Višja Sodišča: Opinions issued on January 2000

January 31, 2000

Sklep nº I Cp 121/00 of Civilni oddelek, January 31, 2000

Dejanske ugotovitve, upoštevajoc nacelo restriktivnega omejevanja clovekove prostosti, ne utemeljujejo maksimalne dolžine casa pridržanja, kot ga doloca 2. odst. 76. cl. ZNP. Ker psihiatricno izvedensko mnenje ne vsebuje prognoze zdravstvenega stanja oziroma odgovora na vprašanje, ali je psihicno ravnovesje udeleženke trajno porušeno, ni mogoce izkljuciti, da se bo le to popravilo do take mere, da poseg v prostost in osebno svobodo pridržane oseba ne bo vec potreben.

Sklep nº III Cp 58/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2000

Sklep o izvršbi mora biti dolžniku vrocen osebno (prvi odstavek 142. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ). Ker je bil sklep o izvršbi v obravnavanem primeru že ob prvem vrocanju vrocen delavki podjetja A. d.o.o., kjer je dolžnik po ugotovitvah sodišca prve stopnje le družbenik, je bila takšna vrocitev opravljena nepravilno.

Sklep nº II Cp 1139/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2000

V zvezi z ugotvljanjem obstoja vzrocne zveze med odvetnikovo opustitvijo - zamudo pritožbenega roka in vtoževano škodo, ki je nastala stranki s pravnomocnostjo sodbe, je potrebno oceniti, ali bi bilo pravocasno vloženo pravno sredstvo zoper sodbo uspešno ali ne.

January 28, 2000

Sodba nº Kp 2/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 28, 2000

Mnenje izvedenca, ki ga je zaradi ugotovitve utemeljenosti odškodninskega zahtevka angažirala zavarovalnica, ne predstavlja dokaza, na katerega se sodba ne bi smela opirati, zato zahteva za izlocitev ni utemeljena.

Sodba nº Cpg 255/98 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, January 28, 2000

Zakon o gospodarski zbornici Slovenije (Ur.l. RS št. 14/90) z odlocbo ustavnega sodišca z dne 11.6.1998 (Ur.l. RS št. 49/98) ni bil razveljavljen, ugotovljeno je le neskladje z ustavo glede cl. 20 ZGZS. Pravna podlaga obveznosti placevati clanarino pa zato ni odpadla.

Sodba nº I Cpg 1091/98 of Gospodarski oddelek, January 28, 2000

Kadar je ugotovitev nicnosti vsebovana v tožbenem zahtevku, mora biti ta naperjena proti vsem pogodbenim strankam. V takem primeru namrec postane odlocitev o nicnosti pravnomocna. Z ucinkom pravnomocnosti pa ni mogoce odlociti o nicnosti pogodbe samo zoper eno pogodbeno stranko, zoper drugo pa ne.

Sklep nº II Kp 32/2000 of Kazenski oddelek, January 28, 2000

Ker je bil obtoženec sicer s še ne pravnomocno sodbo spoznan za krivega storitve kvalificirane oblike kaznivega dejanja ropa po 3. odst. 213. cl. KZ, pred tem pa je bil že dvakrat pravnomocno kaznovan za kaznivi dejanji velike tatvine po cl. 212/1 KZ in enkrat za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe po cl. 133/2 in 1 KZ, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ko je do izreka obsodilne sodbe obtožencu podaljšalo pripor po 3. tc. 1. odst. 201. cl. ZKP.

January 27, 2000

Sklep nº Cp 1601/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 27, 2000

Oškodovanec se lahko odloci, ali bo odškodnino za škodo, nastalo v prometni nezgodi, terjal od povzrocitelja, zavarovalnice, ali obeh.

Sklep nº Cp 1575/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 27, 2000

Za nadaljevanje postopka po 1. odst. 208. clena ZPP zadošca, da sodišce povabi dedice po umrli toženi stranki, da prevzamejo postopek, pri tem pa ni pomemben obseg zapušcine.

Sklep nº Cp 128/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, January 27, 2000

Kadar tožeca stranka opredeli vrednost spora enotno za vec nedenarnih tožbenih zahtevkov, glede pritožbe proti odlocitvi glede enega od tožbenih zahtevkov pri odmeri takse ni mogoce upoštevati dolocbe 4. tocke 25. clena ZST, temvec se taksa odmeri upoštevaje vrednost spora.

Sklep nº I Cpg 43/2000 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ker ne drži, da bi bil dolžnik sporno terjatev poravnal še pred vložitivjo izvršilnega predloga je odlocitev prvostopnega sodišca pravilno oprta na dolocilo 1. odst. 154. cl., v zvezi s 1. odst. 158. cl. ZPP/99 in 15. cl. ZIZ, po katerem mora dolžnik upniku placati njegove izvršilne stroške tudi takrat, ko dolžnik tekom postopka izpolni upnikovo terjatve.

Sklep nº II Cpg 56/2000 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Kadar sodišce oceni, da je ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine (kateremu dolžnik ugovarja v celoti ali samo v naložitvenem delu) utemeljen, ga ne pošilja v odgovor upniku (kot je to storilo prvostopno sodišce), ampak ga skladno z dolocilom 2. odst. 62. cl. ZIZ razveljavi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo. Zatem se postopek nadaljuje kot pri ugovoru zoper placilni nalog. Dolocilo 57. cl. ZIZ, po katerem se pravocasen, popoln in dovoljen ugovor vroci upniku, velja l...

Sodba nº I Cpg 1363/99 of Gospodarski oddelek, January 27, 2000

Za vprašanje ali je prišlo do zmanjšanja stecajne mase ali ne je bistveno tudi, da tožena stranka ni mogla prekiniti dobave elektricne energije, ker je na tem gospodarskem podrocju monopolist. Zato je poslovni odnos, ki je potekal med stecajnim dolžnikom in toženo stranko v toliko poseben, ker je tožena stranka morala dobavljati elektricno energijo, saj ta ves cas priteka po elektricni žici in je tožena stranka za razliko od drugih dobaviteljev ni mogla prekiniti, ne da bi za to obstojali v s...

Sklep nº I Cpg 982/99 of Gospodarski oddelek, January 27, 2000

Pritožbeno stališce, da je sodišce prve stopnje napacno uporabilo 2. odstavek 20. clena ZPP, ko se je po uradni dolžnosti izreklo za krajevno nepristojno, je pravilno. Slednji clen namrec doloca, da se lahko sodišce po uradni dolžnosti izrece za krajevno nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišce izkljucno krajevno pristojno in sicer najpozneje na pripravljalnem naroku, ce tega naroka ni bilo, pa dokler se toženec ne spusti v obravnavanje glavne stvari na prvem naroku za glavno obravnavo. ...

Sodba nº I Kp 1185/99 of Kazenski oddelek, January 27, 2000

Obtoženci, ki so ravnali kot sostorilci, so ob vstopu blaga v našo državo carinskim organom s ponarejeno dokumentacijo prikazovali, da naloženo blago na tovornjakih in v kontejnerju niso alkoholne pijace in cigarete, torej blago velike vrednosti, za katere je dolocen obvezen pregled robe, blago pa naj bi bilo tudi v tranzitu namenjeno v druge države, zaradi cesar cariniki blaga niso preiskali in so dovolili vstop v našo državo, od koder blago ni odšlo nikamor, na ta nacin pa so se izognili pl...

Sodba nº II Cp 2052/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Preživnina se doloci po potrebah otroka in po premoženjskih razmerah obeh staršev.

Sklep nº I Cp 2178/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Sodišce oprosti placila sodnih taks le v primeru, ce bi bila s placilom taks obcutno obremenjena sredstva, s katerimi se preživlja ali preživljajo njeni družinski clani.

Sklep nº I Cp 83/00 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Tožnik, ki predlaga izdajo zacasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve, mora izkazati konkretno nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogocena ali precej otežena.

Sodba nº I Cp 63/00 of Civilni oddelek, January 27, 2000

S sklenitvijo predpogodbe ne nastanejo obveznosti iz pogodbe, ki jo stranki šele nameravata skleniti, marvec zgolj obveznost za sklenitev te (glavne) pogodbe. Napake volje (in drugi razlogi izpodbojnosti), ki se nanašajo samo na glavno pogodbo, bi se lahko uveljavljale le kot razlog za izpodbijanje te pogodbe. Zato stranki ni mogoce odreci pravice, da v takem primeru odkloni že sklenitev glavne pogodbe, da torej izpodbojnost pogodbe, ki bi šele morala biti sklenjena, uveljavi že s tem, da odk...

Sklep nº I Cp 1286/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Izpolnitev obveznosti v skladu z izvršljivo sodno odlocbo (izvršilnim naslovom) ni razlog za razveljavitev potrdila o izvršljivosti.

Sodba nº I Cp 98/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Skupno premoženje zakonca upravljata in z njim razpolagala skupno in sporazumno. Zakonec ne more razpolagati s svojim nedolocenim deležem na skupnem premoženju s pravnimi posli med živimi, zlasti ga ne more odstopiti ali obremeniti.

Sklep nº I Cp 102/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ker po Zakonu o zavodih zavod ni lastnik stanovanja, ni pasivno legitimiran za zahtevano sklenitev kupoprodajne pogodbe po pogoji stanovanjskega zakona.

Sklep nº I Cp 28/2000 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Preživnina se doloci po potrebah otroka in v sorazmerju z materialnimi in premoženjskimi zmožnostih staršev.

Sklep nº III Cp 1794/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

V skladu z dolocbo 64. clena ZIZ lahko tretji, ki verjetno izkaže, da ima na predmetu izvršbe kako pravico, ki preprecuje izvršbo, vloži ugovor do konca izvršilnega postopka. Ker je bil v obravnavani zadevi izvršilni postopek koncan, saj je sklep o izvršbi postal pravnomocen 8.7.1998, zastavna pravica pa je bila vknjižena 15.6.1998, je ugovor tretjega, ki je bil vložen 26.3.1999, torej po koncu izvršilnega postopka, brezpredmeten.

Sklep nº III Cp 1806/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Stroški opomina pred uvedbo sodnega postopka se ne priznajo, ce stranka obstoja takega opomina ne izkaže.

Sklep nº III Cp 1946/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Taksni zavezanec sodišcu ni predložil potrdila o placilu dolgovane takse skladno s 1. odst. 30. clena v zvezi s 3. odst. 29. clena Zakona o sodnih taksah - ZST. Po navedeni dolocbi mora taksni zavezanec v takem primeru placati kazensko takso v višini 10% dolžne takse, vendar ne vec kot 250 tock. To v obravnavanem primeru znaša 708,75 SIT, kar ne presega vrednosti 75 tock, zaradi cesar se po dolocbi 31. clena ZST ta taksa ne izterja.

Sklep nº III Cp 1864/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Izvršbo na podlagi izvršilnega naslova izdanega proti družbi z omejeno odgovornostjo je mogoce uspešno vložiti zoper družbenika, ce se družba ni uskladila z dolocbami ZGD, saj na ta nacin odgovarja kot družba z neomejeno odgovornostjo.

Sklep nº III Cp 1595/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Sprico dolocbe prvega odstavka 168. clena ZIZ je pomembno le, da je po zemljiškoknjižnih podatkih nepremicnina, na katero je bila z izpodbijanim sklepom dovoljena izvršba, dolžnikova lastnina. Zato je neupoštevno, ce je med tem nekdo tretji pridobil od dolžnika pravni naslov za derivativno pridobitev lastninske pravice na isti stvari (primerjaj z dolocbami 170. clena ZIZ), pri cemer dolžnik za uveljavljanje ugovornega razloga, na katerega se sklicuje, sprico dolocb 64. clena ZIZ tudi sicer sp...

Sklep nº III Cp 1969/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Sodišce prve stopnje je v izpodbijanem sklepu zakljucilo, da bi moral upnik predlog za izvršbo oblikovati po dolocbi 214. clena ZIZ, ker naj bi šlo za izvršbo za izrocitev dolocene stvari, ki je pri dolžniku. Vendar pa je upnik v pritožbi utemeljeno opozoril, da je po izvršilnem naslovu dolžnik dolžan storiti nekaj, cesar namesto njega ne more storiti nihce drug (prim. 1. odst. 226. clena ZIZ). Le dolžnik namrec lahko vrne vozilo na kraj, dolocen v izvršilnem naslovu. Te njegove obveznosti ob...

Sklep nº III Cp 109/00 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ker dolžnik ugovarja, da gre za zemljišca, ki jih nujno potrebuje za preživljanje sebe in bolne žene, o tem pa tudi predlaga dokaze, mora sodišce prve stopnje o teh navedbah odlociti, saj gre lahko za ugovor iz 7. tocke 55. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 117/00 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Pavšalne navedbe, da so premicnine in parcela izvzeti iz izvršbe ne morejo pomeniti dokazanega ugovornega razloga iz 7. tc. 55. cl. ZIZ.

Sklep nº III Cp 1416/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi izvršilnega naslova, mora biti obrazložen. Zato, da je šteti ugovor kot utemeljen, pa ne zadošca zgolj predlaganje dokazov, temvec mora te dokaze dolžnik tudi priložiti ugovoru.

Sklep nº III Cp 1994/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Podatki v spisu zaenkrat ne dajejo podlage za zakljucek, da naslov, ki ga je upnik kot dolžnikovega navedel v predlogu za izvršbo, ni pravilen. Iz nobenega od teh zaznamkov namrec ni mogoce razbrati, da bi se dolžnik iz tega naslova odselil oz. da je na tem naslovu neznan, kar je bila podlaga za izdajo sklepa, s katerim je sodišce prve stopnje upnika pozvalo, da predlog za izvršbo popravi tako, da navede pravilen dolžnikov naslov. Zato tudi ni na mestu sankcija z ustavitvijo izvršbe, ki je bi...

Sklep nº III Cp 2062/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Nekonkretizirane ugovorne navedbe, da višina v tem postopku uveljavljane terjatve ne ustreza stanju dejanskega dolga, ob nedokazanih trditvah dolžnikov o placilu upnikove terjatve ne predstavljajo obrazloženega ugovora v smislu 5. odst. 62. clena v zvezi s 2. odst. 53. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 1901/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Dolžnik je v ugovoru sicer smiselno zatrjeval obstoj ugovornega razloga iz 4. tocke 55. clena ZIZ. Vendar pa bi bil ugovorni razlog po navedeni dolocbi podan šele, ce bi bila odlocba, na podlagi katere je bil izdan sklep o izvršbi, razveljavljena, odpravljena ali spremenjena, cesar dolžnik niti ni zatrjeval. Zgolj vložitev zahteve za obnovo kazenskega postopka in revizije zoper sodbo višjega sodišca tako še ne predstavlja razloga, ki bi prepreceval izvršbo v smislu 1. odst. 55. clena ZIZ.

Sodba nº II Cp 1945/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ker je toženka šele v pritožbi predložila dokaze za svoje trditve, pritožbeno sodišce dokaznih predlogov zaradi omejitve pri navajanju novih dejstev in predlaganju novih dokazov v pritožbenem postopku ni moglo upoštevati.

Sklep nº II Cp 2090/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Predlog za ureditev meja mora vsebovati trditev, da je meja sporna in ne zadošca navedba, da med parcelama ni mejnikov in da naj zato sodišce uredi mejo.

Sklep nº II Cp 779/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Voljo živeti skupaj kot mož in žena morata imeti oba partnerja. Ce jo ima samo eden, gre za neupoštevno mentalno rezervacijo. Po drugi strani pa je treba šteti, da se partnerja ne moreta odpovedati posledicam, ki jih doloca zakon za zunajzakonsko skupnost, ce sta živela v taki življenjski skupnosti.

Sklep nº II Cp 59/2000 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ker tožnik ni predložil potrdila o premoženjskem stanju, potrdila o dohodkih družinskih clanov in o svojih dohodkih ter dokaz o dohodnini, je sodišce prve stopnje po opravljenem pozivu, naj vse to predloži, pravilno zavrnilo predlog za oprostitev placila sodnih taks.

Sklep nº II Cp 766/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Po dolocbi 196. cl. ZOR je pogoj za spremembo že dolocene rente ta, da se pozneje znatneje spremenijo okolišcine, na podlagi katerih je bila dolocena. O tem, katere so tiste nove okolišcine, ki bi nastopile po sporazumni dolocitvi višine mesecne rente, ne da bi bile znane, objektivno dane oz. ugotovljive že ob njeni dolocitvi, in ki bi v casu od 21.7.1997 do 27.11.1997 (oz. po sodbi sodišca prve stopnje celo do 1.8.1997) narekovale njeno spremembo oz. zvišanje, ni potrebnih dejanskih ugotovit...

Sodba nº I Cp 1214/98 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ker je skrbnik za poseben primer odpovedal najemno pogodbo v imenu najemnika, se vnukinja ne more uspešno braniti v pravdi na izselitev iz stanovanja.

Sodba nº I Cp 1424/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ker je tožeca stranka dokazala zmotno sklenjeno posojilno pogodbo in opomnila toženo stranko, da posojilo vrne, mora toženec placati posojeni znesek.

Sodba nº I Cp 1718/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Enotnost (istocasnost) pravnih dejanj pri sestavi pismene oporoke pred pricami - podpisa oporocitelja, njegove izjave, da gre za njegovo oporoko in podpisu obeh oporocnih pric je pogoj za veljavnost oporoke.

Sklep nº III Cp 1875/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Nasprotovanje terjatvi, ugotovljeni v izvršilnem naslovu, ne pomeni navajanja razlogov, ki bi lahko preprecilo izvršbo.

Sklep nº II Cp 9/2000 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ni mogoce zavreci tožbe, ce se naslovnik pisanja, z naslova, navedenega na pisanju ni odselil, temvec je le zacasno odsoten. V takem primeru je treba uporabiti dolocbe o fikciji vrocitve.

Sklep nº II Cp 645/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Ce tožena stranka zatrjuje, da s tožeco stranko ni bila v poslovnem razmerju, ugovarja aktivni legitimaciji tožece stranke. Od obstoja legitimacije tožece stranke je odvisna presoja (ne)utemeljenosti tožbenega zahtevka. Iz predložene pogodbe namrec ne izhaja, da bi bila na njeni podlagi tožeca stranka upravicena v svojem imenu nastopati pred sodišcem za placilo vtoževanih zneskov. Sodišce prve stopnje tudi ni ugotovilo, da bi terjatev na kak nacin prešla na tožeco stranko.

Sklep nº II Cp 2139/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Sodišce lahko oprosti stranko placila takse le v primeru, ce bi bila s placilom taks obcutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja ali se preživljajo njeni družinski clani.

Sodba nº II Cp 16/99 of Civilni oddelek, January 27, 2000

Višina odškodnine za materialno škodo opreme, ki je ostala v lokalu in ki jo je tožena stranka uporabljala, ko je najela lokal, ustreza dejanski vrednosti opreme v tistem casu.

January 26, 2000

Sodba nº Cpg 268/98 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Odgovornost tožene stranke za z njeni delavki izplacanim nadomestilom OD ter s povrnitvijo stroškov specialisticnih storitev in pregledov v bolnici tožeci stranki povzroceno vtoževano škodo ne more biti objektivna, temvec bi lahko bila le krivdna, ce tožena stranka na rezalno navijalnem stroju res ne bi izvedla za varnost ljudi, še pred obravnavano delovno nesreco, predpisanih oz. odrejenih ustreznih ukrepov varstva pri delu. Ker je bila delavka tožene stranke zaslišana kot "prica" le pri tož...

Sklep nº Cpg 520/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Ce je sodišce prve stopnje (celotni) ugovor dolžnika proti sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine kot neutemeljenega odstopilo v reševanje pritožbenemu sodišcu, pri tem pa slednje ugotovi, da je ugovor delno utemeljen, vendar ni jasno, v katerem delu (gre za vec glavnicnih zneskov z razlicnim tekom zamudnih obresti), pritožbeno sodišce sklep o neutemeljenosti ugovora razveljavi in zadevo vrne sodišcu prve stopnje, da vnovic odloci o ugovoru.

Sodba nº Cpg 554/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Špediter odgovarja narocniku za izgubo blaga, do katere je prišlo zaradi ravnanja špediterjevih delavcev v casu, ko se je blago nahajalo pri špediterju.

Sklep nº II Cpg 1323/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

V menicnih in cekovnih sporih lahko dolžnik vloži ugovor zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v treh dneh.

Sklep nº II Cpg 1301/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Za negativna dejstva ni mogoce predložiti dokazov. V takem primeru pritožbeno sodišce preizkusi utemeljenost ugovora le na podlagi ugovornih navedb.

Sodba nº I Cpg 733/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Ker tožena stranka ni konkretno oporekala trditvam tožece stranke in po njej predloženim dokazom, je sodišce utemeljeno sledilo dokazom tožece stranke.

Sodba nº I Cpg 721/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

V casu, ko je tožena stranka tožeci stranki izdala narocilnico za najem vozila, je že obstojalo najemno razmerje za isto vozilo med tožeco stranko in tretjim. Narocilnica tožene stranki tožeci stranki je zato ponudba za prevzem obveznosti tretjega iz najemnega razmerja, katero pa je tožeca stranka sprejela s tem, ko je toženi stranki za najem izstavila racun.

Sklep nº II Cpg 1267/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

V postopku pri ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, se omeji le na ugotavljanje o dovoljenosti in obrazloženosti ugovora. O utemeljenosti ugovora pa bo odlocalo sodišce v pravdnem postopku.

Sodba nº I Cpg 701/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Samo na podlagi dejstva, da je bila tožena stranka v casu, ko je tožeca stranka opravila vzdrževalna dela na vecstanovanjski hiši, upravnik te vecstanovanjske hiše, ni podlage za pasivno legitimacijo upravnika za placilo opravljene storitve.

Sodba nº I Cpg 1343/98 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Obveznost placila za dobavljeno vodo nastane, ce prodajalec izkaže, da je dejansko dobavil zaracunano kolicino po dogovorjeni ceni. Tožeca stranka ni dokazala, da je toženi stranki dobavila vodo, ki ji jo je zaracunala, zaradi cesar ne obstoji materialnopravni temelj tožbenega zahtevka glede glavnice, v posledici pa tudi glede zamudnih obresti.

Sodba nº I Cpg 1220/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Ob dejanski ugotovitvi, da je tožena stranka sprejela od tožece stranke blago namesto dolgovanega denarja, je pravilna materialnopravna ocena, da je terjatev tožene stranke v trenutku sprejema blaga prenehala, ob tem pa terjatev tožece stranke za placilo blaga ni nastala. Tudi ce bi terjatev tožece stranka nastala, pa je z dnem zacetka stecajnega postopka zoper njo prišlo do zakonskega pobota medsebojnih terjatev in je bilo dokazovanje, ali je bila dana pobotna izjava, odvec.

Sklep nº I Cpg 1334/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Tudi ce bi sodišce izdalo sklep o umiku tožbe zaradi izostanka obeh pravdnih strank z dveh zaporednih narokov za glavno obravnavo po prejemu predloga tožece stranke za vrnitev v prejšnje stanje, s tem ne bi kršilo nobene dolocbe ZPP.

Sodba nº I Cpg 1231/99 of Gospodarski oddelek, January 26, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je tožeca stranka s pogodbo o brezplacnem prenosu kapitala in izrocitvijo stvari postala njihova lastnica, zato utemeljeno zahteva, da je izvršba na te stvari nedopustna.

Sklep nº I Kp 916/99 of Kazenski oddelek, January 26, 2000

Ker je državni tožilec po zavrnitvi prvotne zahteve za preiskavo zaradi kaznivega dejanja davcne zatajitve po cl. 254/III, II in I KZ vložil novo zahtevo, v kateri je ob podanem opisu ravnanja obdolženca konkretiziral vse znake ocitanega kaznivega dejanja ter istocasno priložil zahtevi tudi nove dokaze (zapisnika o inšpiciranju pravilnosti in zakonitosti poslovanja), je senat sodišca prve stopnje ravnal pravilno, ko je zoper obdolženca izdal sklep o razširitvi preiskave tudi za to kaznivo dej...

Sklep nº I Kp 971/99 of Kazenski oddelek, January 26, 2000

Ker je obtoženec še pred sejo pritožbenega sodišca umrl, je sodišce druge stopnje kazenski postopek zoper njega ustavilo, ne da bi presojalo vsebino pritožbenih navedb njegovega zagovornika, navedenih v pritožbi zoper sodbo sodišca prve stopnje, s katero je bil obtoženec spoznan za krivega kaznivega dejanja posilstva ter mu je bila izrecena zaporna kazen.

Sklep nº I Kp 1021/99 of Kazenski oddelek, January 26, 2000

Ker analogije v kazenskem postopku ni mogoce uporabiti takrat, ko jo že sam zakon izkljucuje s taksativnim naštevanjem, je ravnalo sodišce prve stopnje pravilno, ko je kot nedovoljeno zavrglo zahtevo za obnovo kazenskega postopka, saj jo je vložil necak pokojnega upravicenca, ki ne spada v krog oseb, navedenih v 1. odst. 411. cl. ZKP. Pritožbo njegovega pooblašcenca je zato sodišce druge stopnje zavrnilo kot neutemeljeno.

Sodba nº I Kp 1243/99 of Kazenski oddelek, January 26, 2000

Sodišce prve stopnje je nepravilno ugotovilo kot obteževalno okolišcino "obtožencevo prejšnje življenje, kar izhaja iz spisov sodnika za prekrške", saj obtoženec kot polnoleten ni bil nikoli spoznan za odgovornega za prekršek.

Sklep nº I Kp 42/00 of Kazenski oddelek, January 26, 2000

Kaznivo dejanje samovoljnosti stori, kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu gre. Pri tem pa mora iz opisanega ravnanja v zasebni tožbi tudi izhajati, katera je tista stvarna ali obligacijska pravica, ki si jo je storilec vzel.

Sodba nº I Kp 1077/99 of Kazenski oddelek, January 26, 2000

Ob grobi kršitvi cestnoprometnega predpisa (po cl. 110/III ZTVCP) ko je obdolženec na prehodu za pešce zbil oškodovanca, ker bo ta zaradi dobljenih poškodb imel trajne posledice, je kljub številnim olajševalnim okolišcinam izrecena zaporna kazen enega meseca v okviru pogojne obsodbe prenizka ter je zato sodišce druge stopnje ugodilo pritožbi državne tožilke ter zvišalo kazen na pet mesecev zapora.

Sklep nº II Cp 1850/98 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Podana je bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka ker je bilo vabilo nabito na vrata stanovanja toženca, ne da bi ta predhodno odklonil sprejem sodnega pisanja.

Sodba nº in sklep II Cp 102/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Ker je bila med pravdnima strankama dogovorjena ara kot odstopnina in je tožeca stranka odstopila od pogodbe, tožena stranka ni dolžna vrniti primerne are.

Sklep nº II Cp 1817/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Ce tožnik sodno takso pravocasno placa, le sodišcu ne pošlje dokazila, da je bila taksa placana, tožba ne šteje za umaknjeno. Za tako opustitev namrec v zakonu ni predpisana sankcija, da šteje tožba za umaknjeno.

Sklep nº I Cp 428/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Sporazum o višini solastninskih deležev na premicnini ni podlaga za spremembo zemljiškoknjižnega stanja na zemljišcu, na katerem se nahaja premicnina.

Sklep nº I Cp 2107/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Sodišce sme ugotoviti dejstva, ki jih stranke niso navajale in izvajati dokaze,ki jih stranke niso predlagale, ce izhaja iz obravnavanja stvari, da imajo stranke namen razpolagati z zahtevkom, s katerim ne morejo razpolagati.

Sodba nº in sklep I Cp 1986/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Kupoprodajna pogodba za nepremicnino mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer je neveljavna in tožnik ne more zahtevati prenosa lastninske pravice, razen v primeru, ce je ustna pogodba realizirana.

Sklep nº I Cp 872/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Ker je bil predlog za oprostitev sodne takse vložen prepozno, je pravilna odlocitev o zavrnitvi predloga za oprostitev placila sodne takse.

Sklep nº I Cp 248/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Še ne pravnomocna odlocba o novi razdelitvi zemljišc iz komasacijskega sklada, izdana pred uveljavitvijo Zakona o kmetijskih zemljišcih 1996, je podlaga za vpis novega stanja v zemljiško knjigo.

Sklep nº I Cp 2252/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Pri odlocanju o zahtevku za znižanje preživnine je v okviru ugotavljanja spremenjenih okolišcin pomembna možnost prispevanja obeh staršev k preživljanju otroka.

Sklep nº III Cp 1624/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Pravovarstveni interes je predpostavka za vsako pravno sredstvo in tudi za pritožbo. Pravovarstveni interes za pritožbo ima le stranka, ki v celoti ali deloma ni uspela z odlocbo, ki jo izpodbija. Ce pravovarstveni interes za pritožbo ni podan, pritožba ni dovoljena in jo sodišce zavrže.

Sklep nº III Cp 113/00 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Izvršbe na nepremicnine ni mogoce dovoliti, ce dolžnik ni zemljiškoknjižni lastnik nepremicnine in ce upnik ne predloži listine, primerne za vpis dolžnikove lastninske pravice.

Sklep nº III Cp 1636/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Notarski zapis je izvršljiv, ce je dolžnik v njem pristal na njegovo neposredno izvršljivost.

Sklep nº III Cp 88/00 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Dolžnikov ugovor je pravno sredstvo proti sklepu o izvršbi, proti ostalim sklepom v izvršilnem postopku pa je dolžnikovo pravno sredstvo le pritožba.

Sklep nº III Cp 60/00 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Ce dolžnik sklep o izvršbi izpodbija v celoti ali samo v delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev placa, sodišce razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovolilo izvršbo in opravljena izvršilna dejanja in nato nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper placilni nalog.

Sklep nº III Cp 1945/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Ce je dejanska taksa za predlog za izvršbo placana v zahtevanem naknadnem roku, ni pogojev, da bi sodišce štelo, da je upnik predlog za izvršbo umaknil, ceprav ni predložil zahtevanega dokazila o placani taksi.

Sklep nº III Cp 1921/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Trditev dolžnika, da ni bil on povzrocitelj škode ni razlog po 55. clenu ZIZ, ki bi ga lahko uveljavljal v izvršilnem postopku že po pravnomocnosti izvršilnega naslova.

Sklep nº III Cp 1287/98 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Ker tožene stranke splošni pogoji ne zavezujejo bi moralo sodišce povedati zakaj šteje, da odstop od pogodbe 6 dni pred pricetkom potovanja ni pravocasen.

Sklep nº II Cp 285/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Ker je bilo dedovanje uvedeno pred uveljavitvijo Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG) mora sodišce prekiniti postopek katerega predmet je kmetija, dokler o njenem statusu v skladu s prejšnjimi predpisi, ni pravnomocno odloceno z odlocbo upravne enote. Ne zadostuje odlocba, da kmetija izpolnjuje pogoje za dolocitev zašcitene kmetije po Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Sodba nº II Cp 1777/98 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Zaradi kumulativne narave objektivnega in subjektivnih elementov oderuške pogodbe ni potrebno, da se v primeru, ko se ugotovi, da ni podan eden izmed njih, ugotavlja še (ne)obstoj drugih.

Sodba nº II Cp 1892/98 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Sodišce je utemeljeno štelo, da je toženec umaknil ugovor zoper višino racuna saj je pri placilu racuna sam dolocil, da izpolnjuje obveznosti iz racuna. Sodišce je tožencu utemeljeno naložilo placilo zakonitih zamudnih obresti od zapadlosti racuna dalje od celotnega zneska racuna.

Sklep nº I Cp 2004/99 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Preživnina otroka se doloci v skladu s potrebami in zmožnostmi staršev. Sodišce je dolžno navedene okolišcine ugotoviti, sicer se v nasprotnem primeru sodbe ne da preizkusiti.

Sodba nº I Cp 58/2000 of Civilni oddelek, January 26, 2000

Na strani preživninskega upravicenca spremenjene okolišcine, zaradi katerih bi lahko zahteval zvišanje preživnine, ne izkljucujejo njenega znižanja na zahtevo zavezanca.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners