Višja Sodišča: Opinions issued on June 1998

June 29, 1998

Sklep nº Cpg 341/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 29, 1998

Sodišče mora med postopkom po uradni dolžnosti paziti, ali je stvar že pravnomočno razsojena. Če to ugotovi, zavrže tožbo. Vendar to velja le za zadeve, o katerih je bilo odločeno s sodbo. Izrek sodbe namreč obsega odločbo, s katero je ugodeno posameznim zahtevkom, ki se tičejo glavne stvari, ali pa jih je zavrnilo. S sklepom o začasni odredbi sodišče ne sodi v glavni stvari, ne o stranskih terjatvah. Zanj pravilo ne bis in idem torej ne velja. Še zlasti ne glede na določbo člena 271 Zakona o...

June 24, 1998

Sklep nº II Cp 961/98 of Civilni oddelek, June 24, 1998

Kadar sodišče odloči, da gre upravičencu odškodnina za odvzeta zemljišča v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, mora ob tem določiti tudi rok za izvršitev odločbe (izročitev obveznic prevzemniku obveznic), katerega razpon je določen v 3. odst. 6. čl.

Sodba nº Cp 147/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 24, 1998

Za presojo, kdaj je neka stvar nevarna, niso pomembne le značilnosti stvari same (v konkretnem primeru sejmiščni prostor), temveč tudi druge okoliščine, zlasti tiste, v katerih ljudje praviloma prihajajo v stik z določeno stvarjo. Prostor, na katerem se nahaja izkop za postavitev droga javne razsvetljave, ki pa ni zavarovan niti z opozorilnim trakom, niti ni pokrit, nahaja se približno 130 cm stran od prehoda, ki ga uporabljajo pešci za prehod na sejmiščni prostor in je zelo slabo osvetljen, ...

Sodba nº Cp 335/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 24, 1998

Lastnik nepremičnine ima v skladu s pravnim pravilom paragrafa 422 ODZ pravico na svojem zemljišču odstraniti korenine sosedovega drevesa, če ga motijo (in sicer po predhodnem obvestilu lastniku drevesa, ki mu je potrebno dati na razpolago primeren rok, da dejanje opravi sam), ali pa lahko s tožbo zahteva od lastnika drevesa le dopustitev odstranitve motečih korenin. Z negatorno tožbo po 42. čl.

June 18, 1998

Sodba nº Cp 174/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 18, 1998

Pritožbeno sodišče preizkusi sodbo prve stopnje le v tistem delu, ki se izpodbija s pritožbo. Če tožeča stranka stvarni in pravni položaj, kot ga uredi prvostopna sodba, presoja nepravilno, je to motivna zmota, ki se je v pritožbenem postopku ne more upoštevati. Pri ugotavljanju višine deležev se poleg dohodka vsakega zakonca upoštevajo tudi druge okoliščine (varstvo in vzgoja otrok, pomoč enega zakonca drugemu zakoncu, opravljanje domačih del, skrb za ohranitev premoženja in vsako drugo obli...

Sklep nº III Cpg 37/98 of Gospodarski oddelek, June 18, 1998

Določilo 138. člena ZPPSL se uporablja le za primere, ko gre za kontinuiteto med postopkom prisilne poravnave in stečajnim postopkom oziroma, ko se stečajni postopek iz prisilne poravnave začne po uradni dolžnosti. 

June 17, 1998

Sklep nº Cp 642/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 17, 1998

Če etažni lastnik poda soglasje k rekonstrukciji vodovodne napeljave v skupni stanovanjski hiši, potem takšna rekonstrukcija ne predstavlja motenja posesti. Ko je rekonstrukcija že v teku, etažni lastnik ne more preklicati že danega soglasja, saj bi bilo takšno ravnanje nepošteno in bi povzročilo nesorazmerne stroške, ter brezihoden položaj glede vodovodne oskrbe celotne hiše. 

June 16, 1998

Sklep nº Cp 834/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, June 16, 1998

Ker je tožena stranka pripravljena izročiti kopije vseh dokumentov tožeči stranki, je sodišče prve stopnje povsem pravilno zaključilo, da v obravnavanem primeru ni podan ekonomski in pravni interes po varstvu posesti oziroma soposesti. 

June 12, 1998

Sklep nº R 118/98 of Civilni oddelek, June 12, 1998

Za sojenje v sporih za objavo odgovora oz. popravka po ZJG je pristojno okrožno sodišče. 

June 10, 1998

Sklep nº Cp 141/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 10, 1998

Pogodba, iz katere na eni strani izhaja obveznost prenosa zemljišča v last prevzemnice in na drugi strani obveznost opravljanja storitev v korist izročevalca, se opredeljuje kot preužitkarska pogodba. Za preužitkarske pogodbe ni predpisana oblika kot konstitutiven element pogodbe. Sodna praksa dopušča razvezo preužitkarskih pogodb pod bistveno enakimi pogoji, kot jih določa ZD za pogodbe o dosmrtnem preživljanju. 

Sklep nº Cp 168/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 10, 1998

Toženka je lahko regresna zavezanka le v tistem obsegu, ki je posledica njenega protipogodbenega ravnanja. Glede obstoja storitve kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti, je civilno sodišče vezano na pravnomočno obsodilno sodbo kazenskega sodišča. 

Sklep nº III Cp 456/98 of Civilni oddelek, June 10, 1998

Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ima dva dela - odločbo o naložitvi poravnave terjatve in odločbo o dovolitvi izvršbe. S te perspektive je treba zato presojati tudi, katere so nujne sestavine predloga za izvršbo. Te so namreč vselej funkcionalne. Tako kot velja za vloge nasploh, mora tudi predlog za izvršbo imeti vse, kar je treba, da se lahko obravnava. In če je v primerih, kjer upnik kot sredstvo izvršbe predlaga izvršbo na osebni dohodek, navedba dolžnikovega delodajalca nuj...

Sklep nº III Cp 567/98 of Civilni oddelek, June 10, 1998

Predlog za izvršbo je bil pravočasno vložen - v okviru tridesetih dni po izteku osemdnevnega roka določenega v izvršilnem naslovu za izpolnitev dolžnikove obveznosti, pri čemer je izpolnitveni rok lahko pričel teči šele od vročitve sklepa Višjega sodišča v Ljubljani dolžniku (člen 444 ZPP). S postavitvijo stebrov oz. kolov na traso iste poti je dolžnik nedvomno zasledoval enak cilj kot z motitvenim dejanjem nastavitve skale, opisanim v izvršilnem naslovu, namreč preprečiti ali vsaj otežiti up...

Sklep nº Cp 127/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 10, 1998

1. Med strankama je načeloma mogoč dogovor o višini pogodbenih obresti, vendar pa se ta lahko giblje le v mejah najvišje dopustne obrestne mere med posamezniki, to je obrestne mere, ki se v kraju izpolnitve plačuje za hranilne vloge na vpogled (1. odst. 399. čl. ZOR). 2. O višini zamudnih obresti se lahko stranki v skladu z načelom dispozitivnosti, kot enem izmed temeljnih načel obligacijskih razmerij, svobodno dogovorita. Prosto dogovarjanje je omejeno le z ugovori iz določb ZOR, ki na sploš...

June 09, 1998

Sodba nº Cpg 141/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 09, 1998

Zbiranje kupcev zgolj na območju, ki ni bilo dogovorjeno s pogodbo o posredovanju, je bilo v nasprotju z naročiteljevimi interesi, ki je sankcionirano s pravnim pravilom člena 826 ZOR. Ni bilo namreč izraženo v pismeni obliki s spremembo prvotne pogodbe. Tudi če bi tožnikovo delovanje izven dogovorjenega območja šteli kot poslovodstvo brez naročila, sklenitev prodajnih pogodb s kupci ni mogoče šteti kot odobritev prevzemnika - tožene stranke, ker bi se taka odobritev morala izjasniti vsaj s p...

June 04, 1998

Sklep nº Cpg 351/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 04, 1998

Če stečajni upravitelj ni imel razloga prerekati tistih upnikovih terjatev, ki še niso zastarale in bo upnik v pravdnem ali drugem postopku izkazal njihov obstoj, bo taka odločitev vezala tudi stečajnega upravitelja. Sicer pa stečajni senat nima druge izbire kot upnika, čigar terjatev je stečajni upravitelj (ali drugi upnik) prerekal, napoti s prerekano terjatvijo na ustrezni postopek. 

Sodba nº in sklep Cpg 287/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 04, 1998

Tožba na razveljavitev sklepov upravnega odbora in sklenitev prodajne pogodbe za nepremičnino iz javnega razpisa ne upošteva dejstva, da je bila prodajna pogodba za sporno nepremičnino že sklenjena z drugim ponudnikom. Ponovna izbira najugodnejšega ponudnika bi bila brez smisla, saj je v uveljavljanem razpisu prodajano nepremičnino tožena stranka že odsvojila. Zato tudi prodajne pogodbe s tožečo stranko ne more več skleniti, ker bi bila sicer odgovorna za pravne napake prodane stvari. Pričako...

Sklep nº Cpg 223/96 of Gospodarski oddelek, June 04, 1998

Pravnomočnost sodbe ne učinkuje samo med pravdnimi strankami, ampak tudi med univerzalnimi in singularnimi pravnimi nasledniki. Zato je treba v primeru, ko cesionar toži cessusa na plačilo terjatve, o kateri je bilo z zavrnitvijo tožbenega zahtevka cedenta že pravnomočno odločeno (cesijska pogodba je bila sklenjena po pravnomočnosti te sodbe), cesionarjevo tožbo zavreči. 

June 03, 1998

Sklep nº III Cp 546/98 of Civilni oddelek, June 03, 1998

Po naravi stvari je mogoče izročiti nepremičnino v izključno posest z izročitvijo ključev, s čimer je omogočen ne le dostop vanjo, temveč v celoti izvrševanje posesti na njej. Zato s strani dolžnika zatrjevana ravnanja, da je hišo izpraznil, vrata pa pustil odprta, te zahteve še ne izpolnjujejo. 

June 02, 1998

Sodba nº Cpg 56/97 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, June 02, 1998

Pravica delničarja do deleža na dobičku delniške družbe je kot njegova temeljna premoženjska pravica, opredeljena v določbi člena 228 Zakona o gospodarskih družbah, ki v tretjem odstavku to pravico definira: delničarji imajo pravico do deleža na dobičku, razen če je po skupščinskem sklepu o uporabi dobička, sprejetem na podlagi zakona ali statuta, dobiček izvzet iz razdelitve med delničarje. Šesti odstavek 228. člena pa omogoča delničarjem, da v statutu določijo tudi drugačne načine razdelitv...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners