni sporna ali pa je že bila pred tem urejena v mejnem ugotovitvenem postopku. 

Sklep nº Cp 1027/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 11, 1998

Sodišče po 2. čl. ZPP ne sme odreči odločitve o zahtevku, za katerega je pristojno, vendar pa mora odločiti v mejah postavljenega zahtevka (2. čl. ZPP). S tem, ko je sodišče enovit motenjski zahtevek razdelilo v dva dela, in prvi del (ugotovitev motenja posesti) obravnavalo kot motenjsko tožbo, preostali del (vzpostavitev prejšnjega stanja in prepoved bodočih posegov) pa obravnavalo kot zahtevek iz 156. čl. ZOR, je prekoračilo tožbeni zahtevek in s tem zagrešilo bistveno kršitev določb postop...

Sodba nº Cp 25/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 11, 1998

Ožji družinski član (polnoletni otrok), ki z lastnikom stanovanja ni sklenil najemne pogodbe, uporablja stanovanje nezakonito (58. čl. SZ). 

March 10, 1998

Sklep nº II Cpg 118/98 of Gospodarski oddelek, March 10, 1998

Terjatev upnika na podlagi verodostojne listine zaenkrat ni bila ugotovljena. Glede na določbo 3. odst. 64. člena ZPPSL bi jo bilo sicer mogoče naknadno ugotoviti v naložitvenem delu sklepa o izvršbi, vendar pa glede na določbo 1. odst. 18. člena ZIP ne bi bilo mogoče dovoliti oprave izvršbe. Ker še ni pretekel rok iz potrjene prisilne poravnave za prostovoljno izpolnitev dolžnikove obveznosti, tako ni mogoče dovoliti izvršbe, saj ni mogoče odločiti le o naložitvenem delu predloga za izvršbo....

Sklep nº Cpg 18/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 10, 1998

Sodišče mora ugotavljati, ali so bila pravna dejanja, ki so predmet izpodbijanja, storjena v okviru tekočega poslovanja v času postopka prisilne poravnave in z dovoljenjem upravitelja prisilne poravnave. 

March 05, 1998

Sklep nº II Cpg 92/98 of Gospodarski oddelek, March 05, 1998

Sodišče mora med postopkom ves čas paziti, ali je tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje. Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je popolnoma poslovno sposoben. V primeru, da pooblaščenec zaradi bolezni ni več izpolnjeval navedenega pogoja, ni bil več upravičen za zastopanje. Zato dejanja ali opustitve pooblaščenca po tem, ko ni bil več upravičen za zastopanje, ne morejo imeti pravnih učinkov. 

Sodba nº Cpg 318/96 of Gospodarski oddelek, March 05, 1998

Če tožeča stranka med pravdo obračuna vtoževane zamudne obresti in od tako obračunanih obresti zahteva zamudne obresti od dneva, ko vloži zahtevek za obresti od tako obračunanih obresti, s tem ne spremeni tožbe, ker se njen zahtevek ni povečal. 

Sklep nº Cpg 462/96 of Gospodarski oddelek, March 05, 1998

Če so vse sestavine vabila na narok za glavno obravnavo pravilno izpolnjene, napačno je zapisan samo znesek vtoževanega denarnega zahtevka, se pravdna stranka ne more sklicevati na to, da na narok ni bila pravilno povabljena, ker ni vedela, za kaj gre. 

Sklep nº Cpg 350/96 of Gospodarski oddelek, March 05, 1998

Tožeči stranki v pravdi ni treba navesti pravne podlage za zahtevek. To velja tudi za vsebino tujega prava. Zato sodišče ne more zavrniti tožbenega zahtevka na plačilo zamudnih obresti, obračunanih v tuji valuti, samo zato, ker tožeča stranka ni navedla tujega prava, po katerem je predpisana obrestna mera, ki jo je uporabila za obračun zamudnih obresti. 

Sodba nº Cp 871/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 05, 1998

Če sta zakrivila škodni dogodek oba udeleženca prometne nezgode, odgovarjata za škodo v sorazmerju s stopnjo svoje krivde. 

Sodba nº in sklep Cp 797/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 05, 1998

Oškodovanec, ki je sam prispeval k nastanku škodnega dogodka - pretepa, ima pravico do sorazmerno zmanjšane odškodnine. 

Sklep nº I Cp 280/98 of Civilni oddelek, March 05, 1998

Predpogodba ne izključuje dogovora o pogodbeni kazni. 

March 04, 1998

Sodba nº Cp 1087/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 04, 1998

Oškodovančeva soodgovornost zmanjšuje povzročiteljevo odgovornost na obseg deljene odgovornosti. Stopnja krivde odgovorne osebe in oškodovanca nima vpliva. 

Sklep nº Cp 1077/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 04, 1998

Pritožbeno sodišče z obravnavanjem nepravočasne pritožbe ni posegalo v pravice drugih dedičev, ki so ugotovljene v izpodbijanem sklepu.

March 03, 1998

Sklep nº III Cpg 25/98 of Gospodarski oddelek, March 03, 1998

Upnik lahko vloži ugovor zoper sklep o glavni razdelitvi le na naroku za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev. Zato upnik, ki se naroka ni udeležil oz. se ga je udeležil, pa na njem osnutku ni ugovarjal, po končanem naroku glavne razdelitve ne more več izpodbijati niti z ugovorom niti s pritožbo proti sklepu o glavni razdelitvi (1. odst. 165. čl. v zvezi s 4. odst. 11. čl. ZPPSL).

Sklep nº I Cpg 175/98 of Gospodarski oddelek, March 03, 1998

Tožena stranka bi morala vsaj z verjetnostjo izkazati ne le, da bo škodo pretrpela, temveč tudi, kolikšno škodo je vsaj verjetno pričakovati zaradi izdane in izvršene začasne odredbe, upoštevaje pri tem normalni tek dogodkov. 

Sklep nº II Cpg 82/98 of Gospodarski oddelek, March 03, 1998

Sklep, ki ga sodišče izda v postopku zavarovanja po 1. odst. 251. d čl. ZIP (22. a poglavju ZIP-a), s katerim po uradni dolžnosti odredi vknjižbo zastavne pravice iz sporazuma po 251. c čl. ZIP, ima po izrecni določbi 2. odst. 251. d čl. naravo sklepa o zavarovanju. To določilo ZIP je v razmerju do 84. čl. in nasl. Zakona o zemljiški knjigi (v nadaljevanju ZZK), ki urejajo izdajanje odločb v postopku za vpis v zemljiško knjigo, specialno.ZZK ne izključuje možnosti, da o vknjižbi odloča tudi d...

Sklep nº III Cpg 24/98 of Gospodarski oddelek, March 03, 1998

Pritožnici ni moč odrekati pravice, da vloži pritožbo proti izpodbijanemu sklepu po 4. odst. 99. čl. ZPPSL. Pritožnica v pritožbi trdi, da je upnica stečajnega dolžnika ter za te svoje trditve prilaga listinske dokaze, ki njenih trditev ne izključujejo. O tem, ali je podana vsaj verjetnost, da bo na podlagi izpodbijanja pravnih dejanj vrnjeno premoženje v stečajno maso (1. odst. 100. čl. ZPPSL), odloča sodišče prve stopnje. Posledica takšne njegove odločitve je, da se stečajni postopek začne,...

Sklep nº I Cpg 25/98 of Gospodarski oddelek, March 03, 1998

Opravljanje registrirane oz. vpisane (= dovoljene) dejavnosti ne sme imeti za posledico oškodovanja družbene lastnine. 

Sklep nº Cp 9/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 03, 1998

Sodišče prve stopnje je ocenilo, da zgolj privedba psa v solastne prostore hiše in na skupno dvorišče, še nima pomena motilnega dejanja in je pri tem upoštevalo, da je tožnica vajena psov, da je ta pes nikoli ni napadel in da se lahko giba kljub psu po vseh prostorih, ki v naravi še niso dodeljeni v izključno uporabo strank.Pritožbeno sodišče se strinja s takimi dejanskimi in pravnimi stališči sodišča prve stopnje. Samo privedba psa, kar je tudi predmet tožbenega zahtevka, ob upoštevanju že p...

Sodba nº II Cp 288/98 of Civilni oddelek, March 03, 1998

Plačilo RTV naročnine ni občasna denarna terjatev, ker RTV naročnina ni civilni plod matične temeljne obveze (pri tem ne gre za črpanje kakšne pravice). Pri plačilu RTV naročnine gre za plačilo terjatve, ki se obračunava občasno (mesečno), za plačilo storitve, ki jo opravlja RTV s tem, da predvaja RTV program. 

Sklep nº Cpg 666/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 03, 1998

Dajalec leasinga je obdržal na predmetih leasinga lastninsko pravico, zato ne more zahtevali začasne odredbe za zavarovanje svoje denarne terjatve na podlagi 265. člena ZIP. Leasingodajalec bi lahko, za zavarovanje svojega zahtevka, predlagal začasno odredbo na podlagi 1. ali 2. točke prvega odstavka 268. člena ZIP. Tožeča stranka bo, po eventualni razvezi pogodb, imela zahtevek na vrnitev stvari, zato se začasna odredba, kot jo je predlagala tožeča stranka, pokriva z zahtevkom na vrnitev stv...

Sklep nº Cpg 100/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, March 03, 1998

Če so, po umiku tožbe glede glavnice in obresti, ostali sporni le še izvršilni stroški iz sklepa o izvršbi z zamudnimi obrestmi, se uporabijo, glede na znesek stroškov, določila za spor majhne vrednosti. 

March 02, 1998

Sklep nº Cp 142/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, March 02, 1998

Listinam, ki niso javne listine in v katerih je izkazana terjatev v tuji valuti, ni mogoče samo zaradi tega odreči lastnosti verodostojne listine po 21. členu ZIP. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners