Višja Sodišča: Opinions issued on March 2000

March 30, 2000

Sodba nº Cp 1184/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 30, 2000

Solastninska pravica izkljucuje služnost. Na solastnem premoženju solastnik služnostne pravice ne more priposestvovati, priposestvovanje služnosti sporne poti je lahko zacelo teci od sklenitve sporazuma od razdružitve solastnega premoženja.

Sodba nº in sklep Cp 1416/99 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Zakonite bistvene sestavine pogodbe o delu so (dejanski) posel (kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd.), ki naj bi ga oprvil prevzemnik posla (podjetnik, izvajalec) in obveznost narocnika opravljeno delo placati.

Sklep nº Cp 1444/99 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Nemoralna je pripoznava ocitno nizkega zahtevka v situaciji, ko je tožnik predlagal zaslišanje izvedenca, da bi se ugotovila realna višina zahtevka.

Sklep nº Cpg 679/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Enomesecni rok za vložitev tožbe za izpodbijanje sklepa skupšcine družbe je prekluziven rok materialnega prava.

Sklep nº I Cpg 6/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Tožeca stranka, ki je kot odstopnik prenesla svojo terjatev iz posojilne pogodbe na tretjo osebo, ni mogla brez posebnega dovoljenja posojilojemalca izrociti prevzemniku terjatve tudi akceptnih nalogov, ki jih je prejela od posojilojemalca v zavarovanje njegovih obveznosti po posojilni pogodbi, ker gre v zvezi z izrocenimi akceptnimi nalogi za razmerje po 1. odst. 753. clena ZOR.

Sodba nº Cpg 555/99 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Pravni interes za izdajo placilnega naloga je podan tudi, ce je tožnik pred tem zoper toženca v drugi državi predlagal izdajo sklepa o izvršbi, pa je bil ta predlog na ugovor toženca zavržen zaradi nepristojnosti.

Sodba nº I Cpg 939/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Tožena stranka ni izkazala za verjetno, da dejstev, ki jih je navedla prvic v pritožbi in dokazov, ki jih je tudi prvic priložila, ni mogla brez svoje krivde uveljavljati do konca glavne obravnave.

Sklep nº I Cpg 1390/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Tožnikova taksna obveznost je nastala pred zacetkom stecaja. Glede na dolocilo 1. odst. 111. clena ZPPSL od dneva zacetka stecajnega postopka od stecajnega dolžnika ni možno prisilno izterjevati terjatev, ki so nastale pred zacetkom stecajnega postopka, temvec je treba takšno terjatev prijaviti v stecaju (prim. 137. cl. ZPPSL), zato tudi ni možna prisilna izterjava sodne takse.

Sodba nº I Cpg 1004/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Kupec ni dokazal, da je prodajalca obvestil o napakah na stvareh na nacin, predviden v zakonu, niti ni v pravdi navedel dovolj dejstev o tem, na katerih in koliko dobavljenih stvareh so bile napake.

Sodba nº I Cpg 312/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Zavarovalna pogodba je po vecinskem mnenju teorije tvegana (aleatorna) pogodba. Zanjo je bistveno, da je negotova uresnicitev zavarovalnega primera. Ce ni negotovosti ob sklepanju zavarovalne pogodbe, je ta celo nicna (2. in 3. odstavek 898. clena ZOR). Zato je pri konkretnih zavarovalnih pogodbah sklicevanje na nacelo pravicnosti neutemeljeno.

Sklep nº I Cpg 321/2000 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Naslovnik se izmika vrocitvi, ce sam oziroma odrasel clan njegovega gospodinjstva oziroma pooblašcena oseba brez zakonitega razloga noce sprejeti sodnega pisanja (140. clen ZPP/77). Ce bi se to zgodilo, bi delavec sodišca tak zaznamek na svoja porocila o vrocanju tudi napisal. Ker pa iz porocil izhaja ravno nasprotno, namrec da naslovnika nikoli ni bilo doma, je prvostopno sodišce pravilno štelo, da za vrocanje po 144. cl. ZPP/77 ni bilo pogojev.

Sklep nº I Cpg 369/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Iz razpravnega zapisnika z dne 13.1.1999 je razvidno, da je v tej zadevi prvostopno sodišce sodilo v senatu. V takem primeru mora po dolocilu 1. odstavka 130. clena ZPP/77 senat istih sodnikov sprejeti tudi odlocbo in sicer tako, da po posvetovanju odloci z glasovanjem.

Sodba nº in sklep I Cpg 535/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Stališce prvostopnega sodišca, po katerem tožena stranka ni upravicena niti do povrnitve sredstev na temelju neupravicene obogatitve, ceš da je ta njena pravica s pogodbo izrecno izkljucena, ni pravilno. Bistvo neupravicene obogatitve je prehod premoženja od ene osebe na drugo osebo brez pravnega temelja. Zato z nobeno pogodbo že pojmovno ni mogoce izkljuciti uveljavljanja koristi na temelju neupravicene pridobitve.

Sklep nº II Cpg 10/2000 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Dolžnik je navedel pravno pomembna dejstva, s katerimi bi, ce bi se izkazala za resnicna, dosegel zavrnitev tožbenega zahtevka v pravdi, in tudi predložil dokaz za tako zatrjevana dejstva (pogodbo), drugih dokazil pa glede na samo naravo ugovora negativnega dejstva po oceni sodišca druge stopnje niti ni mogoce predložiti, zato je njegov ugovor obrazložen v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ. Upnik s pritožbo ne izpodbija pravilnosti odlocitve sodišca prve stopnje, temvec polemizira z dolžnikovimi de...

Sklep nº II Cpg 212/2000 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Potrdilo o vrocitvi sodne pošiljke - povratnica - je javna listina in kot takšna dokazuje resnicnost tistega, kar se v njej potrjuje (1. odst. 224. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ). Zato je pri ugotavljanju dejstev, na podlagi katerih je moc sklepati o pravilnosti vrocitve, potrebno izhajati iz dejstva, da je bil sklep o izvršbi vrocen dolžniku, dokler ta ne dokaže nasprotnega (3. odst. 224. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ). Zato zgolj dolžnikova trditev, da sklepa o izvršbi dne 26.11.1...

Sklep nº II Cpg 235/2000 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Trditve o tem, da je dolg delno placan, so namrec presplošne, da bi jih bilo mogoce upoštevati, saj dolžnik pri tem ne pove niti kdaj je dolg delno poravnal niti v kakšni višini in na kakšen nacin. V dokaz svojih trditev pa tudi ni predložil nobenega dokaza, kot to predpisuje dolocilo 2. odst. 53. clena ZIZ. Zato je njegov ugovor neobrazložen in ga je sodišce prve stopnje pravilno štelo za neutemeljenega.

Sklep nº II Cpg 247/2000 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Potrdilo o vrocitvi sodne pošiljke - povratnica- je javna listina in kot takšna dokazuje resnicnost tistega, kar se v njej potrjuje (1. odst. 224. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ). Zato je pri ugotavljanju dejstev, na podlagi katerih je moc sklepati o pravilnosti vrocitve, potrebno izhajati iz dejstva, da je bil sklep o izvršbi vrocen dolžniku, dokler ta ne dokaže nasprotnega (3. odst. 224. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ).

Sklep nº II Cpg 1363/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Dolžnik sicer navaja dejstvo, ki bi utegnilo biti upošteven ugovorni razlog po 53. cl. ZIZ, to je, da je bil telefon ukraden in da je o tem obvestil upnika, zaradi cesar njegova obveznost naj ne bi nastala. Vendar dolžnik ugovoru ne prilaga nobenih dokazil, da je bil telefon res ukraden oz. da je o tem obvestil upnika, ceprav je bil na to svojo dolžnost iz 2. odst. 53. cl. ZIZ v pravnem pouku k sklepu o izvršbi izrecno opozorjen.

Sklep nº II Cpg 32/2000 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Upnik je pred sodišcem prve stopnje že dosegel svoj pravni interes, ki ga je zasledoval z vložitvijo zavrženega izvršilnega predloga opr. št. Ig 96/00721, saj je sodišce (v postopku Ig 96/00797) sledilo upnikovemu izvršilnemu predlogu in za izterjavo njegove terjatve izdalo sklep o izvršbi, ki je po podatkih spisa Ig 96/00797 tudi že pravnomocen. Tako upnik nima vec pravnega interesa za odpravo sklepa o zavrženju njegovega izvršilnega predloga v zadevi Ig 96/00721, saj bi v tem primeru za ist...

Sklep nº II Cpg 1351/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Dolžnikove ugovorne navedbe o spornosti in neusklajenosti terjatev so tako splošne in nedolocne, da jih ni mogoce šteti za relevanten ugovorni razlog v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ. Dolžnik sploh ne pove, zakaj so terjatve sporne in neusklajene, niti ne obrazloži, zakaj dejanski dolg znaša 43.047,90 SIT in ne toliko, kot izterjuje upnik, saj ne pove, ali je del terjatve morda poravnal, ali terjatev v izterjevani višini sploh ni nastala ipd.

Sklep nº II Cpg 1377/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Dolžnik je v ugovoru navedel pravno pomembna dejstva, s katerimi bi, ce bi se izkazala za resnicna, dosegel zavrnitev tožbenega zahtevka v pravdi, in tudi predložil dokaze za tako zatrjevana dejstva, zato je ugovor obrazložen v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ. Upnik s pritožbo ne izpodbija pravilnosti odlocitve sodišca prve stopnje, temvec polemizira z dolžnikovimi dejanskimi navedbami v ugovoru. Take pritožbene navedbe pa niso relevantne za odlocitev o obrazloženosti ugovora, ker se izvršilno so...

Sklep nº II Cpg 1326/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Dolžnika v svojih ugovorih izrecno ne prerekata obstoja, višine in zapadlosti upnikove terjatve ter smiselno priznavata obstoj poslovnega razmerja. Dolžnikova razmerja s tretjimi (gospodinjstva, obcina) ne vplivajo na njegovo obveznost, poravnati upnikovo zapadlo terjatev, ki je izkazana z verodostojno listino, katere dolžnika sploh ne prerekata, zato sta ugovora obeh dolžnikov neobrazložena v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ in torej neutemeljena.

Sklep nº II Cpg 170/2000 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Dolžnik v ugovoru ni navedel nobenega pravnorelevantnega dejstva, s katerim bi konkretno oporekal obstoju in višini upnikove terjatve, ki je predmet tega izvršilnega postopka. V tej smeri pa tudi ni predložil nobenega dokaza. Zato je njegov ugovor neobrazložen.

Sklep nº II Cpg 1338/99 of Gospodarski oddelek, March 30, 2000

Ker sta dolžnik in upnik s pogodbo sporazumno dolocila višino najemnine, dolžnik le-tej v izvršbi ne more ugovarjati, saj sploh ne zatrjuje, da bi bila najemna pogodba iz takšnega ali drugacnega razloga razvezana ali razveljavljena. Dokler pogodba velja, jo je dolžnik dolžan izpolniti, upnik pa je pravilno izpolnitev pogodbe upravicen terjati (1. odst. 262. cl. ZOR). S takšnimi trditvami in dokazi, kot jih v ugovoru navaja dolžnik, slednji ne bi mogel doseci zavrnitve tožbenega zahtevka v pra...

Sodba nº Kp 63/2000 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, March 30, 2000

Izlocitev sodnika, za kar se v pritožbi obdolženec smiselno zavzema, smejo glede na dolocbo drugega odstavka 41. clena ZKP stranke zahtevati najpozneje do konca glavne obravnave, ce gre za izlocitev iz razloga 6. tocke 39. clena ZKP, ki jo v pritožbi uveljavlja obdolženec, pa samo do zacetka glavne obravnave. Zato obdolžencev predlog, "da se mu dodeli druga sodnica", ni utemeljen.

March 29, 2000

Sklep nº Cp 391/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 29, 2000

Ni mogoce zavrniti predloga za priznanje tuje sodne odlocbe zaradi kršitve nacela kontradiktornosti, ce je bila oseba ucinkovito obvešcena o teku postopka za izdajo te odlocbe, ceprav vrocanja pisanj formalno niso bila opravljena po dolocbah, ki urejajo osebno vrocitev. Predlagatelj je upravicen do povrnitve vseh potrebnih stroškov postopka, ce se prizna tuja dajatvena sodna odlocba.

Sodba nº Cp 996/99 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, March 29, 2000

Za prenos lastninske pravice na nepremicnini stvari na podlagi pravenga posla so potrebni trije elementi: 1) da je tisti, ki predaja stvar, lastnik; 2) da je pravni posel o prenosu lastninske pravice pravno veljaven (iustus titulus); 3) vpi v zemljiško knjigo (modus acquirendi).

Sodba nº Cp 1138/99 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, March 29, 2000

Zapadlost premoženjske škode zaradi izgubljenega zaslužka - prikrajšanja pri placi.

Sklep nº I Cpg 341/2000 of Gospodarski oddelek, March 29, 2000

Spisovni podatki ne dajejo podlage za sklepanje (z verjetnostjo, ki se zahteva v postopku zavarovanja terjatev), da je pogodba nicna in da je na tej podlagi tožeca stranka upravicena od tožene stranke terjati že placani del kupnine.

Sklep nº I Cpg 1063/99 of Gospodarski oddelek, March 29, 2000

Ugotovitve prvostopnega sodišca so v nasprotju z razlogi sodbe, v kateri prvostopno sodišce zakljucuje, da do zmanjšanja premoženja tožece stranke s spornim dejanjem sklenitve asignacijske pogodbe ni prišlo, ker je tožeca stranka s poplacilom po asignacijski pogodbi placala bodoce dogovorjene in kasneje opravljene storitve prevajanja tožene stranke. Zato je podana bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº I Cpg 1146/99 of Gospodarski oddelek, March 29, 2000

Nepomembno je ali je tožena stranka prejela poziv tožece stranke naj denar vrne, saj je za sporni priliv vedela na podlagi prejetega izpiska SDK.

Sodba nº I Cpg 1490/99 of Gospodarski oddelek, March 29, 2000

Lastninska pravica na premicninah se pridobi na podlagi pravnega posla z njihovo izrocitvijo v posest na enega od nacinov, navedenih v 34. cl. ZTLR.

Sodba nº I Cpg 57/2000 of Gospodarski oddelek, March 29, 2000

Pri socasnih izpolnitvah dvostranskih (vzajemnih) pogodb, vsaj tedaj ce sta obveznosti ekvivalentni, ne pride do zmanjšanja premoženja stecajnega dolžnika. Kolikor stecajni dolžnik da, toliko (istocasno) prejme. Enako velja v primeru, ce sam izpolni vnaprej.

Sodba nº I Kp 40/2000 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Ko je sodišce prve stopnje podaljšalo rok za izpolnitev obveznosti, pa sodišce prve stopnje ni podaljšalo le tega roka, ampak je v nasprotju z odlocbo o dolocitvi posebnega pogoja v okviru preizkusne dobe pri izreceni pogojni obsodbi obsojencu, kjer je dolocen znesek 322.578,00 SIT kot zaostala preživnina, obsojencu prištelo še do izdaje sodbe neplacane zneske preživnine in tako tudi poseglo v izrek pravnomocne sodbe. Dolocba 54. clena Kazenskega zakonika dovoljuje v primeru, da se rok za izp...

Sodba nº I Kp 4/2000 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Sodišce prve stopnje je enega od obeh obtožencev pravilno spoznalo za krivega poskusa kaznivega dejanja umora po cl. 127/1 KZ, dejanje pa ni bilo storjeno v silobranu, kot trdi obramba. Drugega obtoženca pa je prvostopenjsko sodišce pravilno spoznalo za krivega kaznivega dejanja povzrocitve splošne nevarnosti po 1. odstavku 317. clena KZ, ker ni dovolj dokazov, da je videl skozi okno v notranjosti oškodovanca, strel pa je sprožil iz notranjosti proti oknu. Zato pri njem niso podani zakonski z...

Sodba nº I Kp 224/2000 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

S tem, ko sodišce prve stopnje na glavno obravnavo ni vabilo oškodovanca, ni podana v pritožbi zatrjevana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka iz drugega odstavka 371. clena ZKP. Oškodovana pravna oseba je v predlogu za kazenski pregon že podala tudi premoženjskopravni zahtevek in ga tudi dokumentirala, zato je sodišce prve stopnje ocenilo, da zaslišanje zakonitega zastopnika oškodovanca ni nujno potrebno in ga na glavno obravnavo tudi ni vabilo; njegovega zaslišanja pa tudi stranki ni...

Sklep nº I Kp 183/2000 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Sodišce prve stopnje ni razveljavilo celotne priglasitve Okrajnega ljudskega odbora, pac pa le v zvezi z eno od štirih oseb, ceprav je bil predlog podan za razglasitev v celoti, zato je pritožbeno sodišce izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odlocitev, sodišcu prve stopnje pa je še narocilo, da mora postopati po dolocilu clena 416. ZKP.

Sodba nº in sklep I Kp 1203/99 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Za presojo, ali je storilec s svojim ravnanjem uresnicil znake kaznivega dejanja velike tatvine, storjene na vdoren nacin, je bistvenega pomena, ali je vstopil v tuj prostor proti volji lastnika in na nenavaden nacin, ki bo podan že v primeru, ce bo v prostor vstopil brez uporabe posebne sile in brez vecjega poškodovanja vhoda.

Sodba nº I Kp 1221/99 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Sodišce prve stopnje utemeljeno ni sledilo zagovoru obtoženca, da je s pomocjo znanca odnesel oškodovankin hladilnih iz hodnika v pritlicju bloka v svoje stanovanje v tretjem nadstropju mislec, da je hladilnik nabavila njegova mati, saj je bilo že na zunaj vidno, da je šlo za rabljeni hladilnik brez embalaže, pri cemer je obtoženec oškodovanki, ki ga je osumila storitve kaznivega dejanja, zatrdil, da hladilnika v stanovanju nima, ter jo nato s pretvezo, da se v njegovi sobi (v kateri je imel ...

Sklep nº I Kp 191/2000 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Oškodovanec je državni tožilki že po vložitvi obtožnega predloga poslal izjavo, da nepreklicno umika soglasje za kazenski pregon obdolženca, zato je sodišce prve stopnje takšno izjavo oškodovanca, ki jo je državni tožilce nato posredoval sodišcu, pravilno štelo kot umik predloga.

Sklep nº I Kp 228/2000 of Kazenski oddelek, March 29, 2000

Mamilo so policisti našli skrito v vozilu obdolženca, ko je prevažal tudi soobdolžena. Ne glede na to, da sta slednja zaslišana kot obdolženca zanikala, da naj bi obdolženi P. vedel, da je H. kupil mamilo, R. pa posredoval pri nakupu, pa okolišcine, o katerih povesta oba soobdolženca o vožnji iz K. za neznanim vozilom v okolico C., zaustavitev vozila in cakanje v gozdu na neznanca ter nato naložitev mamila v dveh vrecah v avto obdolženca in nato takojšnja vožnja nazaj v K. ter tudi dejstvo, d...

Sklep nº III Cp 14/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Po pravnomocnosti sklepa o izvršbi in delnem umiku izvršilnega predloga dolžnik v pritožbi proti sklepu o delnem umiku izvršilnega predloga ne more uspešno zatrjevati niti, da je sklep o izvršbi v materialnopravnem pogledu nepravilen, niti ne more napadati samega izvršilnega naslova kot materialnopravno nepravilnega.

Sklep nº III Cp 50/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Sodišce ustavi izvršbo, ce upnik po neuspešnem prvem rubežu v treh mesecih od dneva rubeža ne predlaga ponovnega rubeža.

Sklep nº III Cp 458/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ker ima upnik vpisano zastavno pravico na dolžnikovi nepremicnini, nima pa ustreznega notarskega zapisa ali sporazuma pred sodišcem, takšen vpis v zemljiško knjigo ne more biti podlaga za izdajo sklepa o izvršbi in nato prodajo nepremicnine.

Sklep nº III Cp 2130/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ce je izvršba predlagana na podlagi izvršljive sodne odlocbe, sodišce pa izda sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - torej vkljucno z dajatvenim delom glede denarne terjatve, zagreši s tem bistveno kršitev dolocb postopka iz 11. tc. drugega odstavka 354. clena ZPP/77 v zvezi s 15. clenom ZIZ.

Sodba nº II Cp 640/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Sodišce prve stopnje je utemeljeno zakljucilo, da je bila predmet poravnave tudi v tej pravdi vtoževana škoda in da tožnica ni predložila niti enega dokaza, da bi po poravnavi 15.5.1995 nastala kakšna nadaljnja škoda, s katero ob sklepanju poravnave tožnica ni mogla racunati niti jo mogla predvideti.

Sklep nº II Cp 2126/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Aktivna in pasivna legitimacija za izterjavo placila individualnih in obratovalnih stroškov za stanovanje.

Sklep nº II Cp 414/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Kadar je sklep z zahtevano dopolnitvijo oz. popravo vloge vrnjen z oznako, da naslovnik pošiljke ni dvignil, nadomestne vrocitve ni mogoce opraviti s pritrditvijo na sodno desko.

Sklep nº II Cp 497/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ce tožeca stranka s tožbo zahteva placevanje mesecne odškodninske rente se vzame kot vrednost spornega predmeta seštevek dajatev, toda najvec znesek, ki ustreza seštevku dajatev za dobo petih let. Ce ta znesek presega znesek 2,000.000,00 SIT, je za sojenje stvarno pristojno okrožno sodišce.

Sklep nº II Cp 785/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ker sodišce prve stopnje ni popolno ugotovilo dejanskega stanja glede procenta invalidnosti tožnice, od katerega je odvisna utemeljenost njenega zahtevka za placilo zavarovalnine, je pritožbeno sodišce sodbo sodišca prve stopnje razveljavilo in vraca zadevo sodišcu prve stopnje v novo sojenje.

Sodba nº II Cp 484/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Najemnik ali osebe, ki v stanovanju stanujejo, uporabljajo stanovanje v nasprotju z zakonom in najemno pogodbo, ne le takrat, kadar se nanaša protizakonita in protipogodbena uporaba izkljucno na samo stanovanje, marvec tudi, kadar je s stanovanjem neposredno povezana. To so zlasti primeri protizakonite in protipogodbene uporabe skupnih prostorov stavbe.

Sodba nº in sklep II Cp 425/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Za telesne bolecine gre tožnici odškodnina 650.000,00 SIT, za strah 150.000,00 SIT, za duševne bolecine zaradi trajnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti pa odškodnina v znesku 950.000,00 SIT.

Sklep nº II Cp 97/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ker je tožena stranka pred odlocitvijo o pritožbi le to umaknila, je pritožbeno sodišce z ugotovitvijo umika zakljucilo pravdni postopek.

Sodba nº II Cp 1592/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ce pes ni na vrvici in torej ni pod nadzorstvom, lastnik odgovarja za škodo, ki jo pes povzroci.

Sodba nº II Cp 256/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Škoda, ki je stranki ob sklenitvi poravnave glede vse obstojece in bodoce škode nista mogli pricakovati, je nova škoda in je oškodovanec posebej upravicen do odškodnine zanjo. Ce nastane oškodovancu poleg pricakovane bodoce škode še nova škoda, mu gre odškodnina za razliko med dejansko in pricakovano škodo.

Sklep nº II Cp 1359/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Razlogi sodbe o odškodnini za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti v spisu nimajo podlage.

Sklep nº II Cp 329/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

S tem ko je tožena stranka kljub tožnikovemu nasprotovanju navozila gramoz, utrdila in razširila pot preko tožnikovega zemljišca, na kateri je imela posest pravice služnosti, je tožnika motila v njegovi posesti, zato je opravicen do sodnega varstva.

Sodba nº in sklep II Cp 1248/98 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ker sodišce prve stopnje ni zaslišalo tožnikov o zatrjevanih duševnih bolecinah zaradi razžalitve dobrega imena in casti, je v tem delu ostalo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. Ce tožnika nista hotela založiti za stroške izvedenca psihiatricne stroke, katerega sta najprej predlagala, to še ne pomeni, da ju o zatrjevani škodi ni treba zaslišati in ta dokaz v nadaljevanju oceniti.

Sklep nº II Cp 2160/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Sama tožba na ugotovitev nicnosti prodajne pogodbe med toženima strankama ne more biti predmet zaznambe spora, saj tožeca stranka uveljavlja le obligacijsko terjatev in ne zahteva kot posledico nicnosti, da se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje.

Sodba nº II Cp 239/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Pri solidarnem poroštvu se dolžnik ne more sklicevati, da mora upnik najprej terjati glavnega dolžnika. Pritožnik ne more po pritožbi predlagati novih dokazov.

Sodba nº II Cp 211/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Odškodnina za 46 let staro tožnico, ki je utrpela poškodbeni razpok ozkega crevesja, vnetje trebušne mrene, številne udarnine širokega crevesja, razpok vranice pod ovojnico, zlom 5. - 7. rebra na levi strani, zlom krila crevnice, desne nadlahti, štirih zgornjih sekalcev in izliv krvi v popljucnicno votlino obojestransko, za telesne bolecine in nevšecnosti 3.500.000 SIT, za duševne bolecine za zmanjšanje življenjskih aktivnosti 3.200.000 SIT, za skaženost 300.000 SIT je pravicna odškodnina po ...

Sklep nº I Cp 200/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Sodišce prve stopnje se glede odgovornosti ne more sklicevati na razloge razveljavljene sodbe.

Sodba nº I Cp 502/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Zamudne sodbe ni mogoce izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº I Cp 317/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Sodišce prve stopnje je ugotovilo le ocetove spremenjene okolišcine, to je manjši dohodek. Ker ostale okolišcine iz dolocbe 132. clena ZZZDR manjkajo, je bilo treba pritožbi ugoditi in sodbo razveljaviti.

Sklep nº I Cp 698/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ce je dejansko stanje zmotno ali nepopolno ugotovljeno, pritožbeno sodišce prvo sodbo razveljavi ter vrne zadevo v novo odlocanje.

Sklep nº I Cp 4/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ker pritožnik zatrjuje, da je živel z zapustnico v izvenzakonski skupnosti, gre za spor o obsegu zapušcine in je treba postopek prekiniti in pritožnika napotiti na pravdo.

Sodba nº I Cp 1647/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Neutemeljeno tožena stranka v pritožbi zatrjuje, da v tej pravdni zadevi ni stvarno pravno legitimirana.V pravno razmerje s tožeco stranko je namrec poleg toženca s sopodpisom narocilnice stopila tudi družba A. d.o.o.. Sopodpis narocilnice s strani te družbe pa pomeni pristop k dolgu tožene stranke (po dolocbi 451. clena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR), ki ga tožeca stranka vtožuje v tem postopku.

Sodba nº I Cp 132/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Vsebina tožnicine obveznosti je bila v izrocitvi knjig, medtem ko zaveza o pošiljanju položnic ni del obveznosti tožece stranke v tem smislu, da bi kakorkoli vplivala na to, da tožena stranka ni dolžna izpolniti svoje obveznosti, to je placati kupnine.

Sklep nº I Cp 534/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ko fizicna delitev stanovanja ni mogoca in ko ni možnosti, da bi eden od bivših zakoncev prevzel stanovanje in izplacal drugemu zakoncu vrednost njegovega deleža, preostane edina možnost delitve skupnega stanovanja njegova prodaja in razdelitev izkupicka.

Sklep nº I Cp 723/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Sodne poravnave, sklenjene v nepravdnem postopku, z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi ni mogoce izpodbijati. Izpodbija se lahko le s tožbo.

Sodba nº I Cp 1166/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Tožena stranka je poravnalni predlog naslovila na banko in od nje je prejela odgovor, odobritev pa je bila dana s konkludentnimi dejanji.

Sklep nº I Cp 510/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ce nobena od strank ni predlagala nadaljevanja mirujocega pravdnega postopka se po zakonu šteje, da je tožba umaknjena. Tožena stranka nima pravno varovanega interesa, da izpodbija sklep o ustavitvi postopka, ceprav ni dala privolitve za umik tožbe.

Sodba nº I Cp 883/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Z izplacilom odškodnine iz zavarovanja pridejo do višine izplacane odškodnine po samem zakonu na zavarovalnico vse zavarovanceve pravice nasprotni tistim, ki je kakorkoli odgovoren za škodo.

Sklep nº I Cp 859/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ce izvedenec po pravnomocno koncanem postopku, svoje mnenje dopolni, taka dopolnitev ne predstavlja razloga iz 9. tc. 421. cl. ZPP/77, ker ta dopolnitev ne bi mogla biti uporabljena v prejšnjem postopku, ker je še ni bilo.

Sklep nº I Cp 1297/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Nujna pot je le tisti del (morda že obstojece poti), ki poteka po tujem zemljišcu, nikakor pa del poti, ki poteka po zemljišcu predlagatelja. Ce je med udeleženci postopka mejna linija sporna in ni jasno po cigavem zemljišcu obstojeca pot poteka, ni mogoce dolociti natancnega poteka nujne poti.

Sodba nº I Cp 1148/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Narocnik in izvajalec del odgovarjata solidarno tretjemu za škodo, ki sta mu jo povzrocila v zvezi z izvajanjem teh del.

Sklep nº I Cp 493/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Pri odlocanju o tem, ali naj predhodno vprašanje rešuje samo, sodišce nima diskrecijske pravice. Predvsem ne sme samo reševati tistih predhodnih vprašanj, katerih reševanje je s posebnimi predpisi pridržano posebnim organom ali posebnim postopkom. V ostalih primerih pa se mora ravnati po nacelu ekonomicnosti, smotrnosti in pospešitve postopka ter imeti pred ocmi tudi ustavno in konvencijsko pravico do sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja.

Sodba nº I Cp 1072/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Delo pod nezavarovano steno izkopa je nevarno delo, dejavnost gradbenega podjetja, v okviru katere je njegov delavec opravljal to nevarno delo, pa je nevarna dejavnost.

Sklep nº I Cp 349/99 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Odgovornost upravljalca javnega smucišca je le izjemoma objektivna. Taka je, ko obratuje s smucišcem, ki zaradi izjemnih okolišcin predstavlja nevarno stvar. Megla na smucišcu, zaradi katere je vidljivost zmanjšana na 5 do 10 m, sama po sebi še ne predstavlja tako izjemnih okolišcin, da bi bilo treba smucišce šteti za nevarno stvar. Sodišce prve stopnje bi zato moralo ugotoviti, ali so v konkretnem primeru podani elementi za krivdno odgovornost upravljalca javnega smucišca.

Sodba nº I Cp 168/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Višina neplacane najemnine ni odlocilna za obstoj krivdnega razloga za odpoved najemne pogodbe.

Sklep nº I Cp 46/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Vse novo nastale obcine, pravne naslednice Mesta Ljubljane, so do sklenitve sporazuma o delitvi premoženja in o ureditvi drugih medsebojnih premoženjsko - pravnih razmerij enotni sosporniki, niso pa nujni sosporniki. Zahteva, da bi do sprejema delitvene bilance, na aktivni strani morale v sodnih postopkih nastopati le vse novo nastale obcine skupaj, bi pomenila odvzem pravice do sodnega varstva, ki jo zagotavlja Ustava RS v 23. clenu.

Sklep nº I Cp 189/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Ker stranka, ki je predlagala oprostitev placila sodne takse po sklepu sodišca, da dopolni svojo vlogo tako, da predloži potrebne listine po 2. odst. 169. cl. ZPP, tega v zahtevanem roku ni storila, je sodišce pravilno njeno vlogo kot nepopolno zavrglo na podlagi 4. odst. 108. cl. ZPP.

Sklep nº I Cp 469/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Dogovor zakoncev po 47. cl. ZZZDR o tem, kje bosta po sklenitvi zak. zveze živela, zajema tudi njune otroke iz prejšnjih zakonskih zvez, ki so vsakemu od njiju dodeljeni v varstvo in vzgojo in zato živijo z njima. Zato eden od zakoncev ne more zahtevati izselitve polnoletnega otroka drugega iz skupnega stanovanja, ceš da ga zaseda nezakonito, ce mu ni mogoce ocitati katerega od krivdnih razlogov iz 53. cl. SZ.

Sklep nº R 61/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Za zaznambo spora niti ZPP niti ZZK ne doloca, da v primeru, ko se predlaga zaznamba spora, o dovolitvi zaznambe odloca sodišce, ki je pristojno za odlocanje o tožbi. Zato o zaznambi spora odloca zemljiškoknjižno sodišce, to je sodišce, ki vodi zemljiško knjigo za obmocje, na katerem je nepremicnina, na katero se vpis nanaša. Za vodenje zemljiške knjige pa je stvarno pristojno okrajno sodišce.

Sklep nº III Cp 290/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Sprožitev postopka za sodno dolocitev meje ni posebno upravicen razlog za odlog izvršbe za izterjavo sodnih penalov, ker dolžnik ni odstranil predmetov, kar je bil dolžan po sodni odlocbi.

Sklep nº III Cp 382/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Upnik ne more predlagati izvršilnega sredstva prodaje premicnin v postopku zavarovanja s predhodno odredbo.

Sklep nº III Cp 445/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

429. cl. Zakona o pravdnem postopku doloca, da tožeca stranka izgubi pravico zahtevati v izvršilnem postopku izvršitev sklepa, s katerim je toženi stranki po tožbi zaradi motenja posesti naloženo kakšno dejanje, ce ni zahtevala prisilne izvršitve v 30 dneh po izteku roka, ki je bil v sklepu dolocen zato da ga opravi. Besedilo navedenega clena pa je razumeti tako, da to velja le za sklep, ki je izdan po tožbi zaradi motenja posesti, torej za koncni sklep izdan v pravdah zaradi motenja posesti,...

Sklep nº III Cp 464/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Dejstvo, da je kmetija izgubila status zašcitene kmetije, ne vpliva na pravico sodedicev, da ob predpostavkah 19. clena ZDKG zahtevajo doplacilo razlike do višine vrednosti zakonitega deleža.

Sklep nº III Cp 76/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Delno placilo dolga ni ugovorni razlog, ki bi prepreceval izvršbo z zavarovanjem terjatve z zastavno pravico na nepremicnini. Tak ugovor ne preprecuje izvršbe.

Sklep nº III Cp 463/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2000

Pritožba zoper sklep višjega sodišca, ki je odlocilo o pritožbi, ni dopustna in se jo zavrže.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners