Višja Sodišča: Opinions issued on June 1999

June 23, 1999

Sklep nº Kp 396/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 23, 1999

Kadar sodišče izreče mladoletniku vzgojni ukrep in mladoletnik nima lastnih dohodkov in premoženja, obremenjujejo stroški kazenskega postopka, torej tudi stroški pooblaščenca oškodovanca, proračun. 

Sodba nº in sklep II Cp 1049/99 of Civilni oddelek, June 23, 1999

Po prostem preudarku je mogoče odločati le o višini, ne pa tudi o pravici do odškodnine. O okoliščinah, ki spadajo v temelj odškodninske obveznosti zato ni mogoče odločati po prostem preudarku. 

Sodba nº II Cp 1076/99 of Civilni oddelek, June 23, 1999

V konkretnem primeru ne gre za ničnost pogodbe, ker bi po svoji vsebini ali namenu nasprotovala ustavnim načelom, prisilnim predpisom ali morali, marveč za ničnost, ker ni bila sklenjena v predpisani obliki. Zato je utemeljena samo taka odločitev, ki vzpostavlja premoženjsko stanje, kot da pogodbe ne bi bilo, da torej iz ničnega posla nobena stranka ne pridobi na račun druge. Po določbi 1. odst. 104. čl. ZOR pa so za denarno restitucijo odločilne cene v času izdaje sodne odločbe. To pomeni, d...

June 16, 1999

Sodba nº I Cpg 11/99 of Gospodarski oddelek, June 16, 1999

Terjatev zamudnih obresti je v primeru, ko se obravnava kot samostojni zahtevek, glede vprašanja zastaranja enotna terjatev. Začetek zastaranja terjatve za plačilo zamudnih obresti pa je v takšnem primeru izenačen z dnevom, ko se začne zastaranje glavne terjatve. 

June 10, 1999

Sklep nº II Cp 1490/98 of Civilni oddelek, June 10, 1999

Ker je tožena stranka s tem, da je tožeči izročila ključe stanovanja, izpolnila tožbeni zahtevek tožeče stranke o izpraznitvi stanovanja, mora tožeči stranki, ki je zgolj iz tega razloga umaknila tožbo, povrniti njene pravdne stroške. 

Sklep nº III Cp 1498/99 of Civilni oddelek, June 10, 1999

Ker je poslovno razmerje, na čigar podlagi je bil izstavljen račun kot verodostojna listina, sklenjeno med Skladom in zakupnikom in ne med RS in zakupnikom RS ne more biti stranka v izvršilnem postopku na podlagi verodostojne listine. Upnik iz predloženega računa(izstavljenega na podlagi poslovnega razmerja) je po pravilih izvršilnega postopka lahko le Sklad, ki je v izvršilnem naslovu kot izstavitelj računa naveden (1. odstavek 21. člena ZIZ). Le v primeru, ko bi RS v skladu z 24. členom ZIZ...

Sodba nº I Cp 1625/99 of Civilni oddelek, June 10, 1999

Višina preživnine se določi v sorazmerju z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami. Dodatni prispevki preživninskega zavezanca preživninski upravičenki predstavljajo darilo, ki se ne more pobotati z zakonito obveznostjo preživljanja. 

Sklep nº I Cp 1645/99 of Civilni oddelek, June 10, 1999

Toženec, ki ni dal povoda za tožbo in je zahtevek takoj pripoznal, je upravičen do povrnitve pravdnih stroškov. 

Sklep nº I Cp 1630/99 of Civilni oddelek, June 10, 1999

Vloženi predlog v postopku za ureditev meje ni razlog za prekinitev postopka zaradi vznemirjanja lastninske pravice. 

Sodba nº I Cp 1360/99 of Civilni oddelek, June 10, 1999

S tem, ko je sodišče prve stopnje odločalo mimo dejanske podlage, na kateri je tožbeni zahtevek gradila tožeča stranka, je prekoračilo tožbeni zahtevek. Pridobitni način za pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla je vpis v zemljiško knjigo, zato ni pomembno, ali je bila darilna pogodba sklenjena v obliki sodnega zapisnika. 

June 09, 1999

Sodba nº I Cp 976/99 of Civilni oddelek, June 09, 1999

Ne gre za prodajo na obroke, če mora kupec kupnino v celoti plačati še pred izročitvijo stvari. 

Sklep nº III Cp 759/99 of Civilni oddelek, June 09, 1999

Kadar upnik sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine ugovarja v celoti ali v delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev plača, sodišče (pod pogojem, da je ugovor obrazložen - 5. odst. 62. čl. ZIZ) razveljavi sklep delu, v katerem je dovolilo izvršbo in to ne glede na to, ali šteje ugovor za utemeljen ali ne, saj se bo o njegovi utemeljenosti odločalo v pravdnem postopku. Ker pa sodišče prve stopnje ravna na način iz 2. odst. 62. čl. ZIZ ne glede na to, ali upnik vloži odgovor n...

June 08, 1999

Sodba nº I Cpg 1164/99 of Gospodarski oddelek, June 08, 1999

Po določilu člena 219. ZPP mora vsaka stranka navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoj zahtevek ali s katerim izpodbija navedbe in dokaze nasprotnika. To določilo obsega pomembno procesno pravilo, ki se nanaša na trditveno breme. Trditveno breme pomeni, da mora vsaka stranka navesti tista pravotvorna dejstva, ki so odločilna za nastanek ali prenehanje pravice. 

June 07, 1999

Sklep nº Cp 378/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, June 07, 1999

Vsak udeleženec nepravdnega postopka lahko predlaga nadaljevanje postopka v 15 dneh od obvestila o umiku predloga. Nadaljevanje postopka lahko torej predlagajo tako predlagatelji kot nasprotni udeleženci. Predlagatelji lahko izbirajo med predlogom za nadaljevanje postopka in med ponovno vložitvijo predloga. 

June 02, 1999

Sklep nº II Cp 926/99 of Civilni oddelek, June 02, 1999

Pogodba, ki jo sklene neupravičena oseba je nična, ne pa neobstoječa. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners