Višja Sodišča: Opinions issued on February 2000

February 29, 2000

Sodba nº Kp 42/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Ne gre za bistveno kršitev dolocil kazenskega postopka iz 9. tc. I.

Sklep nº Kp 32/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Ne gre za nova dejstva na podlagi katerih je moc dopustiti obnovo kazenskega postopka, ce je ta presojalo sodišce v rednem postopku.

Sklep nº Kp 45/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Vprašanje nepopolne in zmotne ugotovitve dejanskega stanja.

Sodba nº Kp 63/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Izrek enotne kazni obsojencu, ki že prestaja kazen po poprejšnji obsodbi, je obvezen, zato ga sodišce prve stopnje o tem ni dolžno seznaniti niti ni dolžno zahtevati o tem njegovega stališca.

Sodba nº Kp 69/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Tudi, ce izdani akceptni nalog ni imel kritja (žiro racun je bil blokiran že ob izdaji, kakor tudi ob poskusu vnovcenja), je zgolj to dejstvo premalo za ugotovitev goljufivega namena v casu sklepanja poslov, ker je bila okorišcena gospodarska družba že takrat v financnih težavah, zaradi katerih je kmalu šla v stecaj.

Sklep nº Kp 83/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Ce oškodovanec kot tožilec ob umiku obtožbe ne obvesti sodišca prve stopnje o stroškovni poravnavi z obdolžencem, in mu zato sodišce prve stopnje naloži v placilo stroške kazenskega postopka vkljucno s povprecnino, takšne poravnave ni mogoce ustrezno uveljaviti v pritožbi zoper stroškovni del sklepa o ustavitvi kazenskega postopka, saj je ta, upoštevajoc stanje zadeve ob umiku, formalno in materialno pravilen. Povprecnina se odmeri vedno ne glede na stroškovno poravnavo, od katere je odvisno ...

Sklep nº Kp 52/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Dejansko stanje je nepopolno ugotovljeno, ce je sodišce prve stopnje zavrnilo dokazni predlog obrambe glede oškodovankinega predhodnega poškodovanja na isti roki, in ce je ugotovilo krivdno obliko eventuelnega naklepa, pa je sploh ni oprlo na nobena ugotovljena dejstva.

Sodba nº Kp 74/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 29, 2000

Ce sicer prezadolženka obsojenka, ki redne mesecne dohodke porabi za placilo drugih obveznosti, posebnega pogoja iz pogojne obsodbe - placila s kaznivim dejanjem povzrocene škode pa sploh ni zacela izpolnjevati, prezadolženost ne more biti razlog za podaljšanje roka za izpolnitev posebnega pogoja iz pogojne obsodbe. Zato se pogojna obsodba upraviceno preklice.

Sodba nº Cp 634/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 29, 2000

Odpoved tožbenemu zahtevku ni bila dana v zmoti, ce je tožnik brez utemeljenega razloga pricakoval doloceno ravnanje toženca, pa toženec kasneje ni ravnal v skladu s tožnikovimi pricakovanji.

Sodba nº I Cpg 297/99 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Jamcevanje na podlagi garancije lahko uveljavlja kupec stvari le napram prodajalcu; proti popravljalcu pa le v primeru, ce je od njega stvar tudi kupil.

Sklep nº III Cpg 16/00 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Na odlocitev o zakljucku stecaja ne more vplivati dejstvo, da imajo posamezni upniki zoper stecajnega dolžnika dolocene terjatve.

Sodba nº in sklep I Cpg 260/99 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Pri izpodbijanju pogodbe morajo nastopati kot stranke vse udeleženke pogodbe. Podano je nujno sosporništvo. Ce tožnik toži le nekatere, ne pa vseh, je s tem v bistvu tožil napacno stranko. Zaradi pomanjkanja pasivne legitimacije je potrebno tožbeni zahtevek zavrniti kot neutemeljen. Vprašanje ali je tožena pravilna stranka glede na pravila materialnega prava o nujnem sosporništvu, je vprašanje pravilne uporabe materialnega prava (utemeljenosti tožbenega zahtevka) ne pa preizkus ali je podana ...

Sodba nº I Cpg 248/99 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

O samem vstopu intervenienta v pravdo ne odloca sodišce na predlog zainteresirane stranke. Odloca le o morebitnem predlogu stranke za zavrnitev intervencije, ce stranka intervenientu oporeka pravico udeležbe v postopku (1. in. 2. odst. 207. clena ZPP/77).

Sklep nº I Cpg 286/99 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Iz zapisnika o glavni obravnavi izhaja, da se je za toženo stranko naroka udeležil pooblašcenec, ki je predlagal zaslišanje direktorja, cemur je sodišce prve stopnje s sklepom ugodilo, vendar pa na kasnejšo glavno obravnavo za toženo stranko na narok ni pristopil nihce; torej tudi njen direktor ne; zato ni mogel biti zaslišan.

Sodba nº I Cpg 1467/99 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na katere opira svoj zahtevek. Ob ugovoru toženca glede dobave blaga je potrebno predložiti o tem dokaz - dobavnico, saj je racun enostranska listina in za samo odlocitev o dobavi blaga ne zadostuje. V primeru, da ta dokaz ni predložen, dobave blaga pa ne potrjujejo niti price, stranka tega dejstva - dobave blaga ni izkazala.

Sodba nº I Cpg 1493/99 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Dolocila pogodbe se uporabljajo tako kot se glasijo.

Sklep nº II Cpg 108/00 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Sklep o ustavitvi izvršbe na racunu pri banki za dolžnika ne pomeni neugodne odlocbe, temvec nasprotno; po tem sklepu se izvršba ne bo vec nadaljevala z dvemi sredstvi, kot je bila dovoljena s sklepom o izvršbi, ampak le še z enim - prodajo premicnin, zato dolžnik nima pravnega interesa za pritožbo.

Sklep nº II Cpg 131/00 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Ce upnik v danem roku izjavi, da ugovoru (tretjega) nasprotuje, napoti (izvršilno) sodišce vložnika ugovora tretjega, naj v dolocenem roku zacne zoper upnika pravdo za ugotovitev, da izvršba na dolocen predmet ni dopustna (2. odst. 65. clena ZIZ); tako je sodišce prve stopnje z izpodbijanim sklepom tudi (pravilno) odlocilo.

Sklep nº II Cpg 132/2000 of Gospodarski oddelek, February 29, 2000

Dolžnik, ki je prepozno vložil ugovor z navedbo, da je sklep o izvršbi prejela "oseba, ki ne ve, kako pomemben je rok", niti ne ugovarja pravilnosti opravljene vrocitve, tj. da sklepa o izvršbi ni prejela (pooblašcena) oseba, navedena v 1. odst. 133. clena ZPP/99.

Sodba nº I Kp 196/2000 of Kazenski oddelek, February 29, 2000

Zavlacevanja kazenskega postopka ni mogoce pripisati v krivdo zasebnemu tožilcu, ce je sodišce prve stopnje, ne da bi za to obstajali objektivni razlogi, prvi narok v zadevi razpisalo šele šest mesecev pred nastopom absolutnega zastaranja kazenskega pregona. Zato v tem primeru vsi stroški postopka bremenijo proracun (1. in 3. odstavek 96. clena ZKP).

February 28, 2000

Sklep nº II Kp 70/00 of Kazenski oddelek, February 28, 2000

Ob pravilni ugotovitvi sodišca prve stopnje, da je obdolženec kupil nož prav z namenom, da bi ga uporabil ob fizicnem obracunu s sestro ter jo nato tudi z njim trikrat zabodel v predel trebuha in prsnega koša, pred tem pa jo veckrat udaril s pestmi in likalnikom, istocasno pa z nožen tudi lahko telesno poškodoval svojo staro mater, je nedvomno podan priporni razlog ponovitvene nevarnosti po 3. tocki I.

February 25, 2000

Sklep nº II Kp 66/00 of Kazenski oddelek, February 25, 2000

Trditve pritožbe, da ima obtoženec v Sloveniji urejeno bivališce, ker bi lahko prebival pri bivši ženi oziroma pri bratu, na obstoj pripornega razloga begosumnosti ne morajo vplivati. Obsojencu je bil leta 1993 izrecen varnostni ukrep oziroma stranska kazen izgona tujca iz države za cas desetih let, ki še vedno traja. Po odpustu z prestajanja kazni bi zato lahko obtoženec do izvršitve izgona zacasno prebival le v Prehodnem domu za tujce.

February 24, 2000

Sklep nº Cpg 560/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Ce sodišce po ugovoru dolžnika razveljavi sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine in hkrati sklene, da bo o zahtevku in stroških odloceno v pravdnem postopku, mora v izreku sklepa navesti sodišce, pri katerem bo tekel pravdni postopek.

Sklep nº Cpg 531/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Ce dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi izdanega na podlagi verodostojne listine, le na splošno zatrjuje, da je prišlo do dogovora z upnikom o odlogu placila, je tak ugovor neobrazložen, ceprav dolžnik predlaga kot dokaz zaslišanje strank.

Sklep nº I Cpg 1561/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Ker je po tretjem odst. 334. cl. ZPP umik pritožbe nepreklicen, je pritožbeno sodišce s tem sklepom le ugotovilo dejstvo umika.

Sklep nº III Cpg 22/00 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Iz zapisnika o naroku za preizkus terjatev je razvidno, da je bila upnikova terjatev preizkušena in da jo je stecajni upravitelj v celoti prerekal, zato je bil napotitveni sklep pravilno izdan.

Sklep nº II Cpg 93/2000 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

V ugovoru dolžnik navaja, da ni bil obvešcen, da kar koli dolguje zavarovalnici, zato se ne cuti dolžnega placati zakonitih zamudnih obresti. S tem smiselno zatrjuje, da ni bil obvešcen o obstoju in višini upnikove terjatve, zato ni mogel priti v dolžniško zamudo in tako tudi ni nastala obveznost placila zamudnih obresti. Ugovor, da dolžnik ni bil obvešcen o obstoju in višini svoje obveznosti, pomeni zatrjevanje negativnega dejstva, ki ga dolžnik po sami naravi stvari ne more dokazati, pac pa...

Sklep nº R 7/2000 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Izkljucna pristojnost okrajnega sodišca za spore iz najemnih in zakupnih razmerij se nanaša samo na tiste spore iz najemnih in zakupnih razmerij, ki jih ni mogoce opredeliti kot gospodarske spore, zato je tudi nasprotje med 4. tocko 2. odst. 30. cl. ZPP in 6. tocko 2. odst. 31. cl. ZPP samo navidezno. Spor iz najemnih in zakupnih razmerij ni spor o stvarnih temvec o obligacijskih pravicah, zato je za te spore med subjekti iz 1. odst. 481. cl. ZPP kot gospodarske spore izkljucno pristojno okro...

Sklep nº III Cpg 21/00 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Stecajni upravitelj je prijavljeno terjatev prerekal, zato je bil upnik utemeljeno napoten na pravdo.

Sklep nº I Cpg 180/2000 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Cim je stranko v pritožbenem postopku zastopal pooblašcenec, je sodišce bilo dolžno in upraviceno vsa pisanja (tudi opomin za placilo sodne takse) vrociti pooblašcencu tožene stranke.

Sodba nº I Cpg 1162/98 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Pritožbene trditve, da je del vtoževane glavnice tožena stranka placala pred koncem glavne obravnave so nove trditve in so zato neupoštevne.

Sodba nº in sklep I Cpg 1006/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Ker sta pogodbeni stranki v najemni pogodbi dogovorili za spremenljivo ceno najemnine in tudi tocno dolocili kriterij za njeno spremembo (spremeni se za enak odstotek kot se spremeni vrednost tocke za izracun revalorizirane vrednosti poslovnih prostorov in stanovanj in sprememba velja od objave v uradnem listu) je najemnik dolžan placati tako spremenjeno ceno, ker v pravdi ni konkretno zatrjeval, v cem obracunana najemnina ni skladna s pogodbeno dogovorjenimi kriteriji.

Sodba nº I Cpg 901/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pritožbeno uveljavljanega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja v sporih majhne vrednosti ni mogoce uveljavljati.

Sklep nº I Cpg 941/98 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Sporno dejansko stanje se ugotavlja z dokazi

Sodba nº I Cpg 1071/98 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Ce ni prišlo do zatrjevanega ravnanja prevare - zamolcanje dejstev, tožeca stranka ni mogla biti v zmoti, glede teh dejstev.

Sodba nº I Cpg 739/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Le pogodba ustvarja pravice in obveznosti za pogodbeni stranki.

Sodba nº I Cpg 638/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Pritožnikove trditve se nanašajo deloma na ugotavljanje dejanskega stanja, kar ni mogoce upoštevati glede na to, da ne uveljavlja tega pritožbenega razloga. Na ugotovljeno dejansko stanje pa je materialno pravo sodišca prve stopnje pravilno uporabilo. Ugotovilo je, da je prišlo do placila racunov z zamudo in je zaradi tega tožena stranka dolžna placati zamudne obresti, ker so le te objektivna posledica zamude.

Sodba nº I Cpg 753/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Ker je v pobot uveljavljana terjatev tožene stranke zapadla pred terjatvijo tožece stranke, je tožnikova terjatev s pobotom ugasnila v celoti, vkljucno z zakonitimi zamudnimi obrestmi, s trenutkom, ko so se stekli pogoji pa pobot, to pa je bilo ob zapadlosti tožnikove terjatve, ki je nesporno zapadla dne 28.12.1995.

Sodba nº I Cpg 606/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Toženec niti ne zatrjuje, da dejstev in dokazov, ki jih navaja oz.

Sklep nº I Cpg 717/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Pripravljalna vloga z dne 25.3.1999 za tožencev uspeh v pravdi sploh ni bila potrebna, saj toženec v njej ponavlja iste navedbe in prilaga iste dokaze, kot jih je že v ugovoru z dne 20.3.1995, zato stroški zanjo niso potrebni stroški v smislu 1. odst. 155. cl. ZPP.

Sodba nº I Cpg 909/98 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Dogovor o cesiji terjatve je za cesusa abstraktni pravni posel, saj se zaradi cesije njegov pravni položaj ne spreminja (prim. 1. odst.

Sodba nº I Cpg 706/99 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Le upravnik je tisti, ki lahko izterja od lastnikov objekta, ki ne placujejo stroškov, dolžne zneske. V razmerju med lastniki in upravnikom ima slednji takšno vlogo in pooblastila, kakršno sta sklenitelja pogodbe v njej dolocila. Pogodba o upravljanju je po vsebini pogodba o narocilu (dolocila clena 749 do 770 ZOR). Tožeca stranka kot upravnik se je zavezala, da bo zagotavljala narocnikom, torej tudi toženki kot podpisnici pogodbe in lastnici stanovanja, opravljanje storitev navedenih v pogod...

Sklep nº II Cpg 125/00 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Po 4. odst. 111. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ se pritožbeni rok podaljša le, ce je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik, ali drug dela prost dan, ki ga doloca Zakon o praznikih. Tedaj se pritožbeni rok iztece s pretekom prvega prihodnjega delovnika. V obravnavanem primeru je bil zadnji dan pritožbenega roka 3.11.1999 sreda, ko je sodišce normalno poslovalo, saj ta dan ni praznik ali drug dela prost dan po Zakonu o praznikih. Iz povedanega sledi, da se zaradi praznika znotraj pritožb...

Sklep nº II Cpg 73/00 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Upnik je (resda po poteku dolocenega mu instrukcijskega roka) sodišcu sporocil naslov dolžnika, na katerem je bilo le-temu sodno pisanje tudi vroceno, s cimer je bil namen pozivanja upnika na dopolnitev vloge v smislu 108. cl. ZPP v celoti dosežen. Vlogo je bilo na podlagi podatkov, ki jih je sporocil upnik, možno obravnavati in jo je sodišce ne oziraje se na upnikovo prekoracitev instrukcijskega roka tudi obravnavalo. Sodišce prve stopnje bi moralo po ugotovitvi pravnomocnosti nemudoma prist...

Sklep nº II Cpg 129/2000 of Gospodarski oddelek, February 24, 2000

Upnik je predlagal, da se z zacasno odredbo prepove APP, podružnici L-Š., realizacija in izplacilo dveh akceptnih nalogov. Za izvršitev takšne zacasne odredbe bi upnik lahko predlagal izvršbo za uveljavitev nedenarne terjatve - izrocitev in dobavo premicnin po 213. do 215. cl. ZIZ ali pa na dosego dejanj - obveznost vzdržati se realizacije akceptnih nalogov v smislu 224. do 227. cl. ZIZ. Zato je v obravnavani zadevi potrebno dolocati krajevno pristojnost v smislu 1. odst. 266. cl. ZIZ glede n...

Sodba nº in sklep I Kp 998/99 of Kazenski oddelek, February 24, 2000

Pritožbeno sodišce je ustavilo postopek zoper obdolženca, ker je ugotovilo, da je po vložitvi pritožb umrl.

Sodba nº Kp 874/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 24, 2000

Iz mnenja izvedenca izhaja, da je obtoženec, ce je šlo pred storitvijo obravnavanega kaznivega dejanja za prepir, reagiral pretirano custveno, da pa zaradi tega njegov "razum in volja nista bila povsem izkljucena in ostajata še v okviru bistveno zmanjšane zmožnosti razumeti pomen svojega dejanja in imeti v oblasti svoja ravnanja". Glede na navedeno niso sprejemljivi ocitki pritožbe, da pri tem nista bili upoštevani obtožencevi razdraženost in razburjenost pred storitvijo kaznivega dejanja ter...

Sklep nº Kp 803/99 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 24, 2000

Pritožba zagovornika ima prav, ko ugotavlja, da je sodišce prve stopnje bistveno kršilo dolocbe kazenskega postopka iz 11. tocke prvega odstavka 371. clena ZKP, ker napadena sodba nima razlogov o vseh odlocilnih dejstvih, in sicer o obstoju velike premoženjske škode. Ta je v izreku sodbe opisana, zaradi cesar je prvostopno sodišce obdolžencevo dejanje tudi pravno opredelilo kot kaznivo dejanje goljufije po drugem v zvezi s prvim odstavkom 217. clena KZ, razlogih napadene sodbe pa sodišce prve...

Sklep nº Kp 898/00 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, February 24, 2000

Pritožba zagovornika obdolženca ima prav, ko ugotavlja, da je sodišce prve stopnje bistveno kršilo dolocbe kazenskega postopka iz 8. tocke prvega odstavka 371. clena ZKP s tem, ko je sodbo oprlo na izpovedbo price, kriminalista UNZ, o tem, kaj mu je o obravnavanih kaznivih dejanjih povedal obdolženec. Izjave obdolžencev, dane organom kazenskega pregona, je po dolocbi prvega odstavka 83. clena ZKP potrebno izlociti iz kazenskega spisa, sodišce pa o vsebini teh izjav ne sme spraševati uradnih o...

February 23, 2000

Sklep nº Cp 1060/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 23, 2000

Zamuda s placilom zavarovalnine, kadar cenzor zavarovalnice zmotno (prenizko) oceni obseg škode.

Sodba nº Cp 1033/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 23, 2000

Tožnik je kupil osebni avtomobil, ki mu je bil kasneje zasežen (kot domnevno ukraden) od podjetja (toženke), ki je bila v okviru svoje dejavnosti pooblašcena za prodajo osebnih vozil. Za tožnika kot kupca je torej tožena stranka - prodajalec in zato v tej vlogi, ob morebitnem obstoju, tudi odgovorna za pravne napake v skladu z dolocilom 508. cl. Zakona o obligacijskih razmerjih. Iz tega razloga je neutemeljen ugovor pasivne legitimacije kot tudi zahteva po ugotovitvi identitete prejšnjega las...

Sodba nº in sklep Cp 1055/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 23, 2000

Ce tožeca stranka (komunalno podjetje) redno prihaja do bivališca tožene stranke z namero, da odpelje odpadke, to pomeni, da storitve opravlja, ceprav ji tožena stranka ne pripravi smeti.

Sklep nº Cp 863/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, February 23, 2000

Sodišce prve stopnje je napravilo napacne zakljucke, saj ni upoštevalo predpisov, ki urejajo najem poslovnih prostorov - t.j. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih. Dolocbe tega zakona (cl. 14, 15, 16, 17) dajejo pravni okvir, v obsegu katerega bi moralo sodišce ugotavljati dejansko stanje.

Sodba nº I Cpg 780/99 of Gospodarski oddelek, February 23, 2000

Pravni posel, s katerim družba odobri posojilo nekomu tretjemu zato, da ta kupi njene delnice, je nicen.

Sklep nº I Cp 555/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ker je sodišce prve stopnje dvakrat vezano denarno vlogo zapustnika seštelo, ceprav je šlo za ena in ista denarna sredstva obogatena z obrestmi, je zmotno ugotovilo obseg zapušcine kar narekuje razveljavitev sklepa o dedovanju.

Sodba nº in sklep I Cp 1740/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Za pobot morajo biti izpolnjeni vsi pogoji iz 336. clena ZOR. Eden od pogojev je, da sta terjatev in nasprotna terjatev vzajemni, torej da je upnik terjatve obenem tudi dolžnik nasprotne terjatve. Pobot torej ni mogoc, ce stranka uveljavlja terjatev koga tretjega, pa ceprav bi ta privolil v takšen nacin prenehanja svoje terjatve.

Sodba nº I Cp 1441/98 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, sestavljen v pismeni obliki in overjen po sodniku, je veljaven, ceprav ne vsebuje zapisa, da je sodnik opozoril prednika in potomca na njegove posledice, ce je izkazano, da je sodnik potomca ustno opozoril in je potomec sporazum razumel ter se z njim strinjal.

Sklep nº I Cp 2128/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Dejstvo, da je nasprotni udeleženec dolžni znesek nakazal po pošti in ne na hranilno knjižico nasprotnega udeleženca, kot je bilo med strankama dogovorjeno v pogodbi, ni utemeljen razlog za nesprejem izpolnitve, zato je šteti, da je upnik od dneva nesprejema poslanega zneska v zamudi.

Sodba nº I Cp 316/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ker tožena stranka ni izkazala, da je nabavljeni material, ki ga je kupila pri tožeci stranki porabila za njeno poslovalnico in tudi ni bil predmet dokoncnega dogovora med njima o obracunu najemnine in stroškov za poslovalnico, ki jih je tožeca stranka dolgovala toženi stranki, mora toženec placati racune, ki so predmet pravde, tožeci stranki.

Sklep nº I Cp 2240/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Oprostitev placila sodne takse za tožbo, ki je bila vložena pred predlogom za oprostitev placila sodne takse, ne pride v poštev glede na dolocbo 14. cl. Zakona o sodnih taksah.

Sklep nº III Cp 1726/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ustanovitev zastavne pravice na stanovanju, ki ni vpisano v zemljiško knjigo, se opravi z rubežem in ne z vpisom v zemljiško knjigo.

Sklep nº III Cp 2070/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ce dolžnik v ugovoru dolg priznava in izraža pripravljenost za placilo, ceprav z odlogom, ni razloga za nadaljevanje postopka v pravdi.

Sklep nº III Cp 283/00 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ce izvršilni naslov vsebuje potrdilo o izvršljivosti, je dolžnik tisti, ki mora dokazati njegovo neutemeljenost. V ta namen je dolžan založiti stroške za izvedbo dokaza z izvedencem - grafologom, ce zatrjuje da podpis na vrocilnici ni pristen.

Sklep nº III Cp 91/00 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Dolžnik nima pravice zahtevati od upnika povracila škode, ki naj bi z zacasno odredbo, ki je bila neutemeljena, nastala tretjemu.

Sklep nº III Cp 190/00 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ker dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi ni navedel pravno pomembnih dejstv, ki bi ipreprecevali izvršbo po 55. cl. ZIZ, je ugovor neutemeljen.

Sklep nº III Cp 1956/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Z dovolitvijo izvršbe na eno tretjino dolžnikovega nadomestila za zacasno brezposelnost, namesto na dve tretjini, ni upoštevana omejitev, da mora dolžniku ostali najmanj znesek v višini zajamcene place.

Sklep nº III Cp 268/00 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Kronicno slabo zdravstveno stanje v povezavi z zimskimi meseci utegne biti posebno utemeljen razlog za odlog izvršbe s prisilno izselitvijo iz stanovanja v toplejše mesece.

Sklep nº III Cp 1772/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Tudi ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, v katerem dolžnik ne predloži dokazov, je šteti za obrazložen, ce je narava dejstev, s katerimi ga utemeljuje takšna, da zanje ni mogoce predložiti dokazov (negativna dejstva, sporen obstoj podlage obveznosti).

Sklep nº III Cp 1890/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Kadar ima stranka pooblašcenca se vrocajo pisanja njemu, razen ce ni v zakonu drugace doloceno. Ker stranki zaradi opustitve vrocitve vabila pooblašcencu ni bila dana možnost sodelovanja na rubežu, je sodišce storilo bistveno kršitev dolocb postopka absolutnega znacaja.

Sklep nº III Cp 1776/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Sodišce ni moglo ustaviti izvršbe kljub temu, da zarubljenih premicnih stvari niti na drugi dražbi ni bilo mogoce prodati, ker je upnik predlagal drugo sredstvo oz. predmet izvršbe.

Sklep nº III Cp 1706/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Sodišce je utemeljeno dovolilo predlagano izvršbo na podlagi sodbe, ki dolžniku nalaga solidarno placilo denarne obveznosti.

Sklep nº III Cp 1352/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Glede na zanesljive ugotovitve prvostopnega sodišca, utemeljeno oprte na ugotovitve sodnega izvršitelja, je pravilen zakljucek prvostopnega sodišca, da so s strani dolžnikov postavljene ovire onemogocale uporabo poti, do katere je upravicena upnica. Neutemeljene pritožbene trditve torej ne morejo izpodbiti pravilnih dejanskih ugotovitev prvostopnega sodišca in pravilne materialnopravne zavrnitve ugovora.

Sklep nº R 36/00 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Sodišce se po predhodnem preizkusu tožbe na predlog tožece stranke ne more vec izreci za krajevno nepristojno.

Sklep nº III Cp 123/00 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Z znatnejšo škodo ni mišljena tista škoda, ki z izvršbo dolžniku vselej nastane že zaradi nje same. Zgolj dejstvo, da tece postopek za razveljavitev izvršilnega naslova, ne preprecuje izvršbe, ampak mora biti izvršilni naslov že razveljavljen.

Sklep nº III Cp 71/00 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ugovorni razlogi v ugovoru zoper sklep, s katerim je sodišce med izvršilnim postopkom na predlog upnika spremenilo sklep o izvršbi tako, da je dolocilo novo izvršilno sredstvo, so omejeni na novo izvršilno sredstvo.

Sklep nº III Cp 1916/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Dolžnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep o delni ustavitvi izvršbe.

Sklep nº III Cp 1761/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ce dolžnik v ugovoru obrazloženo izpodbija na podlagi verodostojne listine izdan sklep o izvršbi tudi v delu, v katerem mu je bilo naloženo, naj terjatev placa, ima to nujno za posledico odlocitev, predvideno z dolocbo drugega odstavka 62. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 1896/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Sklep o zacasni odredbi izdan v pravdnem postopku ima ucinek sklepa o izvršbi.

Sklep nº I Cp 1941/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Toženec je z zabitjem treh železnih palic onemogocil tožnikoma dotedanji nacin izvrševanja vsebine pravice stvarne služnosti.

Sodba nº II Cp 1090/98 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Glede na ugotovljeno škodo je prisojena odškodnina za prestani strah primerna.

Sodba nº II Cp 1357/98 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Pravilna je porazdelitev krivde med imetnikom tekocega racuna in organizacijo, ki je vnovcila nepristne ceke, v sorazmerju 50:50.

Sodba nº II Cp 1989/98 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Tožnik je od toženke - zavarovalnice upravicen zahtevati povrnitev škode, ki mu je nastala na avtu po neznanem vozniku na parkirišcu, ce je imel sklenjeno veljavno zavarovanje za tak primer (delno kasko zavarovanje s kombinacijo D in H).

Sklep nº II Cp 419/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Za spor o vrnitvi republiške štipendije ni predpisana stvarna pristojnost delovnega in socialnega sodišca. Taka pristojnost je predpisana za spor o vrnitvi kadrovske štipendije.

Sodba nº II Cp 914/98 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ce tožena stranka ni dokazala svojih trditev, da je izpraznila sporne sobe v samskem domu, je sodišce prve stopnje utemeljeno ugodilo tožbenemu zahtevku na izpraznitev samske sobe. Izselitev iz sobe še ne pomeni izpraznitve prostorov.

Sklep nº II Cp 1871/98 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Po 17. clenu ZDEN se ne vracajo potrošne stvari, katere so bile odvzete s pravnim poslom po 5. clenu ZDEN, v postopku obvezne oddaje krušnega žita.

Sklep nº II Cp 481/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Rok za zastaranje terjatve iz naslova posojila zacne teci od dneva zapadlosti v vracilo, ne pa od dneva prejema posojenega zneska.

Sklep nº I Cp 1939/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ceprav dedic v postopku pred sodišcem prve stopnje ni izloceval premoženja, ki naj bi predstavljal njegov prispevek k pridobiti, to lahko stori v pritožbenem postopku (novota).

Sodba nº I Cp 1061/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Tožnik ne more v pritožbi uspešno zahtevati naj mu sodišce prisodi vec ali nekaj drugega kot je s tožbenim zahtevkom zahteval, ker sodišce odloca le v mejah postavljenih zahtevkov.

Sodba nº I Cp 1680/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Ker drugotožena stranka ni dokazala pravnega naslova za bivanje v stanovanju, najemnici pa je bilo stanovanje veljavno odpovedano, je v stanovanju brez pravnega naslova.

Sklep nº I Cp 2049/99 of Civilni oddelek, February 23, 2000

Kljub temu, da v pravdah zaradi motenja posesti ZPP doloca krajši, torej 8-dnevni rok za odgovor na tožbo, napacen pravni pouk sodišca o dolžini roka za odgovor na tožbo toženi stranki ne more biti v škodo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners