Višja Sodišča: Opinions issued on May 1998

May 28, 1998

Sklep nº Cp 201/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 28, 1998

Zahtevek za razveljavitev darilne pogodbe sklenjene med prvotoženo in drugotoženo stranko ni utemeljen, ker sta bili obe toženi stranki v času sklenitve te darilne pogodbe v dobri veri - tako glede pravic tožnice kot tudi glede obveznosti toženke in omogoča tožeči stranki varstvo kot je to sklenjeno med tožečo stranko in prvotoženo stranko. 

Sodba nº Cp 83/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 28, 1998

Skaženost je pravni standard. Za prisojo odškodnine za duševne bolečine zaradi skaženosti je sodna praksa izoblikovala objektivna in subjektivna merila. Vendar odškodnino lahko odmerimo šele, če stopnja bolečin in njihovo trajanje to opravičujeta. Stranka, ki je dolžna povrniti stroške postopka, je dolžna nadomestiti tudi vrednost denarnega zneska (izvedenine), ki jo je ta ob dnevu plačila imel. 

Sodba nº Cp 29/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 28, 1998

Odškodnina za negmotno škodo se zaradi preprečitve tako imenovanega "zidanja zahtevkov" praviloma določa v enem znesku. 

Sklep nº Cp 74/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 28, 1998

sklenitev pogodbe in obveznost izpolnjevanja pogodbe (plačevanje RTV naročnine) je po predpisih naložena le imetniku TV sprejemnika, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji 

May 27, 1998

Sklep nº I Kp 447/98 of Kazenski oddelek, May 27, 1998

S tem, ko sodišče prve stopnje na glavno obravnavo ni vabilo tudi obdolženčevega zagovornika, katerega pooblastilo je bilo v spisu, ter na tej glavni obravnavi brez navzočnosti zagovornika tudi izreklo sodbo, je prekršilo obdolženčevo pravico do obrambe, to pa je moglo vplivati na pravilnost sodbe. 

Sklep nº I Cp 347/98 of Civilni oddelek, May 27, 1998

Ker je rok iz čl. 77 ZTLR prekluziven rok, po izteku tega roka ni več mogoča sprememba tožbe v postopku zaradi motenja posesti. 

May 26, 1998

Sklep nº III Cpg 36/98 of Gospodarski oddelek, May 26, 1998

Zoper sklepe procesnega vodstva ni pritožbe (glej 2. odstavek 278. člena ZPP) oz. ni posebne pritožbe (glej 5. odstavek 311. člena ZPP). Teh določb, torej objektivnega prava, tudi nepravilni pravni pouk, ki ga je prvostopno sodišče v izpodbijanem sklepu dalo, ne more spremeniti. 

May 22, 1998

Sklep nº Cpg 187/96 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 22, 1998

Pri predlagatelju, ki ima znanega ustanovitelja - lastnika ne pridejo v poštev določila zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. RS štev. 55/92 in sl.), pač pa veljajo pogoji, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah (ZGD) za ustanovitev delniške družbe tudi za prEoblikovanje le-te iz družbe z omejeno odgovornostjo - torej določilo 170 člena ZGD o petih ustanoviteljih. Izjemo od tega določila lahko določa samo zakon, še zlasti, ko ima ZGD posebna določila o preoblikovanju d.o.o. ...

May 21, 1998

Sklep nº CP 401/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 21, 1998

Uveljavljanje terjatve (izvršilni naslov je sodna poravnava) v izvršilnem postopku pretrga zastaranje. Zastaranje začne teči znova šele od dneva, ko se ta postopek konča. Na podlagi splošnega pooblastila je pooblaščenec upravičen zahtevati izvršbo, če pravica do povračila stroškov ni odvisna od odločbe o glavni stvari, lahko sodišče odloči o teh stroških že med postopkom. 

Sklep nº Cp 483/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 21, 1998

Sodišče vpiše v zemljiško knjigo tako hipoteko, kakršna je s pravnim poslom nastala. 

Sklep nº Cp 14/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 21, 1998

Za škodo, nastalo pri obveznem izvajanju vaj iz borilnih veščin, ki spadajo med naravne dejavnosti, je odškodninsko odgovoren organizator pouka borilnih veščin. 

Sklep nº I Cp 694/98 of Civilni oddelek, May 21, 1998

Naslovniku ni možno vročiti sodnih pisanj tako, da se vročijo osebi, ki je njegov procesni nasprotnik (gre za nepravilno nadomestno vročitev). Ni dopustna obnova postopka v tistem delu, s katerim je bila pravnomočno razvezana zakonska zveza, ker se na podlagi obnove postopka ne more razveljaviti pravnomočne odločbe o razvezi zakonske zveze. Predlog za obnovo postopka je zato v tem delu zavreči. Če je predlog za obnovo postopka vložen po preteku šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe, mora o...

May 20, 1998

Sodba nº II Cp 684/98 of Civilni oddelek, May 20, 1998

Razpravljajoča sodnica je zdravniško potrdilo, s katerim je toženec poskušal opravičiti svoj izostanek s prvega naroka za glavno obravnavo, prejela v svoj predal že po dnevu izdaje sodbe zaradi izostanka. Z izdajo sodbe je bila implicite obsežena tudi njena razglasitev in je bilo tako s tem trenutkom sodišče prve stopnje vezano na svojo odločitev (člen 334/1 ZPP). Zato je kljub dejstvu, da je navedeno zdravniško potrdilo prispelo na sodišče na dan izdaje sodbe, ni moglo več spremeniti (člen 3...

Sklep nº III Cp 255/98 of Civilni oddelek, May 20, 1998

Pravnomočna sodba ne more nadomestiti kupoprodajne pogodbe, ampak je lahko le podlaga za izvršbo. 

Sklep nº I Cp 768/98 of Civilni oddelek, May 20, 1998

Določba 3. odstavka 153. člena ZPP, da sodišče glede na vse okoliščine po prostem prepričanju presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni v roku založila zneska, potrebnega za stroške, praviloma pomeni napotitev na 221.a člen ZPP. Vendar če je sodišče ugotovilo, da ima tožnik pravico do denarnega zneska, pa zaradi neplačila predujma za stroške, izvedbe dokaza o tej višini ni mogoče izvesti, sodišče uporabi prosti preudarek. 

Sodba nº II Cp 1163/97 of Civilni oddelek, May 20, 1998

Tožnik kot solastnik predmetov lahko zahteva izročitev solastnih stvari od toženca, ki je tretja oseba. Tožeča stranka mora dokazati škodo in dejstvo, da škoda izvira iz škodnega razmerja odgovorne osebe. 

May 19, 1998

Sklep nº Cp 58/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 19, 1998

Tožba na sklenitev kupoprodajne pogodbe je tožba za izjavo volje, ki je po obliki dajatvena, po vsebini pa oblikovalna. Tožbeni zahtevek in na njegovi podlagi izdana sodba se v takem primeru morata glastiti tako, da je tožena stranka dolžna skleniti določeno pogodbo, ker se bo sicer štelo, da je takšna pogodba sklenjena oziroma izjava volje podana, ko postane sodba pravnomočna. To pomeni, da mora biti tožbeni zahtevek in v posledici tega tudi izrek sodbe tako določen, da ima sodbeni izrek vse...

Sklep nº IV Cpg 19/98 of Gospodarski oddelek, May 19, 1998

Določba 4. odst. 449. čl. ZGD je kogentna le v primeru, če družba z omejeno odgovornostjo tega vprašanja, torej imenovanje in razrešitev poslovodje ni uredila drugače v družbeni pogodbi. Gre za kogentno, vendar subsidiarno zakonsko določbo. ZGD dopušča možnost avtonomne ureditev tega področja z družbeno pogodbo (2. odst. 438. in 448. člen ZGD). 

May 15, 1998

Sklep nº Cpg 52/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 15, 1998

Prodajna pogodba in dogovor o pobotu terjatve na plačilo kupnine iz te prodajne pogodbe z že nastalo terjatvijo upnika nasproti stečajnemu dolžniku, tvorita ekonomsko celoto. Zaradi skupnega ekonomskega namena obeh poslov tvorita oba skupaj enotno in nedeljivo pravno razmerje, katerega pravna narava je, ne glede na zunanjo obliko, ki sta jo stranki dali poslu, nadomestna izpolnitev po prvem odstavku 308. člena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR. Že v času sklenitve prodajne pogodbe je nam...

May 14, 1998

Sklep nº Cp 79/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 14, 1998

Če je stranki prisojeno nekaj, kar ni zahtevala, to vpliva na zakonitost in pravilnost sodbe. Za uskladitev interesov med strankama, na eni strani, interesa napeljave električnega kabla, na drugi strani lastnika nepremičnine, preko katere naj bi vodi potekali, je predviden nepravdni postopek - postopek za dovolitev nujne poti. 

Sklep nº I Cpg 353/98 of Gospodarski oddelek, May 14, 1998

Lastninska pravica je samo pravna podlaga za izločitveni zahtevek, ki je lahko uspešen samo, če so stvari, katerih izločitev je zahtevana, pri stečajnem dolžniku. Zato mora upnik v pravdi dokazati tako svojo lastninsko pravico kot tudi dejstvo, da stečajni dolžnik ima sporne stvari. Če je bil upnik s pravnomočnim sklepom napoten na tožbo na ugotovitev izločitvene pravice, je treba tako tožbo dopustiti, čeprav je po stečajnem zakonu sicer potrebno vložiti dajatveno tožbo. 

Sklep nº I Cpg 409/98 of Gospodarski oddelek, May 14, 1998

Sodišče preizkusi predlog za obnovo postopka samo iz tistih obnovitvenih razlogov, ki jih je predlagatelj v njem navedel, čeprav iz vsebine predloga izhaja, da bi utegnil biti podan tudi razlog, ki ga predlagatelj ni navedel kot zakoniti razlog za obnovo. Če tožena stranka - pravna oseba - po prejemu tožbe in udeležbi na prvem naroku za glavno obravnavo ne sporoči sodišču, da ji na naslovu v tožbi ni (več) mogoče vročati pošiljk, je njeno ravnanje v nasprotju z določbo 1. odst. 145. člena ZPP...

May 13, 1998

Sodba nº I Kp 330/98 of Kazenski oddelek, May 13, 1998

Sodišče prve stopnje je pravilno pravno opredelilo dejanje obtožencev kot kaznivo dejanje ropa po tretjem odstavku 213. člena KZ. Vsi trije obtoženci, ki so bratje, so pri dejanju aktivno sodelovali in vsak s svojim ravnanjem tudi odločilno prispevali k dejanju in posledici ter je tako pravilen tudi zaključek sodišča prve stopnje, da so dejanje storili z direktnim naklepom. Obtoženci so od oškodovanca, za katerega so vedeli da je v hiši sam, zahtevali denar. Našli so njegovo denarnico ter iz ...

Sodba nº I Kp 178/98 of Kazenski oddelek, May 13, 1998

Ob ugotovljeni takratni pripravljenosti obeh obdolžencev za medsebojni fizični obračun, je sodišče prve stopnje pravilno tudi zaključilo, da sta oba izvajala istočasen protipraven napad in zato ni pomembno, kdo je koga prvi udaril, saj potek dogodka kritičnega dne, ko sta obdolženca besedni prepir pričela oborožena eden z vejnikom, drugi z lopato, izključuje obstoj silobrana. Zato ugotavljanje, kdo izmed njiju je prvi pristopil k fizični obliki delovanja proti nasprotniku, niti ni pomembno. 

Sklep nº III Cp 451/98 of Civilni oddelek, May 13, 1998

Napotitev tretjega na pravdo je odredba. Šele ko bo pravda rešena, bo sodišče odločilo o ugovoru s sklepom, proti kateremu je dopustna pritožba. Zoper odredbo ni pravnega sredstva (57 člen ZIP v zvezi s 3. odstavkom 7. člena in 7 odstavkom 8. člena ZIP). 

Sodba nº II Cp 679/98 of Civilni oddelek, May 13, 1998

Terjatev RTV naročnine spada med občasne denarne terjatve, od katerih tečejo zamudne obresti od dneva, ko je pri sodišču vložen zahtevek za njihovo plačilo. 

Sklep nº I Cp 569/98 of Civilni oddelek, May 13, 1998

Terjatev iz naslova neupravičene pridobitve nastane z dnem prehoda premoženja. V primeru, ko eden od skupnih lastnikov vlaga v skupno stvar, ki jo ima v izključni uporabi, brez soglasja drugega skupnega lastnika, je šteti, da je do prehoda premoženja prišlo na dan, ko se je odločilo o razdelitvi skupne stvari. Zastaranje terjatve iz naslova neupravičene pridobitve začne teči z dnem, ko je odločeno o razdelitvi skupne stvari. 

Sklep nº II Cp 665/98 of Civilni oddelek, May 13, 1998

Določba 78. člena ZDEN v krog dedičev denacionaliziranega premoženja uvršča najmanj tiste potencialne dediče, ki so bili živi vsaj še ob pravnomočnosti odločbe o denacionalizaciji. 

May 08, 1998

Sodba nº Cpg 542/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 08, 1998

Predmet izpodbijanja v stečaju je lahko vsako dejanje, ki se tiče premoženja dolžnika. Zakon ne ločuje pravnih dejanj po vsebini. Obstoj subjektivne predpostavke za izpodbijanje se domneva, če je podan eden izmed primerov iz 1. ali 2. točke četrtega odstavka 125. člena ZPPSL. Ni potrebna kumulacija predpostavk za presumpcijo slabe vere. V skladu z določbo 214. člena ZOR mora pridobitelj plačati zamudne obresti od dneva pridobitve, če je nepošten, sicer pa od vložitve zahtevka. Domneva o veden...

May 07, 1998

Sklep nº Kp 220/98 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, May 07, 1998

Odpoved pritožbi se ne more preklicati. Podana pritožba obdolženca, ki se je odpovedal pravici do pritožbe je nedovoljena in bi jo sodišče kot nedovoljeno moralo zavreči. 

Sodba nº in sklep I Cpg 421/98 of Gospodarski oddelek, May 07, 1998

Če je stečajni dolžnik prišel do določenega denarnega zneska zgolj po naključju, brez volje upnika, je v stečajnem postopku izjemoma tudi na denarnem znesku možna izločitvena pravica. 

May 06, 1998

Sklep nº II Cp 601/98 of Civilni oddelek, May 06, 1998

Sodišče v pravdnem postopku odloča o zahtevkih pravdnih strank (člen 2 ZPP), takšna njegova odločitev pa vselej nujno implicira tudi presojo ugovorov pravdnih strank. Z materialnopravnimi ugovori poskuša tožena stranka izpodbiti utemeljenost zahtevka tožeče stranke, o katerem pa mora sodišče v pravdnem postopku, kot je konkretni, odločiti s sodbo, svoje stališče do ugovorov strank pa pojasniti v razlogih sodbe (tako svoje stališče do ugovorov dejanske kot tudi do ugovorov materialnopravne nar...

Sklep nº III Cp 353/98 of Civilni oddelek, May 06, 1998

Če iz dolgovnega seznama ne izhaja, po katerih odločbah o domeri davka in po katerih davčnih obračunih se izterjujejo davčne obveznosti, kdaj so zapadle v plačilo ter od kakšne osnove oz.

Sklep nº Cp 155/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 06, 1998

Avtomobil, ki ga je nasprotna udeleženka kupila po razvezi zakonske zveze, in sicer delno iz lastnih sredstev, delno pa iz sredstev, ki so bila pridobljena v času trajanja zakonske zveze, ne spada v skupno premoženje. V skupno premoženje bi ta avto spadal, če bi ga nasprotna udeleženka pridobila z zamenjavo za stari avto, ki je predstavljal skupno premoženje, ali če bi novi avto kupila izključno iz skupnih prihrankov. 

May 05, 1998

Sklep nº Cpg 593/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 05, 1998

V skladu z 210. členom ZOR, na katerega napotuje 2. odst. 130. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS 67/93) - ZPPSL, je pri neupravičeni pridobitvi primarno načelo naravne restitucije, ki velja pri vseh reparacijah. Istočasno pa za vse take zahtevke velja, da ob nezmožnosti ali (ekonomski) neprimernosti naravne restitucije, le-to nadomesti plačilo vrednosti dosežene koristi. Domneva o vedenju za slabo ekonomsko-finančno stanje iz 125. člena ZPPSL še ne pomeni obst...

Sodba nº Cpg 703/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, May 05, 1998

V primeru, ko je vrednost zavarovane stvari ob začetku zavarovalne dobe večja od zavarovalne vsote (podzavarovanje), se odškodnina, ki jo mora izplačati zavarovalnica - sorazmerno zmanjša. To pomeni, da se pri popolnem uničenju stvari izplača celotna zavarovalnina, če pa bi bila nastala škoda manjša, pa bi se izplačilo sorazmerno zmanjšalo. Sklenitelj zavarovanja je dolžan plačati premijo, katere višina je sorazmerna z višino zavarovalne vrednosti. V nasprotju z načelom enake vrednosti dajate...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners