Višja Sodišča: Opinions issued on October 1999

October 29, 1999

Sklep nº II Kp 377/99 of Kazenski oddelek, October 29, 1999

Ob ugotovitvi, da je nedvomno podan utemeljen sum za storitev nadaljevanega kaznivega dejanja velike tatvine po členu 212/I tč. 1 KZ, da je bil obdolženec že enkrat kaznovan in da je zoper njega v teku še šest drugih kazenskih postopkov zaradi istovrstnega kaznivega dejanja, je nedvomno podan priporni razlog po 3. točki I. odstavka 201. člena ZKP, pri čemer tega ukrepa ni mogoče nadomestiti s hišnim priporom kot milejšim ukrepom. 

Sklep nº II Kp 376/99 of Kazenski oddelek, October 29, 1999

Ugotovitve sodišča prve stopnje, da se obdolženec pred prijetjem ni zadrževal v kraju, kjer naj bi stalno prebival pri starših, temveč se je klatil po Ljubljani in prenočeval pri prijateljih ali na stopniščih, tudi po oceni sodišča druge stopnje kaže na nevarnost, da bi obdolženec na prostosti pobegnil in se izognil kazenskemu pregonu. Ker je obdolženec utemeljeno osumljen storitve kar štirih kaznivih dejanj velike tatvine, katera naj bi storil v kratkem časovnem obdobju, sam pa je povedal, d...

October 28, 1999

Sklep nº II Cpg 1105/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnica v ugovoru ni navedla nobenega pravno relevantnega dejstva, s katerim bi konkretno oporekala obstoju in višini upnikove terjatve, v tej smeri pa tudi ni predložila nobenih dokazov. Zato je njen ugovor neobrazložen in ga je sodišče prve stopnje pravilno štelo za neutemeljenega. 

Sklep nº II Cpg 943/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Domneva o umiku predloga za izvršbo velja v primeru, ko upnik sodne takse ne plača v naknadno določenem roku, ne pa zato, ker potrdilo o plačilu sodne takse ni izkazano. 

Sklep nº II Cpg 887/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Ker taksni zavezanec dolgovane sodne takse ni pravočasno plačal (15-dnevni rok za plačilo dolgovane sodne takse se je iztekel dne 23.3.1999), je dolžan plačati še kazensko takso v višini 50% dolgovane sodne takse skladno s 3. odst. 29. člena in 1. odst. 30. člena ZST. 

Sklep nº II Cpg 899/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Zaradi ugovora dolžnika proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine se je izvršilni postopek končal in nadaljeval pravdni postopek, zato sodišče prve stopnje za izdajo sklepa o prekinitvi postopka z dne 19.8.1999 ni imelo nobene podlage. 

Sodba nº Kp 266/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, October 28, 1999

Preizkus, ki ga je opravilo pritožbeno sodišče je pokazal, da je sodišče prve stopnje s tem, ko je obdolžencu določilo kazen pet mesecev zapora, kršilo kazenski zakon iz 5.točke 372.člena ZKP (sicer v obdolženčevo korist), saj je prekoračilo pravico, ki jo ima sodišče po zakonu. Za kaznivo dejanje hude telesne poškodbe po prvem odstavku 53.člena KZ-77 je zagrožena kazen od šestih mesecev do pet let zapora, kar pomeni, da bi sodišče smelo obdolžencu določiti za to kaznivo dejanje kazen pod pos...

Sklep nº Cpg 245/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Upnik lahko uspešno izpodbija sklep o ustavitvi izvršbe, ki je bil izdan iz razloga, ker ni postopal po sklepu in ni sporočil točnega naslova dolžnika, če dokaže, da je zahtevano sporočilo poslal sodišču znotraj roka po pošti s priporočeno pošiljko. 

Sklep nº Cpg 224/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če dolžnik v ugovoru navaja, da ni bil naročnik blaga, iz dobavnic, ki so priložene predlogu za izvršbo, pa ni mogoče zaključiti, da je blago prejel ravno dolžnik ali kdo drug v njegovem imenu, je takšen ugovor obrazložen in utemeljen. 

Sodba nº Cpg 215/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če je naročnik brez pripomb podpisal zapisnik o prevzemu opravljenih del, je takšen prevzem veljaven, četudi zapisnik ne vsebuje vseh sestavin po posebni gradbeni uzanci št. 113. Nadzor nad opravljanjem del je pravica naročnika, lahko pa ga vrši tudi izvajalec, če se stranke tako dogovorijo oziroma če naročnik temu ne nasprotuje.

Sklep nº II Cpg 918/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik za svoje trditve, da je terjatev v celoti plačal, ni predložil nobenega dokaza, kot to predpisuje določilo 2. odst. 53. člena ZIZ. Zato je sodišče prve stopnje ugovor kot takšen pravilno štelo za neutemeljenega. 

Sklep nº Cpg 403/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Upnik ne more uspešno izpodbijati sklepa o začetku in takojšnjem zaključku stečajnega postopka, ki ga je sodišče izdalo na podlagi 1. odst. 99. člena ZPPSL iz razloga, ker je v teku pravda, v kateri uveljavlja od stečajnega dolžnika plačilo denarne terjatve. 

Sklep nº II Cpg 1093/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

V skladu z 2. odst. 53. člena ZIZ mora dolžnik v ugovoru navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predložiti dokaze. Na navedeno je bil dolžnik v pravnem pouku izpodbijanega sklepa posebej opozorjen, pa kljub temu v ugovoru ni navedel nobenega dejstva, s katerim bi utemeljeno oporekal obstoju in višini upnikove terjatve v tej smeri pa tudi ni predložil nobenega dokaza. Zato je njegov ugovor neobrazložen in ga je sodišče prve stopnje pravilno štelo za neutemeljenega. 

Sklep nº II Cpg 735/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Razveljavitev sklepa o izvršbi in zavrženje izvršilnega predloga v celoti sta napačna, ker je upnik kot izvršilno sredstvo poleg rubeža dobroimetja na dolžnikovih računih predlagal tudi izvršbo na premičnine, s katero se sodišče prve stopnje doslej sploh še ni ukvarjalo, zato za sprejeto odločitev glede tega dela izvršilnega predloga sploh ni bilo podlage.

Sklep nº II Cpg 787/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Četrti odst. 40. čl. ZIZ določa, da se predlog za izvršbo šteje za umaknjen v primeru, če taksa ni plačana, in ne v primeru, če upnik sodišču ne predloži dokazila o plačilu takse. Upnik je takso pravočasno plačal in s tem izpolnil zahteve, ki mu jih postavlja 4. odst. 40. čl. ZIZ, zato ni bilo podlage za odločitev sodišča prve stopnje, da se predlog za izvršbo šteje za umaknjen. 

Sklep nº I Kp 1120/99 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Sodišče prve stopnje je izreklo mladoletniku vzgojni ukrep po čl. 77 KZ, mladoletnik je postal polnoleten in ker je kaznivo dejanje storil kot mlajši mladoletnik, je pritožbeno sodišče postopek zoper njega ustavilo. 

Sklep nº I Kp 1061/99 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Pritožbi pooblaščenca zasebnega tožilca se ugodi, izpodbijani sklep o zavrženju pritožbe zoper prvostopno sodbo se razveljavi in se zadeva vrne sodišču prve stopnje v novo dopolnitev in odločitev, ker je bilo zavrženje preuranjeno. 

Sklep nº I Kp 1062/99 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Pritožba pooblaščenca zasebnega tožilca proti popravnemu sklepu se zavrne kot neutemeljena ker je bil sklep utemeljen. 

Sklep nº I Kp 1060/99 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Pritožba pooblaščenca zasebnega tožilca zoper sklep o zavrženju prošnje za vrnitev v prejšnje stanje se zavrne kot neutemeljena, ker za zasebnega tožilca to ni dovoljeno. 

Sodba nº I Kp 1019/99 of Kazenski oddelek, October 28, 1999

Sodišče prve stopnje je pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje ter obtožencema izreklo primerno kazen. 

Sklep nº Cp 807/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 1999

Izvenzakonski partner, ki je opustil soposest stanovanja, je z zamenjavo ključavnice storil posestmotitveno dejanje in je dolžan vzpostaviti prejšnje stanje. 

Sklep nº II Cpg 1049/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

V skladu s 1. odst. 337. člena ZOR pobot ne nastane, ko stečejo pogoji zanj, torej po zakonu samem, kot neutemeljeno zatrjuje dolžnik, temveč mora to ena stranka drugi izjaviti. Šele po dani izjavi o pobotu pa se šteje, da je pobot nastal takrat, ko so stekli pogoji zanj (2. odst. 337. člen ZOR). V izvršilnem postopku bi zato bil lahko relevanten ugovorni razlog le trditev, da je bila s strani dolžnika dana pobotna izjava, tega pa dolžnik v ugovoru niti ne zatrjuje. V tej smeri pa tudi ni pre...

Sklep nº II Cpg 1029/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik ni dokazal v ugovoru zatrjevanih dejstev, da je nepravilno ugotovljena kvadratura predmetnega stanovanja in da višina najemnine ni v skladu z najemno pogodbo. Glede na to je njegov ugovor neobrazložen (2. odst. 53. člen ZIZ v zvezi s 5. odst. 62. člena ZIZ). 

Sklep nº II Cpg 1107/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Sklep o ugovoru se lahko preizkuša glede relativnih bistvenih kršitev določb izvršilnega postopka po 1. odst. 339. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ, med katere sodi tudi pravilna uporaba 2. odst. 53. člena ZIZ, samo, če jih pritožnik izrecno uveljavlja v pritožbi. 

Sklep nº II Cpg 851/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Upnik je predlagal izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in ne verodostojne listine, zato bi moralo sodišče prve stopnje dolžnikov ugovor vsebinsko obravnavati v skladu z določili 49.-54. čl. ZIP, to je vročiti ugovor upniku na odgovor in potem glede na okoliščine postopati v skladu z določili 53. čl. ZIP ter izdati sklep o ugovoru v skladu z 2. odst. 53. čl. ZIP. 

Sklep nº Cpg 300/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če stranka vloži tožbo za ničnost vpisa v sodni register v roku iz 41. člena ZSReg, ker vpis temelji na ničnem sklepu skupščine družbe, mora biti tožba na ničnost sklepa skupščine vložena vseeno v rokih iz 310. člena ZGD. 

Sklep nº Cpg 230/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če se pooblaščenec stranke v prvi vlogi v postopku ne sklicuje na generalno pooblastilo, deponirano na sodišču, posebnega pooblastila pa niti po naknadnem pozivu ne predloži, sodišče take vloge ne more upoštevati. 

Sklep nº Cpg 303/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine navaja okoliščine, glede katerih je dokazno breme na njemu, ugovoru pa ne priloži nobenih dokazov, je tak ugovor neobrazložen in s tem neutemeljen. 

Sklep nº Cpg 302/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine navaja okoliščine, glede katerih je dokazno breme na njemu, ne priloži pa nobenih dokazov o obstoju le-teh, je tak ugovor neobrazložen. 

Sklep nº Cpg 308/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, le posplošeno navaja, da priložene listine niso popolne, je tak ugovor neobrazložen in s tem neutemeljen. 

Sklep nº Cpg 306/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine le posplošeno navaja, da je terjatev neutemeljena, ne priloži pa nobenih dokazov, je tak ugovor neobrazložen. 

Sklep nº Cpg 296/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če spor izvira iz medsebojnega razmerja samostojnega podjetnika in gospodarske družbe, gre za gospodarski spor, čeprav stranka v času vložitve tožbe ni več samostojni podjetnik. 

Sodba nº Cpg 227/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če stranka v pritožbi navede nova dejstva in predlaga nove dokaze, ne da bi verjetno izkazala, da jih ni mogla navesti in predlagati do konca glavne obravnave na prvi stopnji, jih pritožbeno sodišče ne sme upoštevati. 

Sklep nº Cpg 508/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če je stranka vložila brzojavno pritožbo, ki vsebuje vse, kar je treba, da jo je mogoče obravnavati, pritožbeno sodišče ne upošteva pisne dopolnitve take pritožbe, ki jo je podala stranka v treh dneh po vložitvi pritožbe, a po poteku pritožbenega roka. 

Sklep nº Cp 685/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 1999

Zaradi ugotovitve odškodninske odgovornosti za škodo, povzročeno po domači živali, ni odločujoče le, ali je bila žival primerno varovana, ampak tudi, ali je ni oškodovanka s svojim ravnanjem izpodbodla oz. dražila. 

Sodba nº in sklep I Cpg 1045/98 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Ker v času sojenja veljavni devizni predpisi ne prepovedujejo plačilnega prometa s tujino v tujem plačilnem sredstvu, je utemeljen tožnikov tožbeni zahtevek v tuji valuti. Višina obrestne mere zamudnih obresti je vezana na obrestne mere v kraju plačila. 

Sklep nº II Cpg 848/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik v ugovoru ni navedel nobenega pravnoupoštevnega dejstva, s katerim bi konkretno oporekal obstoju in višini upnikove terjatve. V tej smeri pa tudi ni predložil nobenega dokaza. Zato dolžnikov ugovor ni bil utemeljen v skladu z določilom 2. odst. 53. člena ZIZ. Ker je v posledici vpisane napačne presoje dolžnikovega ugovora prišlo do kršitve določila 2. odst. 53. člena ZIZ, je prvostopno sodišče zagrešilo relativno bistveno kršitev določb izvršilnega postopka iz 1. odst. 353. člena ZPP,...

Sklep nº II Cpg 876/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik je v ugovoru zatrjeval, da upniku ne dolguje ničesar in da je iz tega razloga predmetna računa po prejemu tudi zavrnil. Dolžnik je sicer navedel dejstva, s katerimi je utemeljeval svoj ugovor, vendar pa so trditve o ugovoru presplošne, da bi jih bilo mogoče preizkusiti. Ali dolžnik upniku ne dolguje ničesar zato, ker z upnikom ni bil o poslovnem razmerju, ali pa zato, ker je dolg plačal, dolžnik namreč ni obrazložil. Za svoje trditve, zlasti, da je račune zavrnil, pa dolžnik tudi ni p...

Sklep nº II Cpg 1048/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik v ugovoru ni navedel nobenega dejstva, s katerim bi utemeljeno oporekal obstoju in višini upnikove terjate, v tej smeri pa tudi ni predložil nobenega dokaza. Zato je njegov ugovor neobrazložen in ga je sodišče prve stopnje pravilno štelo za neutemeljenega. 

Sklep nº II Cpg 1007/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik je v ugovoru zatrjeval, da je bil z dopisom upnika dne 11.2.1998 obveščen o prekinitvi najemne pogodbe med upnikom in lastnikom poslovnih prostorov, da je nato v mesecu avgustu 1998 na podlagi sporazuma o prenehanju najemne pogodbe, sklenjene z lastnikom poslovne prostore izpraznil, in da se računi nanašajo na obdobje po izpraznitvi prostorov. S tem je navedel dejstva, s katerimi je svoj ugovor utemeljeval, vendar pa za svoje trditve ni predložil nobenih dokazov, kot to od njega zahte...

Sklep nº II Cpg 1059/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik za svoje navedbe v ugovoru ni predložil nobenega dokaza, kot to predpisuje določilo 2. odst. 53. člena ZIZ. Zato je sodišče prve stopnje ugovor pravilno štelo za neutemeljenega. 

Sklep nº II Cpg 1038/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik v ugovoru zatrjuje, da do vložitve predloga za izvršbo ni prejel obračunov obresti in jih zato ni mogel pregledati in preveriti ter doseči z upnikom dogovora o plačilu. Te trditve bi bile v morebitni pravdi za odločitev o terjatvi irelevantne, saj dolžnik upnikovemu izračunu obresti sploh ne nasprotuje niti po temelju niti po višini, in tudi ne predlaga drugačnega izračuna. Kar se tiče same uveljavljene terjatve, je zato dolžnikov ugovor brez razlogov. 

Sklep nº II Cpg 998/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

V skladu s 1. odst. 3. člena ZST mora po tem zakonu predpisane takse plačati tisti, ki predlaga uvedbo postopka ali opravo posameznega dejanja. Ker je z vložitvijo predloga za izvršbo upnik predlagal uvedbo postopka, je dolžan plačati tudi sodno takso. Na podlagi 1. tč. 2. odst. 4. člena ZST je taksna obveznost za predlog za izvršbo nastala, ko je upnik predlog za izvršbo izročil sodišču, to je dne 31.5.1999. 

Sodba nº Cp 763/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 1999

Stranke morajo predlagati dokaze, s katerimi navedena dejstva dokazujejo. 

Sklep nº II Cpg 774/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Četrti odst. 40. čl. ZIZ določa, da se predlog za izvršbo šteje za umaknjen v primeru, če taksa ni plačana, in ne v primeru, če upnik sodišču ne predloži dokazila o plačilu takse. Upnik je takso pravočasno plačal in s tem izpolnil zahteve, ki mu jih postavlja 4. odst. 40. čl. ZIZ, zato ni bilo podlage za odločitev sodišča prve stopnje, da se predlog za izvršbo šteje za umaknjen. 

Sklep nº II Cpg 758/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Pravni red Republike Slovenije posesti ne obravnava kot pravico, temveč kot dejansko stanje, ki ga je možno pravno varovati s tožbo zaradi motenja posesti. Tak zahtevek ni ne lastninskopravni ne obligacijski, zato začetek stečaja nad dolžnikom ne vpliva na postopek zaradi motenja posesti ter vse iz tega izvirajoče zahtevke.

Sodba nº Cp 738/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 1999

Zavarovalnica je od dneva izplačila odškodnine upravičena do zamudnih obresti. 

Sklep nº II Cpg 866/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik med drugim ugovarja, da upniku ne dolguje ničesar, ker upnik gradbenih del ni opravil v celoti. V dokaz ponuja zaslišanje večih prič ter vpogled v gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. Nadalje dolžnik ugovarja, da je dejansko dolgovani znesek upniku v celoti poravnal, deloma s plačilom preko ŽR, kar dokazuje z izpiskom prometa na ŽR, in deloma prek asignacij, kar dokazuje s priloženimi asignacijskimi pogodbami, kar vse smiselno predstavlja ugovorni razlog iz 8. točke 1. odst. 55. čl. Z...

Sklep nº II Cpg 813/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Razporeditev zadeve v ustrezni vpisnik je del pisarniško-tehničnega poslovanja sodišča in ne pomeni odločanja o zadevi. Pravni red ne predvideva nobene formalne odločitve (sklep, odredba) o razporeditvi v vpisnik, zato zoper razporeditev tudi ni možna pritožba.

Sklep nº II Cpg 826/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnikov ugovor je zatrjevanje negativnega dejstva, ki ga po sami naravi stvari dolžnik ne more dokazati. Takšen dolžnikov ugovor je po oceni sodišča druge stopnje obrazložen v smislu 2. odst. 53. čl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 838/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Dolžnik je ugovor vložil po izteku prekluzivnega zakonskega osemdnevnega roka, zato ga je sodišče druge stopnje zavrglo kot prepoznega. 

Sklep nº II Cpg 749/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Ugovora, da dolžnik ni plačal, ker ni dobil plačano od svojega naročnika, sodišče ne more upoštevati kot razlog, ki bi preprečeval izvršbo. Ugovorne trditve o upnikovi zamudi pri izpolnitvi naročila in kršitvi pogodbe so povsem nekonkretizirane in neizkazane, zato je dolžnikov ugovor v smislu 2. odst. 53. čl. ZIZ šteti za neutemeljen.

Sodba nº Cp 927/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 1999

Delodajalec ni odgovoren, če se delavec poškoduje na poti na delo na območju, ki ni v upravljanju oziroma v lasti delodajalca. 

Sklep nº Cp 539/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 1999

Občina je solidarno zavezana k izpolnitvi obveznosti bivše občine, katere ena od pravnih naslednic je. 

Sklep nº Cp 1185/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 28, 1999

Ugovor dolžnika, da je podan moratorij na izpraznitev in izročitev bivših vojaških stanovanj, ob predlogu upnika, da se nadaljuje z izvršbo, ni utemeljen ugovorni razlog v smislu določila čl. 50 ZIP/77 in ne čl. 55 ZIZ. Enako tudi ne zakoniti razlog za odlog izvršbe. 

Sklep nº Cpg 522/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če brzojavna pritožba vsebuje vse, kar je treba, da jo je mogoče obravnavati, pritožbeno sodišče ne upošteva pisne dopolnitve pritožbe, vložene v treh dneh po vložitvi brzojavne pritožbe, če je taka dopolnitev vložena po preteku pritožbenega roka. 

Sklep nº I Cpg 1036/99 of Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Postopek vročanja mora biti izpeljan v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo R Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. 

Sklep nº Cpg 248/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Ni razlogov za prekinitev postopka po 111. čl. ZPPSL v zvezi s 182. čl. ZPPSL, če je zoper dolžnika dana pobuda za začetek postopka likvidacije. 

Sklep nº Cpg 251/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če temelji predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine na obračunih zamudnih obresti, v katerih so natančno specificirani računi, glavnice, datumi zapadlosti v plačilo in datumi plačil, je ugovor dolžnika proti sklepu o izvršbi neutemeljen, v kolikor dolžnik v njem izraža zgolj svoje nestrinjanje z izterjavo, ne zanika pa poslovnega razmerja z upnikom. 

Sklep nº Cpg 254/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 28, 1999

Če dolžnik v ugovoru proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine le pavšalno navaja, da se ne strinja z izterjavo, je takšen ugovor neobrazložen in s tem neutemeljen. 

October 27, 1999

Sklep nº II Cpg 993/99 of Gospodarski oddelek, October 27, 1999

Dolžnik kljub opozorilu svoje ugovorne navedbe o tem, da se stanje ne ujema, ni konkretiziral in sodišču tudi ni predložil nobenih dokazov.

Sklep nº III Cp 1513/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Vrednost nepremičnine dolžnika se oceni na podlagi cenitve izvedencev po tržni ceni na dan cenitve. 

Sodba nº I Cp 1691/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Za škodo, ki so jo povzročili s svojim protipravnim ravnanjem organi bivše pravne osebe Mesta Ljubljana so lahko tožene, kot enotni (nujni) sosporniki kvečjemu, novo nastale občine, kot pravne naslednice Mesta Ljubljana, dokler ni med njimi dosežen sporazum o razdelitvi premoženja Mesta Ljubljana. 

Sklep nº Kp 454/99 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, October 27, 1999

Izrek sodbe ni razumljiv, če je v njem navedeno, da je obdolženec oškodovanca večkrat udaril s stisnjeno pestjo v obraz, vsled česar, da je slednji utrpel prelom leve koželjnice v zapestju, kar je lahka telesne poškodba. 

Sklep nº Kp 451/99 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, October 27, 1999

Glede na to, da je bila glavna obravnava preložena za devet mesecev, sodišče pa je v nasprotju s 3. odst. 311. člena ZKP ni začelo znova, temveč jo je nadaljevalo, je bilo načelo neposrednosti kršeno v tolikšni meri, da je to moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe in je s tem podana bistvena kršitev določb kazenskega postopka po 2. odst. 371. člena ZKP. 

Sodba nº Kp 252/99 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, October 27, 1999

Zgolj z navajanjem okoliščin, ki se ne nanašajo na odločilna dejstva, pomembna za presojo stvari, pritožnik dejstvenega stanja, ugotovljenega v prvostopenjski sodbi, ne more izpodbiti. 

Sklep nº III Cp 1645/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Sodišče lahko le s sklepom odloči o razdelitvi kupnine, prejete za premičnine dolžnika, prodane na dražbi. 

Sklep nº II Cp 1404/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Za izdajo začasne odredbe zadošča, da je terjatev verjetno izkazana. 

Sodba nº II Cp 1587/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Prvi kupec ima zoper nedobrovernega drugega kupca nepremičnine zahtevek, da mu izroči zemljiškoknjižno listino, ki mu bo omogočila vknjižbo lastninske pravice. Ima tudi pravni interes na ugotovitev ničnosti prodajne pogodbe med prvo in drugotoženo stranko (prodajalcema) in tretjetožencem (drugim kupcem). 

Sklep nº II Cp 389/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Ker je bil predlog umaknjen, odločitev sodišča ni bila potrebna, ker gre za postopek po uradni dolžnosti. 

Sklep nº I Kp 665/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Sodišče prve stopnje je nepravilno zavrglo pritožbo obdolženčevega starega očeta, podano v korist obdolženca kot nedovoljeno, češ da jo je podala oseba, ki za to ni upravičena. S tem je kršilo določilo čl. 367/II ZKP, ki pravi, da se v korist obdolženca smejo pritožiti med drugimi tudi sorodniki v ravni vrsti, med katere pa nedvomno spada stari oče obdolženca. Nadalje je sodišče prve stopnje tudi nepravilno zavrglo pritožbo obdolženca kot prepozno, češ da v 8-dnevnem roku ni napovedal pritožb...

Sklep nº III Cp 892/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Dolžnik mora v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje in predložiti dokaze zanje, sicer se šteje, da ugovor ni obrazložen in kot tak ni utemeljen. 

Sklep nº III Cp 1151/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Sodišče na ugovorne razloge iz 1. do 4. točke 1. odstavka 55. člena ZIZ pazi po uradni dolžnosti. Notarski zapis se sklicuje na določbe pogodbe, ki ni sklenjena v obliki notarskega zapisa, zato zapadlost obveznosti ni izkazana v smislu določbe 3. odstavka 20. člena ZIZ. 

Sklep nº III Cp 891/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Izpodbijani sklep je v celoti v korist dolžniku, ki nima pravnega interesa za pritožbo. 

Sklep nº III Cp 557/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Predloga za izvršbo ni mogoče zavreči, če je vložen zoper subsidiarnega dolžnika iz razloga, da ni prišlo do prehoda obveznosti nanj. 

Sklep nº III Cp 1690/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Če dolžnik obrazloženo ugovarja sami terjatvi upnika v sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, se sklep o izvršbi razveljavi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, o terjatvi in stroških pa se odloča v pravdnem postopku. 

Sklep nº Cp 52/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 27, 1999

Zastavni upnik ima na podlagi veljavnega izvršilnega naslova o obstoju in dospelosti terjatve pravico zahtevati poravnavo terjatve iz zastavljene nepremičnine, na način, ki je določen v zakonu. Zastavna pravica ni subsidiarne narave. 

Sklep nº III Cp 1634/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine mora biti obrazložen, kot določa 2. odst. 53. čl. ZIZ, sicer se šteje, da ni utemeljen. 

Sklep nº Cp 106/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 27, 1999

V primeru več zahtevkov zoper več tožencev se določi stvarna pristojnost po vrednosti posameznega zahtevka. 

Sklep nº III Cp 1629/99 of Civilni oddelek, October 27, 1999

Dolžnik v ugovoru razloguje relevantna dejstva, s katerimi se nedvomno upira obveznosti poravnave terjatve. Res v ugovoru manjka formalni dokazni predlog, vendar pa od dolžnika kot laika ni mogoče pričakovati, da bo ugovor sestavil v obliki, ki jo sicer uporabljajo kvalificirani pooblaščenci strank. Iz navedbe dejstev, kot izhajajo iz dolžnikovega ugovora, je smiselno razvidno, da v dokaz zatrjevanim dejstvom dolžnik ponuja vsaj svoje zaslišanje. Njegov ugovor je treba šteti za obrazložen, za...

Sodba nº I Kp 60/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Sodišče prve stopnje ni kršilo kazenskega zakonika, ko je sledilo pravni opredelitvi kaznivega dejanja in vse tri obtožence spoznalo za krive poskusa kaznivega dejanja velike tatvine po čl. 212/I točka 1. KZ v zvezi s členom 25 in 22 KZ, saj noben podatek kazenskega spisa ni utemeljeval pritožbenih navedb zagovornikov dveh obtožencev, da so si z vlomom v trgovino nameravali prilastiti zgolj stvari majhne vrednosti. Zagovor enega od obtožencev, da so nameravali vzeti hrano, cigarete in pijačo ...

Sodba nº I Kp 745/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Opirajoč se na izvedensko mnenje izvedenca psihiatra, iz katerega izhaja, da obtoženec ne kaže znakov nobene duševne bolezni, da pa je na dogodek, ko je bila v prometni nesreči poškodovana njegova takrat 8-letna hči, reagiral z močnima afektoma strahu in jeze, ki sta tako močno vplivala na njegovo zavest, da je bila ta zamegljena oziroma zožana, je sodišče prve stopnje prepričljivo zaključilo, da je bil obtoženec v času storitve kaznivega dejanja neprišteven, ko zaradi svojega takratnega psih...

Sodba nº I Kp 639/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Sodišče prve stopnje je ravnalo pravilno, ko obdolžencu ni preklicalo pogojne obsodbe, zaradi delne neizpolnitve v njej določenega posebnega pogoja, saj je v postopku za preklic pogojne obsodbe ugotovilo, da je obdolženec v času od pravnomočnosti sodbe sodišča prve stopnje, s katero je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja izmikanja plačevanju preživnine po čl. 203/I KZ, velik del svojih preživninskih obveznosti poravnal (700.000,00 SIT), še večjega preostalega dela zneska (1,223.611,00 SI...

Sklep nº I Kp 1033/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Ker iz podatkov spisa izhaja, da je obdolženec v predkazenskem postopku podal organom za notranje zadeve izjavo v zvezi s sumom kaznivega dejanja in na takšno izjavo sodišče ne more opreti sodne odločbe, ker je dana brez procesnih garancij, sodišče prve stopnje ravnalo pravilno in zakonito, ker je po prejemu obtožnega predloga to izjavo iz spisa izločilo. Takšna odločitev je v skladu z določbami člena 286/III ZKP v zvezi s členom 429 ZKP. 

Sodba nº I Kp 778/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Sodišče prve stopnje je opirajoč se na vse izvedene dokaze in tudi izvedeniško mnenje izvedenca psihiatra, pri izdelavi katerega je izvedenec upošteval tudi koncentracijo alkohola v krvi obtoženca ob odvzemu telesnih tekočin utemeljeno zaključilo, da kljub obtoženčevi alkoholiziranosti ni dvoma v obtoženčevo prištevnost. 

Sodba nº in sklep Cp 467/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 27, 1999

Pravdni stranki sta medsebojna pogodbena razmerja urejali s pisnimi sporazumi, kar dokazuje tudi pogodba o dodatnih vlaganjih. Torej ne drži zato ugotovitev sodišča prve stopnje, da je povsem življenjsko, da tožnik ni podpisal potrdila o prejemu denarja, saj ga je prejel od svoje sestre in da tudi ob vložitvi denarja v podjetje niso podpisali potrdila.

Sodba nº I Kp 1142/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Glede na določbo 3. člena ZKP (domneva nedolžnosti) odprtih kazenskih postopkov ni moč upoštevati kot obteževalno okoliščino pri izreku kazni. 

Sklep nº Cp 44/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 27, 1999

Edina izjema od pravila, da mora tožeča stranka, ki umakne tožbo, povrniti nasprotni stranki pravdne stroške, je predpisana v primeru izpolnitve zahtevka in nikakršni drugi razlogi ne prihajajo v poštev. 

Sklep nº Cp 34/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 27, 1999

Če stranka predlogu za taksno oprostitev tudi po posebnem pozivu sodišča ne predloži zahtevanih dokazil, sodišče predlog zavrne. 

Sklep nº I Kp 583/99 of Kazenski oddelek, October 27, 1999

Ker vsebuje obtožni predlog oškodovanca kot tožilca vse potrebne sestavine, opredeljene v I. odstavku 434. člena ZKP, ter tako ni dvoma, kdaj in na kakšen način naj bi obdolženka podala krivo ovadbo zoper oškodovanca in njegovo ženo ter s tem storila kaznivo dejanje po členu 288/IV KZ, sodišče prve stopnje ni ravnalo pravilno, ko je takšen obtožni predlog zavrglo iz razloga po 1. točki I. odstavka 277. člena ZKP v zvezi s I. odstavkom 437. člena ZKP ter je zato sodišče druge stopnje ugodilo p...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners