Višja Sodišča: Opinions issued on December 2000

December 28, 2000

Sklep nº Kp 421/99 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 28, 2000

Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, ce sodišce prve stopnje ni zanesljivo ugotovilo vzroka za obdolžencevo nenadno skrenitev v levo, zaradi cesar je prišlo do prometne nezgode, zato je potrebno takšno sodbo razveljaviti.

Sklep nº III Cp 2315/2000 of Civilni oddelek, December 28, 2000

Sodišce v izvršilnem postopku ne preizkuša (ne)utemeljenosti terjatve po sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, ce ji dolžnik nasprotuje, temvec le obrazloženost ugovora. Ugovor je obrazložen in s tem utemeljen, ce dolžnika navajata obstoj obveznosti v drugacnem znesku kot upnika in za to tudi predlagata dokaze.

Sklep nº I Cp 798/99 of Civilni oddelek, December 28, 2000

Ker je v spisu ostalo neraziskano, ali je zapustnica že podpisala oporoko, katero je sestavila toženka, oporocni prici pa sta prisopili kasneje, oziroma ali so res izpolnjeni pogoji iz 64. clena ZD, je bilo treba sodbo razveljaviti.

December 27, 2000

Sodba nº I Cp 2125/2000 of Civilni oddelek, December 27, 2000

Volilo je relativna pravica, ki obstoji v razmerju med honoratom in oneratom. Izpolnitev volila lahko zahteva samo volilojemnik in sicer samo od dedica, ki je po oporoki volilo dolžan izpolniti, ne pa od njegovih singularnih pravnih naslednikov.

December 21, 2000

Sodba nº I Cpg 189/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 21, 2000

Ce doseganje tistih skupnih ciljev, zaradi katerih je bila družba z omejeno odgovornostjo ustanovljena, ni vec mogoce, je utemeljen zahtevek družbenika, da sodišce odloci o prenehanju družbe, pri cemer ni pomembno, kateri od družbenikov je za takšno stanje odgovoren.

Sklep nº II Cpg 1020/2000 of Civilni oddelek, December 21, 2000

Iz izpiska prometa na racunu upnika izhaja, da je bila sodna taksa za predlog za izvršbo placana pravocasno, zato ni podlage za odlocitev sodišca, da se predlog za izvršbo šteje za umaknjen.

December 20, 2000

Sklep nº III Cpg 117/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Poslovanje stecajnega upravitelja nadzoruje in mu daje navodila predsednik stecajnega senata (2. in 3. odst. 75. clena ZPPSL). V zvezi s predmetno pogodbo bi zato lahko dal stecajnemu upšravitelju navodilo, kako ravnati, predsednik stecajnega senata. Odlocil bi z odredbo, o morebitnem ugovoru pa bi odlocil stecajni senat. Zoper odlocitev stecajnega senata ni pritožbe.

Sklep nº I Cpg 1426/99 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Vprašanje, h kateremu dolgu je tožena stranka pristopila, nujno potrebno presojati skladno z interpretacijskim pravilom 2. odst. 99. clena ZOR, po katerem se pri razlagi spornih dolocil pogodbe ni treba držati dobesednega pomena uporabljenih izrazov, pac pa je treba iskati skupen namen pogodbenikov in dolocilo razumeti tako, kot to glede na okolišcine sklenjene pogodbe ustreza kavzi pogodbe. Teh okolišcin prvostopno sodišce ni presojalo v smislu ugotavljanja vsebine v dogovoru skupno izražene...

Sklep nº I Cpg 574/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Pritrditi je stališcu prvostopnega sodišca, da bi morala pritožnica v predlogu za obnovo postopka navesti tudi "okolišcine, iz katerih bi izhajalo, zakaj podatkov, ki so navedeni v dopisu družbe Igra d.o.o., od te družbe brez svoje krivde ni mogla pridobiti že med prejšnjim postopkom."

Sklep nº II Cpg 907/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Sodišce doloci višino predujma na podlagi lastne ocene predvidoma nastalih stroškov, kar je sodišce prve stopnje storilo in svojo oceno tudi primerno obrazložilo. Upnik s pritožbo ne izpodbija utemeljenosti ali višine posameznih konkretnih postavk predvidenih stroškov izvršbe, temvec pavšalno oporeka pravilnosti odlocitve sodišca prve stopnje. Upnikova dolžnost, da vnaprej založi predujem za stroške za opravo izvršbe, je jasno dolocena v zakonu (2. odst. 38. cl. ZIZ), zato so vsa pritožbena i...

Sklep nº II Cpg 919/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

V kolikor se bo v nadaljevanju postopka pokazalo, da na navedenem naslovu ni nobenih dolžnikovih rubljivih predmetov, tam rubeža sicer ne bo mogoce opraviti, vendar to ne vpliva na dovolitev izvršbe.

Sklep nº II Cpg 610/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Upnikove vloge z dne 06.03.2000 po vsebini ni moc obravnavati kot nov predlog za izvršbo, zato upniku ni moc naložiti placila sodne takse za predlog za izvršbo.

Sklep nº II Cpg 896/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Upnik v pritožbi ne izpodbija pravilnosti odlocitve sodišca prve stopnje o utemeljenosti ugovora v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ, temvec prereka dolžnikove dejanske navedbe v ugovoru, o cemer pa izvršilno sodišce pri obravnavi ugovora ne odloca.

Sklep nº II Cpg 994/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Dolžnik ima pravni interes za vložitev pritožbe le v primeru, kadar je izdana zanj neugodna odlocba. Z izpodbijanim sklepom pa je sodišce prve stopnje zaradi utesnitve predloga za izvršbo odlocilo, da se izvršba delno ustavi. Ugodnejšega sklepa dolžnik v tej fazi izvršilnega postopka ne more doseci, zato zanj izpodbijani sklep ne pomeni neugodne odlocitve.

Sklep nº II Cpg 884/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Ker upnik v pritožbi sam priznava, da predujma ni založil, je odlocitev sodišca prve stopnje povsem pravilna, saj je sankcija za neplacilo predujma izrecno dolocena v 3. odst. 38. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 1026/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

S splošnimi, nedolocnimi in povsem neizkazanimi trditvami (da ne obstaja temelj za upnikovo terjatev) dolžnik ne bi mogel doseci zavrnitve tožbenega zahtevka v pravdi. Zato je njegov ugovor glede na dolocbe 2. odst. 53. cl. ZIZ neobrazložen in neutemeljen. Ce dolžnik na sodišcu prevzame sklep o izvršbi z vsemi prilogami, je s tem vrocitev pravilno opravljena.

Sodba nº I Cpg 1369/99 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Ker tožena stranka ob vložitvi pobotnega ugovora v znesku 157.346,10 SIT ni navedla, katere uveljavljane terjatve tožece stranke s tem zneskom pobotuje, je bilo potrebno uporabiti 2. odst. 312. cl. ZOR, po katerem se obveznosti poravnavajo po vrstnem redu, kot je katera zapadla v izpolnitev.

Sklep nº I Cpg 1307/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Tožnikova taksna obveznost je nastala pred zacetkom stecaja. Glede na dolocilo 1. odst. 111. clena ZPPSL od dneva zacetka stecajnega postopka od stecajnega dolžnika ni možno prisilno izterjevati terjatev, ki so nastale pred zacetkom stecajnega postopka, temvec je treba takšno terjatev prijaviti v stecaju, zato tudi ni možna prisilna izterjava sodne takse.

Sklep nº I Cpg 1366/99 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Glede izgubljenega dobicka že po sami njegovi naravi ni mogoce predložiti neposrednega dokaza. Dokazovati ga je mogoce le tako, da se predložijo dokazi o dobicku v obdobju, ki kar najbolj ustreza obdobju, v katerem naj bi bil zatrjevani dobicek ustvarjen, a ni bil.

Sklep nº II Cpg 857/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2000

Pravni standard upravicenega razloga za vrnitev v prejšnje stanje obsega vsak dogodek, ki je stranki preprecil opravo procesnega dejanja ter v posledici povzrocil prekluzijo, in ga ni mogoce enaciti s pojmom višje sile, temvec ga je potrebno razlagati širše. Upoštevati je potrebno tudi osebne lastnosti stranke in druge okolišcine.

Sodba nº I Cpg 87/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

V konkretnem primeru ne gre za neupraviceno obogatitev, saj podlaga za povracilo izdatkov za investicijsko vzdrževanje ni odpadla.

Sklep nº III Cp 2188/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Ce je ugovor zoper sklep o zavarovanju s predhodno odredbo neutemeljen, o njem ne odloci sodišce prve stopnje, ampak ga pošlje sodišcu druge stopnje, da o njem odloci kot o pritožbi.

Sklep nº III Cp 1806/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Dolocilo 106. cl. je namenjeno realizaciji terjatve, zlasti v zvezi z zavarovanjem še nezapadlih obcasnih dajatev, v fazi oprave izvršbe, zato sodišce na podlagi tega dolocila ne more dovoliti izvršbe obcasnih, še nezapadlih dajatev.

Sklep nº R 236/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Okrožno sodišce se lahko po uradni dolžnosti izrece za stvarno nepristojno za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišca, ob predhodnem preizkusu tožbe, na ugovor tožene stranke, ki ga lahko poda najkasneje v odgovoru na tožbo, pa do razpisa glavne obravnave. Tožena stranka, ki je na tožbo odgovorila, ugovora nepristojnosti ni podala. Ker je z vrocitvijo tožbe v odgovor faza predhodnega preizkusa tožbe koncana, se okrožno sodišce po uradni dolžnosti ne more vec izreci za stvarno nepristojno.

Sklep nº III Cp 1590/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Notarski zapis je izvršljiv, ce je dolžnik v njem pristal na njegovo neposredno izvršljivost in ce je terjatev, ki izhaja iz notarskega zapisa, zapadla.

Sklep nº III Cp 1881/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

V skladu s prvim odstavkom 17. clena ZIZ sodišce dovoli izvršbo na podlagi izvršilnega naslova. Ce v izvršilnem naslovu dolžnikoma ni naloženo tudi placilo zakonitih zamudnih obresti od pravdnih stroškov, upnik zanje nima izvršilnega naslova, na podlagi katerega bi zoper njiju lahko predlagal izvršbo.

Sklep nº III Cp 2036/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Po 2. tocki 17. clena ZIZ je izvršilni naslov tudi seznam zaostalih obveznosti dolžnika s potrdilom o izvršljivosti, ki ga izda pristojni davcni organ. Zoper sklep o zavarovanju z zastavno pravico na dolžnikovi nepremicnini, ki je izdan na podlagi takega seznama, je mogoce vložiti ugovor iz razlogov, ki preprecujejo izvršbo, zakon pa jih primeroma navaja v 55. clenu ZIZ. Temelja in višine obveznosti, kot je opredeljena v izvršilnem naslovu, pa izvršilno sodišce ne more preverjati, saj je na v...

Sklep nº II Cp 2054/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Le z navedbo, da bodo njegove trditve znale potrditi price, katerih imena bo dolžnik sporocil naknadno, dolžnik ni zadostil zahtevi iz drugega odstavka 53. clena ZIZ, saj bi moral price navesti poimensko. Njegov ugovor je zato neobrazložen in s tem neutemeljen.

Sklep nº III Cp 1467/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je ugovor dolžnika obrazložen, saj je iz vsebine navedb jasno, da se dolžnik upira izpolnitvi upnikove terjatve in v dokaz zatrjevanih dejstev predlaga svoje zaslišanje.

Sklep nº I Cp 1215/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Ker je sporazum o delitvi zapušcine pogodba obligacijskega prava in ker ima, ce je vnešen v izrek sklepa o dedovanju, ucinek sodne poravnave, veljajo za njegovo izpodbijanje enaka dolocila, kot za izpodbijanje sodne poravnave.

Sklep nº I Cp 2024/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Posojilni pogodbi sta bili sklenjeni v casu trajanja zakonske zveze strank tega postopka zavarovanja zaradi gradnje in opreme diskoteke. Premoženje, ki ga zakonca pridobita z delom v casu trajanja zakonske zveze, je njuno skupno premoženje (2. odst. 51. cl. ZZZDR). Za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem, odgovarjata zakonca nerazdelno tako s skupnim kot tudi svojim posebnim premoženjem (2. odst. 56. cl. ZZZDR), zakonec, ki je ob poravnavi dolga placal vec, kot znaša njegov del d...

Sklep nº II Cp 515/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Zaradi neizpolnitve kakšne od predpisanih ali dogovorjenih obveznosti zavarovanec ne izgubi pravice do odškodnine ali zavarovalne vsote (917. in 918. cl. ZOR). Na dolocilo zavarovalnih pogojev, po katerih naj bi se zaradi neizpolnitve obveznosti iz njih ob nastanku zavarovalnega primera štelo, da nesrece ni bilo ali pa, da je tožnica vozila pod vplivom alkohola, mamil ali narkotikov in prevaljujejo dokazno breme na tožnico, se tožena stranka prvic sklicuje v pritožbi. Pogodbeno pravo resda so...

Sodba nº II Cp 1391/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Tudi v pritožbenem postopku mora sodišce upoštevati temeljni kriterij za odlocitev o tem, kateri stroški naj se stranki povrnejo in mora upoštevati samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. Tožeca stranka v odgovoru na pritožbo le povzema svoja stališca iz postopka pred sodišcem prve stopnje, predvsem pa povzame ugotovitve izpodbijane sodbe, zato ni z nicemer pripomogla k odlocitvi v obravnavani zadevi. Zaradi navedenega mora stroške pritožbenega postopka kriti tožeca stranka sama.

Sodba nº in sklep II Cp 1886/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Od zneska, prisojenega kot odškodnina za nepremoženjsko škodo tecejo zakonite zamudne obresti od dneva izdaje sodbe sodišca prve stopnje dalje, ne pa že od izteka 14-dnevnega roka po vložitvi zahteve za placilo odškodnine pred vložitvijo tožbe.

Sodba nº II Cp 1824/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Dokler traja zakonska zveza, je preživninski zahtevek zakonca oprt na dolocilo 50. clena ZZZDR.Glede nacina zadovoljevanja potreb preživninskega upravicenca velja materialnopravno izhodišce, da lahko tisti, ki je dolžan koga preživljati, sam izbere nacin preživljanja oziroma, da izbere ali mu bo placeval dolocene zneske kot preživnino ali ga bo vzel k sebi na preživljanje, ali pa mu bo poskrbel preživljanje na drug nacin (1. odstavek 131. clena ZZZDR). Preživninski upravicenec pa lahko iz pom...

Sodba nº II Cp 1692/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Obveznost placila najemnine ne ugasne, ce najemnik najemne pogodbe za poslovni prostor ne prekine v skladu z dolocili Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Prekine jo lahko v sporazumu z najemodajalcem, ce do sporazuma ne pride, pa tako, da poslovni prostor vrne v takem stanju, kot ga je prejel, pri tem pa mora trpeti še odpovedni rok.

Sodba nº II Cp 1610/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Ker sta pravdni stranki v zavarovalnih pogojih dolocili nacin ugotavljanja škode, je za kasko škodo odlocilna tista vrednost, izracunana na nacin, kot je doloceno v zavarovalni pogodbi.

Sklep nº II Cp 1819/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Predpostavka za izdajo vmesne sodbe je, da je tožbeni zahtevek sporen, tako po temelju kot po višini. Da je zahtevek sporen po temelju pomeni, da so med strankami sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka po temelju.

Sklep nº I Cp 1119/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Ce je pogodba razdrta veljajo v skladu z dolocbo 3. odstavka 132. clena ZOR (ce imata obe stranki pravico zahtevati vrnitev danega) za vzajemno vracanje pravila, ki veljajo za izpolnitev dvostranskih pogodb. Uporabiti je torej treba dolocbo 122. clena ZOR, po kateri nobena stranka ni dolžna izpolniti svoje obveznosti, ce druga stranka ne izpolni ali ni pripravljena socasno izpolniti svoje obveznosti. Tožena stranka v postopku pred sodišcem prve stopnje ugovora v tej smeri ni podala. Ker sodiš...

Sklep nº I Cp 1853/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Uporaba dolocil, ki v posledici pogojujejo izdajo zamudne sodbe, ne pride v poštev, ce je bila tožba vrocena tožencu pred uveljavitvijo ZPP-99 (2. odstavek 499. clena ZPP-99). V takem primeru se pogoji za izdajo zamudne sodbe presojajo po dolocilih prej veljavnega Zakona o pravdnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 4/77 - 27/90), ki v 332. clenu pogojuje izdajo zamudne sodbe (poleg ostalih pogojev) s tožencevim nepristopom na prvi narok za glavno obravnavo oziroma, ce na narok pristopi, z njego...

Sodba nº I Cp 1198/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Pogoj za utemeljenost lastninskopravnega varstva po 42. clenu ZTLR je med drugim v tem, da je poseg neutemeljen.

Sodba nº II Cp 890/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Tožnik je ves cas od vložitve zahteve za odkup stanovanja le-to uporabljal in zanj placeval le neprofitno najemnino. Pravno varstvo je dosegel s prisilno sklenitvijo prodajne pogodbe po kupnini glede na vrednost tocke, ki je veljala 30. dan po vložitvi zahteve za odkup, zato ni upravicen še do odškodnine zaradi kršitve kontrahirne dolžnosti.

Sodba nº II Cp 1832/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Toženec utemeljeno izpodbija prisojo odškodnine za drugotožnicin strah za moža. ZOR namrec ne priznava denarne odškodnine za strah za drugega, ki vsebinsko predstavlja škodo zunanjega izvora, oziroma škodo posrednega oškodovanca. Poseg zoper neposrednega oškodovanca se lahko reflektira kot škoda na drugih le v primerih iz 201. cl. ZOR, torej kot duševne bolecine ožjih družinskih clanov, ce nekdo umre ali v primeru posebno težke invalidnosti, medtem ko 200. cl. ZOR ureja le škodo lastnega izvo...

Sklep nº I Cp 1797/2000 of Civilni oddelek, December 20, 2000

V postopku v sporu majhne vrednosti (zacetem s predlogom za izvršbo na podlagi verodostojne listine) bi sodišce prve stopnje upnika (tožeco stranko) takrat, ko mu je vrocilo ugovor dolžnika (tožene stranke), moralo opozoriti, da lahko navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze le še v eni pripravljalni vlogi, ki jo lahko vloži v osmih dneh. Ker tega ni storilo, je ravnalo nepravilno, ko dejstev in dokazov, navedenih v pripravljalni vlogi tožece stranke, ni upoštevalo, ker naj bi bila vloga v...

Sklep nº I Cp 1620/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

V kolikor se je sporna pot prej res uporabljala le za pešhojo in obcasne vožnje s traktorjem, sedaj pa vsakodnevno vozi po tej trasi kamion s cisterno za odvoz mleka, potem to lahko pomeni nedopustno razširitev služnostne pravice, v kolikor je bila ta v priposestvovalni dobi ugotovljena le za pešhojo in obcasne prevoze za gospodarske potrebe kmetije z osebnim vozilom oziroma traktorjem.

Sodba nº I Cp 1759/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Ker je tožeca stranka dokazala, da je tožena stranka s kupcem prišla v stik na podlagi njene intervencije, mora tožena stranka placati dogovorjeno provizijo.

Sodba nº I Cp 990/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Pogodbena stranka je dolžna izpolniti svojo zavezo.

Sodba nº I Cp 834/99 of Civilni oddelek, December 20, 2000

Pravna podlaga zahtevkov tožece in tožene stranke sta gradnja na tujem zemljišcu in kupna pogodba z dne 18.2.1964, s katero so stranke uredile vprašanje povrnitve vrednosti zemljišca in hkrati zemljiškoknjižne ureditve lastninske pravice.

December 19, 2000

Sklep nº Kp 485/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 19, 2000

Ce prevzame kazenski pregon oseba, ki ni oškodovanec, pa se izrecno sklicuje na neobstoj pooblastila, se takšna vloga zavrže kot nedovoljena.

Sklep nº Kp 479/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 19, 2000

Ce je obsojeni šele po preteku roka za pritožbo izpolnil posebni pogoj, in izpolnitev tudi dokazal, se lahko sodba o preklicu razveljavi in postopek za preklic ustavi.

Sodba nº in sklep Kp 383/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, December 19, 2000

Ce je izvedenec cestno prometne stroke na podlagi spisovnih podatkov ugotovil, da posamezne poškodbe na avtomobilu, ki je bil poškodovan v fingirani prometni nesreci, niso mogle nastati, in je lažni prikaz sledov avtomobilskih delov pripisan ravnanju obeh obdolžencev, mu ni mogoce uspešno ocitati pristranskosti.

Sklep nº I Cp 555/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2000

V nacelu poravnava, ki jo sklene z oškodovancem eden od solidarnih dolžnikov, nima pravnega ucinka proti tistim, ki niso sodelovali pri sklenitvi. Sodolžnik pa jo lahko sprejme, ce ni omejena samo na dolžnika, s katerim je sklenjena.

Sklep nº I Cp 567/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2000

Odmena za uporabo tuje stvari se lahko odmeri v sodnem postopku šele, ko se ugotovi okorišcanje in na drugi strani prikrajšanje zaradi nemožnosti uporabe svoje stvari.

Sklep nº I Cp 337/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 19, 2000

Ce toženec zatrjuje, da mu je tožnik odvzel posest s silo, na skrivaj ali z zlorabo zaupanja (ugovor viciozne posesti), mora sodišce pri odlocanju o ugovoru upoštevati tako relativni (30 dni od dneva, ko se je izvedelo za motenje in storilca) kot tudi absolutni rok (eno leto od dneva, ko je motenje nastalo).

Sklep nº III Cpg 118/2000 of Gospodarski oddelek, December 19, 2000

ZPPSL (v 1. odstavku 93. clena) jasno in izrecno doloca, da je predujem namenjen za kritje stroškov do zacetka stecajnega postopka (ne pa morebiti za kritje stroškov, ki naj bi nastali z vodenjem same zacetne faze stecajnega postopka). Zato ga je tudi treba tako (in ne širše) razlagati. Edini strošek, ki je povezan z zacetkom stecajnega postopka, pa je strošek objave oklica o zacetku v uradnem listu.

Sodba nº in sklep I Cpg 1454/1999 of Gospodarski oddelek, December 19, 2000

Za izkaz intervencijskega interesa ne zadošca goli gospodarski interes. Treba je namrec izkazati pravni interes, ki mora biti zasnovan v pravnem razmerju med intervenientom in stranko iz glavne pravde. Pri najemni pogodbi, ki je sklenjena pod odložnim pogojem, se šteje, da najemno razmerja že obstaja, da pa še ni spolnitvenega zahtevka. Najemna pogodba, ki je sklenjena za dolocen cas, preneha s pretekom casa, za katerega je bila sklenjena, in to neodvisno od dogovorjenega odloga.

December 14, 2000

Sodba nº I Cpg 181/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 14, 2000

Dolžnik lahko uveljavlja proti prevzemniku terjatve vse tiste ugovore v zvezi z odstopljeno terjatvijo, ki so obstajali, preden je zvedel za odstop.

Sklep nº I Cpg 1330/2000 of Gospodarski oddelek, December 14, 2000

S trditvami o slabem financnem stanju dolžnika in o njegovi placilni nesposobnosti ni izkazana nevarnost v smislu 2. odst. 270. clena ZIZ.

Sklep nº III Cpg 109/2000 of Gospodarski oddelek, December 14, 2000

Ce ima stecajni dolžnik ob zacetku stecajnega postopka zaposlene delavce, jim je treba pred zakljuckom stecajnega postopka izdati odlocbe o prenehanju delovnega razmerja.

Sodba nº I Cpg 1075/2000 of Gospodarski oddelek, December 14, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo, da narocnik ni pravocasno obvestil izvajalca o napakah dela.

Sklep nº II Cpg 1060/2000 of Gospodarski oddelek, December 14, 2000

Z navedbo, da zaradi izvršbe denarne terjatve ne bo mogel izpolniti drugih svojih obveznosti, dolžnik ni izkazal znatnejše škode.

Sklep nº II Cpg 1055/2000 of Gospodarski oddelek, December 14, 2000

Niti ZPP niti ZIZ ne dolocata, da mora stranka, ki založi predujem za izvršilne stroške, dokazilo o tem poslati sodišcu. Po 3. odst. 38. clena ZIZ je ustavitev izvršbe izrecno predvidena le v primeru, ce predujem v danem roku ni bil placan oziroma doplacan.

Sklep nº III Cp 1778/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Oba pogoja za odlog izvršbe morata obstajati kumulativno, pri cemer pa znatnejše škode ne predstavlja škoda, ki jo bo dolžnik utrpel zaradi prisilne izpolnitve terjatve iz izvršilnega naslova. Vsaka prisilna izpolnitev namrec predstavlja poseg v dolžnikovo (premoženjsko) sfero in torej doloceno škodo zanj.

Sklep nº III Cp 2057/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Odvetnica je predložila pooblastilo, s katerim jo je dolžnik pooblastil za zastopanje v zadevi N. Gre za nepravdno zadevo zaradi razdružitve premoženja med dolžnikom in njegovo bivšo ženo. Takšno pooblastilo ne velja tudi za zastopanje v tej izvršilni zadevi, saj ne gre za izvršbo, ki bi sledila nepravdnemu postopku in bi zato odvetnik s sicer neomejenim pooblastilom lahko zahteval tudi izvršbo oziroma opravljal vsa dejanja v tem postopku (2. tc. 1. odst. 95. cl. ZPP). Ugovor, da listina, na ...

Sklep nº III Cp 1170/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Za izvršilno sodišce velja strogo formalno legalitetno nacelo: izvršilno sodišce se pri izdaji sklepa o izvršbi ne sme spušcati v preizkus zakonitosti in pravilnosti izvršilnega naslova, ki je podlaga za izvršbo, temvec je vezano nanj, saj bi v nasprotnem primeru to pomenilo ponovno odlocanje o že razsojeni stvari.

Sklep nº II Cp 444/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Zapisnik so podpisale stranke, ki so bile navzoce, sodnik in zapisnikar (3. odst. 170. cl. ZD). Pritožnik zapisniku ni ugovarjal niti ni odklonil njegovega podpisa (124. cl. in 4. odst. 126. cl. ZPP, v zvezi s 163. cl. ZD). Tak zapisnik je javna listina in dokazuje resnicnost tistega, kar se v njej potrjuje, torej poteka naroka in izjav, danih na njem. Iz vsebine tega zapisnika pa ne izhaja, da bi pritožnik ne imel možnosti sodelovanja na naroku.

Sklep nº I Cp 1307/99 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Ugotovitev o tem, kdaj je tožnik izvedel za posamezno obliko škode, sodba sodišca prve stopnje nima, ker izhaja iz izhodišca, da je odškodninski zahtevek tožnika v celoti zastaral.

Sklep nº II Cp 1949/2000 of Gospodarski oddelek, December 14, 2000

Ker ucinkuje sklep o oprostitvi placila sodnih taks od takrat, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev (1. odst. 14. cl. ZST), je sodišce prve stopnje pravilno zavrnilo predlog tožece stranke za oprostitev placila takse za tožbo. O predlagani oprostitvi za vse nadaljnje taksne obveznosti v postopku, pa bo treba odlociti z dopolnilnim sklepom (332. cl. v zvezi s 325. - 327. cl. ZPP).

Sklep nº II Cp 130/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Predmetna zastavna pravica na nepremicnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, ni mogoca.

Sklep nº II Cp 1534/99 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Nicno je pogodbeno dolocilo prodajne pogodbe, po katerem funkcionalno zemljišce ni, stavba pa je predmet pogodbe.

Sodba nº II Cp 1496/99 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Ce tožnik toži na vrnitev denarja, ki ga ima toženec brez pravne podlage, gre za premoženjski zahtevek civilne narave - ne glede na to, da je tožena stranka država.

Sklep nº II Cp 717/2000 of Civilni oddelek, December 14, 2000

Tožeca stranka - oškodovanec zahteva neposredno od tožene stranke - zavarovalnice povrnitev škode, ki naj bi jo utrpela zaradi dogodka, za katerega odgovarja zavarovanec - cestno podjetje (1. odst. 941. cl. Zakona o obligacijskih razmerjih). Odlocilna dejstva v tem sporu so torej dejstva, povezana z obstojem odškodninskega razmerja med tožnikom in odgovorno osebo - cestnim podjetjem (škodni dogodek, škoda, vzrocna zveza in odškodninska odgovornost) ter dejstva, povezana z zavarovalnim (kritni...

Sodba nº Kp 800/2000 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, December 14, 2000

Glede na spremembe Kazenskega zakonika, ki so zajele kaznivi dejanji spolnega napada na osebo, mlajšo od petnajst let in kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja s pomaknitvijo starostne meje od 14 na 15 let, ni moc zakljuciti, da so te spremembe v nastalem položaju milejše za obtoženca. Tudi ne z vidika njegovega celotnega pravnega položaja. Glede na cas trajanja kaznivega dejanja spolnega napada na otroka iz tretjega odstavka 183. clena KZ (od zacetka junija 1990 do 24.1.1993) in z...

December 13, 2000

Sodba nº I Cpg 139/2000 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Do odlocitve o glavni razdelitvi terjatve stecajnih upnikov še ne dospejo v placilo. Dajatveni del tožbenega zahtevka je zato treba kot nedospelega zavrniti.

Sodba nº I Cpg 877/99 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Zmotno je stališce tožece stranke, da je dolocba 1. odst. 374. clena ZOR z izrazom "družbene pravne osebe" zajela le tiste osebe, ki imajo v svoji kapitalski strukturi družbeni kapital. Bistvo te dolocbe v vsebini posla iz katerega izvirajo terjatve, torej, da izvirajo iz prometa blaga in storitev. Z izrazom "družbeno pravne osebe" je pa zakon hotel zajeti cim vecji krog pravnih oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prometa blaga in storitev, zlasti pa gospodarske organizacije.

Sklep nº I Cp 306/2000 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Po dolocbi 137 clena ZPP se vrocajo pisanja pooblašcencu stranke. Ce se naroka udeleži stranka brez pooblašcenca, jo mora sodišce ob preložitvi naroka opozoriti, da naj o novem naroku obvesti svojega pooblašcenca ali pa poslati pisno vabilo pooblašcencu.

Sklep nº I Cpg 1394/1999 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Iz izreka sodbe je razvidno, da je tožeca stranka z zahtevkom le delno uspela. Zato je odlocitev sodišca prve stopnje povsem v skladu z 2. odst. 154. clena Zakona o pravdnem postopku, ki doloca, da v primeru delne zmage v pravdi, sodišce lahko odloci glede na doseženi uspeh, da trpi vsaka stranka svoje stroške postopka. Ce bi tožeca stranka tožbo glede placanega dela glavnice umaknila takoj, ko je zvedela, da je bil del zahtevka izpolnjen, bi sodišce prve stopnje lahko toženi stranki naložilo...

Sodba nº I Cpg 1018/99 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Ob izrecnem ugovoru neobstoja poslovnega razmerja, ni mogoce uspešno le-tega dokazovati zgolj z enostranskimi listinami nasprotne stranke.

Sodba nº I Cpg 1361/99 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Kot dokaz, da ima terjatev do tožene stranke je tožeca stranka v spis predložila racum, dopis z dne 13.11.1995 in opomin pred tožbo z dne 18.03.1996. Relevantnih trditev, s katerimi bi utemeljila obstoj terjatve, pa tožeca stranka ni postavila, ceprav se je tožena stranka branila z ugovorom, da so delavci tožece stranke samovoljno zapustili delovišce in s tem smiselno trdila, da delo ni bilo opravljeno. Tožeca stranka je tista, ki bi morala navesti dejstva, na katera opira svoj zahtevek in v ...

Sodba nº I Cpg 902/1999 of Gospodarski oddelek, December 13, 2000

Ceprav je spor izviral iz dejavnosti obrti fizicne osebe, je v sporu legitimirana kot pravdna stranka le fizicna oseba

Sklep nº III Cp 1988/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Dolžnicino zatrjevanje prenehanja izvršilnega naslova, to je razveljavitev sodne poravnave, je zmotno, saj s pritožbo ni mogoce razveljaviti sodne poravnave, ampak je potrebna toža za njeno razveljavitev, vložitve take tožbe pa dolžnica ne zatrjuje.

Sklep nº III Cp 2126/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Dolžnik je ugovor proti sklepu o izvršbi vložil dne 7.10.1998, to je v casu veljavnostni nekdanjega ZIP. Zato je potrebno pri odlocanju o ugovoru uporabi dolocbe ZIP in ne dolcbe ZIZ. Dolžnik, ki je vložil svoj ugovor v casu veljavnosti tedanjega ZIP, ni bil dolžan predložiti dokazov za svoje ugovorne trditve. Zato je prvostopno sodišce odlocilo pravilno, ko je ugovoru, ceprav ni bil podprt z dokazi ugodilo in sklep o izvršbi razveljavilo v delu, s katerim je bila dovoljena izvršba ter odloci...

Sklep nº III Cp 2015/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Dolžnik ni predložil seznama svojega premoženja in ni prišel na narok zaradi zaslišanja o premoženju, zato je bila izrecena denarna kazen v znesku 100.000,00 SIT. Odlocitev o kazni je skladna z okolišcinami zadeve, predvsem s težo kršitve oziroma neupoštevanja odlocitev sodišca, zaradi cesar je ovirano opravljanje izvršbe.

Sklep nº III Cp 2051/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Verjetnost nepravilne vrocitve sodnega pisanja pravni osebi, predstavlja upravicen vzrok dolžnice za zamudo roka za vložitev ugovora zoper sklep o izvršbi in torej utemeljen razlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sklep nº III Cp 2033/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Ce je bila izvršba dovoljena na podlagi zacasne odredbe, katere veljavnost je bila omejena do pravnomocno koncanega pravdnega postopka, lahko izvršilno sodišce v skladu s 1. odst. 76. clena ZIZ tudi po uradni dolžnosti ustavi izvršbo. Z dnem, ko je bil pravnomocno koncan pravdni postopek, so prenehali ucinki zacasne odredbe, s tem pa je nastal položaj, kot je v primeru, ce je izvršilni naslov pravnomocno odpravljen.

Sklep nº III Cp 1674/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Izvršba na podlagi izvršilnega naslova, s katerim je naložena dolžniku dolžnost izrociti upniku stanovanje, je dejanje, ki ga more opraviti le dolžnik.

Sklep nº III Cp 1662/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Izdaja sklepa o ustavitvi izvršbe po dolocbi tretjega odstavka 38. clena ZIZ ni vezana na primer, ko upnik v postavljenem mu roku ne predloži sodišcu potrdila o placilu predujma, temvec na primer, ko upnik v roku ne da (placa) predujma.

Sklep nº III Cp 2026/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Tistega upnika ali koga drugega, ki najkasneje na razdelitvenem naroku izpodbija terjatev drugega upnika, sodišce, ce je odlocitev o poplacilu odvisna od spornih dejstev, napoti, naj v dolocenem roku zacne pravdo.

Sklep nº III Cp 1745/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Pri dovolitvi izvršbe na dolžnikovo pokojnino mora biti dolocena omejitev, da se opravi predlagani rubež tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini zajamcene place.

Sklep nº III Cp 1798/2000 of Civilni oddelek, December 13, 2000

Ker je dolžnik v ugovoru navedel dejstva, s katerim ga utemeljuje in predložil tudi dokaze, je takšen ugovor treba šteti za obrazložen in postopek nadaljevati kot pri ugovoru zoper placilni nalog.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners