Višja Sodišča: Opinions issued on May 1999

May 27, 1999

Sodba nº II Cp 596/99 of Civilni oddelek, May 27, 1999

V izvršbi je bila tožeča stranka kot tretji v skladu z določilom 1. odst. 57. čl. ZIP napotena, da začne zoper upnika pravdo za ugotovitev, da je izvršba na določene predmet, konkretno na zarubljenih predmetih po rubežnem in cenilnem zapisniku z dne 12.11.1996, nedopustna. V nasprotju z napotitvenim sklepom in omenjeno zakonsko določbo je tožeča stranka vložila tožbo za ugotovitev nedopustnosti same izvršbe, takšna tožba pa je nesklepčna.

May 19, 1999

Sodba nº Cp 1303/98 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 19, 1999

Detonator kot nevarna stvar se od nenevarnih stvari razlikuje zato, ker ob določenih pogojih, ob uporabi ali pod vplivom kakšne sile močno reagira (eksplodira), te reakcije pa kasneje ni moč nadzorovati. Nenevarna stvar pa ob enakih pogojih, enaki uporabi ali pod vplivom enake sile ne reagira na način, da bi ob tem poškodovala kakšno pravno varovano dobrino oz. je poškodba znatno manjša od tiste, ki jo povzroči kakšna druga, nevarna stvar. Zato določba o strožji odgovornosti v 2. odstavku 154...

Sklep nº I Kp 1433/99 of Kazenski oddelek, May 19, 1999

Iz opisa obtoženki očitanega nadaljevanega kaznivega dejanja goljufije v izreku sodbe sodišča prve stopnje izhaja, da naj bi obtoženka dejanji opisani pod točkama 25. in 27. storila na škodo svojim dveh tet, torej oškodovank, ki sta obtoženkini bližnji sorodnici. Po določbi 230. člena KZ pa se pregon za kaznivo dejanje goljufije po 217. členu KZ, ki je storjeno proti krvnemu sorodniku v ravni vrsti ter v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena (teta) začne na zasebno tožbo. V navedenih pri...

May 18, 1999

Sklep nº Cp 1/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 18, 1999

Zdravnik, ki je obravnaval tožnika kot pacienta, mora ravnati z večjo skrbnostjo, po pravilih stroke in običajih.

Sklep nº II Cp 1226/99 of Civilni oddelek, May 18, 1999

V obravnavani zadevi ni dokazana močnejša pravica nobenega od udeležencev postopka in ni mogoče ugotoviti, kateri od udeležencev postopka je imel zadnjo mirno posest spornega mejnega prostora. Ob takšnem stanju je sodišče prve stopnje mejo pravilno uredilo s tem, da jo je razdelilo po pravični oceni (četrti odstavek 136. člena ZNP). 

Sklep nº III Cpg 48/99 of Civilni oddelek, May 18, 1999

V postopku prisilne poravnave v stečaju se za prijavo terjatev ne uporablja določilo 44. člena ZPPSL temveč 137., 141., 142 in 143. člena ZPPSL. 

May 11, 1999

Sodba nº I Cp 346/99 of Civilni oddelek, May 11, 1999

Res pravica tožbe iz 42. čl. ZTLR ne zastara, vendar pa glede na dejanske trditve tožnika (vznemirjanje lastninske pravice v letu 1993) in ugotovljeno dejansko stanje (da tega vznemirjanja ni bilo), tožnik varstva iz 42. čl. ZTLR ne more biti deležen. 

Sodba nº I Cpg 1099/98 of Gospodarski oddelek, May 11, 1999

Zavarovalna pogodba, sklenjena za dobo več kot pet let, se sme razdreti po preteku tega časa z odpovednim rokom šestih mesecih s tem, da se to pismeno sporoči drugi stranki. Omenjena določba glede razdrtja pogodbe je kogentne narave (4. odst. 922. čl. ZOR v zvezi z 900. čl. ZOR). Zato je nobena izmed strank enostransko, brez opravičenih razlogov pred pretekom tega časa ne more razdreti. 

May 06, 1999

Sodba nº Cp 58/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 06, 1999

Razvezani zakonec, kateremu sta bila ob razvezi dodeljena dva mladoletna otroka in ki nima drugega primernega stanovanja, ima pravico imeti v posesti stanovanje, katerega sta uporabljala zakonca pred razvezo, čeprav je v izključni last oziroma solasti drugega zakonca, na podlagi določbe 54. člena URS. 

Sklep nº III Cp 1840/99 of Civilni oddelek, May 06, 1999

Odločitev o ugovoru je odvisna od dejstva, ki je med strankama sporno, to je od vprašanja, kakšna je bila prava volja strank ob sklepanju aneksa k notarskemu zapisu, zato mora sodišče dolžnika napotiti, naj v roku začne pravdo za nedopustnost izvršbe. 

Sklep nº Cpg 33/99 of Gospodarski oddelek, May 06, 1999

Sklep o začetku postopka prisilne poravnave mora biti tako obrazložen, da je iz razlogov sklepa mogoče ugotoviti, katera v predlogu zatrjevana dejstva kažejo na to, da so podani pogoji za začetek postopka prisilne poravnave. Pri tem mora biti obrazloženo, kateri pogoj (insolventnost ali prezadolženost) je v predlogu izkazana. Sklep ni obrazložen, če sodišče v njem zapiše le to, da ima predlog vse sestavine iz 1. odst. 24. čl. ZPPSL in da so mu priložene vse listine, ki jih zahteva 2. odst. 24...

May 05, 1999

Sodba nº I Kp 284/99 of Kazenski oddelek, May 05, 1999

Ker iz opisa obdolžencu očitanega kaznivega dejanja ne izhajajo vsi znaki očitanega mu kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, je sodišče druge stopnje ob reševanju pritožbe obdolženčevega zagovornika, izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je obdolženca iz razloga po 1. točki 358. člena ZKP oprostilo obtožbe. 

Sklep nº III Cp 639/99 of Civilni oddelek, May 05, 1999

Dolžnost podati izjavo volje velja za izpolnjeno s pravnomočnostjo sodbe. To pa pomeni, da tu (ker je obveznost izpolnjena že s pravnomočnostjo sodne odločbe) ni mogoče izdati sklepa o določitvi sodnih penalov. 

Sodba nº II Cp 1574/98 of Civilni oddelek, May 05, 1999

Ob ugotovitvi, da do škodnega dogodka - prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznik motornega vozila in kolesar, ni prišlo na način, ki ga zatrjuje tožena stranka, ki je objektivno odgovorna in ki bi toženo stranko oprostil njene odgovornosti, sodišče prve stopnje ni dolžno (še nadalje) raziskovati, na kakšen način je dejansko prišlo do njega. To je dokazno breme tožene stranke in ona je tista, ki mora dokazati, da so izpolnjeni pogoji iz 2. odst. 177.čl. ZOR. Dejstvo je, da se nesre...

Sklep nº I Cp 1741/98 of Civilni oddelek, May 05, 1999

S pravnomočno sodbo je bilo ugotovljeno, da v skupno premoženje nepravdnih strank spada tudi znesek 20.904,47 DEM in da je njun delež na tem za vsakega do 1/2. Takšen zahtevek je sicer obligacijskopravnega značaja in daje njegovemu upravičencu legitimacijo za dajatveno tožbo v pravdnem postopku in tudi pravnomočna (ugotovitvena) sodba njegove narave ne spreminja. Zmotno je zato stališče predlagateljice, da je pridobila lastninskopravno upravičenje na tem znesku, saj ne gre za individualno dol...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners