Višja Sodišča: Opinions issued on May 2000

May 31, 2000

Sklep nº Cp 878/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 31, 2000

Spor, v katerem tožeca stranka uveljavlja spregled pravne osebnosti in solidarno obvezo placila fizicnih oseb v zvezi z dolgom gospodarske družbe, o katerem je bilo pravnomocno razsojeno, ne predstavlja spora iz najemnega razmerja, ne glede na naravo dolga gospodarske družbe.

Sklep nº I Cpg 596/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Javno glasilo je lahko le celoten TV program, ne pa posamezna oddaja, ki se v njegovem okviru predvaja.

Sklep nº I Cpg 471/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Odlocitev iz 3.odst. 497.cl. ZPP, da se napoved pritožbe šteje za umaknjeno, lahko sledi le ce stranka takse ne placa. Morebitno navezovanje posledic na opustitev posebnega obvestila o tem, da je bila taksa placana, iz zakona ne izhaja.

Sodba nº I Cpg 168/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Povezovanje 1.odst. 281.cl. ZGD s 3.alineo 2.odst. 359.cl. ZGD na nacin, da bi se z nepravilnim sklicem skupšcine zajelo tudi odrekanje pravice do glasovanja na (sicer pravilno sklicani) skupšcini, ni utemeljeno.

Sklep nº II Cpg 395/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Dolžnik, kljub opozorilu v pravnem pouku izpodbijanega sklepa, v ugovoru ni navedel dejstev, s katerimi bi obrazloženo oporekal obstoju terjatve. Takega ugovora ni moc šteti za obrazloženega.

Sklep nº II Cpg 474/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Po prepricanju pritožbenega sodišca vsebina ugovora v konkretnem primeru terja konkretnejšo utemeljitev odlocitve, kot je izpodbijana. Ker namrec ta vsebuje zgolj stališce sodišca prve stopnje, da je ugovor obrazložen, pritožbeno sodišce ne more odgovoriti na pritožbene navedbe, saj razlogi izpodbijanega sklepa ne dajejo opore za presojo, katera ugovorna trditev je tista, ki je bila pravnorelevantna.

Sklep nº II Cpg 488/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Proti sklepu je vložila dolžnica pravocasni ugovor. V ugovoru je med drugim navedla, da bo placala glavnico in pa obresti od 1.1.2000 dalje, med tem ko je prerekala le obveznost placila obresti za cas do konca leta 1999, ker naj bi terjatev šele takrat zapadla. Takšne ugovorne trditve pa res ne govorijo v prid presoji, da je dolžnica ugovarjala sklepu o izvršbi v celoti.

Sklep nº II Cpg 361/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

ZIZ v dolocbah, ki urejajo postopek izvršbe na dolžnikovih racunih, obvestila s katerim bi sodišce upnika opozorilo na "stanje" na dolžnikovem žiro racunu, ne predvideva. Zato mora upnik, v izogib posledicam ustavitve izvršbe, stanje na bancnem racunu dolžnika spremljati sam.

Sklep nº II Cpg 300/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Iz podatkov v spisu izhaja, da stroškov nastalih v zvezi z ugovorom in predložitvijo dokazov o placilu, dolžniku ni neutemeljeno povzrocil upnik. Navedeni stroški so namrec dolžniku nastali izkljucno zato, ker v tem postopku izterjevane obveznosti ni prostoljno izpolnil v roku 15. dni od prejema sklepa, ki v tem izvršilnem postopku predstavlja izvršilni naslov.

Sklep nº II Cpg 418/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Dolžnik bi moral v ugovoru sodišcu pojasniti katere priloge so nepopolne. Iz verodostojne listine (racuna 104030), ki jo je upnik priložil predlogu za izvršbo je razvidno, da se izterjevani znesek nanaša na opravljene poštne storitve. Dolžnik ne trdi, da poštne storitve niso bile opravljene v obsegu kot je razviden iz predložene verodostojne listine. Tudi ugovorna navedba, da z upnikom zneske še usklajujeta, ni dovolj konkretizirana. Poleg tega dolžnik, v zvezi z zatrjevanim usklajevanjem, so...

Sklep nº II Cpg 406/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Dolžnik svojih ugovornih navedb v zvezi z delnim placilom in kompenzacijami ni podkrepil z dokazi, zato je ugovor neobrazložen.

Sodba nº I Cpg 542/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Ob neizpodbijanem odlocilnem pravnem dejstvu, da je bila prva tožena stranka investitor izgradnje hladilnice jabolk, druga tožena stranka pa izvajalec teh del in da je bilo v zvezi z izgradnjo hladilnice potrebno izkopati tudi greznico, pri cemer je prišlo do pretrganja elektricnih kablov in posledicno do nastanka škode tožeci stranki kot tretji osebi, je prvostopno sodišce svojo odlocitev pravilno oprlo na dolocilo 207. clena ZOR.

Sodba nº in sklep I Cpg 579/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Nobena od strank ni zatrjevala, da je bila pogodba razdrta. Po dolocilu 1. odst. 17. cl. ZOR so udeleženci v obligacijskem razmerju dolžni izpolniti svojo obveznost. Zato enostranski prenos dejavnosti, povezan s promocijo slovenskega turizma na 3. osebo, na veljavnost pogodbe, sklenjene med pravdnima strankama, ne more imeti vpliva.

Sklep nº II Cpg 453/2000 of Gospodarski oddelek, May 31, 2000

Prekinitev zastaranja je urejena v 2. odst. 9. cl. ZST. To dolocilo pa v drugem stavku tega odstavka govori le še o 4 letnem absolutnem zastaralnem roku, ki tece od nastanka taksne obveznosti. Zato po prekinitvi zastaranja ne zacne znova teci rok iz 1. odst. 9. cl. ZST.

Sodba nº I Kp 519/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2000

Ker je bil obtoženec že dvakrat kaznovan za istovrstna kazniva dejanja, v obravnavanem primeru pa je v okviru nadaljevanih in posamicnih kaznivih dejanj izvršil znake osmih posamicnih kaznivih dejanj velike tatvine po cl. 212/1 tocka 1 KZ, je vsem ugotovljenim okolišcinam tudi ustrezna izrecena enotna kazen enega leta in osmih mesecev zapora. Pritožbeno sodišce je zato pritožbo obtoženceve zagovornice, ki se je zavzemala za izrek nižjih posamicnih in enotne kazni, zavrnilo kot neutemljeno.

Sklep nº I Kp 411/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2000

Krive izpovedbe ni, ce je prica prepricana, da se je dogodek pripetil oziroma odigral tako, kot ga pojasnjuje.

Sodba nº I Kp 279/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2000

Ker obeh obdolžencev kot clanov disciplinske komisije delovne organizacije ni mogoce šteti kot uradne osebe v smislu dolocb 113. cl. KZ SFRJ in 126. cl. KZ, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ko je oba obdolženca oprostilo obtožb subsidiarnega tožilca za storitev kaznivih dejanj nevestnega dela v službi po cl. 262 KZ.

Sodba nº I Kp 308/2000 of Kazenski oddelek, May 31, 2000

Za obstoj kaznivega dejanja izsiljevanja po cl. 218/III in I KZ je dovolj, da je sodišce prve stopnje poleg ostalih konstitutivnih elementov ugotovilo tudi takšno stopnjo "resnih groženj" izrecenih s strani obeh obtožencev oškodovancu, da je le-ta odšel po zašcito na policijsko postajo in svoj strah izrazil tudi svojemu prijatelju rekoc, da se obeh obtožencev boji.

Sklep nº II Cp 35/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Po pravnomocnosti sklepa nepravdnega sodišca, da se opravi civilna delitev skupne hiše, po pravnomocnosti sklepa o domiku je treba nepremicnino izrociti kupcu. Ker nasprotna udeleženka kot razvezana žena kupca in predlagatelja nima pravic do uporabe stanovanja, ni pravilen sklep sodišca prve stopnje, ki je ustanovilo najemno razmerje za tri leta po 210. clenu ZIZ.

Sklep nº II Cp 847/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ko sodišce z zacasno odredbo v zakonskem sporu odloci o preživljanju zakonca, upošteva predvsem potrebe preživninskega upravicenca in možnosti preživninskega zavezanca.

Sodba nº I Cp 915/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Zoper zahtevek imetnika vrednostnega papirja je dovoljen ugovor pobota.

Sodba nº I Cp 1457/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ker je na zapisniku o glavni obravnavi zapisano, da se tožnica odpoveduje tožbenemu zahtevku v celoti, sodbe na podlagi odpovedi ni mogoce izpodbijati, ceš da naj bi bila odpoved dana v zmoti.

Sklep nº III Cp 693/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ugovor tretjega ni razlog za prekinitev izvršilnega postopka.

Sklep nº III Cp 672/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Stiska, v kateri naj bi se dolžnik znašel zaradi izpolnitve obveznosti, ugotovljene s pravnomocno in izvršljivo sodno odlocbo, ne pomeni znatnejše škode v smislu 1. odstavka 71. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 844/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Socialni položaj dolžnika varujejo dolocbe o omejitvi izvršbe na doloceno višino njegovih denarnih prejemkov.

Sklep nº III Cp 812/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ce sodišce odlocbo opre na v izvedenskem mnenju ocenjene vrednosti, obenem pa se v izreku navedene vrednosti ne ujemajo z onimi iz cenitve, je podana bistvena kršitev postopka po 14. tocki 2. odst. 339. clena ZPP.

Sklep nº III Cp 761/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Odlocba ustavnega sodišca U-I-339/98, po kateri je potrebno dolocbo 1. tocke 1. odstavka 102. clena ZIZ uporabljati v skladu z ustavo tako, da je nezarubljivi del place sorazmerno višji v primeru, ce dolžnik preživlja otroke in druge zakonite preživninske upravicence, se ne nanaša na 2. tocko 1. odstavka 102. cl. ZIZ.

Sklep nº III Cp 2129/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Trditve dolžnika so nejasne in nerazumljive, saj predlogu priložena verodostojna listina ter ostale priloge dokazujejo, da dolžnik dolguje upniku v predlogu navedeni znesek zaradi negativnega stanja na njegovem lastnem tekocem racunu in torej ne gre za primanjkljaj na žiro racunu neke v ugovoru neimenovane firme.

Sklep nº III Cp 323/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ce so sporna le dejstva, ki se nanašajo na opravo izvršbe, ta dejstva lahko ugotavlja izvršilno sodišce samo.

Sklep nº III Cp 763/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Stanovanje, katerega odkup kot nadomestnega stanovanja zahteva upnik, mora ustrezati tako merilom o primernem stanovanju po Stanovanjskem zakonu kot mora biti njegova vrednost tudi sorazmerna vrednosti stanovanja, namesto katerega mu mora dolžnik omogociti njegov odkup.

Sklep nº III Cp 661/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Namen predhodne odredbe je zavarovati denarno terjatev v takšnem obsegu, kot je razvidna iz odlocbe sodišca oz. iz nepravonomocnega sklepa o izvršbi. Ker po tem sklepu predstavlja terjatev poleg glavnice tudi zakonite zamudne obresti od glavnice v postopku za izdajo predhodne odredbe dolžnikovega pritožbenega ugovora, da gredo upniku od menicne glavnice le menicne obresti, pritožbeno sodišce ne more upoštevati, ampak je to predmet reševanja ugovora zoper izdani sklep o izvršbi.

Sklep nº III Cp 99/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Sporazum po cl. 251c ZIP ima moc sodne poravnave, zato se dolžnik ne more sklicevati na to, da ni prejel toliko denarja kot ga upnik terja.

Sklep nº I Cp 1044/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Dokazno breme o tem, da je prodajalec vedel za skrito napako oziroma, da mu ta ni mogla ostati neznana, je na strani kupca, ki to zatrjuje.

Sodba nº I Cp 813/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

S sodbo, s katero sodišce razveže zakonsko zvezo, odloci tudi o preživljanju skupnih mladoletnih otrok, ne glede na to, ali je bila višina preživnine pred tem že dolocena s pravnomocno sodbo ali izvršljivim dogovorom. V izreku mora navesti, da se dolocena preživnina placuje namesto prej dolocene preživnine.

Sodba nº in sklep I Cp 854/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ce starša v casu razveznega postopka še živita skupaj s svojimi otroci ter tisti izmed njiju, ki je s sodbo kasneje dolocen kot preživninski zavezanec, ob tihem ali izrecnem soglasju prispeva za preživljanje otrok na nacin, kakor so živeli poprej, je preživninsko obveznost za ta cas izpolnil ter je zahtevek v tem delu neutemeljen.

Sodba nº I Cp 414/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Dejstvo, da stranka, ki ji je s sklepom naloženo, da predloži doloceno listino, listine ne predloži, sodišce oceni po prostem prepricanju. Ocena ne sme biti arbitrarna. Izhajati mora tudi iz drugih izvedenih dokazov.

Sodba nº I Cp 146/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ker je toženec sekal ovinek in zadel tožnikovo vozilo na tožnikovem desnem voznem pasu, je v celoti kriv za nastalo prometno nesreco.

Sklep nº I Cp 644/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Zakon o dedovanju ne predvideva izrednega pravnega sredstva revizije. V nepravdnih postopkih pa mora biti revizija posebej dolocena. Zato je sodišce prve stopnje pravilno zavrglo vlogo, katere je stranka naslovila kot revizijo proti pravnomocnemu sklepu o dedovanju.

Sklep nº I Cp 652/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

S pretvorbo kondemnatornega dela sklepa o izvršbi v ugovarjani placilni nalog (2. odst. 62. clena ZIZ) je pravdni postopek že uveden. Zato je treba vprašanje stvarne pristojnosti sodišca za odlocanje o predlogu za zavarovanje z zacasno odredbo presojati po dolocbi 2. odst. 266. clena ZIZ (in ne po dolocbi 1. odst. istega clena ZIZ).

Sodba nº I Cp 831/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Z dolocitvijo preživnine v znesku 8.000,00 SIT je prvostopno sodišce ob upoštevanju potreb otroka, njegovih lastnih dohodkov in zmožnosti vsakega od staršev pravilno porazdelilo preživninske obveznosti med starša.

Sodba nº in sklep II Cp 253/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

V opominu je nacin odprave odpovednega razloga dovolj natancno opredeljen.

Sodba nº II Cp 1195/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Pridržek lastninske pravice varuje prodajalca in ne kupca, zato ima le-ta izbiro, da zahteva izpolnitev obveznosti (placilo kupnine) ali pa vrnitev stvari.

Sklep nº III Cp 1807/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Iz sodbe delovnega in socialnega sodišca, ki predstavlja izvršilni naslov, res niso razvidni posamicni neto zneski place, do katerih je upnica upravicena za cas nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, vsebuje pa vse druge elemente, na podlagi katerih je mogoce denarno terjatev upnice izracunati.

Sklep nº III Cp 718/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Dolžnik ne more uspeti z ugovorom, da je placeval sodno doloceno preživnino v obdobju pred izdajo izvršilnega naslova, s katerim mu je bilo za to obdobje naloženo placevanje preživnine, saj je tak ugovor lahko predmet presoje le v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov.

Sklep nº I Cp 1332/98 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Duševne bolecine zaradi razžalitve z objavo tožencevega zapisa v casopis v pismih bralcev, je ena izmed pravic, katerih se lahko posluži tožnik. Tožena stranka ne more uveljavljati ugovora zmanjšane škode, ce se tožnik ni poslužil objave odgovora na pisma bralcev. Casopis pa se ne more razbremeniti odgovornosti s tem, da trdi, da bralci objavljajo pisma na svojo odgovornost.

Sodba nº in sklep II Cp 1453/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Katero dejstvo šteje za dokazano, odloci sodišce prve stopnje po presoji vseh dokazov.

Sklep nº II Cp 475/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ce nastane utemeljen dvom o pravilnosti podanega mnenja, se zahteva mnenje drugega izvedenca.

Sklep nº II Cp 1066/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Pritožba, ki je nepodpisana, je nepopolna. Ce pritožnik pritožbe tudi po pozivu sodišca ne podpiše, je potrebno njegovo pritožbo zavreci.

Sklep nº II Cp 281/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ce upnik izkaže obstoj terjatve za verjeten, zadošca poleg tega že izkazana verjetnost, da dolžnik z izdajo zacasne odredbe ne bo pretrpel znatne škode.

Sklep nº II Cp 1604/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Predlog za dopolnilno sodbo je treba vložiti v 15 dneh od prejema sodbe, sicer je treba predlog zavreci kot prepozen.

Sklep nº II Cp 595/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Dolocba 104. clena ZNP predstavlja izjemo od splošnega pravila o stroških, vsebovanega v 1. odstavku 35. clena ZNP, po katerem nosi praviloma vsak udeleženec sam svoje stroške in torej ni pravice do povracila stroškov. Vendar ta izjema ureja le razmerje med predlagateljem in nasprotnim udeležencem, ki mu je naloženo placilo odškodnine; ne pa med vecimi nasprotnimi udeleženci.

Sklep nº II Cp 885/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Tudi o zavrženju zahteve za izlocitev sodnika na podlagi 4. odstavka 108. clena ZPP mora odlociti predsednik sodišca.

Sklep nº I Cp 1555/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Kdo so dedici, je treba ugotoviti po dolocbah ZDen. Napotitev na pravdo bo potrebna le, ce bodo sporna dejanska vprašanja. O pravnih vprašanjih mora zapušcinsko sodišce samo odlociti.

Sklep nº I Cp 1499/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

V postopku za obnovo postopka ne zadošca, da bi nova dejstva ali novi dokazi lahko pripeljali do ugodnejše odlocbe, ampak morajo ta dejstva in dokazi v casu prejšnjega postopka tudi obstajati. Dejstva, ki nastanejo pozneje, niso razlog za obnovo.

Sklep nº I Cp 734/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

V primeru, ce spada v skupno premoženje nedokoncana stanovanjska hiša, je potrebno ugotoviti, kolikšna je vrednost nedokoncane hiše napram celoti, in samo od takega dela se dolocijo deleži na skupnem premoženju. Nedograjena stanovanjska hiša se ne more vpisati v zemljiško knjigo.

Sodba nº in sklep I Cp 812/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Lastnik vecstanovanjske hiše je dolžan v sorazmerju s solastniškim deležem, ki ga ima na skupnih prostorih, placati tudi stroške prenove skupne naprave, tudi ce lastniki v vecstanovanjski hiši še niso sklenili pogodbe o upravljanju v zvezi z upravljanjem vecstanovanjske hiše, pooblašceni organizaciji, ki je do tedaj gospodarila s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini.

Sodba nº I Cp 805/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Za škodo zaradi telesne poškodbe, ki jo je med šolskim odmorom povzrocil mladoletni ucenec srednje šole snažilki, odgovarja solidarno z njim šola, ki je za 500 dijakov izvajala nadzor le z enim uciteljem.

Sodba nº I Cp 1651/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Ker splošni pogoji pogodbe predstavljajo pogodbeno materialno pravo, saj dopolnjujejo posebne pogoje med pogodbenikoma in praviloma zavezujejo tako kot ti (1. odst. 142. cl. ZOR), je treba za razlago posameznih njihovih dolocil uporabiti dolocila 99. - 102. cl. ZOR. Splošni pogoji razlage pojma "vožnje brez vozniškega dovoljenja" ne vsebujejo, pojem pa je mogoce interpretirati na razlicne nacine. Vozniško dovoljenje je listina, ki dokazuje, da je njen imetnik pridobil pravico do vožnje vozila...

Sklep nº I Cp 1700/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

Na podlagi dolocila 1. odst. 158. cl. ZPP/77 je tožena stranka dolžna tožeci stranki povrniti njene pravdne stroške, saj je tožeca stranka tožbo utemeljeno vložila oziroma jo je umaknila takoj, ko je tožena stranka izpolnila svojo obveznost in jo (tekom tega pravdnega postopka) obvestila o uspešno koncanem šolanju.

Sklep nº I Cp 809/2000 of Civilni oddelek, May 31, 2000

V nepravdnem postopku zaradi razlastitve nepremicnine in zaradi dolocitve odškodnine za razlašceno nepremicnino ni mogoce odlocati o ukrepih zavarovanja nasprotnega udeleženca pred domnevno neupravicenimi posegi v njegovo lastninsko pravico. Za varstvo pred neupravicenimi posegi v lastninsko pravico daje zakon lastniku na razpolago druge možnosti in postopke - in to povsem neodvisno od nepravdnega postopka zaradi razlastitve.

Sodba nº I Cp 281/99 of Civilni oddelek, May 31, 2000

15-letna oškodovanka je prisedla na motorno kolo, ki ga je vozil njen fant, s katerim je bila ves cas pred tem v družbi. Bil je mocno vinjen (1,89 g/kg) in je zapeljal s ceste.

May 30, 2000

Sodba nº Kp 214/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 30, 2000

Zaradi tega, ker obdolženi tudi na glavni obravnavi pred sodišcem prve stopnje ni mogel skriti svoje nestrpnosti do oškodovanca, zaradi cesar je razpravljajoca sodnica, oškodovancu odsvetovala navzocnost pri razglasitvi sodbe, pritožbeno sodišce ne dvomi, da se je dogodek odvil na nacin, kot ga je opisal oškodovanec.

Sodba nº Kp 215/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 30, 2000

Ne drži pritožbena trditev, da je bila obdolženceva alkoholiziranost v casu nesrece nujna. Rezultati policijskega in medicinskega preizkusa so namrec pokazali, da je imel obdolženi v casu nesrece v izdihanem zraku 1,5 g/kg alkohola, v krvi 1,03 g/kg alkohola, v urinu pa kar 1,65 g/kg alkohola. Ker gre za vrednosti, ki kar za dvakrat presegajo dovoljeno mejo, je sodišce prve stopnje obdolžencevo alkoholiziranost pri odmeri kazni pravilno štelo kot obteževalno okolišcino.

Sodba nº Kp 208/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 30, 2000

Kakršnokoli predrugacenje javne listine (ne glede na kasnejšo uporabo) pomeni dokoncanje kaznivega dejanja ponarejanja listin, zaradi cesar ni mogoce govoriti o poskusu. Prav tako pa ne gre za neprimeren poskus, ker je pisalo nedvomno primerno sredstvo, prometno dovoljenje pa primeren objekt za izvršitev tega kaznivega dejanja.

Sklep nº Cp 1243/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2000

Za taksnega zavezanca, ki ima prebivališce v tujini in sam ni placal takse tedaj, ko je taksna obveznost nastala, se šele po koncanem postopku ugotovi, koliko znaša neplacana taksa, zato zacne zastaranje v tem primeru teci šele od koncanega postopka.

Sklep nº Cp 1435/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2000

Tudi ce tožnik tožbi ne priloži pravnomocne sodbe, s katero dokazuje aktivno legitimacijo po 57. clenu ZZZDR, sodišce takšne tožbe ne sme zavreci, saj je obstoj takšne pravnomocne sodbe materialnopravna in ne procesna predpostavka. Stvarna legitimacija je del tožbenega zahtevka. Ce tožnik ni aktivno legitimiran, se tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrne, takšna tožba pa je dopustna in se ne zavrže.

Sklep nº Cp 1281/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, May 30, 2000

Ugovor zastaranja davcne obveznosti, navedene v dolgovnem seznamu, ki je opremljen s potrdilom o izvršljivosti, je mogoce uspešno uveljavljati v sodnem postopku zavarovanja le v primeru, ce je do zastaranja prišlo po izdaji takšnega izvršilnega naslova in ce je bil postopek zacet po izteku 10-letnega zastaralnega roka iz 1. odst. 379. clena ZOR.

Sodba nº I Cpg 353/99 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

Pritožbene navedbe, v katerih tožeca stranka obširno pojasnjuje nastanek in obstoj poslovnega razmerja s toženo stranko ter listine, za dokazovanje teh navedb, ki jih je priložila pritožbi predstavljajo pritožbene novote, ki niso dovoljene, saj tožeca stranka ni izkazala, niti ni zatrjevala, da jih brez svoje krivde ni mogla navesti oz.

Sodba nº I Cpg 567/2000 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

Redne dobave niso okolišcina, ki bi upravicevala privilegiranje posameznega upnika, pa cetudi je bil zaradi njih zacetek stecaja morebiti za nekaj casa odložen. Bistveno je namrec, da je dobila tožena stranka svojo terjatev placano v celoti, medtem ko drugi upniki terjatev, za poplacilo katerih se je stecajna masa z izpodbijanimi dejanji še zmanjšala, ne bodo dobili placanih v celoti. S tem pa je podan objektivni element dejanskega stanja izpodbijanja.

Sodba nº in sklep I Cpg 1026/99 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

Toženec je v redu povabljen, ce je povabljen v skladu z drugim in cetrtim odstavkom 293. clena v zvezi s prvim odstavkom 286. clena ZPP/77. Rok osmih dni od prejema vabila tako zadostuje in pomeni, da je imela tožena stranka za pripravo (na narok za glavno obravnavo) dovolj casa.

Sklep nº II Cpg 314/2000 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

"Predloga za nadaljevanje izvršbe", ki ga je upnik vložil po pravnomocno koncani izvršbi, ni mogoce obravnavati kot predloga za dovolitev izvršbe z drugim sredstvom (z rubežem premicnin) po 2. odst. 34. clena ZIZ, ker se le-ta lahko vloži le do konca izvršilnega postopka, ampak kot nov predlog za izvršbo.

Sklep nº II Cpg 302/2000 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje stanje, ni pritožbe. Takšna pritožba je (razen v dveh v zakonu navedenih primerih) nedovoljena.

Sklep nº II Cpg 326/2000 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje zaradi prepoznega placila predujma za opravo izvršbe v izvršilnem postopku ni dovoljen, zato ga je potrebno zavreci kot nedovoljenega.

Sklep nº I Cpg 580/2000 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

Ce ima stranka pooblašcenca, se vrocitev opravi na veljaven nacin tako, da se pisanje vroca pooblašcencu, ne pa stranki neposredno oz. njenemu zakonitemu zastopniku.

Sklep nº II Cpg 390/2000 of Gospodarski oddelek, May 30, 2000

Dolžnik je z ugovorom zastaranja terjatev (katerih zapadlost izhaja iz že priloženih listin) navedel dejstvo, s katerim bi dosegel zavrnitev tožbenega zahtevka, ce bi se izkazalo za resnicno, zato je ugovor (iz tega razloga) potrebno šteti za obrazložen.

Sklep nº I Kp 588/2000 of Kazenski oddelek, May 30, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno zavrglo pritožbo oškodovanca zoper sodbo sodišca druge stopnje, zoper katero ni pritožbe. Zato je oškodovanceva pritožba zoper sklep o zavrženju pritožbe neutemeljena.

Sodba nº I Kp 174/2000 of Kazenski oddelek, May 30, 2000

Sodišce prve stopnje je utemeljeno ostalo v dvomu glede obtožencevega goljufivega namena glede na to, da obtoženec vecino dolga še ni placal oškodovancu. Pravilna je ocena, da je med strankama obstajalo le civilnopravno razmerje, saj ni bilo dovolj dokazov za ugotovitev obtoženceve krivde.

Sklep nº I Kp 139/2000 of Kazenski oddelek, May 30, 2000

Prvostopenjsko sodišce je utemeljeno zakljucilo, da so opisi kaznivih dejanj v zahtevi za preiskavo nejasni, nepopolni ter v opisih osnovnih dejanj ni znakov ocitanih kanivih dejanj, tako da predmet preiskave ne morejo biti niti dejanja, ki naj bi predstavljala pomoc. Zato je bila zahteva za preiskavo zavrnjena. Državni tožilec pa se je proti takemu sklepu pritožil in vložil modificirano zahtevo za preiskavo ter je v pritožbi le obrazlagal obstoj utemeljenosti suma glede na modificirano zahte...

Sodba nº I Kp 60/2000 of Kazenski oddelek, May 30, 2000

Do hude telesne poškodbe ni prišlo po nakljucju, pac pa zaradi nezavestne malomarnosti, ko je obdolženec zasukal oškodovanca, ki je utrpel spiralni prelom obeh kosti desne goleni.

Sklep nº R 65/2000 of Civilni oddelek, May 30, 2000

Za odlocitev o predlogu za izvršbo na denarno terjatev je krajevno pristojno sodišce na obmocju katerega ima dolžnik stalno prebivališce.

Sklep nº R 9/2000 of Civilni oddelek, May 30, 2000

Odlocilna vrednost spornega predmeta, ko se tožbeni zahtevek ne nanaša na denarni znesek, je tista, ki jo je tožeca stranka navedla v tožbi. Ce nastane vprašanje o stvarni pristojnosti (ali pravici do revizije) se mora sodišce najpozneje na glavni obravnavi pred zacetkom obravnavanja glede stvari na hiter in primeren nacin prepricati o pravilnosti navedene vrednosti. Kasneje so stranke in sodišce vezani na navedbo vrednosti spornega predmeta v tožbi in te vrednosti v nadaljnjem postopku ni ve...

May 26, 2000

Sklep nº Kp 204/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 26, 2000

Kljub temu, da med postopkom pred sodišcem prve stopnje zaslišane price (razen I.K.) niso potrdile za zasebnega tožilca žaljivih besed, navedenih v zasebni tožbi, je odlocitev prvostopnega sodišca, ki je obdolžencu izreklo oprostilno sodbo, zaradi številnih nepojasnjenih vprašanj, preuranjena.

Sodba nº Kp 181/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 26, 2000

Po mnenju izvedenca sodno-medicinske stroke obdolženceve sposobnosti reagiranja kljub izkazani alkoholiziranosti (0,9 g/kg) niso bile okrnjene, ker je izvedenec cestno-prometne stroke izracunal, da je odreagiral z mocnim zaviranjem takoj, ko je objektivno lahko zaznal oškodovanca. Glede oškodovanca pa je izvedenec sodno-medicinske stroke opozoril, da je clovek pri vsebnosti alkohola 2,0 g/kg (kot je bilo ugotovljeno pri oškodovancu) zaradi hudih alkoholnih motenj spihofizicnih sposobnosti abs...

Sodba nº Kp 179/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, May 26, 2000

Ocena obdolžencevega zagovora, v katerem je trdil, da se je pred nezgodo pocutil normalno in da je tudi vozil normalno in s primerno hitrostjo, ob upoštevanju tega, da je vozil skozi ovinek, kjer je zgornja meja tehnicne priporocljivosti 62 km/h, po izracunih izvedenca cestnoprometne stroke kar 80,6 km/h, dokazuje, da so bile pri njem okrnjene psihicne sposobnosti, kot jih je opisal izvedenec sodnomedicinske stroke za voznike z vsebnostjo alkohola, kot jo je nedvomno ugotovil pri obdolžencu.

May 25, 2000

Sodba nº Cp 1356/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 25, 2000

Dolocba 51. cl. takrat veljavnega ZTVCP, ki ureja promet v križišcu, ne pomeni, da mora voznik, ko se približuje križišcu avtomaticno zmanjšati hitrost, pac pa le glede na konkretne razmere. 2. odst. tega clena narmec doloca, da mora voziti s takšno hitrostjo , da lahko ustavi in pusti mimo vsa vozila, ki imajo v križišcu prednost. Za motorista, ki je imel v križišcu prednost, ni obstajala nobena takšna okolišcina, zaradi katere bi bil dolžan zmanjšati hitrost, bil je na prednostni cesti, kri...

Sklep nº Cp 1482/99 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, May 25, 2000

Pravni interes pri ugotovitveni tožbi je podan, kadar je tožnik glede svojega pravnega položaja v negotovosti, s sodbo pa bo ta negotovost odstranjena. Za razsojeno stvar gre, kadar sta razsojena zadeva in obravnavana zadeva identicni v naslednjih elementih: identicnost strank, identicnost zahtevka in identicnost dejanske podlage tožbenega zahtevka. Kadar tožnik na novo uveljavlja lastniški oz. solastniški delež na celotni stvari, so solastniki te stvari nujni sosporniki na toženi strani.

Sklep nº II Cpg 104/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, May 25, 2000

Ko uveljavlja narocnik prevoza terjatev iz naslova škode na ladijskem tovoru, gre za zahtevek iz naslova kršitve prevozne pogodbe; in ker gre pri tem za terjatev v zvezi z ladjo po 4. tocki 3. odst. 877. clena ZPNP, je v zavarovanje le-te mogoce izdati zacasno odredbo z zaustavitvijo ladje.

Sodba nº I Cpg 1287/99 of Gospodarski oddelek, May 25, 2000

Sodišce je zmotno ocenilo predložene listine, ko je zakljucilo, da iz njih izhaja, da je neplacanih le šest in ne sedem obrokov kupnine za cedirano terjatev.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners