Višja Sodišča: Opinions issued on February 1999

February 18, 1999

Sodba nº II Cp 197/99 of Civilni oddelek, February 18, 1999

Toženci, ki so vseskozi živeli v Nemčiji (bili tam na začasnem delu oz. se tam šolali, pri čemer se je drugi toženec po končanem šolanju tam tudi zaposlil), stanovanja niso uporabljali za zadovoljevanje stanovanjskih potreb. Prihajanje v stanovanje le občasno ob praznikih ter ob počitnicah in letnih dopustih (kolikor jih niso preživeli na morju) ne predstavlja uporabe stanovanja za zadovoljevanje stanovanjskih potreb. 

Sklep nº Cp 106/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 18, 1999

V izvršilnem postopku ni mogoč ugovor pobota razen v primerih, ko gre za pobot pravnomočno dosojenih terjatev. Za primer napotitve na pravdo po čl. 59 ZIZ pa je ugovor pobota mogoče uveljavljati v pravdi, tudi v okviru nasprotne tožbe. 

Sodba nº I Cpg 1018/98 of Gospodarski oddelek, February 18, 1999

Temeljni cilji in interesi družbe se lahko varujejo le tako, da se v vseh organih družbe deluje povsem neodvisno in samostojno. Zato ne more biti član nadzornega sveta nekdo, kateremu je v družbi poverjeno delo (npr. izdelava periodičnih obračunov, letnih poročil, planskih aktov, sooblikovanje poslovne politike) zaradi katerega je tesno povezan z upravo in zaradi katerega je pod neposredno kontrolo nadzornega sveta.

February 17, 1999

Sklep nº II Cp 216/99 of Civilni oddelek, February 17, 1999

V primerih, ko Zakon o gospodarskih družbah predvideva sodno pristojnost pri odločanju o predlogih v zvezi z ustanavljanjem, delom in prenehanjem gospodarskih družb (gospodarske statusne zadeve; 100. čl., prvi odst. 117. čl., drugi odst. 141. čl., drugi odst. 163. čl., tretji odst. 194. čl., drugi odst. 195. čl., prvi odst. 237. čl., 251. čl., prvi in drugi odst. 267. čl., tretji odst. 284. čl., 294. čl., drugi odst. 335. čl., 447. čl., četrti odst. 485. čl., četrti in peti odst. 486. čl., tr...

Sklep nº II Cp 1464/98 of Civilni oddelek, February 17, 1999

Pobotni ugovor ima določene učinke, enake vloženi tožbi. Eden takih materialnopravnih učinkov je pretrganje zastaranja (388. čl. ZOR), pod v zakonu določenim pogojem tudi v primeru morebitne neodločitve o pobotnem ugovoru zaradi zavrnitve tožbenega zahtevka iz drugih razlogov in ne zaradi pobota (2. odst. 390. čl. ZOR). Eden od procesnih učinkov uveljavljanja pobotnega ugovora v pravdi pa je nastop litispendence glede zahtevka, ki ga toženec uveljavlja v pobot (prim. 3. odst. 194. čl., 3. ods...

February 16, 1999

Sklep nº IV Cpg 5/99 of Gospodarski oddelek, February 16, 1999

Pritožbo zoper sklep o dovolitvi vpisa sprememb v sodni register lahko kakšen od udeležencev postopka vloži tudi na podlagi trditve, da listina, ki je podlaga za odločitev o utemeljenosti predloga za vpis v sodni register, ni bila izdana v predpisanem postopku, čeprav je to lahko tudi razlog za vložitev tožbe za ugotovitev ničnosti vpisa. 

Sklep nº Kp 845/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 16, 1999

Ob preizkusu napadene sodbe je pritožbeno sodišče prišlo do zaključka, da obstaja precejšen dvom o resničnosti odločilnih dejstev glede kaznivega dejanja poskusa kaznivega dejanja umora po 2. točki drugega odstavka 127. člena v zvezi z 22. členom KZ, in sicer v smeri, ali je bilo v danih okoliščinah s pištolo, ki je bila uporabljena pri kaznivem dejanju, sploh moč oškodovancu vzeti življenje. 

February 10, 1999

Sklep nº Cp 1193/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 10, 1999

V izvršbi se lahko ugovarjajo v pobot le terjatve, ki so ugotovljene v popravi, ali na drug predpisan način. 

Sodba nº I Kp 1442/98 of Kazenski oddelek, February 10, 1999

V ravnanju obdolženca, ki je na ozemlju Republike Slovenije v neposredni bližini zelene meje z Republiko Hrvaško, po vnaprejšnjem dogovoru z osebo I., v poznih nočnih urah (22.15 uri) počakal tri osebe (družino iz Kosova, ki je pred odhodom iz Kosova za pot v Italijo plačala 6.000 DEM) za katere je vedel, da bodo mejo prestopili ilegalno in jih zatem v prtljažniku svojega vozila odpeljal v notranjost države - do Metlike, kjer je bil po delavcih policije ustavljen, so podani vsi objektivni in ...

February 04, 1999

Sodba nº Cpg 1381/94 of Gospodarski oddelek, February 04, 1999

Iz določbe 34. člena ZPPSL (Ur.l. SFRJ št. 84/89), ki je enako opredeljena tudi v sedaj veljavnem ZPPSL v 45. členu (Ur.l. RS št.

Sklep nº I Cpg 1098/97 of Gospodarski oddelek, February 04, 1999

Tudi v postopku v gospodarskih sporih mora predsednik senata poskrbeti, da se dajo vsa pojasnila, ki so potrebna, da bi se ugotovilo dejansko stanje, ki je pomembno za odločbo. Če sodba, s katero je tožbeni zahtevek zavrnjen, temelji na izpovedi direktorice tožeče stranke o dejstvu, ki mu tožena stranka sploh ni ugovarjala in zato njegovo dokazovanje niti ni bilo potrebno, sodišče pa tožeče stranke ni opozorilo, da to izpoved šteje za odločilno, je podana bistvena kršitev določb pravdnega pos...

February 03, 1999

Sklep nº II Cp 1937/98 of Civilni oddelek, February 03, 1999

Zahteva za denacionalizacijo, ki je bila vložena v roku iz 64. čl. ZDen pri nepristojnem upravnem organu, na pristojno sodišče pa je prispela (je bila odstopljena) po tem roku, se šteje za pravočasno. 

February 02, 1999

Sklep nº I Cpg 1406/98 of Gospodarski oddelek, February 02, 1999

V pravdnem postopku velja pravilo, da lahko ugovarja, da sodišče ni krajevno pristojno, le tožena stranka. Vendar pa je treba izjemo od tega pravila dopustiti, ko se postopek po ugovoru zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, nadaljuje kot pri ugovoru zoper plačilni nalog. V izvršilnem postopku velja namreč izključna pristojnost in upnik nima možnosti izbire, pri katerem sodišču bo vložil izvršilni predlog. Zato pa je tožeči stranki v pravdnem postopku treba dopustiti mo...

Sklep nº I Cpg 1300/98 of Gospodarski oddelek, February 02, 1999

Dolgovi stečajne mase so tiste obveznosti, ki so nastale po začetku stečajnega postopka, in sicer v zvezi z zbiranjem, ohranjanjem in vnovčevanjem stečajne mase ter v zvezi z izvedbo stečajnega postopka. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners