Višja Sodišča: Opinions issued on July 1998

July 29, 1998

Sodba nº I Cp 1193/98 of Civilni oddelek, July 29, 1998

Demontaža in prenašanje stekla v velikosti 1 m x 2 m in debeline 4 mm, predstavlja nevarno dejavnost. Zato je toženec (delodajalec) objektivno odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo je ob tem utrpel tožnik (delavec), čigar delovna naloga je bila tudi demontaža sejemskih stojnic in ki je ob pomanjkanju nadzora svoje delo opravljal na običajen način, torej tako, kot drugi delavci. Podlaga za strah se ne ocenjuje le z objektivne medicinske perspektive, marveč tudi (oz. predvsem), kako je oškodov...

July 15, 1998

Sodba nº Cp 977/97 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 15, 1998

Dedni dogovor je civilnopravni sporazum med dediči o delitvi zapuščine in o načinu te delitve, ki je sklenjen v zapuščinskem postopku in ga nato sodišče navede v sklepu o dedovanju (3. odst. 214. člena Zakona o dedovanju). Dedni dogovor pa ima lahko tudi naravo sodne poravnave, vendar le v kolikor izpolnjuje pogoje, ki jih 1089. člen ZOR predvideva za poravnavo (spor ali negotovost glede kakšnega pravnega razmerja, prekinitev spora z vzajemnimi popustitvami ter določitev vzajemnih pravic in o...

Sklep nº III Cp 618/98 of Civilni oddelek, July 15, 1998

Ker dolgovni seznam ni odločba, tudi ne more predstavljati izvršilnega naslova po 16. členu ZIP. 

July 09, 1998

Sklep nº Cp 660/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 09, 1998

Namen posebnega varstva zaščitenih kmetij na področju dedovanja je predvsem v tem, da se zagotovi obstoj kmetij in prepreči njihova drobitev. V skladu z namenom posebne ureditve dedovanja zaščitenih kmetij je tako potrebno za zaščiteno kmetijo šteti vsako vrnjeno premoženje, ki je že pred podržavljenjem pripadalo kmetijski oz.

July 08, 1998

Sodba nº Cp 193/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 08, 1998

Kasnejša sprememba točkovalnega zapisnika (znižanje števila točk), ki je služil kot podlaga za določitev cene pri odkupu stanovanja na podlagi privatizacijskih določil Stanovanjskega zakona, ne utemeljuje zahtevka na vrnitev dela kupnine. Za takšen zahtevek namreč ni pravne podlage niti v določbah o neupravičeni pridobitvi po 210. čl. ZOR, niti ne gre za situacijo predvideno v 463. čl. ZOR. 

July 03, 1998

Sodba nº Cp 451/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 03, 1998

Vsak solastnik skupne stanovanjske hiše mora plačevati upravniku storitve po pogodbi. Ta obveznost ni odvisna od vknjižbe etažne lastnine. Vsak kupec nevknjiženega stanovanja je dobroverni in zakoniti posestnik, saj posest opira na veljavno kupno pogodbo. Gre gorej za domnevnega lastnika - priposestvovalca, ki bo v 10 letih postal pravni lastnik, tudi če stanovanje še ne bo vknjiženo v tem času. Sicer pa lahko upravnik zahteva plačilo koristnih del tudi na osnovi splošnih obligacijskih predpi...

Sklep nº Cp 681/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 03, 1998

Zamenjala ključavnice na nepremičnini je motilno dejanje kljub temu, da motilec hkrati izroči motenemu ključ. Namen ključavnice je izključiti vse nepooblaščene in neupravičene osebe od izvrševanja posesti. Le na tak način ima posestnik popolno kontrolo nad zaklenjeno nepremičnino (velja tudi za premičnine). Kopije ključev se ob današnji tehniki izdelujejo na hiter in cenen način. Izročitev ključa zamenjane ključavnice ne predstavlja nobene garancije, da motilec nima še nadaljnjih kopij ključe...

Sklep nº Cp 670/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 03, 1998

Načelo uspeha v pravdi velja tudi v primeru začasnega plačila predujma iz proračuna in sicer namesto stranke, ki je bila oproščena plačila sodnih taks in predujma ne bi zmogla. Stranka, ki je v pravdi propadla, mora v proračun vrniti začasno plačan predujem. Tudi če bi predujem vplačala stranka, ki je v pravdi uspela, bi ji ga morala neuspešna stranka vrniti kot del pravdnih stroškov. 

Sklep nº Cp 187/98 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 03, 1998

Nepremičnine, ki so predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne spadajo v zapuščino, zato dediči na tem premoženju ne dobijo fiktivne posesti po 73. čl. ZTLR. Posestno varstvo na teh nepremičninah gre preživljalcu iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju (117. čl. ZD). 

July 02, 1998

Sklep nº III Cp 500/98 of Civilni oddelek, July 02, 1998

Prodaja premičnine na javni dražbi, na kateri predmet dražbe ni dan na ogled, ni zakonita. 

Sklep nº I Cpg 633/98 of Gospodarski oddelek, July 02, 1998

Tožena stranka trdi, da po materialnem pravu obveznost plačila iztoževane terjatve ni njena obveznost, da torej v tej pravdi ni pasivno legitimirana. Na taki podlagi pa imenovanja prednika ni mogoče dovoliti. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners