Višja Sodišča: Opinions issued on October 2000

October 27, 2000

Sodba nº Kp 361/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 27, 2000

Ce se ocitno vinjeni oškodovanec neprimerno obnaša do obdolženca, ki ga zaradi tega odrine tako, da oškodovanec pade po tleh in se hudo telesno poškoduje, je podana krivdna oblika nezavestne malomarnosti.

Sodba nº I Cpg 14/99 of Gospodarski oddelek, October 27, 2000

Predmet Pogodbe št. 1/95 je bila izdelava, prevoz in montaža opreme (tj. blagajniških pultov in druge vgradne opreme) na objektu ter montaža tipske opreme, katero bodo dobavili drugi dobavitelji (1. clen pogodbe). To pa predstavlja predmet pogodbe o delu (600. clen ZOR), ne pa gradbene pogodbe, kot zmotno zatrjuje tožena stranka. Glede na naravo, obseg in zahtevnost namrec ne gre za takšna dela, da bi jih lahko šteli za gredbena dela.

Sklep nº I Cpg 587/99 of Gospodarski oddelek, October 27, 2000

Tožnik, ki umakne tožbo mora povrniti nasprotni stranki stroške. Te obveznosti je prost le, ce je tožbo umaknil takoj, ko je toženec izpolnil zahtevek. Ce namrec toženec šele med pravdo izpolni zahtevek, ga s tem smiselno pripozna in zato mora placati pravdne stroške, ce le ne gre za izjemni primer, ko ni dal povoda za tožbo. Glede dolžnikovega upravicenja po 274. cl. ZIP (oziroma 279. cl. ZIZ) navedeno pomeni, da upnik predlaganega sredstva zavarovanja ni opravicil in se je v okviru dispozic...

Sodba nº in sklep I Cpg 364/99 of Gospodarski oddelek, October 27, 2000

Predloga za vrnitev v prejšnje stanje v postopku v gospodarskih sporih ni mogoce dati ustno na zapisnik pri sodišcu. Ker Zakon (o obligacijskih razmerjih) za odstop terjatve s pogodbo ne doloca pismene oblike, ni treba, da stranki svoje soglasje za sklenitev cesijske pogodbe izrazita z njenim podpisom.

Sklep nº III Cp 1668/2000 of Civilni oddelek, October 27, 2000

Kadar je že dovoljena izvršba z rubežem, hrambo in prodajo vseh dolžnikovih premicnin, ni dovoljena zacasna odredba s hrambo posameznih od teh premicnin, ker bo namen zavarovanja dosežen z opravo izvršbe.

Sklep nº I Cp 1704/2000 of Civilni oddelek, October 27, 2000

Za odlocanje o sporu v zvezi s postavljenim zdravstvenim zavarovanjem je pristojno socialno sodišce.

October 26, 2000

Sodba nº Cp 264/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 26, 2000

Ce sta toženca ravnala pošteno ob nakupu in vpisu lastninske pravice nepremicnine v zemljiško knjigo - se zanesla na podatke v zemljiški knjigi, ne trpita škodljivih posledic, ceprav je tožnik prej pridobil na nepremicnini lastninsko pravico s priposestvovanjem, a lastninske pravice na tej podlagi ni vpisal v zemljiško knjigo.

Sodba nº I Cpg 118/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Cetudi je pogodba sicer sklenjena za dolocen cas, vendar jo stranki izpolnjujeta tudi po poteku v pogodbi dolocenega casa, se šteje, da je molce podaljšana za nedolocen cas.

Sklep nº I Cpg 984/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Sodišce dovoli, vrnitev v prejšnje stanje, ce spozna, da je stranka zamudila rok iz upravicenega razloga. Navedeno pomeni, da mora predlagatelj izkazati razlog za zamudo, sodišce pa mora oceniti, ali je ta razlog upravicen.

Sodba nº I Cpg 117/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Stranka, s katero je bila pogodba sklenjena lahko zahteva povrnitev škode ali tistega, ki jo je kot pooblašcenec brez pooblastila sklenil, ce ob sklenitvi pogodbe ni vedela in tudi ni mogla vedeti, da ta ni imel pooblastila.

Sodba nº I Cpg 648/99 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Tožeca stranka ni navedla dejstev in dokazov, iz katerih bi izhajala utemeljenost njenega zahtevka, zato je bil tožbeni zahtevek pravilno zavrnjen.

Sodba nº I Cpg 1038/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Pred sodišcem prve stopnje tožeca stranka ni zatrjevala niti da hladilni stroj ni bil potreben niti da ga ni prejela, prav tako pa tudi ni nasprotovala navedbam tožene stranke, da je bilo najprej izvršeno placilo in šele nato je bil stroj izdelan ter dostavljen. Zato je prvostopno sodišce svojo odlocitev pravilno oprlo na to odlocilno pravno dejstvo. Za znesek 480.000,00 SIT, ki ga je tožeca stranka narocila placati toženi stranki preko svojega dolžnika D. d.d., je od tožene stranke kak mesec...

Sklep nº I Cpg 891/99 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Razlog za umik tožbe ni bil v tem, ker bi tožeca stranka ugotovila naknadno in neodvisno od razpolaganja tožene stranke, da je njen zahtevek neutemeljen, pac pa zato, ker je tožena stranka njen zahtevek v tem obsegu izpolnila. Tožbo za znesek 24.206,20 SIT je umaknila, ker je v gospodarskem sporu uspela, zato bi moralo sodišce prve stopnje uporabiti dolocbe 158. clena ZPP/77 kot specificno obliko krivdnega nacela povrnitve stroškov (prim. 156. clen ZPP/77) v povezavi z nacelom uspeha (prim. 1...

Sklep nº II Cpg 752/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Ne držijo dolžnikove ugovorne navedbe, da naj predlog za izvršbo ne bi vseboval naložitvenega dela v smislu 1. odst. 41. cl. ZIZ. Vse ostale ugovorne navedbe se navezujejo na zgoraj opisane dejansko in pravno napacne trditve, zato so neutemeljene tudi te.

Sklep nº II Cpg 742/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Dolžnik v ugovoru ne pojasni, zakaj naj zaradi izdaje racuna z napacnim naslovom ne bi bil dolžan placati, niti izrecno ne izpodbija obstoja, višine ali zapadlosti upnikove terjatve, izkazane z verodostojno listino, zato je njegov ugovor glede na dolocbe 2. odst. 53. cl. ZIZ neobrazložen in neutemeljen.

Sklep nº II Cpg 863/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

V postopku sodišce ni dovolilo izvršbe na konkretne premicne stvari, zato splošno ugovarjanje na vse premicnine, ki se nahajajo na v sklepu o izvršbi navedenih naslovih, ni upošteven ugovorni razlog. Ce dolžnik nima premicnin, izvršba z novim izvršilnim sredstvom pac ne bo uspešna. Za samo dovolitev izvršbe na premicnine pa taka navedba ne pomeni ovire. Dolžnik namrec le zatrjuje, da premicnin nima, ne pa, da bi bile le-te v konkretnem primeru iz izvršbe izvzete, kar bi sicer lahko predstavlj...

Sklep nº II Cpg 862/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Dolžnik v ugovoru navaja razloge, ki se ticejo poslovnega razmerja, iz katerega izvira terjatev. Tovrstne ugovore bi moral uveljavljati oz. jih je že uveljavljal v pravdi, iz katere izvira izvršilni naslov, v izvršilnem postopku pa z njimi ne more (vec) uspeti, temvec bi lahko uveljavljal le razloge, ki preprecujejo izvršbo v smislu 1. odst. 55. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 722/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Odlocitev sodišca prve stopnje o vracilu celotnega predujma za izvršiteljeve stroške upniku je preuranjena, saj bi moralo sodišce prve stopnje pred tem na primeren nacin ugotoviti, ali so v postopku nastali še kakšni stroški oz. je ostal kak del zahtevka, o katerem še ni bilo odloceno.

Sklep nº I Cpg 1120/2000 of Gospodarski oddelek, October 26, 2000

Postopek na prvi stopnji se konca, ko sodišce meritorno odloci o utemeljenosti tožbenega zahtevka s sodbo in ne šele, ko odlocba postane pravnomocna, kot zmotno meni sodišce prve stopnje. Ker je sodišce prve stopnje sodbo izdalo dne 14.9.1998, kar je pred uveljavitvijo novega ZPP dne 14.7.1999, je glede dovoljenosti revizije treba uporabiti dolocila ZPP iz leta 1977, kot v pritožbi utemeljeno navaja tožeca stranka.

Sklep nº III Cp 1361/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Sodni penali pricnejo teci, ce dolžnik ne izpolni v dodatnem roku naložene mu obveznosti in tecejo vse dokler obveznosti ne izpolni ali upnik vloži predlog za izvršbo. Rok za izpolnitev obveznosti pa pricne teci prvi dan po vrocitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Ce je vloženo pravno sredstvo, rok za izpolnitev sploh ni pricel teci in se njegov tek pricne z vrocitvijo odlocbe o pravnem sredstvu dolžniku.

Sklep nº III Cp 1679/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Upnik ne more predlagati zacasne odredbe za izterjavo obcasnih bodocih terjatev, saj ne more doseci sodnega varstva glede nezapadlih terjatev .

Sklep nº III Cp 1618/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Izvršilno sodišce v izvršilnem postopku odloca o upnikovem predlogu za izvršbo. Na predlog je sodišce vezano. Glede pritožbenih trditev, da upnik zahteva placilo place nadzornega varnostnika, regresa in izplacilo deleža podjetja, je treba pojasniti, da iz predloga za izvršbo takšen zahtevek ne izhaja, zato sodišce prve stopnje o njem ni moglo odlocati.

Sklep nº III Cp 1390/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Odvetnik je fizicna oseba, ki opravlja intelektualne storitve kot svoboden poklic in zanj ne veljajo predpisi kot za gospodarske subjekte. Ker ne gre za gospodarski spor oziroma izvršbo je sodišce pravilno odmerilo upnikove izvršilne stroške.

Sklep nº III Cp 1544/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Ce dolžnik v predlogu za obnovo postopka uveljavlja vec razlogov za obnovo postopka, mora sodišce prve stopnje v sklepu s katerim predlog zavrže (ali zavrne) obravnavati vse uveljavljane razloge in do njih zavzeti stališce.

Sodba nº I Cp 148/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Stopnja bolecin in njihovo trajanje ne opravicujejo, da bi se dosodila odškodnina za nepremoženjsko škodo.

Sklep nº II Cp 1596/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Zapušcinsko sodišce prekine zapušcinski postopek in napoti na pravdo stranko, ce so med strankama sporna dejstva, od katerih je odvisna velikost dednega deleža, zlasti vracunanje v dedni delež.

Sklep nº I Cp 1433/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

V sporih za placilo zapadlih in neplacanih prejemkov iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je pristojno odlocati socialno sodišce.

Sklep nº I Cp 1289/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

Pravica do zasebnosti je pravica do skritosti osebnega življenja. Skrito naj bo vse, kar spada v osebno in družinsko življenje in kar posameznik ne želi, da se odkrije ali ima interes na tem, da se ne odkrije (podrobneje v Finžgar, Osebnostne pravice , str. 122). Informacija, ki jo je objavila toženka je nedvomno takšna, da je tožnica imela interes, da se ne odkrije. Zato je za odlocitev o tem zahtevku ugotavljanje, ali je informacija v clanku resnicna ali ne, nepomembno.

Sklep nº I Cp 1683/2000 of Civilni oddelek, October 26, 2000

V skladu z dolocbo 131. clena ZD zapušcinsko sodišce postavi zacasnega skrbnika zapušcine, kadar je to potrebno. Po dolocbi 2. odstavka 192. clena ZD pa sodišce preden postavi zacasnega skrbnika, ce je to mogoce, glede osebe skrbnika, zasliši tiste, ki so upraviceni dedovati. Umestitev dolocbe 192. clena ZD v poglavje o pripravljalnih opravilih v zapušcinskem postopku kaže na to, da je mogoce skrbnika zapušcine postaviti celo izven naroka. Omenjena dolocba tudi ne predvideva obveznega zasliša...

October 25, 2000

Sklep nº Cp 494/00 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 25, 2000

Javna listina vsebuje veljavni pravni naslov za vkljižbo šele, ko postane pravnomocna.

Sodba nº Kp 390/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 25, 2000

Besede, navedene v obtožbi kot resna grožnja, morajo objektivno povzrociti osebno prizadetost oškodovanca v obcutku lastne varnosti. Zato zgolj njegova subjetivna prizadetost zaradi izrecenih besed, ki se sploh ne nanašajo na njegovo varnost, ne zadostne za storitev kaznivega dejanja ogrožanja varnosti po 1. odst. 145. cl. KZ.

Sklep nº Cp 1301/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 25, 2000

Obstoj izvršilnega naslova je formalna predpostavka za dopustnost zavarovanja denarne terjatve z zastavno pravico na nepremicnini, saj sme sodišce dovoliti zavarovanje denarne terjatve le na podlagi izvršilnega naslova, poleg tega pa mora sodišce ves cas po uradni dolžnosti paziti na to, ali obstoja izvršilni naslov. Hkrati izvršilni naslov pomeni domnevo, da obstoja terjatev, ki je v njem ugotovljena, in da so za zavarovanje legitimirane stranke, ki so v njem navedene. Da je sklep o zavarova...

Sklep nº Kp 406/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 25, 2000

Naložitev placila stroškov kazenskega postopka zasebnemu tožilcu, ce se kazenski postopek na 1. stopnji ustavi, je zakonska posledica ustavitve in je zato pritožbeno ni mogoce izpodbiti. Zmota zasebnega tožilca, da ob umiku zasebne tožbe zato posledico ni vedel, ker ga pooblašcenec - odvetnik ni opozoril, v pritožbenem postopku ne more biti upoštevna, ker odnos stranka - odvetnik ni stvar sodne presoje v tem postopku. Zasebnega tožilca iz socialnih razlogov ni mogoce oprostiti placila stroško...

Sklep nº Kp 399/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 25, 2000

Odložitev izvršitve pravnomocne sodbe zaradi vložene zahteve za varstvo zakonitosti je fakultativna in prepušcena sodišcu 1. stopnje ne glede na predlog obsojenega. Poseben sklep se izda samo v primeru pozitivne odlocitve. Zato izdaja sklepa, s katerim se predlog zavrne, sploh ni potrebna. Enako pooblastilo ima tudi Vrhovno sodišce, ko prejme zahtevo s spisi v odlocanje.

Sklep nº Cp 1178/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 25, 2000

Višje sodišce, ki na podlagi II. odst. 54. clena ZIZ in III. odst. 58. clena ZIZ o ugovoru odloca kot o pritožbi, poleg presoje utemeljenosti uveljavljanih ugovornih razlogov opravi uraden preizkus z ugovorom izpodbijanega sklepa o izvršbi. Pri tem pazi, ali so podani po uradni dolžnosti upoštevani ugovorni razlogi iz II. odst. 55. clena ZIZ in pritožbeni razlogi, na katere pazi po uradni dolžnosti v skladu z II. odst. 350. cl. ZPP v zvezi s 366. cl. ZPP ter 15. cl. ZIZ.

Sodba nº Kp 375/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 25, 2000

Ce v obtožnem predlogu ni navedena krivdna oblika za malomarnostni delikt in ce niso navedeni konkretni ocitki, kaj je obdolženec storil ali opustil, tak opis dejanskega stanja ne pomeni kaznivega dejanja. Zato je pravilna izdaja oprostilne sodbe po 1. tc. 358. cl. ZKP.

Sodba nº I Cp 369/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 25, 2000

Ker je prišlo pri objavljenem besedilu do ocitne pisne napake, toženi stranki protipravnosti ni mogoce ocitati, zato ni pogojev za odškodninski delikt.

Sodba nº I Cp 375/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 25, 2000

Na tožeci stranki, ki uveljavlja placilo zavarovalnine iz naslova nezgodnega zavarovanja, je dokazno breme, da je škoda posledica nezgode.

Sodba nº Cp 1342/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 25, 2000

Za presojanje razmerja med upravljalcem poslovne stavbe in lastnikom posameznega poslovnega prostora pride v poštev analogna uporaba dolocb Stanovanjskega zakona.

Sklep nº I Cpg 869/99 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Kot je razvidno iz povratnice (pripete pri listovni št. 18), je tožena stranka izpodbijano sodbo prejela 14.5.1999. Osemdnevni pritožbeni rok bi torej iztekel dne 22.5.1999. Ker pa je bil ta dan sobota, torej dan, ko sodišce ne dela, je pritožbeni rok potekel po 4. odstavku 112. clena ZPP s pretekom prvega prihodnjega delovnika - to je v ponedeljek 24.5.1999. Iz dohodne štampiljke prvostopnega sodišca pa izhaja, da je tožena stranka vložila pritožbo neposredno pri sodišcu dne 25.5.1999, torej...

Sklep nº I Cpg 1303/99 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Pripravljalne vloge se vlagajo zato, da se v njih navedejo dejstva ali dokazi, ki jih imajo stranke namen zatrjevati oziroma predlagati na glavni obravnavi. Z vlaganjem pripravljalnih vlog na glavni obravnavi se ta namen ocitno ne more doseci. Take vloge so zato, vsaj praviloma, nepotrebne. Sankcijo za tako ravnanje strank doloca ZPP v dolocbi 1. odst. 155. clena.

Sodba nº I Cpg 857/99 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Sodišca o svojih procesnih dejanjih pravdne stranke obvešcajo z vabili na narok in odlocbami, ki zadevajo potek postopka, v kolikor je zoper te odlocbe predvidena posebna pritožba. Z vabili na narok je sodišce torej tožeco stranko obvešcalo o svojih procesnih dejanjih - razpisih narokov in s tem tudi o dejstvu, da niso izpolnjeni pogoji za presumpcijo umika tožbe. Z vrocitvijo vlog tožece stranke pa sodišce toženo stranko obvešca tudi o procesnih dejanjih te stranke.

Sodba nº I Cpg 786/2000 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Pritožbenih trditev glede podpisa na prevoznici, dejstva da ob 18.00 uri poslovalnica tožene stranke ni bila vec odprta, da je bil tožeci stranki dobavljen cement družbe C. d.o.o., ki ga je tožena stranka že placala, in dokaznega predloga za zaslišanje tožene stranke v pritožbenem postopku ni moc upoštevati. Sodbe sodišca prve stopnje izdane v sporu majhne vrednosti namrec ni dopustno izpodbijati iz razloga zmotno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja.

Sklep nº I Cpg 821/1999 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Iz spisovnega gradiva izhaja, da s prošnjo za preložitev razpisane glavne obravnave, ki jo je v pritožbenem postopku priložila tožeca stranka (v prilogi A2), sodišce ni bilo seznanjeno. Navedene vloge namrec do konca postopka na prvi stopnji v spisu ni. ZPP v prvem odstavku 116. clena doloca, da sodišce lahko preloži narok, ce je to potrebno za izvedbo dokazov, ali ce so za to upraviceni razlogi. 294. clen ZPP pa doloca, da se predsednik senata preprica, ali so bile stranke v redu povabljene ...

Sodba nº I Cpg 784/99 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Pogodba o najemu poslovnih prostorov mora biti po 2. odstavku 8. clena Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (v nadaljevanju ZPSPP Ur. l. SRS št. 18/74 in št. 34/88) sklenjena v pisni obliki. Zahteva po oblicnosti naceloma po 2. odstavku 67. clena ZOR velja tudi za vse njene poznejše spremembe in dopolnitve, v kolikor se te nanašajo na bistvene sestavine pogodbe, za katero zakon predpisuje oblicnost. Iz tleeološke razlage dolocb ZPSPP, ki predpisuje pisno obliko pogodbe o najemu p...

Sklep nº I Cpg 737/99 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Da bi odpoved pooblastila v zunanjem razmerju do sodišca ucinkovala, mora biti sodišce z odpovedjo seznanjeno (prim. drugi odst. 99. cl. ZPP). V razmerju do sodišca je bila torej tožeca stranka ves cas prvostopnega postopka zastopana po odvetniku kot strokovno usposobljenem in prava vešcem pooblašcencu. Neutemeljeno je zato sklicevanje pritožnika na 10. cl. ZPP (tožeca stranka ima ocitno v mislih 11. cl. ZPP), po katerem mora sodišce stranko, ki iz nevednosti ne uporablja pravic, ki jih ima p...

Sodba nº I Cpg 224/2000 of Gospodarski oddelek, October 25, 2000

Po našem procesnem pravu se namrec šteje, da pasivnost toženca v postopku pred sodišcem prve stopnje, s katero je po 318. cl. ZPP izenacena zamuda roka za odgovor na tožbo, pomeni, da priznava dejanske navedbe tožbenega zahtevka. Te so prav zato tudi dejanska podlaga zamudne sodbe.

Sklep nº III Cp 1656/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Po dolocbi 9. clena Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom se kot vrednost terjatve upošteva vrednost glavnice in vseh stranskih terjatev in ne le vrednost glavnice.

Sklep nº III Cp 1659/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Ce sodišce izvršbo ustavi zunaj naroka, lahko zahteva izvršitelj povrnitev že nastalih stroškov v 15 dneh od prejema sklepa o ustavitvi postopka. Istocasno odlocanje o ustavitvi izvršbe in o vrnitvi celotnega predujma bi zaradi opustitve uporabe dolocbe 7. odst. 163. cl. ZPP v zvezi s cl. 15 ZIZ lahko vplivalo na zakonitost in pravilnost sklepa, zato predstavlja bistveno kršitev dolocb postopka po 1. odst. 339. cl. ZPP.

Sklep nº III Cp 1683/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Sklep o dolocitvi predujma za stroške za opravo izvršbe, vsebovan v sklepu o dolocitvi izvršitelja, je sklep procesnega vodstva in zoper njega ni dovoljena pritožba.

Sklep nº III Cp 1742/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Ko dolžnik z ugovorom izpodbija sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine v celoti, torej tudi v delu, v katerem mu je naloženo, naj terjatev placa, lahko sodišce prve stopnje oceni, da je ugovor neutemeljen in zadevo odstopi v rešitev višjemu sodišcu le v primeru, ce je ugovor neobrazložen. Pravna podlaga 2. in 5. odst. 62. cl. ZIZ.

Sklep nº III Cp 1710/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Iz predložene kupne pogodbe je razvidno, da je upnica kupila poslovne prostore v petem nadstropju poslovne stavbe. S tem je izkazala za verjetno terjatev za pridobitev lastninske pravice na navedenih prostorih. Medtem pa je predlagala izdajo zacasne odredbe s prepovedjo obremenitve in odsvojitve zemljišca, na katerem stoji stavba, v kateri je kupila poslovne prostore. Upnicina terjatev ne meri na nepremicnino, glede katere je predlagala prepoved, kot celoto ne na njen idealni del, temvec na d...

Sklep nº III Cp 1171/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Za odmero cene izvršiteljske storitve po vrednosti predmeta se uporabi vrednost terjatve, to je celotnega zneska (glavnica, obresti, stroški), za izterjavo katerega je (še) potrebno opraviti posamezno izvršilno dejanje.

Sklep nº II Cp 1895/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Dokazno breme se presoja po pravilih materialnega prava oz. glede na pogodbena dolocila; ce pravilnik doloca, da mora štipendist vrniti štipendijo, razen ce je šolanje prekinil iz upravicenih razlogov, je na njem, da dokaže takšne razloge; sicer veljajo splošna pravila o vracanju v primeru razdrtja pogodbe oz. neupravicene pridobitve.

Sklep nº II Cp 1563/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Prepoved bodocih posegov po tožbi zaradi prepovedi vznemirjanja lastnika je lahko neutemeljena tudi zoper napeljevalca nedovoljenih posegov oziroma zoper tistega, v cigar korist so bili opravljeni.

Sklep nº II Cp 1699/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

O tem, da ima toženec štiri otroke in da je žena brez zaposlitve, tožena stranka dokazov ni predložila. Ni se mogoce strinjati s stališcem pritožbe, da je preživljanje zakonite žene in v zakonu rojenih otrok splošno znano dejstvo, ki ga ni potrebno dokazovati. Za otroke res obstaja v zakonu predpisana preživninska obveznost staršev, vendar pa se izvrševanje ne domneva niti ni splošno znano, da se ta izpolnjuje.

Sklep nº II Cp 1603/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Utemeljen je ugovor tožene stranke, da sodišce prve stopnje ni navedlo materialnopravne podlage za odlocitev, da bi moral toženec pisno ugovarjati racunom tožece stranke. Sodišce prve stopnje je zato brez utemeljene podlage štelo, da ni pomemben ugovor toženca, da je smetnjak oddaljen vec kot 300 m od njegovega doma.

Sodba nº II Cp 1461/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Tožeca stranka je zatrjevala dejstvo, da dolžnik (toženkin mož) nima dovolj sredstev za izpolnitev terjatve tožnice. Tožena stranka je ocitno spregledala, da sodišce tožbenemu zahtevku ni ugodilo v celoti, ampak le v obsegu kolikor je potrebno za izpolnitev terjatve tožnice.

Sklep nº I Cp 1694/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Morebitna denarna sredstva, ki jih je tožnica prispevala za nakup stanovanja, z namenom, da bi kasneje postala njegova lastnica, sama po sebi še ne pomenijo izpolnitve pogojev za nastanek lastninske pravice, prav tako za nastanek lastninske pravice ne more biti odlocilno dejstvo, da je tožnica sicer izpolnjevala pogoje iz 1. odst. 117. cl. SZ za nakup predmetnega stanovanja. Glede posledic za stranko je treba razlikovati med nepravocasno predložitvijo potrdila o placilu sodne takse in nepravo...

Sklep nº I Cp 1006/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Sodišce prve stopnje je zakonsko domnevo o enakosti deležev zakoncev le povzelo, kljub temu, da je tožnik že med postopkom zatrjeval, da je imel pokojni oce vsaj dve tretjini višjo pokojnino kot toženka in bi bil zato lahko njegov prispevek bistveno višji.

Sklep nº I Cp 238/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Pri dolocitvi odškodnine za razlašcena zemljišca je potrebno upoštevati namen, za katerega se je parcela uporabljala dotlej, ko je bilo zemljišce s planskim aktom spremenjeno v nezazidano stavbno zemljišce. Tudi ce so parcele, ki so predmet razlastitve, v trenutku izdaje sklepa o zacetku razlastitvenega postopka že bile nezazidana stavbna zemljišca, to še ne pomeni, da je potrebno tudi odškodnino zanje dolociti kot za stavbna zemljišca. Zemljišce se namrec v stavbno spremeni le zato, ker je l...

Sklep nº I Cp 1788/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Pritožnica izpodbija sklenjeni dedni dogovor o delitvi dedišcine iz razloga prevare, povzrocene s strani dedica Matevža M.. Za odgovor na vprašanje, ki ga smiselno zastavlja pritožba, torej ali je dopustno v zapušcinskem postopku dedni dogovor izpodbijati zaradi napake volje pri njegovi sklenitvi, je potrebno opredeliti pravno naravo dednega dogovora. Le ta je zaradi aktivne vloge sodišca pri njegovem sklepanju in njegovih dejanskih ucinkov, tako po prepricanju dela teoretikov kot sodne praks...

Sklep nº II Cp 421/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Sodišce druge stopnje zavrže pritožbo, ki je vložena po izteku z zakonom dolocenega roka.

Sklep nº II Cp 1682/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Sodišce je v zapušcinskem postopku, opravljenem na podlagi 74. clena ZDen, glede obsega premoženja, ki je bilo vrnjeno upravicencu in ki je s tem predmet dedovanja po njem, vezano na pravnomocno odlocbo o denacionalizaciji.

Sklep nº II Cp 1706/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Kadar tožeca stranka oceni vrednost spornega predmeta v tožbi in gre za tožbeni zahtevek, ki se ne nanaša na denarni znesek, je odlocilna vrednost spornega predmeta, ki jo tožeca stranka navede v tožbi. Ker se pri ugotovitvenih tožbah oznacuje kot vrednost spornega predmeta vrednost interesa tožece stranke, sodišce ni dolžno postopati po tretjem odstavku 44. clena ZPP po uradni dolžnosti.

Sodba nº in sklep II Cp 1687/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Ne gre za pripoznavo dolga, ki pretrga zastaranje, kadar tožena stranka kot zavarovalnica ponudi tožniku v poravnavo celotne škode znesek 126.000,00 SIT, ki ga tožeci stranki tudi nakaže, pri tem ko istocasno izrecno izjavi, da vztraja pri ponudbi odškodnine v znesku 126.000,00 SIT. To namrec pomeni, da pripoznava dolg le do te višine, ne pa tudi v višjem znesku, kot jo zahteva tožnik.

Sodba nº II Cp 2054/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Zvišanje odškodnine za duševne bolecine zaradi skaženosti in za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti.

Sklep nº I Cp 1529/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Zacasni skrbnik mora skrbeti za zapušcino, da se ohrani za dedice, z njo upravljati v enakem obsegu kot dedic in razpolagati z zapušcinskimi pravicami in stvarmi v obsegu redne uprave in ohranitve zapušcine.

Sklep nº I Cp 1729/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Ker je bil sklep o zavrnitvi zahteve za izlocitev sodnice izdan že po pravnomocnosti sklepa o predhodni odredbi, bi bilo treba nezadovoljni stranki priznati pravico do pritožbe tudi v kasnejšem stadiju postopka. Ker pa je sodišce prve stopnje predlogu za predhodno odredbo v celoti ugodilo, upnika nimata pravnega interesa za pritožbo.

Sodba nº I Cp 1619/99 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Glede na to, da dolocba 1. odst. 81. cl. ZZZDR omogoca prisojo preživnine le s sodbo, s katero se zakonska zveza razveže, je s simbolicno preživnino razvezanemu zakoncu zagotovljena bodoca socialna varnost.

Sklep nº I Cp 1627/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Sodišce sme stranki prisoditi le to, kar je zahtevala, ne pa vec ali kaj drugega. Sodišce je to nacelo prekoracilo, ko je po razdružitvi zadev namesto samo o locenem odlocalo o vseh prej združenih zahtevkih tožnice. Po razdružitvi zadev je locena zadeva tega pravdnega postopka lahko postala spor majhne vrednosti, saj se vrednost spornega predmeta posamezne zadeve po razdružitvi nujno zmanjša.

Sklep nº I Cp 450/2000 of Civilni oddelek, October 25, 2000

Ce se kateri izmed dedicev ne strinja z odmerjeno takso ali s podatkom o vrednosti (ciste) zapušcine, lahko sodišce odsedi, da ocenijo vrednost zapušcine izvedenci, vendar v takem primeru bremenijo stroški opravljene cenitve dedice.

October 24, 2000

Sodba nº Kp 308/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, October 24, 2000

Obtožencevo ravnanje, ko je s tem da je udarjal s kijem po vozilu oškodovanca in ga s svojim vozilom zaparkiral tako, da ta ni mogel nikamor, z namenom da s tem omogoci soobtoženemu, da ga ta s streli s pištolo umori, je šteti za pomoc pri storitvi kaznivega dejanja umora, ceprav ta prav za takrat ni bila vnaprej dogovorjena, je pa med obtožencema obstajalo soglasje, da bo do takšnega obracuna s sedaj pokojnim nekoc, ko bodo za to izpolnjeni pogoji, prišlo.

Sodba nº I Cp 371/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 24, 2000

Ceprav je bila toženceva izjava, da je tožnik nameraval posel opraviti s podkupovanjem, podana pri zaslišanju na sodišcu, to je v manjšem krogu oseb, je tožnik upravicen do odškodnine za duševne bolecine zaradi razžalitve. Ta okolišcina, "teža" izrecenih besed, ugotovljeno trajanje in intenzivnost tožnikovih duševnih bolecin ter sodna praksa v drugih podobnih primerih opravicujejo odškodnino v višini 400.000,00 SIT.

October 20, 2000

Sklep nº Cp 814/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 20, 2000

Da bi lahko sodišce obravnavalo zahtevek tožnikov in ugotovilo, da so toženci res preprecevali in motili tožnika pri izvrševanju stvarne služnosti vožnje, bi moralo najprej ugotoviti, v kakšnem obsegu je bila ta služnost ustanovljena in se izvrševala. Ce se je sodišce odlocilo za izvedbo dokaza z ogledom, potem bi moralo ugotoviti tista dejstva, ki so pomembna za to odlocitev. Ta dejstva pa morajo biti razvidna tudi iz zapisnika, ki mora biti sestavljen tako, da bodo iz njega razvidne ugotovi...

Sodba nº I Kp 313/2000 of Kazenski oddelek, October 20, 2000

Sodba je obrazložena tako, da ni nasprotij med obrazložitvijo in izvedenimi dokazi. Dejansko stanje je pravilno in popolno ugotovljeno.

Sodba nº in sklep I Cp 1029/2000 of Civilni oddelek, October 20, 2000

Mladoletnemu tožniku je bila že delno prisojena preživnina 8.000,00 SIT mesecno in drugi tožnici verzijski zahtevek v višini 70.000,00 SIT. V navedeni višini namrec toženec s svojo pritožbo prve sodbe sodišca prve stopnje sploh ni izpodbijal. S sodbo je sodišce prve stopnje (ocitno sledec spremenjenemu tožbenemu zahtevku) ponovno odlocilo tudi o tistem delu zahtevka, o katerem je bilo že pravnomocno razsojeno (2. odst. 319. cl. ZPP). Toženec torej utemeljeno uveljavlja pritožbeni razlog bistv...

October 19, 2000

Sodba nº Cp 535/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, October 19, 2000

Toženec, ki je sodeloval v postopku je z ostalimi udeleženci solidarno odgovoren za škodo, ki je nastala tožniku in odgovarja za celo obveznost, dokler ni ta izpolnjena, vendar pridobi regresno pravico zahtevati od drugih, kar je zanjo placal. Za nastalo škodo, ki jo je povzrocil mladoleten toženec, odgovarjata ob pogojih iz cl. 165. odst. 14 njegova starša solidarno z mladoletnim tožencem.

Sklep nº I Cpg 167/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Ce dolžnik v postopku do izdaje sklepa o predlogu za zacetek stecajnega postopka ni izkazal, da ima vec kot enega upnika, ne more tega uveljavljati šele v pritožbi proti temu sklepu, ce ni hkrati izkazal, da tega podatka brez svoje krivde ni mogel navesti že v postopku do izdaje izpodbijanega sklepa.

Sklep nº I Cpg 191/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Ker tožena stranka ob vložitvi pripravljalne vloge še ni bila seznanjena z umikom tožbe, so stroški za sestavo pripravljalne bili potrebni.

Sklep nº I Cpg 301/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Ker je tožeca stranka tožbo umaknila zato, ker je tožena stranka zahtevek med pravdo izpolnila, tožena stranka ni upravicena do povrnitve pravdnih stroškov.

Sodba nº I Cpg 1036/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Prejemnik blaga je s prevzemom blaga prevzel obveznost placati prevoznino, saj ni niti zatrjeval in dokazoval, da bi bilo v prevozni pogodbi oz. voznem listu navedeno, da placa prevoznino pošiljatelj.

Sodba nº I Cpg 202/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Tožena stranka ni dokazala, da bi med pravdnima strankama šlo za dogovor, po katerem bi tožeca stranka ne imela pravice do placila za dobavljeno blago, pac pa le pravico na izrocitev drugega blaga.

Sodba nº in sklep I Cpg 1009/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Izpisek iz kontnih kartic DURS v povezavi z odlocbami o odmeri prispevka za uporabo stavbnega zemljišca je javna listina, zato mora tista pravdna stranka, ki trdi, da so podatki v taki kartici napacni, to dokazati.

Sklep nº I Cpg 624/99 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Sodišce prve stopnje je napacno presodilo listine, ki jih je predložila tožeca stranka, zato o odlocilnih dejstvih v sodbi ni navedlo nobenih razlogov.

Sodba nº I Cpg 407/2000 of Civilni oddelek, October 19, 2000

Zgolj zaradi tega, ker je sodišce opravilo popis premicnih stvari na podlagi po obeh strankah predloženega spiska stvari, nastanka zastavne pravice na podlagi sporazuma strank ni mogoce zanikati.

Sklep nº I Cpg 1207/99 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Izraza "takoj" iz prvega odstavka 158. clena ni mogoce interpretirati v casovnem pomenu besede, pac pa v vsebinskem, saj casovno takojšen ali kasnejši umik tožbe po izpolnitvi obveznosti nima nobenega vpliva na vecje ali manjše stroške pravdnih strank, ce po izpolnitvi obveznosti ne pride do kakšnih pravdnih dejanj. Tožnik ima v primeru umika tožbe pravico do povrnitve pravdnih stroškov vedno takrat, kadar je tožbo umaknil neposredno (brez nadaljnjih pravdnih dejanj) po tistem, ko je tožena s...

Sodba nº I Cpg 155/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Narocnik ni dokazal, da je prevzemniku dela pravocasno in pravilno notificiral napake.

Sklep nº II Cpg 707/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Dolžnik sploh ne pove, kolikšen del dolgovanega zneska naj bi placal in tudi ne predloži nobenih dokazil o placilu; ugovorna navedba, da so za razliko pogovori v teku, je povsem nekonkretizirana in neizkazana, zato kot taka ne more predstavljati ugovornega razloga v smislu 55. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 724/2000 of Gospodarski oddelek, October 19, 2000

Dolžnik ne predloži nobenih dokazil o zatrjevanem placilu, zato je njegov ugovor neutemeljen.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners