Višja Sodišča: Opinions issued on April 2000

April 26, 2000

Sodba nº II Cp 267/2000 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Presoja višine preživnine ob spremenjenih razmerah.

Sklep nº I Cp 647/2000 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Pogoj za izdajo zacasne odredbe na vrednostnih papirjih je, da predlagatelj izkaže, da je dolžnik lastnik vrednostnih papirjev.

Sklep nº I Cp 688/2000 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Ker je bilo s sklepom odloceno, da je pridržanje prenehalo, pritožnik nima pravnega interesa za pritožbo.

Sklep nº III Cp 465/2000 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Vložena ustavna pritožba predstavlja odložitveni razlog iz 1. tocke 1. odst. 71. cl. ZIZ.

Sklep nº III Cp 562/2000 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Ce sodišce dovoli izvršbo na podlagi verodostojne listine, dolžnik lahko ugovarja, da je dovoljena izvršba na podlagi listine, ki ni verodostojna listina in je to ugovorni razlog iz cl. 55/1 tc. 2 ZIZ.

Sklep nº III Cp 540/2000 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Ce je že bilo odloceno o upnikovem predlogu za izterjavo nadaljnjih izvršilnih stroškov, upnik ne more ponovno predlagati izterjave izvršilnih stroškov.

Sodba nº I Cp 304/2000 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Presoja višine preživnine ob spremenjenih razmerah.

Sklep nº II Cp 1547/99 of Civilni oddelek, April 26, 2000

Iz besedila kupne pogodbe ni mogoce sklepati, da je pogodbena stranka toženceva firma.

April 21, 2000

Sklep nº Kp 157/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Tudi v skrajšanem postopku so formalni pogoji za odreditev pripora in ukrepi približevanja dolocenemu kraju ali osebi enaki, zato lahko traja navedeni ukrep do vložitve obtožnega predloga le 15 dni, tako kot pripor.

Sodba nº Kp 140/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Tudi, ce nobena prica zaradi dinamike dogajanja ni videla, da je obtoženec zabodel oškodovanca in nato odvrgel nož v travo, dejansko stanje ni zmotno ugotovljeno, ce izvedeni dokazi jasno kažejo, da je bil storilec samo obtoženec in ne kdo drugi.

Sklep nº Kp 155/00 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

1. Obnova kazenskega postopka v škodo obdolženca ni dovoljena. 2. V skrajšanem postopku odloca o zahtevi za obnovo sodnik posameznik.

Sodba nº Kp 133/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Ce je sodišce druge stopnje ob ugoditvi pritožbi okrožne državne tožilke spremenilo oprostilno sodbo sodišca prve stopnje v obsdilno, je zoper sodbo sodišca druge stopnje dovoljena pritožba na vrhovno sodišce.

Sodba nº Kp 153/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Ce sodišce v sodbi, ko v nepravi obnovi postopka spremeni v odlocbi o kazni dve pravnomocni sodbi, ne navede poleg dneva zacetka prestajanja kazni tudi dne, ko je obdolženec prestal kazen, to ne pomeni bistvene kršitve dolocil po cl. 371/I ter 11 ZKP, niti kršitve kazenskega zakona po cl. 372 tc. 52 KZ v zvezi s cl. 49/I KZ.

Sklep nº Kp 146/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Postavitev zagovornika po uradni dolžnosti na stroške sodišca v postopku za preklic pogojne obsodbe iz razloga po cl. 438 ZKP ni dopustna.

Sklep nº Kp 131/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Opis kaznivega dejanja iz obtožnega predloga, da bi se obdolženi moral in mogel zavedati, da se lahko oškodovanka pri padcu telesno poškoduje, zajema tudi dolžnost in možnost zavedanja, da lahko pride tudi do hude telesne poškodbe. Zaradi tega ni potrebno, da bi obtožni predlog dolocno opredeljeval obdolžencev krivdni odnos do vrste telesne poškodbe, do katere je prišlo pri oškodovanki v posledici njenega ravnanja.

Sklep nº Cp 290/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 21, 2000

Sodišce prve stopnje je napacno štelo, da dedujeta po vstopni pravici namesto zapustnikovega brata, ki je umrl za zapustnikom, njegovi hcerki. Pri vstopni pravici po 12. cl. ZD je pogoj, da tisti, ki bi dedoval po zapustniku, umre pred zapustnikom. V tem primeru pa je brat preživel zapustnika in umrl kasneje, zato njegov delež podedujejo njegovi dedici: tj. žena in oba otroka.

Sodba nº Kp 139/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Ce preklic priznanja sostorilca, uveljavljen v pritožbi, ni podprt z nobenim dokazom, prvotno priznanje pa je potrjeno z zagovori posameznih sostorilce, takšni pritožbi ni mogoce priznati uspeha.

Sklep nº Kp 165/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, April 21, 2000

Sodnik, ki je zaslišal obdolženca v predkazenskem postopku in proti obdolženemu odredil pripor, ne sme sodelovati v senatu, ki ob vložitvi obtožbe v isti zadevi podaljša pripor do konca glavne obravnave. Sodelovanje tega sodnika v navedenem senatu pomeni bistveno kršitev dolocil kazenskega postopka po 2. tc. I. odst. 371. cl. ZKP.

Sklep nº III Cp 1139/99 of Civilni oddelek, April 21, 2000

Pogojnost ali vzajemnost obveze, katere izvršitev se zahteva, mora biti ugotovljena v izvršilnem naslovu.

April 20, 2000

Sklep nº Cp 427/00 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, April 20, 2000

Pravdni stranki sta imeli kašco v soposesti. Tožnik je tožencu popolnoma onemogocil ustaljeno uporabo kašce, ko pa je zaklenil, vednar se je toženec poslužil dovoljene samopomoci, ko je nato v kašco vlomil. Zato tožniku v tej pravdi zaradi motenja posesti ne gre nuditi pravnega varstva.

Sklep nº I Cpg 26/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Ce je tožeca stranka v utemeljitev svojih navedb v tožbi predložila listine v tujem jeziku, niso izpolnjeni vsi pogoji za izdajo zamudne sodbe, ker sodišce na podlagi takšnih listin ni moglo zakljuciti, da dejstva, ki jih zatrjuje, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je predložila.

Sklep nº IV Cpg 15/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Za vložitev predloga za vpis spremembe zastopnika je pooblašcen novi zastopnik, ceprav v sodni register še ni vpisan kot zastopnik subjekta vpisa, saj se ta vpis s predlogom šele zahteva, ne pa stara zastopnica, kateri je pooblastilo za zastopanje družbe prenehalo že s tem, ko je pristojni organ družbe sprejel sklep o njeni razrešitvi s funkcije.

Sklep nº IV Cpg 8/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Pritožbo proti sklepu o izbrisu lahko vloži oseba, ki je (kot direktor gospodarske družbe) vložila ugovor proti sklepu o zacetku postopka izbrisa, ki je bil zavrnjen.

Sklep nº IV Cpg 12/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Udeleženec (ali kdo drug, ki meni, da je s sklepom prizadeta njegova pravica ali na zakonu temeljec interes) ima pravni interes za pritožbo, vendar samo zoper sklep, s katerim je registrsko sodišce odlocilo o zahtevku za vpis v sodni register; tj. le zoper sklep, s katerim je registrsko sodišce predlog zavrnilo.

Sklep nº I Cpg 1171/99 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Ce vloga, vložena v tujem jeziku, na zahtevo sodišca ni popravljena tako, da je vložena v slovenskem jeziku, se zavrže.

Sklep nº I Cpg 282/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

V primeru, da sta podlaga tožbenemu zahtevku sklenjeni pogodbi o poroštvu, pravnega dejanja ni mogoce izpodbijati, ker objektivni pogoj ni izpolnjen, saj gre za izpolnitev poroštvene obveznosti. V kolikor pa predstavljajo temelj izpodbijanih dejanj sklenjene asignacijske pogodbe, je objektivni pogoj podan, hkrati pa tudi domneva subjektivnega pogoja iz 4. odstavka 125. clena ZPPSL, ki doloca, da se domneva, da je upnik, v korist katerega je bilo pravno dejanje storjeno, vedel oziroma moral ve...

Sklep nº I Cpg 1172/99 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Tožeca stranka ni ravnala skladno s sklepom sodišca prve stopnje, saj vloge ni vložila v slovenskem jeziku tudi potem ne, ko jo je sodišce k temu še posebej pozvalo. Ker tožeca stranka ni ravnala skladno z zahtevo sodišca in vloge z dne 29.1.1999 ni popravila tako, da bi jo vložila tudi v slovenskem jeziku, je sodišce prve stopnje ravnalo zakonito, ko je štelo tožbo za umaknjeno (4. odst. 109. clena ZPP)

Sodba nº I Cpg 1102/99 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Ugovor tožene stranke, da ni zavezana za placilo dolga po pogodbi, ker je kot zastopnik lastnikov poslovnih prostorov, katerih upravnik je, sklenila pogodbo sicer v svojem imenu, ampak na racun zastopanih, bi bilo mogoce upoštevati le v primeru, ce bi tožena dokazala, da je tožeco stranko ob sklepanju pogodbe o tem obvestila oziroma, da je tožeca za to dejstvo vedela ali bi po okolišcinah primera lahko sklepala, da nastopa tožena kot zastopnik (3. odst. 85. cl. ZOR).

Sklep nº I Cpg 1044/99 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Pred prvim narokom lahko stranka ugovor iz 1. odst. 473. cl. ZPP/77 poda kadarkoli, ne glede na to, ali se je v vlogah morebiti spustila v obravnavanje glavne stvari ali ne. Predhodno vprašanje ne more biti vprašanje o obstoju kakšnih procesnih okolišcin, temvec le vprašanje materialnopravne narave, ki je del dejanske podlage sodne odlocbe. Pristojnost sodišca (oziroma nepristojnost zaradi pristojnosti arbitraže) pa je procesno vprašanje, zato vprašanja obstoja ali veljavnosti arbitražne pogo...

Sklep nº II Cpg 256/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Dolžnicine ugovorne trditve niso bile take, da bi preprecevale izvršbo.

Sklep nº II Cpg 244/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

S trditvami s kateri dolžnik napada obstoj terjatve, ne more biti uspešen, ker bi take trditve moral uveljavljati v postopku do izdaje izvršilnega naslova.

Sklep nº II Cpg 365/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Na podlagi ugotovitev, da na žiro racunu izdajatelja akceptnega naloga ob dospelosti ni bilo dovolj sredstev za poplacilo celotnega zneska navedenega v akceptnem nalogu in da je do višine sredstev na žiro racunu akceptni nalog že bil realiziran, je bil predlog za izdajo zacasne odredbe utemeljeno zavrnjen.

Sklep nº II Cpg 167/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Dolžnik v svojem ugovoru ne navaja nobenih pravno pomembnih dejstev, s katerimi bi konkretizirano izpodbijal obstoj, višino ali zapadlost upnikove terjatve. Ugovorna navedba, da ne dolguje nicesar, je povsem pavšalna, saj dolžnik sploh ne pove, zakaj naj upniku ne bi dolgoval izterjevanega zneska (ne pove, ali je placal, ali blaga sploh ni narocil, je terjatev zastarana itd.), zato je ugovor dolžnika neobrazložen v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 283/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Ugovor zoper sklep o izvršbi, v katerem dolžnik zgolj navaja, da sta se z upnikom dogovorila za drugacen nacin izpolnitve obveznosti, kot je bilo prvotno dogovorjeno, ne da bi za te svoje navedbe predložil kakršnekoli dokaze, je neobrazložen in kot tak neutemeljen.

Sklep nº II Cpg 114/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Ceprav je izvršbo mogoce predlagati tudi na podlagi verodostojne listine (23. cl. ZIZ), to še ne pomeni, da je verodostojna listina tudi izvršilni naslov v smislu 4. odst. 111. cl. ZPPSL, zato izvršbe zoper stecajnega dolžnika ni mogoce dovoliti na podlagi verodostojne listine, ne glede na to, ali gre za terjatev, ki ima naravo stroškov stecajnega postopka.

Sklep nº II Cpg 89/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Dolžnik v svojem ugovoru sploh ne navaja nobenih dejstev, s katerimi bi oporekal obstoju, višini ali zapadlosti upnikove terjatve. Dolžnik ne pojasni, kaj misli z zmotno ugotovljenim dejanskim stanjem. S sklepom o izvršbi na podlagi verodostojne listine sodišce dovoli izvršbo (1. odst. 23. cl. ZIZ) na upnikov predlog, ki mora vsebovati podatke iz 1. odst. 40. cl. ZIZ ter imeti priložene verodostojne listine v smislu 2. odst. 23. cl. ZIZ. Pred izdajo sklepa sodišce prve stopnje ne izvaja noben...

Sklep nº II Cpg 59/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Ustavitev izvršbe na premicnine s sklepom v smislu 1. odst. 95. cl. ZIZ bo v obravnavanem primeru mogoca šele po pravnomocnosti sklepa o poplacilu in pod pogojem, da upnik v postopku ni bil v celoti poplacan. V primeru, ce je bil upnik že v celoti poplacan, po ZIZ ni predvidena izdaja posebnega sklepa o ustavitvi izvršbe (ceprav tak sklep ni protipraven in je za stranke celo koristen), predvsem pa v takem primeru ni mogoce izdati sklepa o ustavitvi iz razlogov po 1. odst. 95. cl. ZIZ, saj se ...

Sklep nº II Cpg 101/2000 of Gospodarski oddelek, April 20, 2000

Dolžnik v svojem ugovoru ne navaja nobenih konkretnih dejstev, s katerimi bi oporekal obstoju, višini ali zapadlosti upnikove terjatve. Dolžnik ne pojasni, kakšni stroški naj bi mu nastali pred sklenitvijo katere pogodbe, koliko ti stroški znašajo in kakšno zvezo imajo z upnikovo terjatvijo. Prav tako ne pove, v kakšni zvezi s terjatvijo so zatrjevana, a ne izkazana potovanja v Nemcijo in kateri stroški so zaradi tega vecji, niti ne postavi konkretnih trditev, kakšno nezadovoljstvo naj bi bil...

April 19, 2000

Sodba nº I Cpg 1573/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Tožeca stranka je pri sodišcu uveljavljala placilo zamudnih obresti in od obracunanih zamudnih obresti še zakonite zamudne obresti od 8.5.1997 dalje. Ker je od neplacanih obresti mogoce zahtevati zamudne obresti samo od dneva, ko je pri sodišcu vložen zahtevek za njihovo placilo, je prvostopno sodišce zmotno uporabilo materialno pravo, ko je tožeci stranki od uveljavljanih obracunanih obresti priznalo zamudne obresti od 8.5.1997 dalje do placila.

Sodba nº I Cpg 823/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Po dolocbi 1. odst. 467. clena ZPP se smeta sodba in sklep, s katerim je koncan spor v postopku v sporih majhne vrednosti, izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka iz 2. odst. 354. clena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Pritožbeno sodišce zato pritožbenega razloga zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja ni moglo upoštevati.

Sklep nº I Cpg 377/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Ker je bila skodelica izdelana po natancnih navodilih narocnika in ob sodelovanju avtorja, ki je izdelek veckrat pregledal, preden je dovolil, da se pripravi koncni izdelek (kot njegova skodelica), je skodelico mogoce šteti kot avtorsko delo. Sicer pa pri skodelici ni pomemben samo rocaj z znacilnim grbastim oprijemacem, ampak je pomembna kombinacija vseh elementov (barve in oblike, žganja in lošca) ki predstavlja (individualno) ustvarjalnost, ne pa zgolj prevzemanje znanih rešitev.

Sodba nº I Cpg 51/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Prvostopenjsko sodišce je pravilno presodilo, da ne ZPNP ne ZOTMR ne poznata direktne tožbe oškodovanca proti zavarovalnici, pri kateri je imel zatrjevani povzrocitelj škode zavarovano svojo odgovornost.

Sklep nº I Cpg 385/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Taksna obveznost tožene stranke je nastala v letu 1997 in bi zato izterjava dolgovane takse zastarala s potekom leta 1999, vendar pa je bilo zastaranje pretrgano z dejanjem sodišca, in sicer z izdajo taksnega opomina dne 24.12.1997 kot tudi njegovo vrocitvijo toženi stranki dne 6.1.1998.

Sodba nº I Cpg 1317/99 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Z izplacilom odškodnine zavarovalnica vstopi v pravice svojega zavarovanca (oškodovanca) tako, da je njen položaj enak zavarovancevemu. Zavarovancev zahtevek proti odgovorni osebi je odškodninski, pri odškodninskih zahtevkih pa zacetek teka zamudnih obresti ni vezan na okolišcino, kdaj je povzrocitelj škode izvedel za zahtevek, saj se odškodninska obveznost šteje za zapadlo od trenutka nastanka škode (prim. 186. clen ZOR).

Sklep nº I Cpg 133/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Ker v postopku toženo stranko zastopa pooblašcenka, mora v tem primeru opravicljiv razlog obstajati na strani pooblašcenke same in ne njene stranke (prim. 1. odst. 86. clena ZPP). Razlogi za vrnitev v prejšnje stanje so opravicljivi le, ce stranka dokaže, da ni kriva za zamudo. Sodna taksa za pritožbo je bila placana dne 19.11.1999, kar je v danem roku. Zato je sodišce prve stopnje z izpodbijanim sklepom nepravilno štelo, da je napoved pritožbe umaknjena.

Sodba nº I Cpg 811/99 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Tožena stranka ni bila pooblašcena, da sporni akceptni nalog predloži v vnovcenje. Za izvršitev tega posla je tožeca stranka pooblastila (le) družbo P. d.o.o.. Tožena stranka je glede sporne vnovcitve akceptnega naloga ravnala kot poslovodja brez narocila (pooblastila), saj je opravljala tuj posel z namenom, da zase obdrži doseženo korist, ceprav je vedela, da je posel tuj (razpolagala je z denarnimi sredstvi na racunu tožece stranke).

Sodba nº I Cpg 824/99 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Vabilo za glavno obravnavo je tožena stranka prejela 11.3.1999 (potrdilo o vrocitvi, speto k l.št. 9). Ce si ni pravocasno zagotovila pooblašcenca, sodi to v njeno sfero. Zaradi njene neaktivnosti ne more trpeti nasprotna stranka, ki ima pravico do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (23. cl. Ustave RS). Ce je tožeca stranka pristala na ceno, v kateri prometni davek ni bil upoštevan, pa se je naknadno izkazalo, da je zmotno menila, da gre za primere iz 6. cl. ZPD, ne more enostransko spremeni...

Sodba nº I Cpg 431/99 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Placilo dela dolga ne pomeni pripoznave celotnega dolga.

Sklep nº I Cpg 414/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Gola trditev, da tožena stranka tožeci stranki zastavljene opreme noce izrociti, pa je presplošna za zakljucek, da je izpolnjen pogoj iz 2. odst. 270. cl. ZIZ, po katerem mora upnik verjetno izkazati nevarnost, da je zaradi dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugacnega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogocena ali precej otežena.

Sodba nº I Cpg 633/99 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Tožena stranka pritožbenega razloga ne navaja, iz navedb pa izhaja, da uveljavlja pritožbeni razlog zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº I Cpg 142/99 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Po 1. odstavku 14. clena ZTLR ima solastnik pravico imeti stvar v posesti in jo skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu solastniškemu deležu, ne da bi s tem kršil pravice drugih solastnikov. To pomeni, da solastnik participira na solastni stvari sorazmerno s svojim solastniškim deležem tako pri plodovih in drugih koristih, kot tudi pri stroških in drugih bremenih v zvezi z uporabo solastne stvari (prim. 6. odstavek 15. clena ZTLR). Z nakupom solastniškega deleža pa kupec vs...

Sklep nº II Cpg 204/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Ce v letu dni od kar APP prejme sklep o izvršbi ni bilo priliva sredstev na dolžnikov racun, APP vrne sklep o izvršbi sodišcu, ki izvršbo ustavi. S sprejeto odlocitvijo, sodišce ni poseglo v tisti del sklepa o izvršbi, ki predstavlja izvršilni naslov in tudi ni ustavilo izvršbe na morebitnih drugih dolžnikovih racunih, skladih, akreditivih ali podobnih naslovih. Izvršbo je ustavilo le v obsegu glede katerega so bili izpolnjeni pogoji iz 2. odst. 147. clena ZIZ.

Sklep nº II Cpg 227/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Glede na to, da sklep o izvršbi ni izvršilno dejanje temvec pravnomocna sodna odlocba, ostane tak sklep v veljavi kljub ustavitvi izvršbe.

Sklep nº II Cpg 251/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik v ugovoru trdi, da servisna storitev, katere placilo zahteva upnik, ni bila opravljena. Ker gre za pravno relevantno dejstvo, ki bi lahko pripeljalo do zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazalo z resnicno, je dolžnikov ugovor obrazložen.

Sklep nº II Cpg 323/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik je v ugovoru navedel, da se racuni ne glasijo nanj, pac pa na podjetje D. d.o.o.. S temi dejstvi je torej smiselno zatrjeval, da nicesar ne dolguje, ker z upnikom ni v poslovnem razmerju.

Sklep nº II Cpg 239/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik, kljub opozorilu v pravnem pouku izpodbijanega sklepa, v ugovoru ni navedel dejstev s katerimi bi obrazloženo oporekal obstoju terjatve. Takega ugovora ni moc šteti za obrazloženega.

Sklep nº II Cpg 286/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Za verodostojno listino, na podlagi katere sodišce dovoli izvršbo, se v smislu 2. odst. 23. clena ZIZ šteje tudi faktura oziroma racun in ne le overjen izpisek iz poslovnih knjig. Zato sodišce prve stopnje ni imelo podlage za zavnitev izvšilnega predloga za zneska, na katera se navedena racuna glasita (218.45,80 SIT in 220.101,20 SIT).

Sklep nº II Cpg 333/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Zoper sklep, s katerim sodišce med izvršilnim postopkom na predlog upnika spremeni sklep o izvršbi tako, da doloci novo izvršilno sredstvo (in s tem tudi predmete izvršbe), ima dolžnik ugovor z omejitvijo ugovornih razlogov na novo izvršilno sredstvo (in predmete izvršbe), v katerem mora dolžnik navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in predložiti dokaze zanje (5. odst. 62. clena in 2. odst. 53. clena ZIZ), sicer se ugovor šteje za neobrazloženega in je kot tak neutemeljen.

Sklep nº II Cpg 343/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

V tej zadevi ni sporno, da je dolžnica samostojna podjetnica. Kot taka pa po dolocilu 1. odst. 5. cl. Zakona o gospodarskih družbah odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim, tudi z osebnim premoženjem. Zato niti dokazana trditev, da njena obratovalnica ne obstoji vec, v pravdi ne bi mogla pripeljati do zavrnitve tožbenega zahtevka upnika (tožece stranke).

Sklep nº II Cpg 262/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Sodišce prve stopnje je pri vrocanju opomina prezrlo, da ima taksni zavezanec pooblašcenca in je opomin namesto pooblašcencu vrocilo neposredno taksnemu zavezancu. Zaradi nepravilne vrocitve, tudi naknadni 15-dnevni rok, ki ga za placilo sodne takse predvideva ZST, in pricne teci z vrocitvijo opomina, še ni potekel.

Sklep nº II Cpg 190/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik je ugovor vložil pravocasno, vendar pa v njem ni navedel dejstev, s katerimi bi obrazloženo oporekal obstoju terjatve. Zato je ugovor neutemeljen.

Sklep nº II Cpg 316/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Glede na to, da prvi poskus rubeža ni bil brezuspešen temvec sploh ni bil opravljen, pogoji za ustavitev izvršbe, iz razloga, ker upnik v roku treh mesecev ni predlagal ponovnega rubeža, niso izpolnjeni.

Sklep nº II Cpg 304/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik bi moral v ugovoru pojasniti, v cem so ocitane nepravilnosti upnikovega zaracunavanja storitev in v zvezi z zatrjevanim sodišcu predložiti ustrezne dokaze. Zgolj trditev, da upnik nepravilno zaracunava storitve ni dovolj konkretizirana, da bi bilo dolžnikov ugovor moc šteti za obrazložen.

Sklep nº II Cpg 298/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Pritožba je bila vložena na pristojno sodišce po poteku osemdnevnega roka in je zato prepozna. Vložitev pritožbe dne 16.12.1999 pri nepristojnem sodišcu namrec ni mogoce pripisati ocitni pomoti vložnika - pooblašcene odvetnice in je po 6. odst. 112. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ šteti za pravocasno, ker je bila pritožba naslovljena in poslana na isti naslov.

Sklep nº II Cpg 288/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik ni dolocno navedel racunov, katerih placilo naj bi bilo odloženo in tudi ni postavil nobenih konkretnih ugovornih trditev v zvezi z dogovorom na katerega se sklicuje. Predlagal je sicer dokaz z zaslišanjem obeh direktorjev, vendar dokazov, na podlagi katerih bi se šele ugotavljala dejstva, ki jih dolžnik v ugovoru ne kritizira naše civilno pravno pravo ne pozna. Glede na to, da je upnik predlogu za izvršbo priložil racune, iz katerih je razvidna specifikacija opravljenih storitev, bi ...

Sklep nº II Cpg 312/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Dolžnik je v ugovoru med drugim navedel, da upniku nicesar ne dolguje in da za izdajo vtoževanih racunov upnik nima pravne podlage, saj nista bila v poslovnem razmerju. Dolžnik je navedel dejstva s katerimi je obrazloženo oporekal obstoju terjatve. Obstoj pravnega razmerja in obstoj terjatve bo moral v pravdnem postopku pred pristojnim sodišcem dokazati upnik.

Sklep nº II Cpg 276/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik je sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine (postopek je tekel po dolocbah Zakona o izvršbi in zavarovanju - ZIZ) ugovarjal obrazloženo, kot to doloca 5. odst. 62. clena ZIZ v zvezi z 2. odst. 53. clena ZIZ. Dolžnik je namrec v ugovoru navedel, da je racun štev. 14/ARH-99 reklamiral in da je del zneska v višini 400.000,00 SIT tudi placal, s cimer je navedel dejstva, s katerimi je svoj ugovor utemeljeval. V dokaz svojih trditev pa je predložil tudi reklamacijo (priloga B3) in f...

Sodba nº I Cpg 643/99 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Zamudne obresti zastarajo takrat, ko zastara glavnica oziroma glavna terjatev (369. cl. ZOR). Splošni zastaralni rok znaša pet let (371. cl. ZOR). Zamudne obresti so obcasna dajatev, ki dospevajo v placilo v dolocenih krajših casovnih obdobjih. Te pa po dolocilu 1. odst. 372. cl. ZOR zastarajo v treh letih od zapadlosti vsake posemezne dajatve. Ker je bila tožba vložena dne 5.9.1995, so vtoževane obresti nedvomno zastarane, saj je cediran znesek v višini 31.507,30 SIT tožeca stranka banki D. ...

Sklep nº II Cpg 370/2000 of Gospodarski oddelek, April 19, 2000

Dolžnik v zvezi z ugovornimi navedbami sodišcu ni predložil nobenih dokazov. Zato dolžnikovega ugovora ni moc šteti za obrazloženega.

Sodba nº I Kp 271/2000 of Kazenski oddelek, April 19, 2000

Ker je sodišce prve stopnje pravilno ocenilo, da bo ob obdolžencevi nekaznovanosti, njegovi pripravljenosti placati oškodovanki nematerialno škodo, njegovemu obžalovanju kaznivega dejanja, delni prisotnosti alkohola in sorazmerno milim psihicnim posledicam pri oškodovanki, tudi pogojna obsodba z dolocenima osem mesecev zapora in triletno preizkusno dobo za kaznivo dejanje spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let, po cl. 183/IV in I KZ, dosegla namen kazenskopravnega varstva, je pritožbo državn...

Sodba nº I Kp 335/2000 of Kazenski oddelek, April 19, 2000

S tem, ko je obdolženec od neznane osebe kupil na cesti GSM aparat le za tretjino dejanske vrednosti ter v svojem zagovoru tudi navedel, da se je vedno izogibal kupovati na ulici zlatnino sumljivega izvora, je uresnicil vse zakonite znake kaznivega dejanja prikrivanja po II. v zvezi s I. odst. 221. cl. KZ, storjenega iz krivdne oblike nezavestne malomarnosti.

Sklep nº I Kp 223/2000 of Kazenski oddelek, April 19, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je obdolženka pritožbo zoper sklep, s katerim ji je bil izrecen sodni opomin, vložila 5 dni po izteku pritožbenega roka ter je zato utemeljeno njeno pritožbo zavrglo kot prepozno. Sodišce druge stopnje je zato pritožbo obdolženke, ki niti ni navedla pritožbenih razlogov in ni obrazložila svoje pritožbe, zavrnilo kot neutemeljeno.

Sodba nº I Kp 317/2000 of Kazenski oddelek, April 19, 2000

Sodišce prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je z izpodbijano sodbo preklicalo pogojno obsodbo, ki jo je sodišce prve stopnje izreklo obsojencu zaradi storitve kaznivega dejanja goljufije ter mu v njej dolocilo poseben pogoj, ki ga obsojenec ni izpolnil, tega pa tudi ni storil v samem postopku za preklic pogojne obsodbe, ceprav je kar na petih narokih zagotavljal, da bo dolg oškodovancu vrnil. Njegovo pritožbo je zato sodišce druge stopnje zavrnilo kot neutemeljeno.

Sodba nº I Kp 32/2001 of Kazenski oddelek, April 19, 2000

Sodišce druge stopnje je ob reševanju zagovornikovi pritožbi ugotovilo, da v izreceno stranko kazen prepovedi vožnje motornega vozila B kategorije v dolžini 6 mesecev ni bil vštet cas odvzema vozniškega dovoljenja med kazenskim postopkom. Zato je pritožbeno sodišce po uradni dolžnosti izpodbijano sodbo v tem delu spremenilo tako, da je cas odvzema vozniškega dovoljenja vštelo v izreceno stransko kazen.

Sklep nº II Cp 866/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Sodišce prve stopnje je izpodbijano sodbo oprlo na dolocbe splošnih pogojev za zavarovanje avtomobilske odgovornosti, ki so sestavni del zavarovalne pogodbe in ki toženo stranko praviloma vežejo. Ta dokaz pa ni bil vpogledan v dokaznem postopku na glavni obravnavi, ker ga je tožeca stranka sodišcu predložila že po koncu glavne obravnave. S tem je bilo toženi stranki onemogoceno obravnavanje predloženega dokaza v zvezi s pogodbenimi dolocili, ki veljajo v konkretnem primeru in na katerega se o...

Sklep nº II Cp 599/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Tožba na nedopustnost izvršbe je premoženjskopravni spor in ne spor o ukinitvi preživnine ter je dovoljenost revizije odvisna od vrednosti spornega predmeta.

Sklep nº II Cp 1845/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Ker je tudi ravnanje predstavnika kmetijske zadruge mogoce obravnavati enako kot ravnanje državnega organa oziroma predstavnika oblasti in ker je v skladu z dolocbo 2. odstavka 8. clena ZDen mišljeno z izrazom podržavljeno tudi tisto premoženje, ki je prešlo v splošno ljudsko premoženje (kot v obravnavanem primeru), je moralo sodišce prve stopnje natancno ugotoviti ali je bila v konkretni zadevi kupoprodajna pogodba sklenjena zaradi grožnje, sile ali zvijace. Predlagatelj je tisti, ki mora do...

Sklep nº II Cp 2058/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

"Neznani dedici" ne morejo biti pravdna stranka.

Sklep nº II Cp 620/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Ker sodišce prve stopnje ni s sklepom odmerilo stroškov za izvedenca, s posebnim sklepom pa nalaga tožeci stranki doplacilo predujma, sklepa ni mogoce preizkusiti in je zato treba zadevo razveljaviti.

Sklep nº II Cp 964/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Delni uspeh tožece stranke v pravdi glede stroškov postopka narekuje uporabo dolocbe 2. odstavka 154. clena ZPP/77, po kateri lahko doloci sodišce glede na doseženi uspeh, da vsaka stranka trpi svoje stroške postopka.

Sklep nº I Cp 1649/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Sodišce prve stopnje je ravnalo v skladu s cl. 108 ZPP, ko je štelo, da je tožba umaknjena.

Sodba nº I Cp 634/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Roditelj, ki mu je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo, mora poskrbeti za vse redne potrebe otroka (vkljucno z zagotovitvijo oblacil) ter jih poravnati iz preživnine in iz lastnega prispevka. To je predvsem v interesu otroka, saj ima tisti od staršev, pri katerem otrok stalno živi, nedvomno boljši vpogled v potrebe otroka in boljšo možnost poskrbeti za to, da je iz sredstev staršev pokritih cimvec nujnih in koristnih otrokovih potreb. To pa je najlažje doseci s placevanjem preživnine v denarju...

Sklep nº I Cp 364/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Zoper sklep procesnega vodstva ni pritožbe.

Sodba nº I Cp 359/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Navidezna pogodba nima pravnega ucinka. Stranka, ki je sama povzrocila, da ni prišlo do sklenitve pogodbe, ne more uveljavljati odškodnine za škodo, ki ji je nastala pri pogajanjih.

Sklep nº I Cp 389/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Sodišce dovoli obnovo postopka, ce stranka zve za nova dejstva ali najde nove dokaze, vendar samo, ce jih stranka brez svoje krivde ni mogla uveljavljati, preden je bil prejšnji postopek koncan s pravnomocno sodno odlocbo.

Sklep nº I Cp 467/2000 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Ker iz najemne pogodbe ne izhaja, da bi A. kot najemnik sklenil to pogodbo kot samostojni podjetnik posameznik, je sodišce prve stopnje napacno zakljucilo, da so podani pogoji, ki jih doloca 481. clen ZPP za to, da je mogoce nek spor opredeliti kot gospodarski spor.

Sodba nº I Cp 1129/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Ce toženec zatrjuje, da je vse placal kar je bil dolžan, mora za to predložiti dokaze, ne pa da zatrjuje, da je žrtev svoje raztresenosti, ker je prav vsa potrdila izgubil.

Sklep nº I Cp 2026/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Ce je taksa za tožbo in opomin placana v roku iz opomina, ni pogojev za domnevo o umiku tožbe po cetrtem odstavku 180. clena ZPP zgolj iz razloga, ker potrdilo o placilu kot dokaz ni bilo v tem roku predloženo sodišcu.

Sklep nº I Cp 2199/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Ker tožeca stranka tudi v dodatnem roku ni predložila sodišcu listin iz 2. odst. 169. clena ZPP, je sodišce pravilno zavrnilo predlog za oprostitev placila sodnih taks, saj ni dokazala okolišcin, zaradi katerih bi bila lahko oprošcena placila sodnih taks.

Sklep nº I Cp 1519/99 of Civilni oddelek, April 19, 2000

Listine, ki so podlaga za vknjižbo, doloca 21. clen ZZK, pri cemer se vknjižba dovoli na podlagi javne ali zasebne listine, ki mora vsebovati veljaven pravni temelj, nepremicnina pa mora biti v listini oznacena s podatki, s katerimi je vpisana v zemljiški knjigi.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners