Višja Sodišča: Opinions issued on April 1998

April 23, 1998

Sklep nº II Cpg 88/98 of Gospodarski oddelek, April 23, 1998

Izvršba na dnevni inkaso dolžnika je omejena. V kakšnem obsegu se izvršba opravi, se odloča med samo izvršbo, ne pa pri odločanju o dovolitvi izvršbe. 

April 22, 1998

Sodba nº in sklep I Cp 594/98 of Civilni oddelek, April 22, 1998

Postopek za denacionalizacijo se začne v skladu z določbo 1. odstavka 61. člena ZDEN z vložitvijo zahteve za denacionalizacijo in je zato tudi odškodnino iz 2. odst. 72. člena ZDEN, ki je posledica v korist upravičenca končanega denacionalizacijskega postopka o vrnitvi poslovnih prostorov, mogoče zahtevati za čas od pričetka navedenega postopka dalje in torej ne že od uveljavitve ZDEN dalje.

Sklep nº Cp 1168/97 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 22, 1998

Glede na dolgotrajnost postopka dodelitve otrok ter upoštevajoč dejstvo, da je le za del obdobja, na katerega se nanaša zahtevek za plačilo preživnine, bila tožnici naložena denarna obveznost plačevanja preživnine v korist sina na podlagi pravnomočne sodne odločbe ter upoštevajoč specifične razmere, to je življenje družine v istem stanovanju, je materialnopravni zaključek, da je zaradi odsotnosti sporazuma med roditeljema o naturalni obliki preživninskega prispevka matere, njen prispevek mogo...

Sklep nº Cp 398/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, April 22, 1998

Zahtevek za ustanovitev nujne poti ni terjatev, pač pa oblikovalni zahtevek, s katerim predlagatelj zahteva, da sodišče s sodno odločbo na novo ustanovi določeno pravno razmerje. Oblikovalne sodne odločbe pa učinkujejo s svojo pravnomočnostjo, zato izvršba ni potrebna oziroma je celo nedopustna, kar pomeni, da oblikovalnega zahtevka tudi ni mogoče zavarovati z začasno odredbo. 

April 21, 1998

Sodba nº Cpg 67/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1998

Tožena stranka si pravno napačno tolmači, da je veljavna le pismena pogodba - taka oblika je po zakonu o obligacijskih razmerjih (ZOR) prej izjema. Gospodarske pogodbe se praviloma sklepajo kot distančni posel po telefonu, teleksu itd. 

Sklep nº Cpg 11/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 21, 1998

Tožnik je s tožbo uveljavljal škodo, ki mu je nastala zaradi kršitve pogodbenih obvez. Zato v tej zadevi ne gre za zapadlo terjatev, ki je verjetno izkazana z verodostojno listino in ni mogoče izdati plačilnega naloga ali izvršilnega sklepa iz 2. odst. 38. člena ZIP.

Sklep nº I Cpg 404/98 of Gospodarski oddelek, April 21, 1998

O priznanju terjatve (izpolnitvi zahtevka), je upnik obveščen na naroku za preizkus terjatev. Tožnik ni dolžan povrniti nasprotni stranki pravdnih stroškov, če je tožbo umaknil takoj po naroku za preizkus terjatev. 

Sklep nº I Cpg 581/97 of Gospodarski oddelek, April 21, 1998

Ko se razlaga pogodbeno (materialno) pravo, je potrebno izhajati iz trditvene podlage spora, s katero pravdni stranki začrtata na eni strani meje svojih zahtevkov (1. odst. 2. čl. ZPP) in ugovorov in na drugi izrazita svojo voljo glede vsebine spornih pogodb (99. čl. ZOR). Ali je tako izražena volja v konkretnem primeru upoštevana zaradi morebitne drugačne jasne izjave, pa je stvar presoje sodišča. 

April 16, 1998

Sklep nº Cp 1051/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 16, 1998

Sodišče napoti tretjega na pravdo v izvršilnem postopku v primerih, predvidenih v čl. 57 ZIP. Tožba glasi na ugotovitev nedopustnosti izvršbe in je omejena na predmet, na katerega je predlagana izvršba. Tretji mora v ugovoru navesti razloge, ki naj izpodbijajo izvršilni sklep. Le sporna vprašanja, navedena v ugovoru, se obravnavajo v pravdnem postopku in je ocena o tem, ali gre za sporno situacijo, prepuščena izvršilnemu sodišču. Zato je napotitveni sklep izvršilnega sodišča procesna predpost...

Sklep nº Cpg 253/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 16, 1998

Terjatve preko zajamčene plače in obresti od izhodiščne plače niso privilegirane terjatve po drugem odstavku 160. člena ZPPSL. Tudi zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije (Ur.l. RS štev. 25/97) predvideva (usklajeno z novelo ZPPSL) izplačilo neizplačanih plač zadnjih treh mesecev ter subrogacijsko pravico sklada le v takem obsegu - torej brez zamudnih obresti. 

Sodba nº Cpg 775/96 of Gospodarski oddelek, April 16, 1998

Pogodbena stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ima samo zahtevek na razvezo, ne pa tudi zahtevka na prilagoditev oziroma spremembo pogodbe. Razveze posojilne pogodbe zaradi spremenjenih okoliščinah ni mogoče zahtevati samo v določbah o obrestih, ampak le v celoti. 

Sklep nº Cpg 817/96 of Gospodarski oddelek, April 16, 1998

Če sodišče ni bilo obveščeno, da je pooblastilo, ki ga je pravdna stranka dala odvetniku, prenehalo, je vročitev sodbe odvetniku veljavno opravljena. 

April 15, 1998

Sodba nº Cp 346/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 15, 1998

Ob cediranju kreditne terjatve na zavarovalnico, je cedent prenesel na prevzemnika tudi obrestno terjatev. Če je bil torej kreditojemalec v zamudi nasproti kreditodajalcu (cedentu), je v zamudi tudi proti zavarovalnici (cesionarju). 

Sklep nº III Cp 350/98 of Civilni oddelek, April 15, 1998

Dolgovni seznam oz. seznam zaostalih obveznosti dolžnika po 2. odst. 44. čl. ZDavP ni izvršilni naslov po ZIP. Pri prisilni izterjavi davkov iz dolžnikovega nepremičnega premoženja (2. odst. 81. čl. ZDavP) po takem seznamu mora zato upnik predlogu za izvršbo ali zavarovanje priložiti vse izvršljive odločbe. Naravo pritrdilne odločbe je mogoče priznati davčnemu obračunu pri samoobdavčitvi (109. do 113. čl. ZDavP). Če dolgovni seznam vključuje tudi obveznosti po davčnih obračunih, mora upnik pr...

Sklep nº I Cpg 266/98 of Gospodarski oddelek, April 15, 1998

Ker je pravica do glasovanja pri prednostnih delnicah lahko izključena (302. čl. ZGD), mora takšna izključitev izhajati iz teksta statuta, ki opredeljuje razred prednostnih delnic brez glasovalne pravice. 

April 08, 1998

Sodba nº Cpg 551/96 of Gospodarski oddelek, April 08, 1998

Na podlagi trditve, da je kot prevzemnik dela razdrl pogodbo o delu, ker je naročnik - tožena stranka ni izpolnila, tožeča stranka za stroške, ki so ji nastali z izpolnjevanjem pogodbe, nima zahtevka na izplačilo dogovorjenega plačila po 629. členu ZOR, ampak odškodninski zahtevek po 1. odst. 132. člena ZOR (zato je pri odločitvi o njegovi utemeljenosti potrebno upoštevati tudi morebitno sokrivdo nasprotne stranke). Pri tem je sodišče vezano na dejstvo, ki ga zatrjuje tožeča stranka, da je on...

Sodba nº Cp 300/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 08, 1998

Pri preživljanju polnoletnih otrok, ki se redno šolajo, se bolj upoštevajo zmožnosti staršev, kot pa pri preživljanju mladoletnih otrok. Polnoletni otroci (študentje) imajo v določenih primerih možnost in dolžnost lastnih zaslužkov, odvisno pač od študijskih obveznosti. 

Sklep nº Cp 316/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 08, 1998

Dolžnik s pritožbo ne more več izpodbijati pravnomočne odločitve o izvršilnih stroških upnika. 

Sklep nº I Cp 424/98 of Civilni oddelek, April 08, 1998

Določba 36. čl. ZNP, ki določa presumiran umik predloga kot posledico dejstva, da predlagatelj ni založil predujma za izvedenca, velja le v primerih, ko je dokaz z izvedencem nujen za samo odločitev (ko torej brez izvedenca sodišče sploh ne more meritorno odločiti). Na velja pa takrat, ko ta dokaz za samo odločitev ni nujen, ampak je le v korist enega ali drugega udeleženca. Opustitev plačila predujma tedaj nima za posledico domneve o umiku predloga - sodišče predlaganega dokaza pač ne izvede...

Sodba nº II Cp 490/98 of Civilni oddelek, April 08, 1998

Pridevnik "službeno stanovanje" označuje objektivno pravno kvaliteto stanovanja, neodvisno od tega, ali ima tisti, ki v njem stanuje, stanovanjsko pravico, ali pa le pravico do začasne uporabe. 

Sklep nº III Cp 368/98 of Civilni oddelek, April 08, 1998

O napotitvi tretjega, naj zoper upnika v določenem roku sproži pravdo za ugotovitev, da je izvršba na določen predmet nedopustna, se odloča z odredbo, zoper katero ni pravnega sredstva. 

Sodba nº I Cp 374/98 of Civilni oddelek, April 08, 1998

Najemnik se ne more sklicevati na socialno stisko v primeru neplačevanja najemnine če gre za profitno stanovanje. 

Sklep nº I Cp 1559/97 of Civilni oddelek, April 08, 1998

Priznanje pravne veljavnosti oporoke je po svoji pravni naravi enostranska izjava zakonitega dediča, da priznava obstoj dejstev, zaradi katerih je oporoka veljavna oziroma neobstoj dejstev, zaradi katerih bi bila oporoka lahko neveljavna. Priznanje pravne veljavnosti oporoke in preklic takega priznanja se zato obravnava enako kot sodno priznanje dejstev, zato lahko zakoniti dedič tako enostransko izjavo prekliče vse do konca zapuščinske obravnave, oziroma najkasneje v pritožbi, če zve za dejs...

Sodba nº I Cp 319/98 of Civilni oddelek, April 08, 1998

Najemnik poslovnega prostora lahko od najemodajalca zahteva povrnitev samo tistih vlaganj v poslovni prostor, ki jih je vložil pod pogoji, ki jih določa ZPSPP oziroma v soglasju z najemodajalcem. Do povrnitve drugih vlaganj ni upravičen. Najemnik nima pravice do povrnitve tistih vlaganj, ki jih je vložil v poslovni prostor, za katera ni imel pravne podlage v ZPSPP oziroma v soglasju najemodajalca, na temelju odškodninske odgovornosti ali neopravičene obogatitve. 

Sodba nº Cpg 536/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, April 08, 1998

Sodišče prve stopnje bi moralo vloženo tožbo zavreči, saj ne gre za lastninsko tožbo, ker tožeča stranka še ni lastnik nepremičnine - stanovanja v nedograjeni stanovanjski stavbi, saj se lastninska pravica iz pravnega posla pridobi z vpisom v zemljiško knjigo. Tožbe ni zavrglo niti pritožbeno sodišče, ker bi to pomenilo reformatio in peius (oziroma spremembo na slabše), kar prepoveduje določilo 374. člena ZPP. Z dnem začetka stečaja se vse nedenarne terjatve - tudi izročitev določene stvari, ...

April 07, 1998

Sklep nº I Cpg 314/98 of Gospodarski oddelek, April 07, 1998

Ni pogojev za izdajo izpraznitvenega naloga, kadar predlagatelj zahteva izpraznitev poslovnega prostora iz krivdnih razlogov. 

Sodba nº in sklep I Cpg 745/97 of Gospodarski oddelek, April 07, 1998

Samostojni podjetnik je sicer po 7. odst. 1. čl. ZGD opredeljen kot fizična oseba. Vendar pa je njegov položaj specifičen, saj podobno kot družba posluje s svojo firmo, z označbo dejavnosti z navedbo sedeža svojega obrata in z okrajšavo "s.p.". Navedba sedeža obrata ob podjetnikovem imenu ima tako enak značaj kot navedba sedeža gospodarske družbe. Zaradi urejenosti in varnosti pravnega prometa tako ne moti, če se je sodno pisanje (vabilo za narok) samostojnemu podjetniku kot fizični osebi v k...

April 02, 1998

Sodba nº Cp 277/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 02, 1998

Toženka je zasedla nepremičnino v nasprotju s poravnavo, ki jo je s tožnico sklenila. S tem je posest zasedla z zlorabo zaupanja tožnice, nezakonito, ker po čl. 72 Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih velja, da je posest zakonita, če temelji na veljavnem pravnem naslovu, ki je potreben za pridobitev lastninske pravice in če ni bila pridobljena s silo, zvijačo ali zlorabo zaupanja. Tožena stranka je dogovor pravdnih strank, da bosta prazno hišo prodali, prekršila in ni izpolnila svoj...

April 01, 1998

Sodba nº Cp 267/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 01, 1998

Solastnik ima zoper drugega solastnika varstvo z negatorno tožbo, če ta neutemeljeno posega v njegov idealni del solastne stvari. S sodno odločbo se solastninska pravica ne more omejiti bolj kot to določa zakon. Če je škoda povzročena zato, da bi bila od drugega odvrjena neposredno preteča nevarnost (stiska), odškodninska odgovornost ni podana. 

Sklep nº Cp 280/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 01, 1998

ker je sodišče vabilo na narok za glavno obravnavo le stranko osebno, ne pa tudi pooblaščenca, se šteje, da stranki zaradi takšnega nezakonitega postopanja sodišča ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem 

Sklep nº I Kp 312/98 of Kazenski oddelek, April 01, 1998

Če državni tožilec iz razlogov drugega odstavka 162. člena ZKP zavrže kazensko ovadbo, ker je obdolženec izpolnil naloženo mu obveznost, ima oškodovanec še vedno pravico nadaljevati kazenski pregon po 60. členu ZKP. 

Sklep nº III Cp 211/98 of Civilni oddelek, April 01, 1998

Dolžnikov dolžnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o prenosu terjatve. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners