Višja Sodišča: Opinions issued on December 1999

December 29, 1999

Sklep nº I Cpg 1495/99 of Civilni oddelek, December 29, 1999

Če s pogodbo ni določeno drugače, se šteje, da je bil dogovorjen neizključni prenos (materialnih avtorskih pravic).

Sklep nº I Cp 1779/99 of Civilni oddelek, December 29, 1999

Nesklepčnost tožbenega zahtevka ni razlog za zavrženje tožbe 

December 28, 1999

Sklep nº I Kp 508/99 of Kazenski oddelek, December 28, 1999

Odločitev, da ni zadosti dokazov, da bi bil obtoženec utemeljeno sumljiv dejanja, ki je predmet obtožbe, je mogoče sprejeti le na podlagi predhodnih procesnih dejanj sodišča, torej izvedbe že določenih dokazov, kar je možno tudi pri neposredni obtožnici, vendar le v primeru, kadar so bila pred njeno vložitvijo že opravljena posamezna preiskovalna dejanja. Pri neposredni obtožnici, tudi neposredni obtožnici oškodovanca kot tožilca, je tako pri reševanju ugovora zoper obtožnico mogoče obtožbo z...

Sklep nº II Kp 468/99 of Kazenski oddelek, December 28, 1999

Ker iz izpovedbe oškodovanke, na katero se je sodišče prve stopnje, ko je izreklo obsodilno sodbo zaradi kaznivega dejanja posilstva, oprlo, izhaja, da ji je obdolženec takoj po dejanju grozil, da ne sme "pisniti", ker jo bo sicer odpeljal nekam, da ne bo več prišla domov, je podana tolikšna stopnja verjetnosti, da bi obdolženec izrečene grožnje uresničil in s tem ponovno storil kaznivo dejanje zoper oškodovanko, da je za odpravo te potrebno izreči enega od milejših ukrepov, ukrep prepovedi p...

Sklep nº I Kp 1371/99 of Kazenski oddelek, December 28, 1999

Sodišče prve stopnje je ravnalo prav, ko ni izločilo ovadbe, v kateri je vsebovano tudi poročilo pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve o opravljeni osebni preiskavi obtožencev in o preiskavi osebnega avtomobila. 

Sodba nº Kp 398/99 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 28, 1999

Če sodišče 1. stopnje zaradi napačne ugotovitve, da je o kaznivem dejanju že razsojeno s prejšnjo sodbo, izda zavrnilno sodbo, gre za kršitev kazenskega zakona v vprašanju, ali je dejanje pod obtožbo kaznivo dejanje. V pritožbenem postopku, kjer se izpodbija zavrnilna sodba, se zato ob ugotovitvi, da ne gre za že razsojeno zadevo, zavrnilna sodba spremeni v obsodilno, zoper katero je dovoljena pritožba na vrhovno sodišče. 

December 24, 1999

Sklep nº II Kp 467/99 of Kazenski oddelek, December 24, 1999

Prvostopenjsko sodišče je pravilno podaljšalo in obrazložilo priporni razlog begosumnosti, pripor pa je podaljšalo tudi po 2. točki I.

December 23, 1999

Sodba nº Kp 784/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 23, 1999

Obdolženec je vozil osebni avto pod močnim vplivom alkohola, zaradi česar je bil nesposoben za varno vožnjo, od te pa ni odstopil, čeprav je pred tem zaradi vinjenosti in utrujenosti že zaspal v vozilu, pot do doma pa bi lahko opravil tudi peš ali na kak drug primeren način. 

Sodba nº Cp 997/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 23, 1999

Mld. tožnici oz. njenim staršem ni mogoče očitati, da so kakorkoli soprispevali k škodnemu dogodku in nastanku škode, saj so bili dovolj pazljivi in so deklico ustrezno nadzorovali. Deklica se je s kolesom vozila po pločniku, nekaj metrov za njo pa je hodila njena mati. Tožena stranka staršem mld. tožnice ni očitala neskrbnosti v vzgoji, ali da bi mld. tožnica dirjala s kolesom in bila objestna. Zgolj zato, ker tožena stranka ni bila skrbna in je dopustila, da je steklo izložbe segalo v zračn...

Sklep nº Kp 788/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 23, 1999

Pritožba ne pove, katero bistveno kršitev določb kazenskega postopka (po kateri točki ali odstavku 371. člena ZKP) uveljavlja, ko pa zatrjuje, da je sodišče bistveno kršilo kazenski postopek s tem, da na spravni poskus ni povabilo tudi pooblaščenca zasebnega tožilca, pa pritožba nima prav. 

Sklep nº I Cp 2111/99 of Civilni oddelek, December 23, 1999

Fotokopija oporoke ni oporoka (lahko je le dokaz o njej). 

Sklep nº Cpg 398/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 23, 1999

Če je upnik, potem, ko je vložil pritožbo zoper sklep, po katerem se šteje izvršilni predlog za umaknjen, izvršilni predlog umaknil, je njegova pritožba nedovoljena, ker zanjo nima več pravnega interesa. 

Sodba nº Cpg 418/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 23, 1999

Soustanovitelj skupne obratovalnice ne more v pravdi uspešno uveljavljati ugovora, da je dolžan plačati le na njega odpadajoči del obveznosti iz gospodarske pogodbe. 

Sodba nº in sklep Cp 569/99 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, December 23, 1999

Tožniku ni mogoče očitati sokrivde za nastali škodni dogodek (17. čl.

Sklep nº I Cp 2108/99 of Civilni oddelek, December 23, 1999

Vknjižba lastninske pravice na nepremičnini je dopustna na podlagi delno pravnomočne odločbe sodišča, izdane po določbah 119. do 127. člena ZNP, čeprav še ni pravnomočno odločeno o višini vrednosti deležev. Zastavno pravico po 2. odst. 124. čl. ZNP je mogoče vknjižiti šele potem, ko je bilo s sklepom o delitvi nepremičnine pravnomočno odločeno o višini vrednosti deleža, ki ga mora zavezanec izplačati upravičencu. 

Sodba nº II Cp 2063/99 of Civilni oddelek, December 23, 1999

Sodbo na podlagi pripoznave je mogoče izpodbijati le omejeno in sicer samo, če so bistveno kršene določbe pravdnega postopka ali če je bila izjava o pripoznavi dana v zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače (3. odst. 338. člena ZPP). Zato pritožnik ne more uveljavljati pritožbenih razlogov zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in napačne uporabe materialnega prava. To pomeni, da toženec s trditvijo, da avto ni njegov in pravnim naziranjem, da to pomeni soodgovornost lastnika avtomo...

Sklep nº II Cp 1762/99 of Civilni oddelek, December 23, 1999

Soposestnik ima pravico do samopomoči, če ga drug soposestnik izključi iz posesti, če so izpolnjeni pogoji iz 76. čl. ZTLR. 

December 22, 1999

Sklep nº R 206/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Za primer sklenjenega dogovora strank o krajevni pristojnosti ZIZ določa v tretjem odstavku 41. člena: če sta stranki glede terjatve, zaradi katere upnik zahteva izvršbo na podlagi verodostojne listine, sklenili dogovor o krajevni pristojnosti, lahko upnik v predlogu za izvršbo predlaga, naj se v primeru dolžnikovega ugovora postopek nadaljuje pred sodiščem, pristojnim po tem dogovoru. V tem primeru mora upnik predlogu za izvršbo priložiti tudi listino o sporazumu o pristojnosti. 

Sklep nº III Cp 2018/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Kadar dolžnik, na katerega je naslovljen sklep o izvršbi le tega brez zakonitega razloga noče sprejeti, ga vročevalec pusti v stanovanju ali pa nabije na vrata stanovanja. S tem se šteje, da je vročitev opravljena. 

Sklep nº III Cp 2029/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Prevzem kazenskega pregona dolžnika zoper upnico ne more pomeniti posebno upravičenega razloga za odlog izvršbe. Znatnejša škoda je pravni standard, ki ga je treba definirati v vsakem konkretnem primeru. S tem v zvezi je treba oceniti, kakšna in kolikšna škoda bi nastala dolžniku, če bi se izkazalo, da izvedba izvršbe ne bi bila utemeljena, ali obstojijo možnosti za učinkovito restitucijo, kakšno je premoženjsko stanje dolžnika in za kakšno vrsto in višino terjatve, ki se izterjuje, gre. 

Sklep nº III Cp 1979/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Če taksa ni plačana v naknadnem roku, se šteje, da je upnik predlog umaknil. Gre za situacijo, ko upnik takse sploh ne plača in ne za situacijo, ko ne predloži potrdila. 

Sklep nº III Cp 1820/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Če mld. upnik živi pri dolžniku, s tem dolžnikova preživninska obveznost ni prenehala, kajti mld. upnik je bil dodeljen v preživljanje materi. 

Sklep nº III Cp 1554/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Urgenca za pospešitev postopka, ki zgolj opozarja na prepočasno delovanje sodišča, ni obrazložena vloga, zato gre odvetniku nagrada le za kratek dopis, ne pa po vrednosti predmeta izvršbe. 

Sklep nº III Cp 2033/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Dolžnikov dolžnik ni oseba, ki bi se jo označevalo z izrazom "dolžnik" v smislu 3. točke 15. člena ZIP. 

Sklep nº III Cp 1112/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ni zakonske podlage za odločitev, kakršno predlaga v pritožbi dolžnica, namreč odlog izvršbe še za dva meseca. 

Sodba nº I Cpg 1345/98 of Gospodarski oddelek, December 22, 1999

Združitev zadev v skupno obravnavanje po 1. odstavku 313. člena ZPP je stvar procesnega vodstva. Sodišče se za to odloči, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški, torej iz razlogov ekonomičnosti postopka. Glede na različno dejansko in pravno podlago obeh zahtevkov razlogov ekonomičnosti ni videti. Pritožbena trditev, da bi se z združitvijo obeh zadev razčistila medsebojna razmerja med pravdnima strankama, pa ni zakonski razlog za združitev zadev po 1. odstavku 313. člena ZPP. 

Sklep nº III Cp 2056/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka za plačilo sodne takse ni dovoljen. 

Sklep nº III Cp 2051/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Državno pravobranilstvo je upravičeno do povrnitve stroškov postopka po tarifi o odvetniških storitvah. 

Sklep nº III Cp 1992/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Sklep o ustavitvi izvršbe zaradi umika predloga za izvršbo je postal pravnomočen, zato je potrebno predlog za ponoven rubež zavreči kot nedovoljen. 

Sodba nº I Cp 711/98 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ker je sodišče prve stopnje ugotovilo, da so očetovi dohodki nekoliko višji od materinih in ker mati sama skrbi za otroke, ki ima večje potrebe, je utemeljen tožbeni zahtevek na višji preživnini, kljub rojstvu novega otroka na toženčevi strani. 

Sklep nº III Cp 2063/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ker razlogi iz ugovora pomenijo izpodbijanje izvršilnega naslova, je bilo treba ugovor zavrniti kot neutemeljen in potrditi sklep o izvršbi. 

Sklep nº I Cp 1817/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ker v pogodbi o posredovanju ni bilo dogovorjeno, da ima posrednik pravico do provizije, tudi če njegovo priznanje ostane brezuspešno, je sklenitev posla pogoj za priznanje provizije. 

Sklep nº I Cp 2175/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

O vpisu priznanega očetovstva v matično knjigo odloča upravni organ. 

Sodba nº Cpg 176/98 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, December 22, 1999

Z določbami ZGD v določenih rokih neusklajene obstoječe kapitalske družbe v zasebni lastnini se niso preoblikovale v družbe z neomejeno odgovornostjo, temveč se je izpostavila (le) dodatna neomejena subsidiarna odgovornost družbenikov oz. delničarjev. Ker pa so se morale takšne neusklajene kapitalske družbe likvidirati, je imela obravnavana določba ZGD pomen le na relativno kratko časovno obdobje. Zato je ta odgovornost družbenikov lahko bila vezana le na čas, ki ga je ZGD postavil za zadnji ...

Sklep nº I Cp 1828/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Stroške sodnega depozita mora plačati tisti, ki jih je povzročil - materialnopravni pogoji sodnega depozita se presojajo po čl. 327 - 335 ZOR. 

Sodba nº I Cp 1898/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Menica je abstraktni vrednosti papir zaradi katerega trasat nima ugovorov delne izpolnitve iz osnovnega posla. 

Sodba nº I Cp 2053/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ker izguba osebnega dohodka in opustitev plačevanja davščin in prispevkov od obrti ni v vzročni zvezi z nedopustnim ravnanjem toženca, ni podlage za njegovo odgovornost. 

Sklep nº I Cp 2150/98 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ker je nepremičnina na podlagi prostorskega plana opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče, je potrebno tudi odškodnino zanjo določiti kot za nezazidano stavbno zemljišče. Glede na s prostorskim planom spremenjen status zemljišča, ga namreč ni več mogoče ocenjevati kot kmetijsko zemljišče in ugotavljati, kakšno vrednost bi to doseglo na trgu kot kmetijsko zemljišče. 

Sklep nº I Cp 266/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Če so med dediči sporna dejstva o vsebini oporoke, zapuščinsko sodišče postopek prekine in napoti stranke na pravdo. 

Sklep nº II Cp 1226/98 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Pet cm novega snega še ne pomeni takih razmer na smučišču, ki bi terjale, da upravljalec smučišče zapre. Odgovornost je krivdna in je za pravilno uporabo materialnega prava treba uporabiti vse okoliščine škodnega dogodka. 

Sodba nº II Cp 359/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Nejasna pogodbena določila v pogodbi, ki jo je pripravila ena pogodbena stranka, je treba razlagati v korist druge pogodbene stranke. 

Sklep nº II Cp 1712/98 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ker je sodišče ugotovilo, da nasprotni udeleženec grozi s prodajo nepremičnine, je utemeljeno izdalo začasno odredbo, s katero je prepovedalo obremenitev in odsvojitev nepremičnine in zaznambo te prepovedi v zemljiško knjigo. 

Sklep nº Cp 1421/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 22, 1999

Če je dolžnik v postopku izvršbe zaradi oprave nenadomestnega dejanja - nakupa stanovanja izpolnil obveznost po izvršilnem naslovu šele tekom izvršilnega postopka in hkrati podal ugovor po izteku roka, je ta ugovor potreben in mu mora upnica povrniti stroške, nastale v zvezi z ugovorom, ki mu jih je zaradi odklonitve sprejema dolžnikove izpolnitve obveznosti - ponudbe za nakup drugega primernega stanovanja pod pogoji po izvršilnem naslovu, glede katerega je tudi sodišče v izvršilnem postopku ...

Sklep nº III Cpg 115/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

V postopku prisilne poravnave se za vprašanja postopkovne narave po 15. členu v zvezi z 71. členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku in ne določbe Zakona o nepravdnem postopku, kot zmotno meni pritožnik. Določbe ZPP pa se uporabljajo le susbidiarno, torej le v primeru, če v ZPPSL ni drugače določeno. Posledice neplačila predujma v po sodišču odrejenem roku določa tretji odstavek 27. člena ZPPSL. Poravnalni senat v takem...

Sklep nº Cp 933/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 22, 1999

Ugotovitve datuma začetka zavarovanja ni dovoljeno zahtevati z ugotovitveno tožbo. Bistveno vprašanje je, ali je tožena stranka tožnika pravilno in pravočasno obvestila, da ne more skleniti zavarovalne pogodbe pod pogoji ponudbe. 

Sodba nº Cp 996/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 22, 1999

Za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem, odgovarjata zakonca nerazdelno, zato okoliščine, da toženka ni edina lastnica stanovanja ter da stanovanja v spornem obdobju ni uporabljala, je ne razbremenjujejo plačila stroškov stanovanja. 

Sklep nº Cp 929/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, December 22, 1999

Lastnik ni dolžan prodati stanovanja,namenjenega osebi za opravljanje službenih dolžnosti (40. čl. ZSR), neodvisno od tega, ali ima tisti, ki v njem stanuje, stanovanjsko pravico ali pa le pravico začasne uporabe, temveč je nekdanjemu imetniku stanovanjske pravice na tem stanovanju dolžan omogočiti nakup drugega primernega stanovanja pod pogoji 8 poglavja SZ. V navedenem primeru ne gre za alternativno obveznost, saj lastnik nima izbire. Alternativna kumulacija tožbenih zahtevkov je v pravdi d...

Sodba nº in sklep II Cp 1629/98 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo. 

Sodba nº I Cp 2120/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Odločilni okoliščini, od katerih je odvisno, ali je škoda iz naslova pretrpljenih telesnih in duševnih bolečin in strah pravno priznana in višina odškodnine za to škodo sta trajanje in intenziteta. 

Sklep nº I Cp 2156/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Edini pogoj za nadaljevanje postopka, ki miruje, je predlog katere od strank za nadaljevanje postopka. 

Sklep nº II Cp 1166/98 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Za odločitev v pravdi na ugotovitev nedopustnosti izvršbe na 1/2 nepremičnin, katerih zemljiškoknjižni lastnik je nakdanji tožničin mož, tožnica pa zatrjuje, da so te nepremičnine njuno skupno premoženje, je kot bistveno najprej treba rešiti vprašanje, od kdaj do kdaj je trajala zakonska zveza tožnica z njenim nekdanjim možem in ali je bila sporna nepremičnina pridobljena z delom v času trajanja zakonske zveze. Če se ugotovi, da predmetne nepremičnine predstavljajo skupno premoženje nekadnjih...

Sklep nº Cp 1023/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 22, 1999

V okviru določb iz 78. člena ZTLR po katerih sodišče daje varstvo glede na zadnje stanje posesti in nastalo motenje, mora ugotavljati ali je toženec z izgradnjo spornega zidu prekoračil svoja pooblastila iz izvršilnega dovolila in moti tožnico v njeni posesti uporabe sporne poti. 

Sklep nº II Cp 1991/98 of Civilni oddelek, December 22, 1999

V primeru dvojnega zavarovanja je za veljavnost pogodbe odločilna poštenost ali nepoštenost sklenitelja zavarovanja v času sklenitve druge zavarovalne pogodbe. 

Sklep nº I Cp 2096/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ker tožeča stranka tožbe ni umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek, njen zahtevek za povrnitev pravdnih stroškov ni utemeljen. 

Sklep nº II Cp 2029/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Navedba v predlogu za sodno določitev meje, da med sosednjima parcelama ni mejnikov, še ne pomeni, da meja ni sporna. Vkolikor bi bilo sodišče prve stopnje glede na tako vsebino predloga v dvomu glede obstoja tega dejstva, bi moralo ravnati v skladu s 108.členom ZPP in predlagateljico pozvati na dopolnitev predloga. Šele če ta predloga v določenem roku ne bi dopolnila, bi prišlo v poštev zavrženje predloga. 

Sklep nº I Cp 1909/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Sodišče ne more nadomestiti privolitve tistega, na katerega naj se tožba razširi, s svojo odločitvijo, kakor to lahko stori iz razloga smotrnosti pri objektivni spremembi tožbe. 

Sklep nº I Cp 1407/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Ni mogoče s preprosto računsko operacijo (seštevek deležev tožnice in delitev na polovico) ugotoviti enak odstotek (46/100) tožničinega solastninskega deleža tako na nepremičninah kot tudi premičninah, pri tem pa se sklicevati na prosti preudarek po določbi 223. člena ZPP/77. 

Sklep nº II Cp 1958/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Če tožeča stranka uveljavlja ugotovitev ničnosti pogodbe - predpogodbe, ne teče sodni postopek o pridobitvi, spremembi ali prenehanju stvarne pravice na nepremičnini, zato predlog za zaznambo spora v zemljiški knjigi ni utemeljen. 

Sklep nº I Cp 2110/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Če tožnik ne reagira na sklep s katerim ga sodišče pozove, da sporoči naslov tožene stranke, sodišče lahko zavrže tožbo kot nepopolno. 

Sklep nº II Cp 2062/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Zoper pravnomočno sodbo, izdano na drugi stopnji, pritožba ni dovoljena in jo je zato treba zavreči. 

Sklep nº I Cp 2159/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

V pravdi zaradi prepovedi vznemirjanja, za izdajo začasne odredbe s prepovedjo posegov zadošča, da je sporno nepremičnino mogoče identificirati, ne glede na zemljiškoknjižno stanje. 

Sklep nº II Kp 458/99 of Kazenski oddelek, December 22, 1999

Razlog za pripor po II. odst. 307. člena ZKP je podan, če se obdolženec naklepno očitno izmika in noče priti na glavno obravnavo.

Sklep nº II Cp 1596/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Sodišče sme za zavarovanje nedenarne terjatve izdati samo tako vrsto začasne odredbe, ki po svojem obsegu zadošča za dosego namena zavarovanja. 

Sodba nº II Cp 202/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Sodišče glede na načelo proste presoje dokazov ni zavezano k temu, da sporna dejstva ugotavlja le z določenimi dokaznimi sredstvi 

Sodba nº II Cp 1698/99 of Civilni oddelek, December 22, 1999

Obveznosti plačevanja RTV naročnine se stranka razbremeni le, če v skladu z Zakonom o radioteleviziji Slovenije odjavi TV sprejemnik. V pritožbenem postopku v sporu majhne vrednosti stranka ne more uveljavljati pritožbenega razloga zmotne ugotovitve dejanskega stanja. 

December 21, 1999

Sodba nº I Kp 1249/99 of Kazenski oddelek, December 21, 1999

Odločitev sodišča prve stopnje, da obtožencu prekliče pogojno obsodbo izrečeno s prejšnjo sodbo, je pravilna. Pogojno obsodbo je sodišče prve stopnje preklicalo v času, ko je sodba, s katero je bila ta pogojna obsodba izrečena, že postala pravnomočna in je po tej sodbi že začela teči preizkusna doba. Obtoženec je storil novo kaznivo dejanje po izreku te pogojne obsodbe, preden je le-ta postala pravnomočna in se zato v takšnem primeru šteje, da gre za situacijo, ko se po izreku pogojne obsodbe...

Sklep nº I Kp 1275/99 of Kazenski oddelek, December 21, 1999

Sodišče prve stopnje je dovolj obrazložilo, zakaj je ugotovilo, da je bil prav obravnavani starejši mladoletnik storilec kaznivega dejanja, ki ga je zanikal. Pritožba ni mogla omajati takih zaključkov sodišča prve stopnje. 

Sklep nº I Kp 876/99 of Kazenski oddelek, December 21, 1999

Sodišče prve stopnje je zavrglo vlogo predlagatelja, ker jo je vložil pooblaščenec, ki ni predložil pooblastila. S tem je sodišče prve stopnje kršilo določilo 3. odst. 76. čl. ZKP. 

Sodba nº I Kp 1136/99 of Kazenski oddelek, December 21, 1999

Iz opisa kaznivega dejanja v obtožbi ni razvidno, kakšno zmotno predstavo naj bi obdolženec ustvaril pri oškodovancu, zato dejanje nima znakov kaznivega dejanja. 

Sodba nº Kp 404/99 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 21, 1999

Pri določitvi trajanja stranske kazni prepovedi vožnje motornega vozila je potrebno upoštevati tudi okoliščine, ki se nanašajo na kaznivo dejanje povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po I. odst. 325. čl. KZ. 

Sklep nº Kp 380/99 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 21, 1999

Malomarnost obdolženke pri kršitvi cestnoprometnih predpisov se izkazuje s tem, da je zavila na parkirni prostor ob cesti čeprav je vedela za kolesarja, ki je peljal v smeri naravnost na kratki razdalji za njo, hitro na športnem kolesu, računajoč, da bo manever zavijanja končala pravočasno. 

Sklep nº Cp 448/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 1999

Po izdaji sklepa o dedovanju sodišče načeloma ni dolžno ugotavljati, ali je imel zapustnik morda še kakšno drugo premoženje poleg tistega, ki je obseženo v izpodbijanem sklepu. 

Sodba nº Cp 493/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 1999

Tožeča stranka ni upravičena do odškodnine za premoženjsko škodo, ki jo predstavljajo stroški za priključitev "kontrolnika" telefonskih zvez, če ta škoda ni vzročno povezana z ugotovitvijo nedopustnega posega tožene stranke v tožničino osebnostno pravico. 

Sklep nº Cp 203/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 1999

Tožbe za ugotovitev lastninske pravice ni mogoče vložiti zoper "neznane dediče" zemljiškoknjižnega lastnika. Tako označeni toženi stranki tudi ni mogoče postaviti začasnega zastopnika v smislu 84. člena ZPP. 

Sodba nº I Kp 1058/99 of Kazenski oddelek, December 21, 1999

Dejansko stanje v zvezi s kaznivim dejanjem ogrožanja varnosti je popolno in pravilno ugotovljeno, glede na dosedanjo neoporečnost in glede na težo kaznivega dejanja pa je v okviru pogojne obsodbe določena preizkusna doba predolga, zato je skrajšana na eno leto. 

Sklep nº Cp 217/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 1999

Po poteku pritožbenega roka ni več mogoče zahtevati dopolnitve sklepa o razdelitvi nepremičnin, ki so bile v solasti udeležencev postopka, s tem da naj bi se določile obresti od vrednosti deleža, ki ga mora prevzemnik stvari plačati ostalim solastnikom. 

Sodba nº in sklep Cp 585/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 1999

Preživninski zahtevek se lahko po 81. členu ZZZDR le izjemoma uveljavlja kasneje in ne takoj po razpadu izvenzakonske skupnosti, in sicer, če ga izvenzakonski partner iz upravičenih razlogov ni uveljavljal takoj, ob tem, da to stori takoj potem in ob nadaljnjem pogoju, da so okoliščine, na katere se opira tak zahtevek, obstajale že v času razpada izvenzakonske skupnosti. Aktivno legitimiran za verzijski zahtevek je tako po 218. členu ZOR kot tudi po 133. členu ZZZDR (lex specialis) tisti, ki ...

Sklep nº Cp 556/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 1999

V primeru spora o obsegu skupnega premoženja se na pravdo napoti tisti, ki trdi, da določeno premoženje spada v skupno premoženje zakoncev. 

Sodba nº Cp 557/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 21, 1999

Tožena stranka bi morala poskrbeti za dodatno zaščito nizkega štedilnika s postavitvijo zaščitne zaslonke in poučiti tožnico o nevarnosti dela na ali ob nizkem štedilniku. Ker tega ni storila, je tožena stranka tožnici odgovorna za škodo, ki jo je slednja utrpela v delovni nesreči. Tožena stranka bi po 1. odst. 154. člena ZOR morala dokazati, da za to škodo ni kriva, kar ji pa ni uspelo, kot tudi ne, da je tožnica sama prispevala k nastanku škode. 

Sklep nº II Kp 457/99 of Kazenski oddelek, December 21, 1999

Priporni razlog ponovitvene nevarnosti je obrazložen s konkretnimi okoliščinami, na podlagi katerih je prvostopenjsko sodišče ob ugotovitvi obstoja pripornega razloga ponovitvene nevarnosti podaljšalo pripor. Izpovedbe priče S.K. in oškodovancev hkrati s potrdili o zasegu predmetov in izvedeniškim mnenjem grafologinje so vsekakor okoliščine, ki potrjujejo zaključke sodišča prve stopnje glede obstoja utemeljenosti suma, vse navedene dokaze pa potrjuje še obdolženčevo pisno priznanje in obžalov...

December 20, 1999

Sodba nº II Cp 2000/98 of Civilni oddelek, December 20, 1999

Za obstoj odškodninske odgovornosti po čl. 183 ZOR mora zaradi tega, ker tožena stranka ni pravočasno sklenila prodajne pogodbe, tožeči stranki nastati škoda, da bi bil njen zahtevek na tej podlagi utemeljen. 

December 16, 1999

Sklep nº Kp 686/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 16, 1999

Ponovna ocena zbranih dokazov, s katerimi je razpolagalo že sodišče prve stopnje v rednem postopku, ni razlog, zaradi katerega bi bila dovoljena obnova kazenskega postopka. 

Sklep nº Kp 499/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 16, 1999

Po oceni pritožbenega sodišča dejansko stanje doslej še ni bilo do take mere razjasnjeno, da bi odpadli prav vsi pomisleki o pravilnosti prvostopnega krivdnega izreka, to pa zahteva ponovitev dokaznega postopka z izvedbo vseh razpoložljivih dokazov in njihovo ponovno oceno. 

Sodba nº I Kp 1002/99 of Kazenski oddelek, December 16, 1999

Sodišče prve stopnje je pravilno pravno opredelilo obdolženčevo ravnanje kot nadaljevano kaznivo dejanje, saj je šlo v vseh primerih za istovrstno kriminalno dejavnost, ki se je ponavljala v kratkih časovnih presledkih, obdolženec je izkoriščal isto priložnost, ker je pridobival oškodovance s pomočjo časopisnih oglasov, pri njem pa je podan tudi enoten naklep, zaradi česar je s stališča življenjskega in logičnega sklepanja potrebno šteti njegovo dejavnost kot enotno in kontinuirano, ker tvori...

Sodba nº I Kp 814/99 of Kazenski oddelek, December 16, 1999

Sodišče prve stopnje je pravilno in popolno ugotovilo dejansko stanje, zato je pritožbeno sodišče zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje, pri tem je poudarilo, da ima preživninska obveznost prednost pred drugimi obveznostmi obdolženca. 

Sodba nº I Cpg 1387/98 of Gospodarski oddelek, December 16, 1999

S pravnim dejanjem pogodbe o prevzemu izpolnitve, po kateri je z izpolnitvijo ugasnila obveznost prevzemnika izpolnitve do stečajnega dolžnika, upnik stečajnega dolžnika pa je bil v celoti poplačan, je bila stečajna masa zmanjšana, saj je bila upnikova terjatev plačana iz sredstev stečajnega dolžnika, upnik stečajnega dolžnika pa je bil privilegiran. 

Sodba nº Cpg 1092/98 of Gospodarski oddelek, December 16, 1999

Navedba tožeče stranke v dopisu toženi ("...v kolikor blaga ne boste vrnili, bomo smatrali, da je blago prodano...") je ponudba za spremembo konsignacijske pogodbe v prodajno. Molk naslovnika (v tem primeru tožene stranke) po izrecni določbi 1. odst. 42. čl. ZOR ne pomeni sprejema ponudbe. Pogodbeno določilo, da bosta molk ali kakšna druga opustitev naslovnika (napr., če ne vrne poslanih stvari) veljala za sprejem ponudbe, je po izrecnem določilu 2. odst. 42. čl.

Sodba nº Cpg 1051/98 of Gospodarski oddelek, December 16, 1999

V postopku na prvi stopnji tožena stranka pobotnega ugovora sploh ni obrazložila niti ni predložila nobenih dokazov o obstoju in višini v pobot uveljavljane terjatve, zato je sodišče prve stopnje tak pobotni ugovor pravilno zavrnilo na podlagi pravil o trditvenem in dokaznem bremenu (2. odst. 7. čl., 219. čl. in 221.a čl. ZPP). Pritožbenih navedb o tem, iz katerega računa izvira pobotni ugovor, ter ugovorov glede posameznih vtoževanih računov sodišče druge stopnje kot nedovoljenih pritožbenih...

Sklep nº Cpg 1121/98 of Gospodarski oddelek, December 16, 1999

Določilo 1. odst. 158. čl. ZPP je potrebno razlagati tako, da je tožnik v primeru toženčeve izpolnitve dolžan umakniti tožbo, da se preprečijo morebitni nadaljnji stroški, do katerih tožnik nedvomno ni upravičen. Pač pa je upravičen do povrnitve stroškov, nastalih pred toženčevo izpolnitvijo zahtevka (pod pogojem, da je takoj po izpolnitvi umaknil tožbo in priglasil stroške), saj je toženec s svojo izpolnitvijo v bistvu pripoznal tožnikov zahtevek. Tako je določbe 158. čl. ZPP potrebno obravn...

Sklep nº I Cpg 166/99 of Gospodarski oddelek, December 16, 1999

Tudi če je cesionar v svojem imenu izstavil cessusu račune (takrat še brez podlage) za plačilo storitev, ki naj bi jih opravil cedent, to ne vpliva na veljavnost in učinke pogodbe o prenosu teh terjatev, sklenjene med cedentom in cesionarjem šele po izstavitvi navedenih računov. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners