Višja Sodišča: Opinions issued on April 1999

April 21, 1999

Sodba nº I Kp 236/99 of Kazenski oddelek, April 21, 1999

Pravilno je sodišče prve stopnje vsa tri dejanja (vlom in poskus vloma v stanovanji ter tatvino v zlatarni) pravno opredelilo kot nadaljevano kaznivo dejanje velike tatvine, saj gre za takšno povezanost med dejanji, da so sestavni del ene same enotne obtoženčeve kriminalne dejavnosti. 

Sodba nº I Kp 263/99 of Kazenski oddelek, April 21, 1999

Obtoženec je v zagovoru zanikal tudi storitev kaznivih dejanj, opisanih pod točko A/II izreka sodbe sodišča prve stopnje, ki naj bi jih storil sam. Udeležbo pri teh vlomih v avtomobila v L.je v svojem zagovoru zanikal tudi soobtoženi. Glede na navedeno in ker tudi ni nobenih materialnih dokazov o storilcu ali storilcih teh dveh dejanj, je pritrditi navedbam v pritožbi zagovornice obtoženega, da je tako sklepna ugotovitev sodišča prve stopnje, da zagovor soobtoženega vsiljuje tudi nedvoumen za...

Sklep nº III Cp 294/99 of Civilni oddelek, April 21, 1999

Posrednik ne more predlagati začasne odredbe, s katero zahteva prepoved odsvojitve in obremenitve nepremičnine, za katero je posredoval. Ker se lastninska pravica na nepremičnini pridobi z vpisom v zemljiško knjigo, bi bila taka začasna odredba v nasprotju z namenom posredniške pogodbe. 

Sklep nº II Cp 695/99 of Civilni oddelek, April 21, 1999

V sporu zaradi priznanja pravice iz prostovoljnega invalidskega zavarovanja po pogodbi s skladom za vzajemno pomoč je podana pristojnost socialnega sodišča. 

April 15, 1999

Sodba nº Kp 214/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, April 15, 1999

Potrebni izdatki oškodovančevega pooblaščenca so tudi izdatki za prevozne stroške, ki so priglašeni v skladu z določbo tretjega odstavka 14. člena Odvetniške tarife, in za odsotnost v času potovanja od kraja sedeža njegove pisarne do prvostopnega sodišča in nazaj. Upoštevati je potrebno pravico oškodovanca, da si prosto izbere pooblaščenca, ki mu zaupa. 

April 14, 1999

Sodba nº I Kp 357/99 of Kazenski oddelek, April 14, 1999

Iz opisa obdolženki očitanega kaznivega dejanja izhajajo znaki dokončanega kaznivega dejanja ponarejanja listin (saj je obdolženka s predložitvijo ponarejenega šolskega spričevala, ponarejeno listino uporabila kot pravo). Vendar pa tega kaznivega dejanja obdolženka sploh ni bila obtožena; niti ni tega moč upoštevati kot obteževalno okoliščino pri izreku kazni, kot to v pritožbi predlaga državni tožilec. Sprememba pravne opredelitve dejanja v tej smeri (kar sicer s pritožbo niti ni bilo uvelja...

Sklep nº I Kp 342/99 of Kazenski oddelek, April 14, 1999

Tudi po oceni sodišča druge stopnje do sedaj izvedeni postopek potrjuje utemeljenost suma, da je obdolženec oškodovanca udaril in ga s tem hudo telesno poškodoval. Iz zagovora obdolženca, ki sicer zanika, da bi oškodovanca udaril, izhaja, da je skupaj z neznancem bil v bolnici, kjer je hotel obiskati očeta, kar pa mu medicinska sestra ni pustila. Zato je med njima prišlo do prepira, v katerem je tudi razbil telefon; kdo pa je udaril zdravnika pa ni videl. Prav okoliščina, da je na obisk k hos...

April 12, 1999

Sklep nº I Cp 1342/99 of Civilni oddelek, April 12, 1999

Tožbeni zahtevek za prepoved gradnje do izdaje gradbenega dovoljenja ni usmerjen zoper škodno nevarnost. Ustavitev gradnje je stvar gradbene inšpekcije. 

April 10, 1999

Sklep nº IV Cpg 32/99 of Gospodarski oddelek, April 10, 1999

Sedež družbe je zgolj kraj, kjer družba opravlja dejavnost oz. se pretežno vodijo njeni posli, čeprav se v sodni register vpisuje tudi naslov družbe (ulica in hišna številka), ki pa ni sestavni del sedeža družbe. Zato za vpis spremembe naslova družbe ni potrebno predložiti sklepa skupščine o spremembi sedeža, sprejetega po pravilih o spremembi družbene pogodbe v notarski obliki. 

April 09, 1999

Sklep nº I Cpg 340/99 of Gospodarski oddelek, April 09, 1999

Pravnomočnost v (objektivnih) mejah, na katere se nanaša odločitev sodišča prve stopnje (v postopku zavarovanja terjatve z začasno odredbo je to sklep), preprečuje ponovno vodenje postopka zavarovanja terjatve po istem predlogu za začasno odredbo, pri čemer se objektivne meje pravnomočnosti sklepa sodišča prve stopnje nanašajo na tisto dejansko (in pravno) stanje, kot je bilo ugotovljeno ob odločitvi o predlogu začasne odredbe (v konkretnem primeru: ob njegovi zavrnitvi). 

April 07, 1999

Sodba nº I Kp 300/99 of Kazenski oddelek, April 07, 1999

Obdolženčeva dosedanja večkratna predkaznovanost za istovrstna kazniva dejanja, izreka kazenske sankcije - pogojne obsodbe ne opravičuje. Pri tem pa je obdolženec, ki je s prestajanja zadnje kazni bil pogojno odpuščen dne 31.12.1997, pogojni odpust pa mu je pretekel dne 30.1.1998, sedaj očitani mu kaznivi dejanji storil le nekaj mesecev zatem. 

Sodba nº I Kp 1414/98 of Kazenski oddelek, April 07, 1999

Prepričljivi so razlogi v izpodbijani sodbi, iz katerih je sodišče po izvedenem dokaznem postopku ocenilo, da ni dvoma, da je obtoženka v trgovini vzela stvari (oblačila in peno za lase) z namenom, da si jih protipravno prilasti; da pa ni dovolj dokazov za zaključek, da naj bi obtoženka zatem, z namenom, da ukradene stvari obdrži, zoper prodajalko uporabila silo. Obtoženka je z namenom tatvine v trgovini vzela stvari, jih odnesla iz trgovine ne da bi jih plačala ter zatem zunaj trgovine, ko j...

Sodba nº I Kp 216/99 of Kazenski oddelek, April 07, 1999

Obtoženec, ki je, kot to izhaja iz njegovega zagovora, bil prvi v kupeju vlaka, je imel dovolj časa, da je mamilo (zapakirano v kozmetični embalaži) skril pod sedež, saj sta šele dvajset minut po njegovem prihodu v kupe prišli ostali dve potnici. V povezavi z najdenimi mili v obtoženčevi prtljagi (ki se po proizvajalcu in državi porekla, ujemata z delom embalaže, v kateri je bilo skrito mamilo) ter nenazadnje tudi okoliščino, da je uporabljal ponarejen potni list (iz žigov v tem potnem listu ...

Sklep nº III Cpg 31/99 of Gospodarski oddelek, April 07, 1999

Pred iztekom roka iz 1. odst. 121. člena ZPPSL lahko druga pogodbena stranka od stečajnega upravitelja zahteva, da se v primernem roku izjavi, ali namerava pogodbo obdržati v veljavi, ali pa od nje odstopa. Postopanje po 2. odst. 121. člena tako drugi pogodbeni stranki omogoča skrajšanje obdobja njene negotovosti. Navedena določba pa ima smisel le ob pogoju, da je dan tako poziv stečajnemu upravitelju, kot tudi primeren rok za izjavo o odstopu od pogodbe, ki mora poteči še pred iztekom trimes...

April 06, 1999

Sklep nº III Cpg 32/99 of Gospodarski oddelek, April 06, 1999

Izločitveni upnik z zamudo roka za prijavo izločitvene pravice v stečajnem postopku ne izgubi stvarne pravice, ki je pravni temelj izločitvene pravice. Vendar pa izgubi pravico prijaviti in uveljaviti izločitveni zahtevek v stečajnem postopku. Izločitveni upnik lahko v stečajnem postopku pridobi izvršilni naslov za uresničitev izločitvene pravice, če je izločitveno pravico prijavil v roku ter če je stečajni upravitelj izjavil, da jo prizna in je ni prerekal nobeden izmed upnikov. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners