Višja Sodišča: Opinions issued on August 1998

August 27, 1998

Sklep nº Cp 839/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 27, 1998

Če je posredno izvrševanje posesti pravice voženj toženec preprečil, ima njegovo ravnanje znake motitve posesti, ki je po čl. 75 ZTLPR predmet posestnega varstva.

Sodba nº Cp 817/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, August 27, 1998

Starši so dolžni svoje otroke preživljati, skrbeti za njihovo življenje in zdravje ter jih vzgajati. Skladno z načinom življenja, v katerem živimo Slovenci, otroci delijo gmotno usodo svojih staršev.

August 26, 1998

Sklep nº I Kp 427/98 of Kazenski oddelek, August 26, 1998

Sodišče lahko stransko kazen prepovedi vožnje motornega vozila izreče le ob kazni zapora, denarni kazni ali pogojni obsodbi (tretji odstavek 35. člena KZ), zato je sodišče prve stopnje, ki je obdolžencu kazen po določbi 45. člena KZ odpustilo, z izrekom te stranske kazni v škodo obdolženca prekršilo kazenski zakon. 

Sklep nº III Cp 751/98 of Civilni oddelek, August 26, 1998

Sodišče prve stopnje je pravilno odločilo, da so podani pogoji za predhodno odredbo v skladu z določili 1. odst. 253. čl. in 2. odst.

Sklep nº II Cp 1217/98 of Civilni oddelek, August 26, 1998

Zahteva za vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja mora biti v izreku sklepa čim bolj natančno in konkretno opisana tako, da je jasno, kaj je toženec dolžan storiti (izročiti ključe, odpreti vrata na poziv tožnika ipd.). V nasprotnem primeru sklep ni izvršljiv, vprašanj prejšnjega posestnega stanja in načina toženčeve storitve pa ni mogoče reševati v izvršilnem postopku.

Sodba nº I Cp 1284/98 of Civilni oddelek, August 26, 1998

Lastninska pravica na stanovanju oziroma sprememba lastninske pravice na stanovanju (četudi na podlagi zakona) na obstoječe pogodbeno razmerje nima vpliva in mora zagotavljati tožencu (ki je bil do uveljavitve Stanovanjskega zakona imetnik pravice uporabe službenga stanovanja) enak položaj, kot ga je imel pred tem (prim. 21. čl. SZ, ki sicer ureja položaj najemnika v primeru pogodbenega prenosa lastninske pravice). 

August 19, 1998

Sodba nº I Kp 808/98 of Kazenski oddelek, August 19, 1998

Po določbi 14. člena KZ je dejanje majhnega pomena, kadar je njegova nevarnost neznatna zaradi narave ali teže dejanja, zaradi okoliščin, v katerih je bilo storjeno, in zaradi nizke stopnje storilčeve kazenske odgovornosti ali zaradi njegovih osebnih okoliščin. Neutemeljene so navedbe državnega tožilca v pritožbi, da sodišče prve stopnje ni pravilno ocenilo škodljivih posledic. Vsako prepovedano ravnanje praviloma potegne za seboj prepovedano oziroma škodljivo posledico. Tudi iz obdolženčeveg...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners