Višja Sodišča: Opinions issued on July 1999

July 28, 1999

Sklep nº Cp 858/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 28, 1999

Preživnino je mogoče zahtevati le od vložitve tožbe naprej. Za čas pred vložitvijo tožbe so možni verzijski zahtevki. Tudi v razvezni pravdi sodišče določi preživnino le od vložitve tožbe naprej. Če upravičenec kljub tekoči pravdi v posebni tožbi zahteva preživnino za čas pred vložitvijo prve tožbe. Drugo tožbo ni mogoče zavreči, saj ne teče pravda o istem zahtevku.Sodišče mora odločiti o utemeljenosti zahtevka meritorno. 

July 22, 1999

Sklep nº I Cp 715/99 of Civilni oddelek, July 22, 1999

Navedba naslova tožene stranke je obligatorna sestavina tožbe.

July 21, 1999

Sklep nº Cp 895/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, July 21, 1999

Preživninsko terjatev je možno zavarovati z rubežem terjatve pri dolžnikovem dolžniku samo za dobo enega leta.

July 13, 1999

Sklep nº Cp 1903/99 of Višje sodišče v Mariboru, Civilni oddelek, July 13, 1999

Sodišče prve stopnje pravilno ugotavlja, da predložena oporoka ne ustreza predpisani obličnosti po členu 63 ZD, saj je oporočitelj ni lastnoročno napisal, prav tako pa ne ustreza drugim vrstam oporok, predvidenim po ZD (člen 63 do 74 ZD), in ker torej ne ustreza po obličnosti nobenemu od predvidenih načinov izražanja poslednje volje po ZD gre torej za spor o uporabi prava, o katerem odloči zapuščinsko sodišče in prekinitev postopka sploh ni potrebna. 

July 07, 1999

Sklep nº II Cp 1122/99 of Civilni oddelek, July 07, 1999

Zoper sklep o začasni odredbi je dopusten ugovor. 

July 06, 1999

Sodba nº in sklep I Cp 1191/99 of Civilni oddelek, July 06, 1999

Dejansko izvrševati služnost pomeni služnost posedovati, torej dejansko uporabljati nepremičnino drugega v obsegu, ki ustreza vsebini te služnosti. To pomeni, da mora biti posest vseh 20 let konstantna tudi po svojem obsegu in vsebini. Če se ta (obseg in vsebina služnosti) spremeni, ne moremo več govoriti o nepretrganosti, kontinuiranosti izvrševanja služnosti, vsaj ne v takem obsegu in s tako vsebino, kot je bila poprej. 

Sklep nº I Cpg 602/98 of Gospodarski oddelek, July 06, 1999

ZGD v primeru prenehanja družbe po skrajšanem postopku določa posebno obliko pravnega nasledstva (s prevzemom obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe s strani družbenikov, torej s spremembo (sukcesijo) v materialnem in procesnopravnem razmerju) samo na pasivni (zaradi varstva interesov upnikov), ne pa tudi na aktivni strani. 

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners