Višja Sodišča: Opinions issued on January 1999

January 28, 1999

Sklep nº I Cpg 65/99 of Gospodarski oddelek, January 28, 1999

Po 1. odstavku 44. člena ZZK se zaznamba spora dovoli, če teče sodni postopek o pridobitvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice.

January 27, 1999

Sklep nº II Cp 1288/99 of Civilni oddelek, January 27, 1999

Oprostitev plačila stroškov pooblaščenca nasprotne stranke ni možna. 

Sodba nº in sklep II Cp 71/99 of Civilni oddelek, January 27, 1999

Za realizacijo sostanovalčeve pravice do sklenitve najemne pogodbe po 147. členu SZ je treba najprej likvidirati sostanovalsko razmerje. 

January 21, 1999

Sklep nº I Cpg 1013/97 of Gospodarski oddelek, January 21, 1999

Če tožeča stranka med pravdo preneha obstojati zaradi zaključka stečajnega postopka, vtoževana terjatev pa je s sklepom stečajnega senata prenešena na določen drug subjekt, se pravda nadaljuje s prevzemnikom terjatve - singularnim pravnim naslednikom tožeče stranke.

Sodba nº I Cp 674/99 of Civilni oddelek, January 21, 1999

Ob obstoju pogojev iz 1. odst. 332. čl. ZPP/77 je sodišče prve stopnje pravilno ugodilo predlogu tožeče stranke, naj se izda sodba zaradi izostanka. 

Sklep nº II Cpg 1/99 of Gospodarski oddelek, January 21, 1999

Dolžnik mora v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in predložiti dokaze zanje, sicer se ugovor šteje za neobrazloženega in je kot tak neutemeljen. 

Sodba nº I Cpg 945/97 of Gospodarski oddelek, January 21, 1999

Če se zavarovalnica v zavarovalni pogodbi (na polici, ki jo na zahtevo kreditojemalca izda kreditodajalcu kot zavarovancu) zaveže, da bo plačala zavarovano vsoto na poziv kreditodajalca nepreklicno, je treba tako klavzula razlagati smiselno enako kot pri bančni garanciji. 

January 20, 1999

Sklep nº III Cp 4/99 of Civilni oddelek, January 20, 1999

Faktura, katero izda stranka na podlagi odškodninskega, to je neposlovnega razmerja, ne predstavlja fakture po 23. čl. ZIZ. 

January 19, 1999

Sklep nº I Cpg 26/00 of Gospodarski oddelek, January 19, 1999

Za sojenje v gospodarskih sporih iz najemnih in zakupnih razmerij so pristojna okrožna sodišča. 

Sklep nº I Cpg 1238/98 of Gospodarski oddelek, January 19, 1999

Prizadeto podjetje, ki je zoper odločbo revizijskega organa upravičeno vložiti tožbo v pravdnem postopku, je tisto podjetje, v katerem je bil opravljen postopek revizije in kateremu so bili z revizijsko odločbo naloženi ukrepi za odpravo ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine, oz. tudi tisto podjetje, ki je bilo na podlagi revizijske odločbe zavezano k uskladitvi pravnih poslov in knjiženj.

Sodba nº in sklep I Cpg 331/98 of Gospodarski oddelek, January 19, 1999

Če je bilo procesno dejanje stranke opravljeno (oz. preklicano), ker je stranka stvarni in pravni položaj presodila nepravilno, gre za motivno zmoto, ki se v postopku ne more upoštevati.

January 14, 1999

Sklep nº Kp 98/98 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, January 14, 1999

Za odločitev o majhnosti pomena kaznivega dejanja morata biti ugotovljena objektivni in subjektivni pogoj hkrati (kumulativno). Ker je varstvo osebne svobode ustavna kategorija (19.člen Ustave Republike Slovenije) objektivni pogoj za obstoj kaznivega dejanja majhnega pomena ni podan. 

January 13, 1999

Sklep nº I Kp 1149/98 of Kazenski oddelek, January 13, 1999

Ker iz opisa obdolžencu očitanega kaznivega dejanja ne izhaja, da bi oškodovancu bila z dejanjem kakršnakoli njegova osebna ali premoženjska pravica prekršena ali ogrožena, obstajajo okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon po oškodovancu kot tožilcu. 

Sklep nº III Cp 3/99 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Povrnitev stroškov je mogoče zahtevati do poplačila, ko je upnik v celoti poplačan in je izvršilni postopek končan. 

Sklep nº II Cp 1621/96 of Civilni oddelek, January 13, 1999

Zaznambo spora kot vrsto zemljiškoknjižnega vpisa (19. čl. ZZK) je mogoče dovoliti le, kadar so izpolnjeni tudi drugi - splošni pogoji, ki jih določa zakon. Eno od takih splošnih načel zemljiškoknjižnega prava je načelo pravnega prednika: vpisi so dovoljeni le zoper osebo, ki je ob vložitvi predloga za vpis vknjižena kot imetnik pravice, na katero se nanaša nov vpis (1. odst. 17. čl. ZZK) 

Sodba nº II Cp 1366/98 of Civilni oddelek, January 13, 1999

S tem, ko SZ ureja položaj in upravičenja prejšnjega imetnika stanovanjske pravice, ureja tudi položaj tistega imetnika, ki je pridobil stanovanjsko pravico na stanovanju z zamenjavo - njegov položaj ne more biti v ničemer drugačen, saj je z zamenjavo pridobil na stanovanju, ki ga je pridobil v zamenjavo, stanovanjsko pravico (2. odst. 23. čl. ZSR), ki je torej po svoji vsebini povsem enakovredna stanovanjski pravici na prejšnjem stanovanju. Čim pa je tako, je tudi položaj takšnega prejšnjega...

January 12, 1999

Sklep nº III Cp 1535/99 of Civilni oddelek, January 12, 1999

Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ki ni obrazložen in je brez dokaznega predloga, je neutemeljen. O njem odloči višje sodišče kot o pritožbi. 

Sklep nº I Cp 2014/99 of Civilni oddelek, January 12, 1999

Za odpoved najemne pogodbe zadošča kakršenkoli pisen opomin, ne glede na način, kako je bil naslovniku (najemniku) poslan. Zato se seveda najemnik ne more sklicevati na določbe ZPP o vročanju sodnih pisanj. 

Sklep nº Cp 2054/98 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, January 12, 1999

Popolnost vloge se presoja v času njenega prispetja k sodišču, kar pomeni, da je potrebno imeti v vidu le tiste sestavine, ki so bile kot nujne za oceno perfektnosti posamezne vloge predpisane v času prispetja te vloge k sodišču. Pritožba zato umestno opozarja na čas prispetja obravnavanega predloga za izvršbo k sodišču prve stopnje (14.10.1998), kar pa je bilo pred uveljavitvijo ZIZ-a. S tem v navedeni smeri uveljavljenih strožjih pogojev za presojo popolnosti posamezne vloge tudi po mnenju ...

Sklep nº II Cp 1830/99 of Civilni oddelek, January 12, 1999

Ugotavljanje življenjskih potreb preživninskega upravičenca je nedvomno takšno ugotavljanje dejanskega stanja, pri katerem matematično natančna ugotovitev denarnega zneska ni mogoča. V kolikšni meri pa se bo sodišče oprlo na določbo 223. člena ZPP/77 pa je odvisno od konkretnega primera, upoštevaje vrzel med razpoložljivimi dokazi ter dokončno ugotovitvijo ustreznega denarnega zneska. 

Sklep nº I Cp 303/99 of Civilni oddelek, January 12, 1999

V komasacijskih postopkih, ki so bili tehnično dokončani do 26.10.1996, ko je začel veljati Zakon o kmetijskih zemljiščih, in so bile komasacijskim udeležencem že izdane odločbe o novi razdelitvi zemljišč iz komasacijskega sklada, se novo stanje vpiše v zemljiško knjigo na podlagi načrta nove razdelitve in odločbe o novi razdelitvi zemljišč, morebitne nepravilnosti in razlike v vrednosti vloženih in dodeljenih zemljišč pa se poravnajo z denarno odškodnino po tržni vrednosti zemljišč ob izplač...

January 11, 1999

Sodba nº I Cpg 125/99 of Gospodarski oddelek, January 11, 1999

Pritožbeno sodišče nedovoljenih pritožbenih novot ne obravnava. 

January 07, 1999

Sklep nº II Cpg 663/98 of Gospodarski oddelek, January 07, 1999

Pogodba o tuji arbitraži ni ovira za izdajo začasne odredbe v zavarovanje terjatve, o kateri bo odločala ta tuja arbitraža, pred slovenskim sodiščem. 

January 06, 1999

Sklep nº I Cp 2120/98 of Civilni oddelek, January 06, 1999

Sklep, s katerim je ugodeno predlogu za izdajo začasne odredbe, mora biti obrazložen. 

Sklep nº I Cp 1951/98 of Civilni oddelek, January 06, 1999

Dejstvo, da je delodajalka tožencev tema naročila izvršitev določenega dela, samo po sebi ne izključuje tožencev kot motilcev: vkolikor sta se zavedala, da odkazano delo pomeni motenje tožnikove posesti ter da gre za samovoljno in protipravno dejanje, sta torej s svojim dejanjem posegla v tožnikovo posest. Dejstvo, da sta delovnem oziroma pogodbenem razmerju, bi utegnilo biti relevantno le pri presoji utemeljenosti restitucijskega dela zahtevka, ki je seveda za posestno tožbo kot dajatveno to...

Sklep nº I Cpg 991/99 of Gospodarski oddelek, January 06, 1999

V konkretnem primeru gre za (negativno) prejudicialno ugotovitveno tožbo. Če je takšna ugotovitvena tožba, pri kateri pravnega interesa ni potrebno posebej izkazovati, predvidena za primer, ko je neko pravno razmerje postalo med strankama sporno med pravdo, ni nobenega razloga, da bi ne bil vmesni ugotovitveni zahtevek dovoljen že ob vložitvi tožbe.

January 05, 1999

Sklep nº II Cpg 1137/99 of Gospodarski oddelek, January 05, 1999

Z dnem ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na sodno desko je, glede na določbo 4. točke 1. odst. 205. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, izvršilni postopek prekinjen že po samem zakonu. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners