Višja Sodišča: Opinions issued on March 1999

March 31, 1999

Sodba nº III Cp 541/99 of Civilni oddelek, March 31, 1999

Za zavarovalnico velja pri izpolnjevanju obveznosti merilo profesionalne skrbnosti. To pomeni, da ni mogoče zahtevati, da iz zdravstvene dokumentacije tudi brez izvedenskega mnenja ugotovi višino svoje obveznosti. 

Sodba nº I Cpg 1035/98 of Gospodarski oddelek, March 31, 1999

V definiciji zadnjega splošnega oprostitvenega razloga iz 2. odst. 17. čl. CMR manjkata dve značilnosti, da bi ta razlog lahko uvrstili v pojem višje sile. Prvič, manjka element "zunanjosti". In drugič, da bi se dogodek lahko štel za višjo silo, mora biti še nepričakovan. Ugotovljene okoliščine prometne nesreče dajejo podlago za presojo, da je do škode prišlo zaradi vzroka, ki se mu toženi prevoznik ni mogel izogniti in posledic nesreče ni mogel preprečiti. 

March 25, 1999

Sklep nº II Cp 1535/98 of Civilni oddelek, March 25, 1999

Javna ali zasebna listina, s katero se v postopku za vpis v zemljiško knjigo dokazuje obstoj pravnega temelja za pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice na nepremičnin, je podlaga za vknjižbo, če je nepremičnina v njej označena s podatki, po katerih se nedvoumno razlikuje od vseh ostalih nepremičnin, to je s številko zemljiškoknjižga vložka, katastrsko občino in parcelno številko. 

March 24, 1999

Sklep nº II Cp 471/99 of Civilni oddelek, March 24, 1999

Objektivni rok za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje prične teči z dnem zamude. 

March 23, 1999

Sodba nº Cp 45/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 23, 1999

Če stranke določenega izvedeniškega mnenja ne sprejmejo, sodišče pa ga vseeno uporabi, toda le subsidiarno z drugim izvedeniškim mnenjem, ki sta ga stranki sprejeli, ni podana relativna bistvena kršitev določb postopka. Obe mnenji sta identični glede odločilnih dejstev, zato sodba ni nezakonita in ne nepravilna. Iz obeh mnenj izhaja isto dejansko stanje. 

March 18, 1999

Sklep nº Cp 42/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 18, 1999

V izpodbijani sodbi ni bilo ugotovljeno dejansko stanje po čl. 191 ZOR, predvsem ni bila ugotovljena oblika malomarnosti.

March 15, 1999

Sodba nº I Cpg 70/99 of Gospodarski oddelek, March 15, 1999

Pritožnici ni mogoče pritrditi, ko uveljavlja, da pomeni fax sporočilo z dne 20.7.1992, ki ga je tožena stranka poslala tožeči, naročilo in ne (zgolj) rezervacije. Besedi "book on," ki jih je uporabila tožena stranka, sta torej prevedeni z "rezervacija" in ne z "naročilo." Po prejemu sporočila (fax-a) tožene stranke je tožeča stranka odgovorila, da njeno sporočilo "ne razume kot preliminarno rezervacijo, temveč kot potrditev fiksnega naročila oglasa. Tožena stranka je odgovorila tako, da je d...

March 11, 1999

Sodba nº in sklep II Cp 383/99 of Civilni oddelek, March 11, 1999

Pojem premikajočega se motornega vozila zajema ne le situacije, ko se vozilo fizično premika z močjo lastnega motorja, marveč tudi, ko sicer miruje, a v prometno nevarnem položaju, ki je nastal kot posledica obratovanja. 

Sklep nº I Cp 1861/99 of Civilni oddelek, March 11, 1999

V situacijah, ko toženec ne privoli v spremembo tožbe, mora sodišče strankam vselej sporočiti svojo odločitev o tem, ali se sprememba tožbe dovoli, ali pa se ne dovoli. Če namreč to opusti, jima onemogoči obravnavanje, saj stranki tedaj sploh ne vesta, kaj je tema obravnavanja.

March 10, 1999

Sklep nº II Cp 243/98 of Civilni oddelek, March 10, 1999

Odločanje na podlagi določb 18. in 19. čl. ZVOP je samostojna oblika pravnega varstva pravic posameznika in ne pomeni poseganje v pristojnosti upravnega organa, ki jih ima po 8. čl. ZENO. 

March 03, 1999

Sklep nº III Cp 278/99 of Civilni oddelek, March 03, 1999

Določba 57. člena ZIZ, po kateri mora sodišče izvod pravočasnega, popolnega in dovoljenega ugovora vročiti upniku, velja zgolj za primer, ko dolžnik izpodbija sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine samo v delu, v katerem je sodišče dovolilo izvršbo. Če pa dolžnik z obrazloženim ugovorom v celoti izpodbija sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, zakon ne predvideva odgovora na ugovor, kar pomeni, da ga ni treba vročiti upniku (ugovor je torej v tem primeru enostransko pravno ...

Sklep nº II Cp 360/99 of Civilni oddelek, March 03, 1999

Čeprav je bilo toženčevo dejanje storjeno kot reakcija na tožnikovo zaklepanje vrat, toženec s tem dejanjem ni vzpostavil prejšnjega stanja posesti, ko je lahko neovirano vstopal v klet in garažo. In ker tudi sicer ni bilo neposredno usmerjeno v vzpostavitev prejšnjega posestnega stanja, ne predstavlja dejanje samopomoči, marveč motenje posesti. 

Sklep nº I Cpg 133/99 of Gospodarski oddelek, March 03, 1999

O priznanju tuje sodne odločbe odloča sodišče po pravilih nepravdnega postopka (2. odst. 1. čl. Zakona o nepravdnem postopku, v nadaljevanju ZNP), razen če ZUKZ nima posebnih določb. In ker ZUKZ o tem posebnih določb nima, v nepravdnem postopku pa je načelo kontradiktornosti pravilo (prim. 1. in 2. odst. 4. čl. ZNP), bi sodišče moralo vročiti predlog za priznanje tuje sodne odločbe skupaj z dokazili nasprotnemu udeležencu. To še posebej prihaja do izraza v konkretnem primeru, ko je potrebno o...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners