Višja Sodišča: Opinions issued on November 2000

November 30, 2000

Sklep nº I Cpg 175/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Prepoved vpisa v sodni register dejavnosti d.o.o.: K/74.110 Pravno svetovanje (razen storitev, ki jih po zakonu lahko opravljajo le odvetniki) ne izhaja iz Zakona o gospodarskih družbah, iz Zakona o odvetništvu in niti iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti.

Sklep nº I Cpg 186/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Registrsko sodišce je dolžno presojati skladnost sklepa skupšcine d.o.o., na katerem temelji predlagani vpis, z veljavno družbeno pogodbo; ce pri tem ugotovi, da temelji sklep na dolocilih družbene pogodbe, ki so bila v pravdnem postopku pravnomocno ugotovljena za nicna, zavrne predlagani vpis.

Sodba nº I Cpg 1253/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Z izpolnitvijo pogodbe o prevzemu izpolnitve je bil upnik stecajnega dolžnika v celoti poplacan, stecajna masa je bila zmanjšana, upnik stecajnega dolžnika pa je bil privilegiran.

Sklep nº I Cpg 1160/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Tako ZUKZ kot ZPP/77 sta bila zvezna predpisa. Zato sporazuma o pristojnosti Gospodarskega sodišca v Splitu, ki sta ga dogovorili pravdni stranki v 8. clenu omenjene kupoprodajne pogodbe, ni mogoce obravnavati kot dogovora o pristojnosti tujega sodišca, kot je to storilo prvostopno sodišce, pac pa kot dogovor o krajevni pristojnosti sodišca po sedežu tožece stranke.

Sklep nº I Cpg 1234/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Prezaposlenost delavcev stranke ni opravicljiv razlog za zamudo roka pri vložitvi pritožbe.

Sodba nº I Cpg 1153/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Nadzorni organ ne odgovarja za jamcevalni zahtevek investitorja iz gradbene pogodbe, ampak je lahko samo odškodninsko odgovoren za škodo, ki je nastala zaradi slabega nadzora. Jamcevalni zahtevek je lahko utemeljen samo proti izvajalcu in projektantu.

Sklep nº I Cpg 671/1999 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Ceprv iz obrazložitve sodbe sledi, da je sodišce prve stopnje odlocilo tudi o delu tožbenega zahtevka, ki ga v izreku sodbe ni, tega ni moc popraviti s popranvim sklepom, ampak je treba izdati dopolnilno sodbo.

Sodba nº I Cpg 1034/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Casopis, v katerem so povzete obicajne in bralcem znane (aktualne in regionalno naravnane) vrste clankov in oglasov, ne predstavlja avtorskega dela. Zato pri povzemanju takšnih clankov in oglasov ne gre za predelavo (oz. "skazitev") avtorskega dela.

Sklep nº II Cpg 1001/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Dolžnik v ugovoru ni navedel nobenih dejstev oziroma razlogov, ki bi preprecevali izvršbo.

Sodba nº I Cpg 1294/2000 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

S poizvedbami pri Pošti Slovenije so bile ovržene pritožbene trditve, da je vabilo za glavno obravnavo prejel nekdo drug in ne pooblašcenec tožene stranke.

Sodba nº I Cpg 548/99 of Gospodarski oddelek, November 30, 2000

Subjekt, ki je pravdo pravnomocno izgubil in je bila sodba izvršena, ne more zahtevati odtujenih sredstev nazaj z argumentacijo, da jih je tožnik iz prvotne pravde "neupraviceno pridobil".

November 29, 2000

Sodba nº Cp 677/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 29, 2000

Dokler ni kazenska sodba razveljavljena, ne tece zastaralni rok za nobeno škodo, ki temelji na nezakoniti sodbi.

Sodba nº I Cp 698/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 29, 2000

Ce tožeca stranka po nastopu litispendence cedira terjatev tretji osebi, ima po dolocbi 1. odst. 190. clena ZPP pravico dokoncati pravdo, tožbeni zahtevek pa lahko prilagodi novi situaciji tako, da predlaga, da sodišce obveže toženo stranko na placilo tretji osebi, singularnemu nasledniku v materialnem razmerju, s tem pa ni pravni položaj tožene stranke ne v procesnem in ne v materialnopravnem pogledu v nicemer poslabšan.

Sklep nº I Cp 963/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 29, 2000

Nepravdno sodišce mora upoštevati pri odmeri odškodnine zaradi razlastitve, predvsem tržno vrednost nepremicnine po kriterijih v casu zacetka razlastitvenega postopka.

Sklep nº III Cpg 103/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Nad borzno posredniško družbo ni mogoce zaceti postopka prisilne poravnave

Sklep nº I Cpg 1283/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Vsebina pooblastila je pomembna v dveh pogledih. Prvic, v menicnopravnem: brez pooblastila za izpolnitev manjkajocih bistevnih sestavin sporne menice (1. cl. Zakona o menici in nasl.) bi bilo namrec treba šteti, da je bila toženi stranki izrocena nepopolna menica, ki bi jo ta lahko izpolnila le po poprejšnjem dovoljenju (pooblastilu) tožece stranke. In drugic, ker gre za razmerje med izdajateljem menice in remitentom, je pomembno tudi, za zavarovanje placila katere obveznosti je bilo pooblast...

Sodba nº in sklep I Cpg 1049/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

O terjatvi iz sporne posojilne pogodbe je bil sklenjen sporazum na podlagi 251. a cl. in nasl. prej veljavnega Zakona o izvršilnem postopku (v nadaljevanju ZIP). Zapisnik o takem sporazumu je po izrecni dolocbi 2. odst. 251. c ZIP izenacen s sodno poravnavo. Cim pa je tako, takšen sporazum, enako kot sodna poravnava, preprecuje ponovno meritorno odlocanje o predmetu, o katerem je bil sklenjen (308. cl. ZPP).

Sklep nº I Cpg 1548/99 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Po prejemu sklepa o umiku tožbe na podlagi 2. odst. 492. clena ZPP lahko toženec zahteva povrnitev svojih pravdnih stroškov v roku petnajstih dni.

Sodba nº I Cpg 1574/99 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Na vracunavanje na podlagi dolocbe 313. clena ZOR ne vpliva izjava dolžnika, s katero pove, kaj placuje, še zlasti, ce ne gre za izjavo ob samem placilu, pac pa, kakor v tej zadevi, za izjavo v pravdnem postopku.

Sklep nº II Cpg 1023/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Presoja o (ne)obrazloženosti ugovora, ce dolžnik ne predloži listin, na katere se sklicuje.

Sklep nº II Cpg 945/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Dolžnik v ugovoru sicer navaja nekatera dejstva, ki bi utegnila pomeniti ugovorni razlog v smislu 55. cl. ZIZ, vendar za svoje trditve ne predlaga nobenih dokazov.

Sklep nº II Cpg 875/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Ker upnik v pritožbi sam priznava, da predujma ni založil, je odlocitev sodišca prve stopnje povsem pravilna, saj je sankcija za neplacilo predujma izrecno dolocena v 3. odst. 38. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 839/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Ker je upnik v roku založil predujem za stroške izvršitelja, ni bilo podlage za ustavitev izvršbe.

Sklep nº R 48/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2000

Po uvedbi pravdnega postopka v gospodarskih sporih je za celoten postopek v zvezi z zacasno odredbo pristojno okrožno sodišce, torej tudi za odlocanje o ugovoru zoper zacasno odredbo. Namen tega je, da se prepreci locevanje postopka zavarovanja od postopka, v katerem se odloca o glavni stvari (v konkretnem primeru pravdnega). Tudi iz tega razloga uporaba 54. cl. ZIZ ne bi bila smiselna.

Sklep nº R 141/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Krajevno pristojno za odlocanje po prvo navedenem sredstvu izvršbe je tudi v primeru, da je upnik med postopkom predlagal drugo sredstvo izvršbe, tisto sodišce, ki je krajevno pristojno za odlocanje po prvo predlaganem sredstvu.

Sklep nº III Cp 2079/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Zatrjevanje vložitve tožbe na nedopustnost izvršbe, ne da bi izvršilno sodišce dolžnika napotilo na takšno pravdo, ne more predstavljati razloga za odlog izvršbe.

Sklep nº III Cp 1396/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Osnovna predpostavka vsake pritožbe je pravovarstvena potreba. Ta je podana le tedaj, ce gre za odlocitev, ki je pritožniku v škodo ali povedano drugace, ce je s pritožbo mogoce doseci za pritožnika ugodnejšo odlocitev.

Sklep nº III Cp 1935/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

O upnikovem predlogu za podaljšanje roka za placilo predujma sodišce prve stopnje ni odlocilo, saj dopis ni odlocba s katero sodšce odloci o takšnem predlogu. Zato pogoji za ustavitev izvršbe niso bili podani.

Sodba nº I Cp 421/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Placila toženca po vroceni tožbi ni mogoce šteti za odgovor na tožbo. Odgovor na tožbo je namrec sodišcu izrocena vloga tožene stranke, v kateri se ta izjavi o navedbah tožbe (276. - 279. cl. ZPP).

Sodba nº II Cp 1449/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Pravno gledano pa po mnenju pritožbenega sodišca tožnika zatrjujeta ne le, da je njun izraženi motiv postal element podlage (cause) pravnega posla, kar se pri darilni pogodbi zaradi njene neodplacne narave itak dogodi že po samem zakonu, pac pa tožnika zatrjujeta daritev z obveznim narocilom obdarjencu (donatio sub modo), ki se po pravnem pravilu paragrafa 709 ODZ v primeru neizpolnitve narocila obravnava kot neizpolnitev razveznega pogoja. Tožnika namrec zatrjujeta, da je bilo tožencu receno...

Sklep nº II Cp 2166/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Telesne bolecine in strah niso bili dovolj intenzivni in obsežni, da bi opravicevali denarno odškodnino.

Sklep nº II Cp 1227/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Bivalne razmere so le ena od okolišcin, ki vplivajo na odlocitev o tem, kateremu od staršev naj se otroka zaupata v varstvo in vzgojo, ne pa odlocilna okolišcina.

Sodba nº II Cp 1341/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Glede na to, da se je toženec "ukvarjal" z varjenjem proti placilu, kot je to ugotovilo sodišce prve stopnje, je utemeljen nadaljnji zakljucek sodišca prve stopnje, da je bil toženec dolžan ravnati z vecjo skrbnostjo, po pravilih stroke (2. odstavek 18. clena ZOR).

Sodba nº II Cp 2020/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Dejstvo, da je oškodovanka stopila na železniški tir 3 do 4 metre pred na postajo prihajajocim vlakom, predstavlja tako ravnanje, ki izkljucuje odgovornost železnice.

Sklep nº II Cp 1169/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Pred odlocitvijo o tem, ali je utemeljen ugovor zastaranja terjatve, je treba ugotoviti, kdaj je imel upnik pravico terjati izpolnitev obveznosti.

Sklep nº I Cp 93/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Ker ni bilo storjeno tako motilno dejanje, kot je opisano v tožbenem zahtevku (gradbeni poseg na zemljišcu tožece stranke), ampak drugacno dejanje drugje (na zemljišcu tožene stranke), je že zaradi tega tožbeni zahtevek utemeljeno zavrnjen.

Sklep nº I Cp 1393/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Za škodo, ki jo povzroci pes z ugrizom, je odgovoren tisti, ki žival redi, ce ne dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo ali nadzorstvo. Torej ni pomembno, kdo je lastnik živali, ampak kdo je njen rejec.

Sodba nº I Cp 293/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno uporabilo dolocbo 215. clena ZPP, ko je tožbeni zahtevek tožece stranke v celoti zavrnilo, saj se na podlagi izvedenih dokazov ni dalo zanesljivo ugotoviti, ali je tele, ki je povzrocilo nezgodo, tožencevo, dokazno breme glede lastništva teleta pa je v tem primeru na tožeci stranki.

Sklep nº I Cp 1799/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Potem, ko je Vrhovno sodišce RS odlocilo v sporu o pristojnosti med Upravnim sodišcem Republike Slovenije in Okrajnem sodišcu v Kocevju, da je slednje stvarno pristojno za odlocanje v zadevi, tožeca stranka brez spremembe tožbe ne more vec oceniti vrednosti spornega predmeta, ko se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, ceprav tega doslej še ni storila.

Sodba nº in sklep II Cp 1788/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Odmera odškodnine za telesne bolecine in duševne bolecine zaradi zmanjšnja življenjske aktivnosti 34-letnemu moškemu (po poklicu žerjavist) z naslednjimi poškodbami: izpah desnega kolka, udarninska raztrganinska rana na desnem kolenu, udarnina desne rame, udarnina desnega stegna, udarnina levega kolena, udarnina prsnega koša.

Sodba nº II Cp 1768/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Dejanske trditve tožece stranke kažejo na posodbeno pogodbo, saj naj bi tožnik tožencu izrocil nepotrošno stvar v neodplacno uporabo (pravilo 971. paragrafa ODZ), tožene stranke pa na darilno pogodbo, s katero naj bi tožnik tožencu stvar neodplacno prepustil (pravilo 938. paragrafa ODZ). Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je sodišce utemeljeno zakljucilo, da je med njima obstajal nesporazum o naravi pogodbe, kar ima po 63. cl. ZOR za posledico, da pogodba ne nastane. Ce pogodbe ni, pa j...

Sklep nº II Cp 2078/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Nastop pravnih posledic dedovanja je vezan na trenutek uvedbe dedovanja. Oseba, ki na ta dan ni vec živa, zato ne more biti dedic (1. odst. 125. clena ZD). To velja tako za dedovanje na podlagi ZD, ki trenutek delacije veže na razpustnikovo smrt, kot za dedovanje v skladu s posebnimi dolocbami ZDen, ki ta tretnutek veže na nastop pravnomocnosti denacionalizacijske odlocbe.

Sklep nº II Cp 1441/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Zamudne obresti od nepremoženjske škode tecejo od izdaje sodbe sodišca prve stopnje. Od izvedenine tecejo zamudne obresti enako kot od pravdnih stroškov, to je od izdaje sodbe.

Sklep nº II Cp 1435/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Dolocilo 223. clena ZPP/77 doloca, da sodišce odloci po prostem preudarku, kadar ima stranka pravico do odškodnine, denarnega zneska ali nadomestnih stvari. Ce se tožbeni zahtevek glasi na ugotovitev lastninske pravice, sklicevanje na prosti preudarek pri ugotavljanju odlocilnih dejstev ni utemeljeno.

Sklep nº II Cp 1811/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

ZPP sankcionira le neplacilo sodne takse za tožbo s fikcijo umika tožbe, ne pa tudi nepredložitev dokaza o placilu sodne takse. Zato ni mogoce šteti tožbe za umaknjeno in postopka ustaviti, ce tožeca stranka sodišcu ne predloži potrdila o placilu sodne takse, za katero se izkaže, da jo je tožeca stranka v dolocenem roku placala.

Sklep nº II Cp 1386/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Pravilno opravljena fiktivna vrocitev tožbe s pozivom na odgovor ne izkljucuje možnosti dokazovanja, da toženec zaradi daljše odsotnosti pošiljke dejansko ni prejel.

Sodba nº II Cp 260/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

V sporu majhne vrednosti ni mogoce uspešno uveljavljati pritožbenega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº II Cp 225/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Prodajalec za skrite napake, ki se pokažejo potem ko mine šest mesecev, odkar je bila stvar izrocena, ne odgovarja, tako da kupceva obveznost placila kupnine, ki je še ni izpolnil, še vedno obstaja.

Sodba nº II Cp 1958/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Dolocbe ZZZDR imajo glede režima skupnega premoženja prisilno naravo. Za nastanek skupnega premoženja ni potrebna volja zakoncev, da bi pridobivala skupno premoženje, ampak je za nastanek odlocilen le obstoj zakonske zveze in dejstvo, da je bilo premoženje pridobljeno z delom v casu njenega trajanja. Zato okolišcina, da je bilo premoženje pridobljeno na ime pok. moža tožnice in kakšni so razlogi, da je tožnica to dopustila, ni odlocilnega pomena. Pravno nepomembni so tudi razlogi, zaradi kate...

Sklep nº II Cp 1931/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Dejstvo, da sklep o dedovanju ne vsebuje potrebnih elementov, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za vpis služnostne pravice hoje in vožnje po doloceni parceli in zato vpis služnosti v zemljiško knjigo ni dovoljen, na sam obstoj služnostne pravice ne vpliva.

Sklep nº II Cp 1107/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Ce vložnik vloge ne popravi ali dopolni tako, da je primerna za obravnavo, jo sodišce zavrže.

Sklep nº II Cp 50/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Zakon o nepravdnem postopku ureja samo postopek za ureditev meje, ce je le ta sporna, ne pa postopka za obnovo meje, ko le ta ni sporna ali pa je že bila pred tem urejena v mejnem ugotovitvenem postopku.

Sodba nº II Cp 1839/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

V primeru dvoma, ali ima toženka cekovne blankete v posesti, je treba tožbeni zahtevek za njihovo izrocitev zavrniti. Pri tem ni relevantno stanje v casu vložitve tožbe, temvec v casu odlocitve - sodišce prve stopnje namrec odloca na podlagi dejanskega stanja, ki ga ugotovi ob zakljucku glavne obravnave. Dvom pa obstaja tudi o tem, ali so cekovni blanketi izpolnjeni in sploh so cek oziroma vrednostni papir. Ce cek nima bistvenih sestavin, med katerimi je tudi podpis trasanta, ne velja za cek ...

Sodba nº II Cp 1825/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Pritožnik sicer pravilno opozarja, da je za nastanek posojilne pogodbe potrebno soglasje volj strank (26. in naslednji cleni ZOR), soglasje pa je doseženo in pogodba sklenjena, ko ponudnik prejme od druge stranke izjavo, da ponudbo sprejema (1. odst. 31. cl. ZOR). Ugotovljeno dejansko stanje kaže, da je ponudbo dal prvi toženec, tožnik pa je ponudbo sprejel. Kakšni interesi so pri tem vodili tožnika, ni relevantno, saj nagibi, iz katerih je bila pogodba sklenjena, ne vplivajo na njeno veljavn...

Sklep nº I Cp 1009/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Obcina, ki je uveljavljala prednostno pravico do nakupa kmetijskega zemljišca, ima pravico sklenitev takšne pogodbe zahtevati pred sodišcem.

Sodba nº I Cp 1878/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Natancnejša opredelitev tožbenega predloga in dopolnitev navedb ne pomenita spremembe tožbenega zahtevka.

Sodba nº I Cp 1355/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Ne more se sklicevati na dobrovernost, kdor ravna malomarno.

Sklep nº I Cp 1502/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Ce dolocena terjatev v zapušcinskem postopku ni priznana, to ni razlog za prekinitev zapušcinskega postopka.

Sodba nº I Cp 1732/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Toženka se je kot narocnica zavezala tožeci stranki kot posredniku placati v primeru uspešnega posredovanja pri prodaji nepremicnine 2% od dogovorjene kupnine pri prodaji nepremicnine kot posredniško placilo, drugacnega ustnega dogovora o dolžnosti placila provizije od dogovorjene kupnine samo za polovico vrednosti nepremicnine, pa v postopku ni dokazala.

Sklep nº I Cp 275/99 of Civilni oddelek, November 29, 2000

Okolišcin iz 5. clena ZDen ni mogoce presojati le po splošnih pravilih civilnega prava oz. v kriticnem casu upoštevnega pravnega pravila paragrafa 870 ODZ, vsebinsko povzetega v odlocbi sedaj veljavnega 60. clena zakona o obligacijskih razmerjih. Tudi glede na namen ZDen, ki je v odpravi krivic, je treba v vsakem primeru presoditi vse okolišcine, ki so posameznika pripeljale do odlocitve za sklenitev pravnega posla in ugotoviti ali v primeru, ce bi lahko izrazil pravo voljo, takšne odlocitve ...

Sklep nº I Cp 1394/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2000

V pritožbi zoper sklep sodišca prve stopnje v zemljiškoknjižni zadevi ni dovoljeno izpodbijati podatkov o nepremicninah, ki jih je pravnomocno ugotovilo ali doloci organ, pristojen za vodenje katastra.

November 28, 2000

Sodba nº Kp 337/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, November 28, 2000

Ce se dobavitelj mamil in orožja ter koncni navidezni kupec nista poznala, je storilec, ki je kupil mamilo in orožje z denarjem navideznega kupca, preprodajalec in ne posrednik. Zato je samostojen storilec kaznivega dejanja. Ce je navidezni kupec zgolj narocil mamilo in orožje ter placal dogovorjeno akontacijo, za vse ostalo pa je poskrbel storilec kaznivih dejanj, ne gre za izzvano kriminalno dejavnost, saj je bila dobava mamila, orožja odvisna samo od storilca.

Sklep nº I Cpg 1260/2000 of Gospodarski oddelek, November 28, 2000

Ce stranka ne napove pritožbe oz. ce se (zaradi neplacila predpisane takse) šteje, da jo je umaknila, sodišcu prve stopnje ni treba izdelati obrazložene sodbe, pritožnica pa izgubi pravico vložiti pritožbo. Le, ce stranka pravilno napove pritožbo, lahko vloži pritožbo (zoper obrazloženo sodbo). Nikakor pa ne more neposredno (brez napovedi pritožbe) vložiti pritožbe (zoper "neobrazloženo" sodbo).

Sodba nº in sklep I Cpg 1270/2000 of Gospodarski oddelek, November 28, 2000

Ce je sodišce prve stopnje v sporu majhne vrednosti izdelalo obrazloženo sodbo, potem vloge pritožnice ni mogoce obravnavati kot napoved pritožbe proti neobrazloženi sodbi, ampak kot (neposredno) pritožbo proti obrazloženi sodbi.

Sklep nº II Cpg 930/2000 of Gospodarski oddelek, November 28, 2000

Sodišce prve stopnje je izvršbo na dolžnikovem racunu pri organizaciji za placilni promet ustavilo na podlagi dolocbe 2. odstavka 147. clena ZIZ. Zgolj z izdajo tega sklepa litispendenca in procesno pravno razmerje v predmetni izvršilni zadevi v postopku pred sodišcem prve stopnje še ni prenehala, kajti zoper sklep o ustavitvi izvršbe je po 1. odstavku 9. clena ZIZ dovoljena pritožba. Upnik je podal predlog za spremembo izvršilnega sredstva podal v odprtem pritožbenem roku, torej pred pravnom...

Sklep nº I Cpg 1236/2000 of Gospodarski oddelek, November 28, 2000

Glede na dikcijo zakona (3. odstavka 497. clena ZPP/99) pritožnice, ki je placala takse za pritožbo, pa sodišcu ni predložila potrdila o placilu, ne morejo zadeti posledice iz 3. odstavka 497. clena ZPP/99, ampak kvecjemu iz 1. odstavka 30. clena v zvezi s 3. odstavkom 29. clena ZST.

November 23, 2000

Sodba nº Cp 719/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 23, 2000

Dejstvo, da tožnika nista podedovala premoženja, v katerega sta prej neodplacno vlagala, ni podlaga za kondikcijo.

Sodba nº Cp 702/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 23, 2000

Do poškodbe tožnice je prišlo potem, ko se je sama po lestvi z izvijacem v roki povzela k karnisi, da bi odkrila kaj je narobe in napako odpravila, a je izgubila ravnotežje in padla. Glede na tako ravnanje tožnice je sodišce prve stopnje napacno presodilo, da še obstoji pravno vzdrževana vzrocna vez med nepravilno montirano karniso in tožnicino poškodbo.

Sodba nº Cp 655/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, November 23, 2000

Dolocbe ZOR o nicnosti pogodbe veljajo na podlagi dolocbe 3. odstavka 25. clena ZOR tudi za oporoko kot enostranski pravni posel. Izjava o odstopu dednega deleža predhodno vsebuje predhodno izjavo o sprejemu dedišcine, taka izjava pa se po dolocbi 1. odstavka 138. clena ZD ne more preklicati. Stavbe spadajo k nepremicnini - zemljišcu (par. 297 ODZ), ne morejo pa biti pritiklina druge stavbe. Tožnikov zahtevek za placilo terjatve ni verzijski zahtevek, ker so njegova sredstva prešla v tuje pre...

Sodba nº in sklep I Cpg 360/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Sodišce prve stopnje je nepopolno ugotovilo dejansko stanje, ko je zakljucilo, da tožeca stranka ni dokazala, da je poslovno razmerje med pravdnima strankama trajalo tudi v spornem obdobju.

Sklep nº I Cpg 507/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

V ZPP ni podlage, po kateri naj bi v vmesnih prostih dnevih ne tekel pritožbeni rok.

Sklep nº I Cpg 644/99 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Dejanja, ki jih v postopku opravi stranka, ki ne more biti pravdna stranka ne zavezujejo pravdne stranke, ki vstopi v postopek po popravi tožbe.

Sodba nº I Cpg 50/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Neobstoj aktivne legitimacije je materialnopravni zakljucek, ki ga je sodišce prve stopnje napravilo na podlagi dejanske ugotovitve, da tožeca stranka ni dokazala, da bi vstopila v najemno pogodbo kot najemodajalec namesto družbe D. d.o.o., saj ni mogoce z gotovostjo ugotoviti, da je tožeca kupila tudi tiste poslovne prostore, ki jih je imela v najemu tožena.

Sklep nº I Cpg 948/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Le ce je ugodeno tožbenemu zahtevku, katerega vsebino opredeljuje 1. odst. 100. cl. ZIL, bo sodba "izvršljiva" (101. cl. ZIL). Pravnomocna sodba sodišca, s katero je ugodeno zahtevku iz 1. odst. 100. cl. ZIL, sama zase namrec še nima ucinkov. Potrebno je nadaljevanje postopka, vendar ne izvršilnega, temvec postopka pred Uradom za intelektualno lastnino, ki ga opredeljuje ZIL v 101. clenu. Možnost "porazdelitve" pravice do znamke tako izkljucuje že 2. odst. 100. cl. ZIL. Ce namrec toženec doka...

Sklep nº I Cpg 1243/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Zgolj besedna razlaga pojma "resne in dejanske uporabe blagovne znamke za zaznamovanje blaga" ne more biti izhodišce pravilnemu razumevanju. Pri razlagi je treba izhajati iz osnovne funkcije blagovne znamke, da kot znak razlikovanja služi prepoznavnosti blaga imetnika blagovne znamke na trgu. Tej pa bo zašciteni znak služil, ce se bo na trgu pojavljal tako, da bo prepoznaven kot znak razlikovanja v povezavi z dolocenim blagom, ki je že na trgu, ali pa so priprave za zakljucek proizvodnje in p...

Sklep nº I Cpg 1204/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Po podatkih spisa druga, tretja in cetrta tožena stranka ugovorov proti sklepu o zacasni odredbi z dne 16.6.2000 niso vložile. Druga, tretja in cetrta tožena stranka zato nimajo pravice do pritožbe proti sklepu o ugovoru, saj v tem sklepu ni bilo odloceno o njihovem ugovoru (prim. 4. odst. 9. cl. ZIZ). Drugacno stališce bi dalo možnost preskakovanja pravnih sredstev, cesar pa naše procesno pravo ne dovoljuje. Pritožnik pravilno opozarja, da sklep o zacasni odredbi, zlasti še v povezavi s skle...

Sodba nº I Cpg 1556/99 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

V 48.a cl. ZLPP v desetih tockah opisuje abstraktne dejanske stanove, ki predstavljajo oškodovanje družbene lastnine. Cim je v revizijskem postopku ugotovljeno, da je revidirano podjetje pri svojem poslovanju ravnalo tako, da je s svojim ravnanjem izpolnilo elemente, ki tvorijo kakega od dejanskih stanov iz 1. do 10. tc. 48.a cl. ZLPP, se domneva, da je bila družbena lastnina oškodovana. Ker je, kot povedano, domnevo možno izpodbiti, je brez osnove pritožbeno stališce, da mora v vsakem od teh...

Sodba nº I Cpg 1259/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Ce je asignat kot dožnik asignanta placal njegovo obveznost asignatorju, je s tem prišlo do zmanjšanja stecajne mase stecajnega dolžnika (asignanta). Ceprav je asignacija zakonit pravni posel, predstavlja neobicajen nacin poplacila terjatve, ce s pogodbo, iz katere izvira terjatev, poravnava z asignacijo, tak nacin placilo terjatve ni bil že vnaprej dogovorjen.

Sklep nº I Cpg 653/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Listine v prilogah A1 - A4 pa niti ne morejo biti podlaga za opredelitev tožbenega zahtevka, ker iz njih ni razvidno, katero filmsko in video gradivo tožeca stranka zahteva. Gre namrec za dopis (priloga A1), pooblastilo (priloga A2), seznam placil (priloga A3) in ponudbo z dne 23.02.1990 (priloga A4). Zaradi opisane pomanjkljivosti je izrek sodbe sodišca prve stopnje nerazumljiv. Ker sodbe ni moc preizkusiti, je podana bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº I Cpg 710/99 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Z ustavovitvijo podjetja je ustanovni vložek ustanovitelja sicer prešel na ustanovljeno podjetje, vendar pa se obseg ustanoviteljevega premoženja s tem ni spremenil. Postal je namrec lastnik poslovnega deleža. Zato pravno dejanje ustanovitve podjetja ne predstavlja izpodbojnega dejanje po dolocbah 280 in 281. clena ZOR.

Sklep nº I Cpg 1002/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Široka interpretacija pravnega pojma "dnevne novice in vesti" iz 4.alinee 1.odst. 48.cl. ZASP na nacin, da so vanj vkljuceni tudi TV posnetki športnih dogodkov, je dvomljiva.

Sklep nº II Cpg 869/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Ni nobene zakonske ovire, da upnik ne bi sredstev izvršbe predlagal podredno, torej tako, da sodišce ugodi naslednjemu predlaganemu izvršilnemu sredstvu samo, ce izvršba s prej predlaganim ni uspešna. Takšen upnikov predlog je nenazadnje tudi v korist dolžniku, saj je z zaporedno uporabo sredstev izvršbe preprecena možnost, da bi upnik prišel do veckratnega poplacila svoje terjatve.

Sklep nº II Cpg 973/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Na pravnomocno sodbo je izvršilno sodišce vezano, vse dokler ni izvršilni naslov z izrednimi pravnimi sredstvi spremenjen ali razveljavljen, cesar pa dolžnik niti ne zatrjuje. Zato dolžnik v tem postopku ne more vec uspešno uveljavljati teh ugovornih razlogov, temvec bi jih moral uveljavljati v postopku, ki je pripeljal do izdaje izvršilnega naslova.

Sklep nº II Cpg 826/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Dolžnik je navedel pravno pomembna dejstva, s katerimi bi lahko, ce bi se izkazala za resnicna, dosegel zavrnitev tožbenega zahtevka v pravdi (dogovor o odlogu placila), in tudi predlagal dokaze za tako zatrjevana dejstva (zaslišanje direktorja upnika), s cimer je obrazložil svoj ugovor v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ. Ugovorne trditve je mogoce dokazovati tudi z zaslišanjem pric, saj veljavna zakonodaja ne pozna nobenih dokaznih pravil ali hierarhije posameznih dokaznih sredstev (prim. 7. in 8...

Sklep nº II Cpg 815/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Ker iz izpodbijanega sklepa z dne 5.7.2000 ni razvidno, ali je sodišce prve stopnje navedeno listino sploh ocenjevalo, ceprav bi jo moralo, saj jo je upnik priložil kot temelj popravljenega predloga za izvršbo, je ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, vsled cesar je sodišce prve stopnje sprejelo pravno napacno oz. preuranjeno odlocitev o zavrženju predloga za izvršbo.

Sklep nº II Cpg 892/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Dolžnica smiselno priznava obstoj poslovnega razmerja in upnikove terjatve, katere po višini ali zapadlosti izrecno ne izpodbija. Navedb o vdoru vode v trgovino ter o financni stiski ni mogoce šteti za ugovorni razlog v smislu 55. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 956/2000 of Gospodarski oddelek, November 23, 2000

Dolžnik v ugovoru zatrjuje, da so bile fakture 88/T, 91/T, 123/T in 151/T zavrnjene in upniku vrnjene, ker niso vsebovale z zakonom predpisane sestavine. Te trditve bi v morebitni pravdi bile za odlocitev o terjatvi nepomembne, saj dolžnik navedenim racunom sploh ne nasprotuje niti po temelju niti po višini. Dolžnik ne zatrjuje, da blaga po navedenih racunih ni prejel in ker racuni kot enostranske listine izdajatelja nikoli ne morejo biti podlaga za nastanek obveznosti naslovnika, je dolžnik ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners