Višja Sodišča: Opinions issued on September 1998

September 30, 1998

Sklep nº I Cp 1552/98 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Ker je tožbeni zahtevek, s katerim zahteva tožnik plačilo deviznega zneska, ki ga je 17.8.1990 kot varčevalec deponiral pri toženi stranki - Expozituri Karlovac, bržkone vsaj posredno povezan s pravnimi razmerji do subjektov nekdanje SFRJ, bi moralo sodišče postopati v skladu s 15-g čl. ZSSuk in glede na pridobljeno mnenje Sklada Republike Slovenije za sukcesijo odločiti po 15-č čl. tega zakona. 

Sklep nº I Cp 1510/98 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Za odločanje o zahtevi bivšega obdolženca za vrnitev zaseženih predmetov je pristojen organ, ki je te predmete zasegel in jih ni poslal javnemu tožilcu in sodišču. 

Sodba nº in sklep II Cp 1402/98 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Oškodovanec, ki se je nepoklicano in kljub prepovedi lotil dela na nevarnem stroju, nosi 60 % odgovornosti za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel. 

Sklep nº II Cp 1345/98 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Dajatveni del sklepa o motenju posesti, restitucijski (vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja) in opustitveni (zahteva, da tožena stranka tudi v bodoče spoštuje obstoječe posestno stanje ter ne posega več v posest drugega), je bistveni del sklepa, saj z njim tožeča stranka šele doseže posestno varstvo (prim. 79. čl. ZTLR). V obravnavani zadevi je restitucijski del, kar se tiče zamenjave ključavnice, podan le pogojno (za primer, da je sploh bila zamenjana) in torej na (prostovoljno ali pris...

Sodba nº I Cp 1343/98 of Civilni oddelek, September 30, 1998

Za pogodbo o dosmrtnem preživljanju je zakonsko predvidena ena najstrožjih obličnosti: ne le pismena oblika, temveč mora biti (velja za čas, ko sta pravdni stranki sklepali pogodbo) pogodba tudi overjena po sodniku (4. odst. 117. čl. ZD). Ob upoštevanju te zakonske določbe in namena, zaradi katerega je oblika predpisana, to pa je varstvo pogodbenih strank, ki se zavezujejo (gre namreč za pogodbo z elementi tveganja oz. negotovosti), dodatek k pogodbi, ki ni sklenjen v tej predpisani obliki, n...

September 29, 1998

Sklep nº II Cpg 445/98 of Gospodarski oddelek, September 29, 1998

Glede na ugovor dolžnika (država izvora sodne odločbe za izvrševanje naših sodnih odločb predpisuje diplomatsko vzajemnost) upnik ne more uspeti s sklicevanjem na druge postopke, v katerih je z izvršitvijo avstrijske sodne odločbe pred našim sodiščem uspel. Obstoj vzajemnosti (kot pogoja za priznanje tuje sodne odločbe) se domneva do dokaza o nasprotnem. Pravilnost pojasnila organa, pristojnega za pravosodje, o obstoju vzajemnosti (iz 3. odst. 92. člena ZIP) ni podvržena preizkusu sodišča. 

September 24, 1998

Sodba nº Cp 305/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 24, 1998

Kot lastniki teh parcel so tožniki najmanj od leta 1948 dalje, torej več kot 20 let v korist teh svojih parcel zaradi njihovega gospodarskega koriščenja hodili in opravljali gospodarske vožnje po sporni trasi. Stvarno služnost so torej na podlagi priposestvovanja pridobili že pred tem, ko so tožniki v l. 1971 postali lastniki služečega zemljišča. Za obstoj te služnosti so tožniki ob nakupu služeče parcele očitno vedeli, saj sicer ne bi dopustili, da so toženka in njeni posestni predniki izvrš...

Sodba nº in sklep I Cp 1491/98 of Civilni oddelek, September 24, 1998

Situacije, kakršna je konkretna (toženki sta kot bivši imetnici stanovanjske pravice v skladu s SZ sklenili najemni pogodbi z bivšo občino kot takratno lastnico spornih stanovanj za nedoločen čas ter za neprofitno najemnino, po sklenitvi teh najemnih pogodb pa je bila s sklepom sodišča zaplenjena nepremičnina, ki zajema tudi sporni stanovanji, vrnjena prejšnjemu lastniku, ki sedaj od toženk zahteva plačilo najemnine za čas od pravnomočnosti odločbe o vrnitvi zaplenjene nepremičnine dalje), ne...

Sodba nº I Cp 1470/98 of Civilni oddelek, September 24, 1998

Z razvezo zakonske zveze se je spremenil zgolj toženkin formalni status, ne pa tudi socialni in ekonomski. Ker se tako njene socialno-ekonomske razmere zaradi razveze niso v ničemer spremenile in so take kot že leta pred tem, vsaj kar se tiče odnosov s tožnikom, njen preživninski zahtevek ne more imeti podlage v 81. čl. ZZZDR. 

September 23, 1998

Sklep nº I Cp 173/98 of Civilni oddelek, September 23, 1998

Zadnja mirna posest v smislu mejnega spora je glede na okoliščine primera dalj časa trajajoče obdobje, v katerem med mejašema ni bilo spora o meji. 

September 17, 1998

Sodba nº Cp 324/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 17, 1998

Ob umiku tožbe mora trpeti stroške postopka tožnik razen, če je umaknil tožbo takoj, ko je toženec izpolnil zahtevek. Tožnik ni umaknil delno svojega zahtevka zaradi tega, ker je tožena stranka izpolnila del njegovega zahtevka, ampak zato, ker je ocenil na podlagi izvedeniškega mnenja, da del njegovega zahtevka ni utemeljen in da v tem delu ne bo uspel. Zato je tožena stranka upravičena do povrnitve ustreznega dela stroškov.

Sodba nº Cp 232/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 17, 1998

Za valorizacijo zavarovalne vsote se vzame kot izhodiščni datum dan uveljavitve odloka, s katerim je bila po zakonu določena zavarovalna vsota in ne datum škodnega dogodka. Pri tem pa je potrebno poudariti, da zavarovalna vsota služi za poravnavo odškodninske terjatve in zato iz zavarovalne vsote ni mogoče poravnavati zamudnih obresti, ki so po svoji pravni naravi sankcija dolžniku za nepravočasno plačilo odškodnine. Tudi stroškov postopka ni mogoče poravnati iz zavarovalne vsote iz istih raz...

Sklep nº Cpg 1269/96 of Gospodarski oddelek, September 17, 1998

Če tožena stranka - pravna oseba - kljub dvema obvestiloma pošte o pošiljki le-te nato ni dvignila, to še ne pomeni, da je brez zakonitega razloga odklonila njen sprejem, zato s tem še niso izpolnjeni pogoji za vročitev pošiljke z nabitjem na vrata njenih poslovnih prostorov. 

Sodba nº Cpg 1253/96 of Gospodarski oddelek, September 17, 1998

Če tožnik med pravdo odstopi terjatev, pogodba o odstopu terjatve pa je med njim in prevzemnikom sporna, imata odstopnik in prevzemnik položaj formalnih sospornikov in se prevzemnik v pravdi lahko pridruži odstopniku brez privolitve toženca (dolžnika). 

Sklep nº Cpg 1299/96 of Gospodarski oddelek, September 17, 1998

Dolžnik zaradi pogodbe o odstopu terjatve ne sme priti v slabši položaj, zato proti prevzemniku ne izgubi ugovorov, ki jih je imel proti odstopniku, obstoječih do takrat, ko je zvedel za odstop, niti če je s podpisom pogodbe o odstopu terjatve priznal njen obstoj. 

Sodba nº I Cpg 607/98 of Gospodarski oddelek, September 17, 1998

Glede na številne neuspele poskuse vročitve po pošti in sodnem kurirju na sedež pravne osebe, ker na njem ni nikogar, ki bi pisanje sprejel, kljub obvestilom pa ga nihče ne dvigne, je mogoče takšno ravnanje šteti za izogibanje vročitvi, kar je enako kot odklonitev sprejema. Zato je to pisanje mogoče vročiti ob uporabi pravil iz 144. čl. ZPP z nabitjem na vrata. 

September 16, 1998

Sodba nº I Kp 785/98 of Kazenski oddelek, September 16, 1998

Posebnega pogoja sicer res ni moč določiti, če se že v času izrekanja sodbe ve, da ga obtoženec ne bo mogel izpolniti. To pa ne pomeni, da je poseben pogoj v pogojni obsodbi - plačilo premoženjskopravnega zahtevka smotrno izreči le tistim obtožencem, ki imajo primerne dohodke in sredstva, temveč je v vsakem konkretnem primeru potrebno ugotoviti glede na okoliščine na strani obtoženca (starost, poklic, delazmožnost, premoženje, preživninske obveznosti ...) ali bo to zmogel, za izpolnitev obvez...

Sklep nº I Kp 926/98 of Kazenski oddelek, September 16, 1998

Ob odreditvi pripora zoper obdolženca v skrajšanem postopku, je sodišče prve stopnje obdolžencu postavilo zagovornika po uradni dolžnosti (drugi odstavek 70. člena ZKP). Ker pa je bil zoper obdolženca pripor odpravljen pred izrekom sodbe sodišča prve stopnje, so z odpravo pripora prenehali razlogi za obvezno obrambo in bi moralo sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti postavljenega zagovornika razrešiti. 

Sodba nº II Cp 1172/98 of Civilni oddelek, September 16, 1998

Z odločbo, s katero se je spremenila pravnomočna odločba o varstvu in vzgoji otrok, je možno naložiti plačilo preživnine preživninskemu zavezancu, pri katerem je bil otrok doslej v varstvu in vzgoji, od dneva izdaje nove odločbe dalje, ne pa tudi za nazaj. 

Sodba nº I Cp 1244/98 of Civilni oddelek, September 16, 1998

SZ posebej ne ureja usode najemnega razmerja v primeru spremembe lastništva stanovanja, zato je treba glede tega vprašanja uporabiti splošna pravila o najemu (zakupu, 568. čl. ZOR), ta pa v takem primeru predvidevajo vstop pridobitelja lastninske pravice na mesto najemodajalca in nastanek najemnega razmerja (pravic in obveznosti) med njim in najemnikom (1. odst. 591. čl. ZOR). 

September 15, 1998

Sklep nº II Cpg 451/98 of Gospodarski oddelek, September 15, 1998

Do uvedbe postopka (vložitve tožbe v gospodarskem sporu) je za odločitev o predlogu za začasno odredbo pristojno okrajno sodišče, po uvedbi postopka (vložitvi tožbe v gospodarskem sporu) pa je za odločitev o predlogu za začasno odredbo pristojno okrožno sodišče. Uvedba postopka pomeni namreč atrakcijo ne le krajevne pristojnosti, temveč tudi stvarne pristojnosti. 

September 10, 1998

Sodba nº Cp 296/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 10, 1998

Za očeta otroka rojenega v zakonski zvezi ali v dobi 300 dni po prenehanju zakonske zveze velja mož otrokove matere. Očetovstvo po čl. 96 in nadaljnjih lahko izpodbijajo v rokih, ki jih zakon točno določa, mož otrokove matere, otrokova mati, otrok v 5 letih od dneva ko postane polnoleten in kdor misli, da je oče otroka. Roki za izpodbijanje očetovstva so sorazmerno kratki. Nihče od upravičenih ni očetovstva moža tožničine matere izpodbijal.

September 09, 1998

Sodba nº I Cp 1261/98 of Civilni oddelek, September 09, 1998

Vsebina pogodbenega razmerja kaže, da je stranski intervenient nastopal kot zastopnik (1. odst. 84. čl. ZOR), upravičenje za zastopanje pa je od pooblastitelja - tožnika dobil s pravnim poslom - pogodbo o posredniškem zastopanju (2. odst. 89. čl. ZOR). Pogodba, ki jo sklene zastopnik v imenu zastopanega in v mejah svojih pooblastil, pa zavezuje neposredno zastopanega in drugo pogodbeno stranko (1. odst. 85. čl. ZOR). Četudi obe pogodbi uporabljata izraz posredovanje, pa glede tako opredeljeno...

September 08, 1998

Sodba nº I Cpg 727/98 of Gospodarski oddelek, September 08, 1998

Določilo 5. odst. 48. b čl. ZLPP ne opredeljuje vsebine pravnega varstva, ki ga lahko prizadeti uveljavlja.

September 03, 1998

Sklep nº Cpg 1053/96 of Gospodarski oddelek, September 03, 1998

Pogodba o prodaji deviz je bila v času sklenitve v nasprotju s prisilnimi predpisi in zato nična. Zato bi bila nična tudi pogodba o naročilu, na podlagi katere je tožeča stranka toženi izročila akceptni nalog, če bi bil ta izročen v zavarovanje terjatve na izročitev kupljenih deviz in bi bil tožbeni zahtevek na vrnitev akceptnega naloga utemeljen. Če pa je bil akceptni nalog dan v zavarovanje terjatve na vrnitev kupnine, kar je zakonska posledica ničnosti pogodbe o prodaji deviz, potem je tak...

September 02, 1998

Sodba nº in sklep Kp 388/98 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, September 02, 1998

Pritožnik se sme na kršitev zakona iz 2.točke prvega odstavka 371.člena ZKP sklicevati v pritožbi, če nanjo ni mogel opozoriti med glavno obravnavo, ali če je nanjo opozoril, pa je sodišče prve stopnje ni upoštevalo (384.člen ZKP). 

Sodba nº I Kp 875/98 of Kazenski oddelek, September 02, 1998

Obtoženca sta oškodovanca, ki je nameraval domov s taksijem, s pretvezo, da ga bosta peljala domov z njunim vozilom, zvabila iz lokala proti železniški postaji, kjer sta ga obstopila in je prvoobtoženi od oškodovanca zahteval denar. Res je sicer oškodovanec zatem sam iz torbe potegnil denarnico, iz katere pa sta mu obtoženca vzela ves denar, čekovne blankete in plačilni kartici. Vendar pa je sodišče prve stopnje, upoštevaje vse takratne okoliščine, v katerih se je znašel oškodovanec, pravilno...

Sklep nº III Cp 819/98 of Civilni oddelek, September 02, 1998

Oprostitev izvršbe iz 2. točke 1. odstavka 152. člena ZIP se nanaša le na hišo z dvoriščem, v kateri stanujejo kmet in člani njegove ožje družine. 

Sodba nº I Cp 1259/98 of Civilni oddelek, September 02, 1998

Zapisnik o glavni obravnavi, na kateri je toženec podal izjavo o pripoznavi, je pisan v redu, nič ni izbrisano, dodano, spremenjeno ali prečrtano (125. čl. ZPP), v njem ni nobenega ugovora (2. odst.

Sodba nº II Cp 1119/98 of Civilni oddelek, September 02, 1998

Odločitev sodišča je omejena z dejstveno podlago tožbe - stranke morajo navesti vsa dejstva, na katere opirajo svoje zahtevke (2. odst. 7. čl. ZPP). Glede na izrecno zatrjevano dejansko podlago in ob izrecni izključitvi oziroma zanikanju relevantnosti dejstev, ki jih narekujejo druge pravne podlage (ki pa so tožeči stranki očitno znane), bi sodišče v nasprotju z voljo stranke ugotavljalo dejstva, ki jih ta ne zatrjuje in bi tako odločilo o drugačnem tožbenem zahtevku, kot pa je uveljavljan. T...

Sklep nº II Cp 1138/98 of Civilni oddelek, September 02, 1998

64. čl. ZDen ureja le vprašanje roka za vložitev zahteve za denacionalizacijo, ne pa tudi vprašanja njene pravočasnosti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners