Višja Sodišča: Opinions issued on November 1999

November 30, 1999

Sklep nº II Cpg 1197/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Ugovorna navedba, da je dolžnik v stečaju ne drži, saj takšen podatek ne izhaja iz sodnega registra. Prav tako je po podatkih sodnega registra vložnica ugovora še vedno zakonita zastopnica dolžnika. 

Sklep nº II Cpg 1212/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

V 4. odst. 111. člena ZPPSL je med drugim določeno, da se prvi odstavek istega člena ne uporablja za izvršilne naslove, ki se nanašajo na stroške stečajnega postopka. Za odločanje o dovolitvi izvršbe je tako bistveno, ali gre za stroške stečajnega postopka (136. člen ZPPSL) in ali ima upnik zanje izvršilni naslov (prim. 17. člen ZIZ). Pritožbeno sodišče ugotavlja, da je upnik predlagal izvršbo na podlagi verodostojne listine (priloga A1 in A2) in ne izvršilnega naslova. Ker upnik za stroške s...

Sklep nº II Cpg 1165/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Dolžnik za navedbo, da lahko razpolaga le s 30% sredstev na svojem žiro računu ni predložil nobenega dokaza, zato ni možna presoja ali so prejemki, za katere dolžnik trdi, da jih prejema na svoj žiro račun, tisti, ki so po 101. členu ZIZ izvzeti iz izvršbe, ali je na njih mogoče seči v omejenem obsegu (102. člen ZIZ) in je ugovor potrebno šteti za neobrazložen.

Sklep nº II Cpg 1198/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Dolžnik je vložil ugovor po izteku zakonsko določenega roka, zato je sodišče prve stopnje njegov ugovor pravilno štelo za prepozen in ga zavrglo. 

Sklep nº II Cpg 1236/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Dolžnik je v ugovoru navedel, da je vse račune plačal in da telefonske številke ... ni uporabljal, zato uporabe ni dolžan plačati. Negativna dejstva pa dolžnik ne more dokazati v smislu 2. odst. 53. člena ZIZ. Dejstvo, da je dolžnik uporabljal številko ..., mora dokazati upnik. Zato je glede na navedeno pritožbeno sodišče štelo, da za obrazložitev ugovora zadostuje zgolj dolžnikova trditev, da ni koristil upnikovih storitev. 

Sklep nº II Cpg 1186/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Dolžnik je s svojim pravnim sredstvom - ugovorom zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v izvršilnem postopku uspel, zato nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep, s katerim je bilo ugovoru ugodeno (to je zoper sklep o razveljavitvi 2. tč izreka sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine). 

Sklep nº I Cpg 1230/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Pavšalni dokazni predlog, da naj sodišče zasliši priče, brez navedbe imen prič, ne zadošča.

Sklep nº I Cpg 1042/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Če kdo vloži tožbo kot pooblaščenec drugega, ne izkaže pa tožnikovega pooblastila (prvi odstavek 98. člena ZPP), ga sodišče pozove, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže tožnikovo odobritev (drugi odstavek 98. člena ZPP). Če vlagatelj tožbe tega ne stori, sodišče tožbo zavrže po četrtem odstavku 109. člena ZPP. 

Sklep nº Cp 2074/99 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 30, 1999

V roku, ki ga je določilo sodišče za dopolnitev izvršilnega predloga za dokazilo o plačani taksi, je upnica takso plačala. Zato je verjeti njeni trditvi, da je sodišču istočasno posredovala tudi zahtevano dokazilo in je bilo razveljaviti sklep, da se izvršba šteje za umaknjeno. Zadeva je bila vrnjena v nadaljnji postopek. 

Sodba nº Cp 1892/99 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, November 30, 1999

Res je, da je tudi nezgodno zavarovanje poleg življenjskega šteti kot osebno zavarovanje (člen 942 ZOR), toda člen 380/I ZOR le za terjatve sklenitelja zavarovanja oziroma tretjih oseb iz pogodb o življenjskem zavarovanju določa petletni zastaralni rok za terjatve iz drugih zavarovalnih pogodb, torej tudi za nezgodno zavarovanje, pa triletni zastaralni rok. V konkretnem primeru je sodišče prve stopnje povsem pravilno ugotovilo, da je tožnikova terjatev zastarana, ker je zastaralni rok pričel ...

Sklep nº II Cpg 1185/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Kadar upnik predlaga izvršbo s sredstvom izvršbe - prodajo nepremičnin, mora skladno z določbami 168. člena zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), predlogu za izvršbo priložiti dokaz o dolžnikovi lastnini predmeta izvršbe - nepremičnine. Če tega ne stori niti v postavljenem roku za dopolnitev predloga za izvršbo, se predlog za izvršbo zavrže (4. odst. 109. člena ZPP/77). 

Sklep nº II Cpg 158/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Dolžnik je sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine (postopek je tekel po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ) ugovarjal obrazloženo, kot to določa 5. odst. 62. člena, v zvezi z 2. odst. 53. člena ZIZ. Konsignacija kot pravni posel je trajno razmerje, pri katerem konsignatar na temelju pogodbe s konsignantom proda blago tretjim osebam (kupcem) v svojem imenu in na račun konsignanta iz zaloge v konsignacijskem skladišču, konsignant pa mu za to plača dogovorjeno ali običajno ...

Sodba nº I Cpg 26/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Po določilu 1. odst. 148. čl. ZOR pogodba ustvarja pravice in obveznosti le za pogodbeni stranki. Ob neizpodbitih dejanskih ugotovitvah, da je kooperantsko pogodbo (A4) podpisal AB, ki kot delavec družbe X. ni imel pooblastila direktorja tožene stranke CD za ta podpis in ob njegovi izpovedi, da pogodbe najbrž ne bi podpisal, če bi opazil, da je v uvodu pogodbe navedena tožena stranka, ter da direktor tožene stranke CD pogodbe ni želel podpisati, je zaključek prvostopnega sodišča, da nista bil...

Sodba nº I Cpg 39/98 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

V postopku v gospodarskih sporih dovoljeno v pritožbi navajati nova dejstva le pod pogojem, da pritožnik tega brez svoje krivde ni mogel storiti že do konca glavne obravnave, tega pa tožeča stranka ne zatrjuje Zato pritožbeno pojasnjevanje spornega razmerja med pravdnima strankama ne more imeti pravnih posledic. 

Sklep nº Cpg 1210/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Odločitev sodišča prve stopnje o zavrnitvi predloga za izvršbo je povsem v skladu s 1. odst. 111. člena ZPPSL, saj ni izkazano, da bi upnik za izterjavo stroškov stečajnega postopka že pridobil izvršilni naslov: predlagal je namreč izvršbo na podlagi verodostojne listine. 

Sodba nº Cp 384/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 1999

Z novacijo preneha prvotna obveznost in zato ni mogoče zahtevati njene izpolnitve. 

Sklep nº Cp 318/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 1999

Določba 73. člena ZTLR predstavlja pravno fikcijo, katere smisel je, da se ohrani kontinuiteta posesti med zapustnikom in dedičem, pri tem pa ni bistveno, ali je bil zapustnik lastnik stvari. 

Sodba nº I Cpg 75/99 of Civilni oddelek, November 30, 1999

Plačilo obresti od vtoževanih računov je tožeča stranka zahtevala že v izvršilnem predlogu. Zato kapitalizacija obresti od zapadlosti računov do plačila ne pomeni razširitve tožbenega zahtevka. 

Sklep nº Cp 147/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 1999

Pravni standard iz 158. člena ZPP, ki zahteva od tožeče stranke "takojšen umik" tožbe, če se želi razbremeniti obveznosti povrnitve stroškov postopka nasprotni stranki, je potrebno razlagati glede na namen določbe in ne gramatikalno. Namen določbe pa je v tem, da po izpolnitvi zahtevka tožeča stranka ne bi nadaljevala s postopkom in s tem povzročala nepotrebne dodatne stroške. 

Sklep nº I Cpg 498/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Če upnik v stečajnem postopku ni bil napoten na pravdo zaradi ugotovitve obstoja terjatve, bodisi zato, ker velja njegova terjatev v stečajnem postopku za ugotovljeno (3. odstavek 142. člena ZPPSL), bodisi za to, ker sploh ni bila predmet preizkusa v stečajnem postopku (ker je upnik ni pravočasno ali sploh ni prijavil), je potrebno takšno tožbo zavreči v skladu z 2. odstavkom 187. člena ZPP.

Sodba nº Cp 432/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 1999

Ker je tožnik mejo dokazoval s podatki iz zemljiške knjige in katastra, bi morala toženca, ki sta glede poteka meje zatrjevala drugačno lastniško in dejansko stanje, to stanje tudi dokazati.

Sklep nº Cp 530/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 30, 1999

Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je utemeljen, če ga dolžnik utemelji s konkretnimi dejstvi, s katerimi izpodbija verodostojno listino, ki jo je kot dokazno sredstvo priložil upnik predlogu za izvršbo, in če za trditve dolžnik ponudi dokaze. 

Sklep nº II Cpg 1072/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Po 1. odst. 10. člena ZIZ revizija zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku izvršbe in zavarovanja, ni dovoljena. 

Sklep nº II Cpg 1245/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Dolžnik je sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine (postopek je tekel po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ) ugovarjal obrazloženo, kot to določa 5. odst. 62. člena ZIZ zvezi z 2. odst.

Sodba nº I Cpg 465/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 1999

Tudi v primeru, če je bilo plačilo dogovorjeno brez fiksno določene cene in se med delom izkaže, da je prekoračitev cene neizogibna, mora prevzemnik posla o tem nemudoma obvestiti naročnika, sicer izgubi kakršnokoli terjatev zaradi večjih stroškov. 

November 26, 1999

Sklep nº II Kp 426/99 of Kazenski oddelek, November 26, 1999

Obdolženec je preiskovalni sodnici obljubil, da ne bo spreminjal svojega bivališča, navedel naslov kamor naj bi prejemal vabila in tudi obljubil, da se bo vabilom sodišča odzival, toda kasneje mu na navedeni naslov ni bilo mogoče vročiti nobenih sodnih pošiljk.

Sodba nº I Kp 959/99 of Kazenski oddelek, November 26, 1999

Pridobitev premoženjske koristi ni zakonski znak kaznivega dejanja goljufije. Za njegov obstoj zadošča že storilčev namen, da si pridobi takšno korist. Pač pa mora zaradi njegovega goljufivega ravnanja tudi osebi nastati škoda. S tem je kaznivo dejanje goljufije tudi dokončano. 

November 25, 1999

Sodba nº I Cpg 1414/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Prevzemnik dela je dokazal, da je pred prejemom izjave naročnika opravil s pogodbo dogovorjeno delo, zato mu ga je naročnik dolžan plačati. 

Sodba nº in sklep Kp 614/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 25, 1999

S tem, ko je sodišče prve stopnje zavrnilo dokazne predloge za neposredno zaslišanje tajnega policijskega sodelavca, po oceni pritožbenega sodišča ni kršilo pravic obrambe v smislu drugega odstavka 371.člena ZKP, niti ni kršilo tretje alinee 29.člena Ustave RS, kot navajata pritožbi. Ravnalo je namreč po določbi drugega odstavka 329.člena ZKP, po kateri dokazovanje obsega vsa dejstva, za katera sodišče misli, da so pomembna za pravilno razsojo, pa tudi v skladu z določbo drugega odstavka 299....

Sodba nº Kp 427/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 25, 1999

Zagovornik obdolženca se pritožuje tudi zoper odločbo o kazenski sankciji, pri tem pa ne navede razlogov in tudi ne oblikuje končnega predloga. Zato je pritožbeno sodišče napadeno sodbo preizkusilo tudi v tem delu in ugotovilo, da ni utemeljenih razlogov za njeno spremembo v obdolženčevo korist. 

Sodba nº Kp 277/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 25, 1999

Kazenski zakon je kršen le tedaj, ko sodišče na pravilno in popolno ugotovljeno dejansko stanje kazenski zakon napačno uporabi ali pa ga sploh ne uporabi. Kršitev kazenskega zakona torej vselej predpostavlja, da je bilo dejansko stanje pravilno ugotovljeno. 

Sodba nº Kp 303/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 25, 1999

Sodišče prve stopnje je kršilo kazenski zakon v obdolženčevo škodo, ko je nekritično sledilo obtožbi in dejanji obdolženca pod točki 2 a in 2 b pravno opredelilo kot dve samostojni kaznivi dejanji, čeprav imata vse potrebne elemente za pravno opredelitev kot nadaljevano kaznivo dejanje omogočanja uživanja mamil po drugem v zvezi s prvim odstavkom 197. člena KZ. Kaznivi dejanji sta istovrstni, saj je obdolženec pod točko 2 a izreka omogočal uživanje mamil polnoletni pot točko 2 b pa mladoletni...

Sodba nº Kp 638/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 25, 1999

Pritožba zgolj ponavlja zagovor obdolženca, katerega je za nesprejemljivega pravilno ocenilo že sodišče prve stopnje in je v napadeni sodbi navedlo številne tehtne razloge, zakaj mu ni mogoče verjeti. 

Sklep nº Kp 683/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, November 25, 1999

O tem, da mora pritožbo zoper sodbo napovedati v roku 8 dni po njeni razglasitvi ter o posledicah, če tega ne stori, je bil obdolženec poučen že v vabilu za glavno obravnavo, pa se zato v pritožbi neutemeljeno sklicuje na svoje slabo počutje ob razglasitvi sodbe in zatrjuje, da zaradi tega ni vedel za navedeno dolžnost. 

Sklep nº II Cpg 1094/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Podlago za razveljavitev sklepa o izvršbi v delu, s katerim je izvršbo dovolilo (2. odst. 62. člena ZIZ), je sodišče imelo le glede ugovarjanega dela, saj je sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v neugovarjanem delu že postal pravnomočen. 

Sklep nº II Cpg 987/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Izvršba se ne ustavi avtomatično, ko nastopijo pogoji iz 1.odst. 95. čl. ZIZ, temveč jo mora s konstitutivnim sklepom ustaviti sodišče.

Sodba nº I Kp 1166/99 of Kazenski oddelek, November 25, 1999

Sodišče prve stopnje je pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, zato je pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja kot neutemeljeno. 

Sklep nº II Cpg 912/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Dolžnik svojih ugovornih navedb glede upnikovega dolga do "sestrske firme" sploh ne obrazloži glede tega, kako naj bi zatrjevani upnikov dolg do tretje osebe vplival na pravno razmerje med strankama tega postopka. Tudi ostalih ugovornih navedb dolžnik ne obrazloži, niti ne predlaga nikakršnih dokazov, zato je njegov ugovor neutemeljen v smislu 2. odst. 53. čl. ZIZ. 

Sklep nº II Cpg 923/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Dolžnik smiselno priznava obstoj in višino upnikove terjatve, ko navaja, da "iz vsebinskega vidika ne osporava" svojega dolga.

Sklep nº II Cpg 889/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Upnik v pritožbi priznava tako dejstvo, da je bila dražba neuspešna, kot tudi, da v tridesetdnevnem roku iz 4.odst. 94. čl. ZIZ ni predlagal niti nove dražbe niti novih izvršilnih sredstev, zato so izpolnjeni vsi pogoji za ustavitev izvršbe po 1. odst. 95. čl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 944/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Dolžnikovo zatrjevanje o sprotnem poravnavanju obveznosti do upnika je povsem pavšalno in ni podprto z nikakršnimi dokazi. Nejasnih ugovornih navedb o nekakšnih sporih z investitorji dolžnik prav tako sploh ne obrazloži, kdo naj bi bili ti investitorji in kakšno zvezo naj bi imeli zatrjevani spori z upnikovo terjatvijo, izkazano z izvršilnim naslovom - pravnomočnim plačilnim nalogom. Dolžnik ni navedel nobenega utemeljenega razloga, s katerim bi izpodbijal upnikov izvršilni predlog. 

Sklep nº II Cpg 1143/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

V konkretnem primeru je dolžnik sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine (postopek je tekel po določbah Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ) ugovarjal obrazloženo, kot to od njega zahteva 5. odst. 62. člena ZIZ zvezi z 2. odst. 53. člena ZIZ. Obrazloženemu ugovoru pa po določbi 2. odst. 62. člena ZIZ lahko sledi le razveljavitev sklepa o izvršbi v delu, s katerim je bila dovoljena izvršba in nadaljevanje postopka kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. 

Sodba nº I Kp 446/99 of Kazenski oddelek, November 25, 1999

Sodišče prve stopnje je pravilo ugotovilo dejansko stanje in utemeljeno ocenilo izvedensko mnenje izvedenca medicinske stroke kot strokovno neoporečno. 

Sodba nº I Cpg 1095/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Dogovori o obrestni meri v višini ..... 6,5% mesečno v posojilnih pogodbah glede na dejanske pomene in ekonomske okoliščine, niso bili v nasprotju z moralo in tudi ne s temeljnimi načeli ZOR. 

Sklep nº I Cpg 1020/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Sodišče mora ugotavljati le sporna dejstva. 

Sodba nº I Cpg 1030/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Šteje se, da je bila toženi stranki pravilno vročena tožba in vabilo na glavno obravnavo, če je pošiljko prejel njen direktor. 

Sklep nº I Kp 913/99 of Kazenski oddelek, November 25, 1999

Pritožbeno sodišče je ugodilo pritožbi okrožnega državnega tožilca zoper sodbo Okrožnega sodišča, s katero so bili obtoženci oproščeni obtožbe v smeri kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic po členu 244/II in I ter kaznivega dejanja pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali pravic po členu 244/II in I v zvezi s členom 27 KZ. Upravičeno namreč okrožni državni tožilec opozarja na to, da se določilo člena 145 b Zakona o podjetjih nanaša izključno le na primere podjetij v sestavljeni...

Sodba nº I Kp 1175/99 of Kazenski oddelek, November 25, 1999

Sodišče prve stopnje je v skladu s čl. 327 ZKP med izpovedbo oškodovanke utemeljeno odstranilo obtoženca iz sodne dvorane, nato mu je predočilo tudi njeno celotno izpoved, zato so neutemeljene pritožbene navedbe, češ da naj bi bil nezakonito odstranjen iz sodne dvorane. 

Sodba nº Cpg 640/98 of Višje sodišče v Mariboru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Za obveznost, ki je nastala v tuji valuti zaradi zamude pri njenem plačilu domačemu upniku, bi smela tožnica terjati le tolarsko protivrednost zamudnih obresti, kot so jih plačevale banke za vezane devizne vloge na vpogled v švedskih kronah, ne pa za čas zamude zaračunati zamudne obresti po bistveno višjih stopnjah, kot so bile določene za zakonite zamudne obresti. 

Sklep nº I Cpg 504/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Sodišče prve stopnje ni ocenjevalo tistega dela izvedeniškega mnenja, v katerem je izvedenec ugotavljal dejstva, odločilna za obseg opravljenega dela, tožena stranka pa je obsegu opravljenih del ugovarjala, zato je ostalo odločilno dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. 

Sklep nº II Cpg 1213/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, mora biti obrazložen v smislu določbe 2. odst. 53. člena ZIZ.Dolžnik je v ugovoru navedel, da je bil račun št. 3-97-12496 plačan po asignacijski pogodbi z dne 13.2.1996 in z dne 9.10.1996 ter v dokaz predložil asignacijsko pogodbo z dne 13.2.1996 ter izpisek iz konta z dne 28.3.1998. S tem je navedel dejstva, zaradi katerih nasprotuje izvršbi glede plačila zakonitih zamudnih obresti v znesku 110.468,70 SIT s pripadki, v doka...

Sodba nº I Cpg 1320/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Tožena stranka v postopku na prvi stopnji ni navedla nobenega dejstva in predlagala nobenega dokaza, zato v pravdi ni mogla uspeti. Ker v pritožbi ni niti skušala izkazati za verjetno, da tega brez svoje krivde ni mogla storiti, pritožbeno sodišče dejstev, navedenih prvič šele v pritožbi, ni upoštevalo. 

Sodba nº I Cpg 1357/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Če bi bil dolg kot predmet pogodbe o prevzemu dolga nedoločljiv, bi bila taka pogodba nična. Vendar je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da je predmet pogodbe v tem primeru dovolj jasno določen. 

Sodba nº I Cpg 1404/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Če tožeča stranka ne pride na narok za glavno obravnavo, svojo odsotnost pa opraviči šele po naroku, je to lahko razlog za vrnitev v prejšnje stanje, ne pa pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja (ker sodišče ni ugotovilo dejstev, ki bi jih tožeča stranka navedla, če bi na narok prišla), sodišče prve stopnje pa je ravnalo pravilno, ko je narok opravilo. 

Sklep nº I Cpg 1392/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Sodišče lahko v gospodarskem sporu izda sodbo brez naroka samo, če dejstva med strankama niso sporna, torej ko ena stranka prizna dejstva, ki jih je navedla druga stranka. 

Sodba nº I Cpg 1040/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Dejanskih zaključkov sodišča prve stopnje ni dovoljeno izpodbijati s pritožbo v postopku spora majhne vrednosti. 

Sklep nº Cpg 362/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem le-ta priznava obstoj upnikove terjatve, navaja pa, da je bil sklenjen z upnikom dogovor o obročnem plačilu, je treba obravnavati kot ugovor zoper del, v katerem je dovoljena izvršba. 

Sklep nº Cpg 353/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem dolžnik navaja, da je glavnico poravnal in obresti ne priznava, ni pa priložil nobenih dokazov o tem, je neobrazložen. 

Sklep nº Cpg 356/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Če dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine le predlaga, naj se o zahtevi upnika odloči v pravdi, je tak ugovor neobrazložen. 

Sklep nº Cpg 357/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem dolžnik zanika nastanek pravnih razmerij, iz katerih naj bi nastale upnikove terjatve, je obrazložen in utemeljen, saj mora nastanek teh razmerij dokazati upnik. 

Sklep nº Cpg 571/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Za spor, v katerem se izpodbija dolžnikovo pravno dejanje izven stečaja in vrednost spora ne presega 2.000.000,00 SIT, je stvarno pristojno okrajno in ne okrožno sodišče. 

Sklep nº Cpg 589/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Predlog upnika za izdajo začasne odredbe z izročitvijo sporne stvari v hrambo in tožbeni zahtevek na izročitev te stvari upniku nista identična, in je zato možno izdati začasno odredbo z izročitvijo sporne stvari v hrambo. 

Sklep nº Cpg 578/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Terjatev upnika na prepoved vnovčenja akceptnega naloga za znesek čiščenja gradbišča, to čiščenje pa je dolžnik zavedel v gradbeno knjigo, ni verjetno izkazana. 

Sodba nº Cpg 566/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Terjatev iz pogodbe, s katero se je hipotekarni dolžnik zavezal, da bo vplačal kapitalski vložek v denarju v določeno družbo, je denarna terjatev, ki jo je dopustno zavarovati s hipoteko. 

Sklep nº II Cpg 952/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Povsem pravilna je odločitev sodišča prve stopnje, ki je dolžnikove ugovorne navedbe o neustreznosti izvršilnega naslova z izpodbijanim sklepom zavrnilo kot neutemeljene v smislu 2. odst. 53. čl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 999/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Ugovor, da upnikova terjatev sploh ni nastala, pomeni negativno dejstvo, ki ga dolžnik po sami naravi stvari niti ne more dokazovati, pač pa lahko (in mora) upnik dokazovati, da zatrjevano negativno dejstvo ne obstaja, zato je dolžnik s takšnimi navedbami obrazložil svoj ugovor v smislu 2. odst. 53. čl. ZIZ. 

Sodba nº Kp 499/99 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 25, 1999

Ne gre za očitno izmikanje prihodu na glavno obravnavo, če obdolženec, kateri je vabilo zanjo prejel, nanjo ne pride iz razloga, ker je bil istočasno obveščen, da se bo ta opravila v njegovi nenavzočnosti, če se je ne bo udeležil. 

Sklep nº II Cpg 910/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

V teku izvršilnega postopka lahko upnik v celoti ali delno umakne izvršilni predlog. V kolikor je bil umik izvršilnega predloga vložen pred dolžnikovim ugovorom, izvršilno sodišče na podlagi 1. odst. 43. člena ZIZ ustavi izvršbo v obsegu upnikovega umika, utemeljenost dolžnikovega ugovora v smislu 2. odst. 53. člena ZIZ pa nato presoja le v delu, v katerem izvršilni predlog ni bil umaknjen. Sodišče druge stopnje ugotavlja, da so zato točne upnikove pritožbene navedbe o napačni presoji dolžnik...

Sklep nº II Cpg 1130/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Dolžnik je v ugovoru z dne 4.10.1999 glede upnikove terjatve navedel, da SiOL storitev ni uporabljal, zato le-teh ni dolžan plačati. S tem je navedel negativna dejstva. Takšnih dejstev pa dolžnik po naravi stvari ne more dokumentirati z dokazi v smislu 2. odst. 53. člena ZIZ. Dejstvo, da je dolžnik uporabljal SiOL storitve, katerih plačilo v tem postopku uveljavlja upnik, mora dokazati upnik. Zato za obrazložitev ugovora zadostuje zgolj dolžnikova trditev, da SiOL storitev ni koristil. 

Sodba nº I Cpg 556/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Naročnik del z ugovorom o pretiranosti cene izvedenih del ni uspel, ker je bilo ugotovljeno, da so bila dela zaračunana skladno s predračunom, ki je bil naročniku poslan pred izdajo njegove naročilnice za izvedbo del. 

Sodba nº I Cpg 1371/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Notranje razmerje med organizatorji prireditve nima vpliva na pogodbeno razmerje, ki ga je vzpostavil eden izmed prirediteljev s tretjo osebo s svojo naročilnico. V pogodbenem razmerju s tretjim je bil le tisti od soorganizatorjev, ki je sklenil (z naročilnico) pogodbo s tretjim. Zato mora ta plačati naročena dela. 

Sodba nº I Cpg 521/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Vozni list dokazuje obstoj in vsebino prevozne pogodbe, dokler ni nasprotno dokazano. Tožeča stranka ni zatrjevala, da podatki v voznem listu ne ustrezajo dejanskemu stanju oziroma da so nepravilni.

Sklep nº II Cpg 988/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Pravno relevantna škoda, kakršna se zahteva za odlog izvršbe, ne more biti direktno v izpolnitvi same obveznosti (na katero je v konkretnem primeru dolžnik mogel in moral računati že od izvršljivosti izvršilnega naslova), pač pa mora škoda nastati posebej oziroma se mora odraziti v nekih drugih dobrinah. 

Sklep nº II Cpg 901/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Sodišče ustavi izvršbo, če nobena stranka v predpisanem roku ne predlaga druge dražbe ali neposredne prodaje. Glede na določila 4. odst. 94. čl. ZIZ je torej potrebno predlagati novo dražbo (ali neposredno prodajo) v roku tridesetih dni vselej, če prva dražba ni bila uspešna.

Sodba nº I Cpg 1006/98 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Sodbo na podlagi pripoznave je mogoče izpodbijati, če je izkazano, da je bila dana izjava o pripoznavi v zmoti. 

Sklep nº II Cpg 934/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Upnikova terjatev v tem postopku je izkazana z izvršilnim naslovom - pravnomočno sodbo - na katero je izvršilno sodišče vezano ne glede na morebitne nepravilnosti v postopku pri izdaji izvršilnega naslova, vse dokler dolžnik z izrednimi pravnimi sredstvi ne doseže razveljavitve izvršilnega naslova. Tosmernih trditev pa dolžnik sploh ni postavil (zatrjuje le, da je vložil revizijo), torej svojega ugovora ni obrazložil v smislu 2. odst. 53. čl. ZIZ. 

Sklep nº II Cpg 877/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

ZIP ni vseboval določbe, kot jo ima sedaj veljavni ZIZ v 2. odst. 141. čl., ki določa, da če v enem letu po prejemu sklepa o izvršbi na dolžnikovem računu ni priliva sredstev, sodišče izvršbo ustavi. ZIP je v 202. čl. izrecno določal, da se v takšnih primerih izvršba ne ustavi, temveč mora banka neizvršljiv sklep obdržati v evidenci.

Sklep nº II Cpg 1118/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Ker so manjkale procesne predpostavke dopustnosti pravnega sredstva (pritožba namreč ni bila vložena pravočasno), pritožbeno sodišče ni preizkušalo pravilnosti izpodbijanega sklepa sodišča prve stopnje. 

Sklep nº Cpg 355/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Če je bil sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine izdan v času veljavnosti ZIP in je bil tudi ugovor vložen v času veljavnosti ZIP, je potrebno v vsakem primeru po ugovoru dolžnika zoper sklep o izvršbi, slednjega razveljaviti, ne glede na vsebino ugovora. 

Sklep nº Cpg 346/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Če sta stranki v izvršilnem postopku gospodarska subjekta, se sodna taksa za predlog in sklep po tar. št. 1 in 2 odmeri tako, da se poveča za 100%. 

Sklep nº Cpg 379/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Zato, da je mogoče v pravdi izdati začasno odredbo v zavarovanje nedenarne terjatve, morajo biti izpolnjeni pogoji po 1. in 2. odst. 272. člena ZIZ, poleg tega pa mora obstajati povezava med zavarovanjem, ki ga uveljavlja tožeča stranka, s predlagano začasno odredbo in tožbenim zahtevkom. 

Sklep nº Cpg 316/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

V sklepu o utesnitvi izvršbe mora biti razvidno, kako je sodišče vračunavalo delna plačila, pri čemer mora biti vračunavanje stroškov, obresti in glavnice opravljeno po 313. členu ZOR. 

Sklep nº Cpg 352/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Če dolžnik v ugovoru navaja dejstva, za katera je dokazno breme na njem, ob tem pa ne predloži nobenih dokazov, je njegov ugovor neutemeljen. 

Sodba nº Cpg 394/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Družbenik d.o.o., katera je prenehala po skrajšanem postopku, ki je podal izjavo o prevzemu obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, je njen pravni naslednik, zaradi česar se spremembi tožbe v tem smislu ne more upirati. 

Sodba nº I Cpg 1364/99 of Gospodarski oddelek, November 25, 1999

Tožena stranka ni dokazala svojih trditev, da sta pravdni stranki sklenili novo pogodbo s katero sta uredili način vračila nevrnjenih denarnih sredstev po razdrti kreditni pogodbi, saj ni predložila nove pisne pogodbe o tem. 

November 24, 1999

Sodba nº II Cp 1794/98 of Civilni oddelek, November 24, 1999

Za pridobitev pravice do odkupa stanovanja na podlagi 149. čl. SZ sta morala biti ob uveljavitvi zakona izpolnjena oba predpisana pogoja : 1) da je bila sklenjena podstanovalska pogodba za celotno stanovanje, zaradi česar je imetniku stanovanjske pravice ta pravica prenehala po 1. odst. 58. čl. ZSR in 2) da je podstanovalec celotno stanovanje uporabljal več kot dve leti. 

Sodba nº I Cp 807/99 of Civilni oddelek, November 24, 1999

Pobotanje je prenehanje nasprotnih terjatev med istima strankama, ki sta druga do druge obenem upnika in dolžnika. Zato ni mogoče pobotati terjatve tožnika s terjatvijo toženčevega podjetja pa čeprav je ta direktor in edini lastnik. 

Sklep nº II Cp 1903/99 of Civilni oddelek, November 24, 1999

Višine denarne kazni zaradi uresničitve prepovedi spreminjanja stvari, na katere meri terjatev, upniku ni treba navesti v predlogu za izdajo začasne odredbe, ampak jo določi sodišče. 

Sklep nº R 202/99 of Civilni oddelek, November 24, 1999

Glede na to, da 35.člen ZIZ govori o krajevni pristojnosti sodišča po prvo navedenem izvršilnem sredstvu, gre zaključiti, da do atrakcije krajevne pristojnosti enega izvršilnega sodišča k drugemu izvršilnemu sodišču pride le v primeru začetne objektivne kumulacije sredstev oziroma predmetov izvršbe, torej le v primeru, ko upnik z enim predlogom za izvršbo istočasno predlaga več izvršilnih sredstev za izterjavo njegove terjatve. 

Sodba nº Kp 496/99 of Višje sodišče v Kopru, Kazenski oddelek, November 24, 1999

Četudi se državni tožilec, ki se pritožuje obdolžencu v korist in sodbo izpodbija v odločbi o kazenski sankciji, zavzema le za izrek krajše preizkusne dobe, višje sodišče na tak predlog ni vezano v tolikšni meri, da bi ob ugotovitvi, da so v pritožbi zatrjevane olajševalne okoliščine podane, ne moglo obdolžencu tudi znižati v pogojni obsodbi določeno kazen. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners