Višja Sodišča: Opinions issued on June 2000

June 30, 2000

Sodba nº Kp 222/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 30, 2000

Ce je sodišce prve stopnje pri izreku enotne kazni zapora vštelo vanjo tudi stransko kazen izgona tujca iz države iz pravnomocne sodbe, po kateri obtoženec v casu sojenja na prvi stopnji prestaja kazen zapora, zacne teci trajanje stranske kazni po prestani enotni kazni v zadnji sodbi in ne po prestani kazni v sodbi, v kateri je bila izrecena stranska kazen.

Sklep nº III Cp 1029/2000 of Civilni oddelek, June 30, 2000

Po izrecni dolocbi 10. cl. ZIZ obnova postopka ni dovoljena, razen ce zakon tako doloca. ZIZ dopušca možnost obnove postopka v dveh primerih:

June 29, 2000

Sodba nº Kp 265/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 29, 2000

Ce je obtožba spremenjena v nebistvenem delu, do kršitve dolocb kazenskega postopka ni moglo priti, ce sodišce obdolžencu ni posebej omogocilo, naj se izjasni o spremembi.

Sodba nº Cpg 133/1998 of Višje sodišče v Celju, Gospodarski oddelek, June 29, 2000

(Sporna) javna dražba za prodajo obravnavanega poslovnega prostora s pripadajocim funcionalnim zemljišcem je bila (pravilno in pravocasno) preklicana in narok ni bil opravljen. Ker tako vabila (cit. konzorcija) k ponudbi ni bilo vec, tožeca stranka ponudbe, ki bi jo cit. konzorcij kot najugodnejšo sprejel že vnaprej, ni (vec) mogla dati; zato pa tudi s tožbo zahtevana "izstavitev v podpis kupoprodajne pogodbe" (ne(le) od cetrte tožene stranke in ne od (vseh) toženih strank) ni (vec (bila)) mo...

Sklep nº I Cpg 70/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Dolocilo o zastaranju pravice zahtevati placilo sodne takse v roku 2 let po poteku leta, v katerem bi bilo treba takso placati, ne velja za tujca kot taksnega zavezanca, ker v takšnem primeru prihaja v poštev specialno dolocilo 28. clena ZST o nacinu izterjave neplacane takse.

Sklep nº I Cpg 80/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Ce je tožeca stranka v pravdi uveljavljala ugotovitev obstoja svoje (denarne) terjatve do tožene stranke, v tožbi pa ni navedla vrednosti spornega predmeta, sodišce pa s tožbo tudi ni postopalo kot z nepopolno vlogo, ne more v pritožbi uspešno izpodbijati odmere stroškov postopka, ki jo je sodišce izvedlo tako, da je za ugotovitev vrednosti spornega predmeta uporabilo dolocilo 4. tocke 22. clena ZST.

Sklep nº II Cpg 81/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Ce je tretji vložil ugovor zoper izvršbo v casu veljavnosti ZIP, je potrebno o tem ugovoru odlocati po dolocilih ZIP, ceprav se odloca v casu, ko je že pricel veljati ZIZ.

Sklep nº I Cpg 686/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Sodišce prve stopnje je napacno izracunalo potek zastaralnega roka in na podlagi tega napacno sklepalo, da tožnikova terjatev ni verjetno izkazana v smislu 1. odst. 270. cl. ZIZ. Zaradi zmotne uporabe materialnega prava je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, saj sodišce sploh ni ocenjevalo drugih pogojev za izdajo zacasne odredbe (nevarnosti oz. dejstva, ali bi toženec z izdajo zacasne odredbe pretrpel le neznatno škodo).

Sklep nº I Cpg 716/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Ker je prvostopno sodišce ugotovilo, da o istem zahtevku tece pravda pri Okrajnem sodišcu v Kranju (prej pri Temeljnem sodišcu v Kranju, enoti v Kranju pod opr. štev. P 408/94) je ravnalo pravilno, ker je predmetno tožbo zavrglo.

Sodba nº I Cpg 126/99 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Pravila o predkupni pravici so uporabna pri menjalni pogodbi le takrat, ko ta pogodba pomeni ali je vsaj zelo blizu simulirani pogodbi, ki prikriva prodajo.

Sodba nº I Cpg 462/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Ce odlocbo po 48. b oz. 48. c clenu ZLPP lahko izda revizijski organ le, ce ugotovi, katerega izmed oškodovan 48. a clenu ZLPP.

Sodba nº I Cpg 589/99 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Pobot nastane, ko ena stranka drugi izjavi, da pobotava svojo vzajemno terjatev. Enostranski predlog tožene stranke, na kateri manjka podpis tožece stranke, ni zadostna osnova za zakljucek, da nasprotna terjatev tožene stranke ne obstoji. V zvezi s to kompenzacijo je tožeca stranka v pripravljalni vlogi z dne 11.5.1998 pod tocko VI. navedla le, da je ni sprovedla (ne pa, da nasprotna terjatev tožene stranke ne obstoji).

Sklep nº II Cpg 466/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

V ugovoru je navedel, da do upnika nima nobenih obveznosti. Na podlagi pogodbe št. 303/94 mu je bil dne 21.8.1995 izstavljen racun, ki ga je dne 20.10.1995 placal v višini 1.551.984,00 SIT, preostanek pa je zadržal, ker je na delo upnika prejel vec reklamacij. Upnik je kršil pogodbo št. 303/94, zato je zoper njega vložil tožbo. Dolžnik je torej navedel razloge, zaradi katerih nasprotuje izvršbi, torej zaradi prenehanja terjatve. V dokaz svojih trditev pa je predložil tožbo z dne 1.7.1998 (pri...

Sklep nº II Cpg 571/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Dolžnica je sklep o izvršbi izpodbijala le s pavšalno navedbo, da nasprotuje višini zamudnih obresti, ne da bi navedla dejstva, na podlagi katerih obresti ni dolžna placati in ne da bi zato ponudila ustrezne dokaze. Ker je ugovor presplošen, ga ni mogoce šteti za obrazloženega in je zato neutemeljen.

Sklep nº II Cpg 355/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Po 146. clenu ZPP (enako ZPP/77) v zvezi s 15. clenom ZIZ postavi sodišce stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki sta v tujini, pa nimata pooblašcenca, zacasnega zastopnika za sprejemanje pisanj. Skladno s 103. clenom ZPP (enako ZPP/77) se vabila, odlocbe in druga sodna pisanja pošiljajo strankam v jeziku, ki je v uradni rabi pri sodišcu. Tudi tožbe, pritožbe in druge vloge se sodišcu podajajo v jeziku, ki je pri sodišcu v uradni rabi (1. odst. 104. clena ZPP).

Sklep nº II Cpg 456/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Med ugovorne razloge, ki preprecujejo izvršbo v smislu 55. cl. ZIZ je šteti tudi dejanske ovire, zaradi katerih je izvršitev sklepa o izvršbi objektivno nemogoca. Zacasne odredbe se, cetudi so izdane v pravdnem postopku, presojajo po pravilih izvršilnega prava in ker v ZIZ ni doloceno, da bi ugovor zoper sklep o zacasni odredbi zadržal njeno izvršitev (prim. 5. odst. 9. cl. ZIZ), je izvršilni naslov je tudi nepravnomocna zacasna odredba, saj ima sklep o zacasni odredbi naravo sklepa o izvršbi...

Sklep nº II Cpg 476/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Predlog za oprostitev placila sodnih taks je predlog procesne narave, njegova utemeljenost pa je odvisna od dejanskih okolišcin. V kolikor so se med (cetudi pravnomocno) zavrnitvijo prvega predloga in vložitvijo novega dejanske okolišcine, pomembne za odlocitev o predlogu, bistveno spremenile, ne gre za razsojeno stvar, zato mora sodišce prve stopnje o predlogu, ki temelji na drugih dejanskih okolišcinah kot pravnomocno zavrnjeni, ponovno odlocati.

Sklep nº II Cpg 564/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Sodišce prve stopnje je predvidelo, da bo za opravo izvršbe na premicninah potrebno opraviti dva rubeža, dve dražbi ter še nekatere druge izvršiteljske storitve. Glede na takšno predvidevanje sodišca in ob upoštevanju tarife je odmera višine predujma za predvidene izvršiteljske storitve primerna.

Sklep nº II Cpg 530/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

O upnikovem predlogu za izvršbo se je prvic odlocalo v casu, ko je (še) veljal ZIP, ki je izrecno priznaval upniku pravico do zakonitih zamudnih obresti od stroškov postopka v skladu z 20.a cl. ZIP, zato je potrebno upniku to pravico priznati, cetudi se je o teh obrestih (ponovno) odlocalo že v casu, ko velja ZIZ.

Sklep nº I Cpg 421/99 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Iz dnem zacetka stecajnega postopka je bil na podlagi 212. cl. ZPP pravdni postopek prekinjen po samem zakonu. To pa pomeni, da po 214. cl. ZPP prenehajo teci vsi roki, doloceni za pravdna dejanja. Le ce bi bil zacet stecajni postopek po koncu glavne obravnave, bi lahko sodišce prve stopnje na podlagi obravnave, ki bi bila koncana pred zacetkom stecajnega postoka, izdalo odlocbo. V konkretnem primeru pa je bil zacet stecajni postopek pred koncano glavno obravnavo in sodišce prve stopnje ne bi...

Sklep nº II Cpg 541/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Izvršilni naslov je bil izdan zoper dolžnika M... d.o.o., to je družbo z omejeno odgovornostjo. Zato v konkretnem primeru ni bilo pogojev za uporabo 25. clena ZIZ, kot zmotno meni upnik, saj izvršilni naslov ni bil izdan proti družbi z neomejeno odgovornostjo ali komanditni družbi. Le v tem primeru pa bi bilo mogoce predlagati in dovoliti izvršbo neposredno proti družbenici, ki je osebno odgovorna, ce ob tem upnik z izpiskom iz sodnega registra izkaže njen status družbenika.

Sklep nº II Cpg 551/2000 of Gospodarski oddelek, June 29, 2000

Sredstva izvršbe, ki jih lahko upnik predlaga, so našteta v 30. clenu ZIZ. Ker je predložitev seznama dolžnikovega premoženja skrajna možnost, ki se je lahko upnik posluži, mora pred tem izcrpati vse možnosti, ki mu jih za konkretnega dolžnika in njegovo premoženjsko stanje daje zakon (glej 2. odst. 40. clena ZIZ). Zato izkazana neuspešnost le enega predlaganega in dovoljenega sredstva izvršbe - prenos sredstev, ki so na racunu dolžnika pri APP, ne zadošca.

Sodba nº I Cp 1049/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Prenašanje oz. namešcanje 40 kg težke lestve na vozilo ne predstavlja nevarne dejavnosti.

Sklep nº II Cp 956/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Ce sodišce ne obrazloži zavrnitve dokaznega predloga, je podana bistvena kršitev dolocb postopka iz 14. tocke 2. odst. 339. clena ZPP.

Sklep nº III Cp 1014/2000 of Civilni oddelek, June 29, 2000

Upnika sta zoper dolžnico vložila tožbo zaradi ugotovitve prenehanja služnostne pravice. Ce bosta s svojim zahtevkom uspela bo sodba, ki pa bo sodišca izdalo, deklaratorna. Deklaratorne sodbe pa se ne izvršujejo (1. odst. 1. cl. ZIZ). Zacasne odredbe so namrec sredstva casovno omejenega zavarovanja bodoce uresnicitve upnikove terjatve, za katere izpolnitev v izvršilnem postopku bi bilo pristojno izvršilno sodišce. Izvršujejo pa se le kondemnatorne, ne pa tudi konstitutivne in deklaratorne odl...

Sodba nº Kp 440/2000 of Višje sodišče v Mariboru, Kazenski oddelek, June 29, 2000

Razlogi prvostopne sodbe so le bolj natancni, kot je njen izrek.

June 28, 2000

Sklep nº Kp 209/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 28, 2000

Šesti odstavek 443. cl. ZKP pride v poštev samo, ce iz samega obtožnega predloga izhaja pristojnost okrožnega sodišca glede istega kaznivega dejanja. Ce okrajno sodišce ugotovi, da gre za drugo kaznivo dejanje iz pristojnosti okrožnega sodišca, mora o obtožbi odlociti s sodbo.

Sklep nº I Cpg 433/2000 of Gospodarski oddelek, June 28, 2000

Trditvena podlaga spora ni nudila opore za izpodbijano odlocitev, ki temelji na pogodbi. Ali so resnicne trditve tožece ali tožene stranke, bi bilo tako moc preveriti z zapisom te pogodbe. Tega pa v spisovnem gradivu pritožbeno sodišce ni našlo. Zato izpodbijane sodbe ni moc ne preizkusiti ne odgovoriti na pritožbene trditve.

Sklep nº I Cpg 836/99 of Gospodarski oddelek, June 28, 2000

Iz obrazložitve izpodbijane sodbe je razvidno, da je sodišce (preostali) tožbeni zahtevek zavrnilo, ker je sledilo "pobotni izjavi", ki jo je podala tožena stranka med pravdo, tj. v pripravljalni vlogi z dne 1.10.1998, in pri tem presodilo, da je pobotni ugovor utemeljen. Ker izreka ni oblikovalo v skladu s 3. odst. 338. cl. ZPP/77, bi bilo moc sklepati, da je sodišce prve stopnje "pobotno izjavo" presojalo kot materialnopravni ugovor pobota. Toda takšna pravna kvalifikacija bi prišla v pošte...

Sodba nº I Cp 1054/99 of Gospodarski oddelek, June 28, 2000

Glede obveznosti placila kupnine pri kupni pogodbi velja (ce ni drugacnega dogovora), da jo mora kupec placati ob izrocitvi blaga (2. odst. 516. cl. Zakona o obligacijskih razmerjih).

Sodba nº I Cpg 896/99 of Gospodarski oddelek, June 28, 2000

Vabilo za sklic skupšcine gospodarske družbe je treba presojati tako, kot ga morejo razumeti povabljenci na skupšcino in ne po subjektivni volji tistega, ki ga je izdal.

Sklep nº I Cpg 935/99 of Gospodarski oddelek, June 28, 2000

Predpostavka odškodninske obveznosti po 3. odst. 433. cl. ZOR je vzrocna zveza med stvarno napako in škodo na drugih dobrinah (v konkretnem primeru na elektromotorju). To pa pomeni, da je za pravilno uporabo tega pravnega pravila najprej treba ugotoviti, v cem naj bi bila pomanjkljivost prodane stvari. Ne zadostuje zgolj sklicevanje na abstraktno pravno pravilo iz 479. cl. ZOR, ceš da stvar npr. ni imela lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo. Nato pa sledi ugotovitev, ali je ta pom...

Sklep nº I Cpg 1244/99 of Gospodarski oddelek, June 28, 2000

Tožeca stranka (prireditelj) je lahko svojo obveznost izpolnila le v casu 19. Slovenskaga avtomobilskega salona, t.j. v casu od 20. do 29. aprila 1995. Zato je bila izpolnitev njene in ne toženceve obveznosti v dolocenem roku bistvena sestavina pogodbe.

Sklep nº I Kp 1231/99 of Kazenski oddelek, June 28, 2000

Ker se je sodišce prve stopnje ob izdaji obsodilne sodbe obtožencu za kaznivo dejanje neupravicene proizvodnje in prometa z mamili po clenu 196/I KZ oprlo izkljucno na izpoved price v preiskavi ter je zagovornik obtoženca v pritožbi utemeljeno opozoril, da je navedena prica o istem dogodku doslej štirikrat razlicno izpovedala, tudi po oceni sodišca druge stopnje dejansko stanje ni bilo popolno ugotovljeno ter ji zato izpodbijano sodbo razveljavilo. V ponovljenem postopku bo moralo sodišce prv...

Sklep nº I Kp 466/2000 of Kazenski oddelek, June 28, 2000

Ker obsojenec svoji prošnji za obrocno placilo stroškov kazenskega postopka ni predložil nikakršnega dokazila o spremenjenih razmerah, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ko je njegovo prošnjo za obrocno placilo stroškov kazenskega postopka zavrnilo kot neutemeljeno.

Sodba nº I Kp 542/2000 of Kazenski oddelek, June 28, 2000

Opis ravnanja obdolženca v izreku sodbe, da je poleti 1997 v Novem mestu v centralnem skladišcu nadomestnih delov podjetja R. vzel in nato za drugega obdolženca v boksu, kjer se je pripravljalo rezervne dele za Avtohišo X pripravil nosilni most motorja, pomeni izvršitveno obliko kaznivega dejanja tatvine po I. odstavku tatvine po I.

Sklep nº I Cp 1069/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

1/ Zakljucek sodišca prve stopnje, da je nacin oranja, pri katerem se zapelje na sosednjo njivo, v kraju kjer živita pravdni stranki, obicajen, je pravilen in prepricljiv. Glede na to je tudi pravilen zakljucek sodišca prve stopnje, da takšno dejanje toženca ni motilno dejanje. Opisano dejanje namrec ne predstavlja pravno upoštevnega posega v posest tožnika. 2/ Pritožbena navedba, da je v tožencevem ravnanju podano motenje posesti tožnikovih zemljišc - torej parcel št. 1724 in 1725 pomeni pri...

Sodba nº I Cp 1607/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Izpodbijana pogodba, ki je obremenjena z napako volje ima pravni ucinek in obvezuje stranko, dokler se z konstitutivno sodno odlocbo ne razveljavi.

Sklep nº I Cp 2179/98 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Odgovornost prve tožene stranke za zdrs snega s strehe stavbe, ki je njena last, je potrebno presojati po nacelu krivdne odgovornosti. Materialnopravna podlaga je v tem primeru 1. odstavek 154. clena Zakona o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki doloca, da kdor drugemu povzroci škodo, jo je dolžan povrniti, ce ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.

Sklep nº I Cp 1913/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Iz sodbe ne izhaja, ali je upoštevan pravilen vrstni red vracunavanja obveznosti.

Sklep nº I Cp 1067/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Kadar vstopi v pravdo namesto tožnika drug tožnik in prevzema pravdo v stanju v kakršnem je, je potrebna privolitev toženca. Ker pa privolitve ni dal, sodišce pa njegovega dovoljenja ne more suplirati, takšna sprememba tožbe na strani tožece stranke ni dovoljena.

Sodba nº I Cp 167/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Tožeca stranka mora v svojem trditvenem gradivu navesti vsa dejstva, ki so pravnoodlocilna za odlocitev o utemeljenosti tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Cp 692/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Posestno varstvo uporabe elektricne energije se uresnicuje na nacin, da se zahteva varstvo posesti na stvareh, v katerih se elektricna energija uporablja - v konkretnem primeru na sobah tožnikov. Tudi pritožbeno sodišce motilnost ravnanj tožene stranke vidi v njenih opustitvenih ravnanjih. Ta namrec denarja za porabljeno elektricno energijo, ki so ji ga nakazali tožniki kot najemniki stavbe, ni nakazala pooblašcenemu distributerju (cesar v pritožbi niti ne zanika), zato je ta izvršil (v razme...

Sodba nº I CP 1721/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno razlagalo pogodbeno voljo pravdnih strank. Pisno pogodbo, s katerima je bila dogovorjena nižja kupnina, je prikrivala pravo pogodbo.

Sklep nº I Cp 1437/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Sodišce je dolžno odlociti o pobotnem ugovoru toženke, ceprav ugovor ni speciziran in obrazložen.

Sklep nº I Cp 2138/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Sodišce prve stopnje je opravilo narok na kraju samem v skladu z dolocbami 134. in 135. clena ZNP in s pomocjo izvedenca geodetske stroke so bile opravljene potrebne izmere in napravljena skica, iz katere je razviden sporni prostor ter meja, ki jo je sodišce dolocilo v skladu s pravili iz 136. clena ZNP.

Sodba nº I Cp 1037/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Drugi odstavek 24. clena ZDEN je izjema od nacelnega varstava najemnih, zakupnih in tem podobnih razmerij iz 1. odst. navedenega zakona je dolocen v korist denacionalizacijskem upravicencu. Navedena dolocba se nanaša le na najemna razmerja, sklenjena za dolocen cas, ki je daljši od desetih let.

Sklep nº II Cp 1087/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Ce tožeca stranka šele pritožbi priloži potrdilo o tem, da je sodno takso placala v 15-dnevnem roku od prejema opomina, niso izpolnjeni pogoji za fikcijo umika tožbe po dolocbi 4. odst. 180. clena ZPP.

Sodba nº in sklep II Cp 494/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Zakon o notariatu na novo ureja le t.i. oblicnostne pogoje sklepanja pogodbe (cl. 47 in 51), ki sta jim stranki sicer zadostili, vendar je to dejstvo kljub temu nepomembno in nima nobenega vpliva na veljavnost pogodbe, ki, kot pravilno ugotavlja prvostopno sodišce, sploh ni nastala. S tem, ko je Zakon o notariatu na novo sicer uredil pogoje glede oblike in nacina sklenitve, seveda ni derogiral vsebinskih materialno pravnih pogojev sklenitve obravnavanega pravnega posla, ki jih torej do spreje...

Sklep nº III Cp 811/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Sklep o domiku nepremicnine bi bilo mogoce izpodbijati le zaradi kršitev predpisov o dražbi, vendar dolžnica konkretnih kršitev teh dolocb v pritožbi ne zatrjuje.

Sklep nº III Cp 951/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Kadar upnik predlaga, naj sodišce izda sklep o izvršbi na premicnine, ne da bi navedel, kje so stvari, je za odlocitev o tem predlogu izkljucno krajevno pristojno sodišce, na obmocju katerega ima dolžnik stalno ali zacasno prebivališce. Zato je dogovor o krajevni pristojnosti, ki obstaja med upnikom in dolžnikom, da je za primer spora med njima krajevno pristojno drugo sodišce, pravno neupošteven.

Sklep nº III Cp 993/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Pogoji za ustavitev izvršbe po drugem odstavku 141. clena ZIZ niso podani le tedaj, kadar v enem letu od prejema sklepa o izvršbi na dolžnikovem racunu ni nobenega priliva sredstev, ampak tudi tedaj, ce na dolžnikovem racunu po prejemu sklepa o izvršbi pritekajo sredstva na njegov racun, pa prilivi presahnejo, še preden je terjatev poplacana, in od zadnjega priliva potece eno leto.

Sklep nº III Cp 898/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Slabo premoženjsko stanje dolžnice ne predstavlja upoštevne podlage za utemeljenost predloga za odlog izvršbe.

Sklep nº III Cp 973/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

ZIZ omogoca vložitev ugovora tudi po poteku roka (56. clen ZIZ), vendar ob dveh omejitvah. Ce ugovor temelji na dejstvu, ki se nanaša na terjatev (t.i. opozocijski ugovori, 1. odst. 59. clena ZIZ, toke 8., 9., 11., 1. odst. 55. clena ZIZ), ter ce je to dejstvo nastopilo po nastanku izvršilnega naslova oziroma v casu, ko ga ni bilo mogoce vec navesti v postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov (clen 56 ZIZ). Za vse druge ugovore, torej tudi za ugovor iz 2. tocke 55. clena ZIZ, pa je dolžni...

Sklep nº III Cp 1022/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Ceprav je upnik šele pritožbi priložil potrdilo o tem, da je sodno takso za predlog za izvršbo in sklep placal v 15-dnevnem roku po prejemu opomina, je bila taksa placana pravocasno in je zato sklep o koncanju postopka zaradi fikcije umika predloga za izvršbo potrebno razveljaviti.

Sklep nº R 93/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Kadar uveljavlja stranka v tožbi zoper isto toženo stranko vec zahtevkov, ki se opirajo na isto dejansko in pravno podlago, se doloci pristojnost po seštevku vrednosti vseh zahtevkov (1. odstavek 41. clena ZPP).

Sklep nº III Cp 838/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Ce iz sporazuma o zastavni pravici, sklenjenega po 251.c clenu ZIP ni nedvomno razvidna višina in zapadlost terjatve, je pred dovolitvijo izvršbe s prodajo nepremicnin to potrebno s strankama razjasniti.

Sklep nº III Cp 914/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Kadar pritožbeno sodišce nima dovolj podatkov, da bi lahko presodilo o utemeljenosti ugovora zoper sklep o izvršbi, razveljavi sklep o neutemeljenosti ugovora in zadevo vrne sodišcu prve stopnje, da vnovic odloci o ugovoru potem, ko bo pridobilo zahtevane podatke.

Sklep nº III Cp 789/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Glede nepremicnine, na dolžnicin delež katere je predlagana izvršba, tece med istima strankama postopek za delitev solastne stvari, kar pa ne more biti razlog za odlog izvršbe, ceš, da bo upnik dosegel poplacilo v nepravdnem postopku s pobotanjem medsebojnih terjatev, potem ko bo kupil dolžnicin delež na nepremicnini.

Sklep nº R 110/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Tožbeni zahtevek se nanaša na denarni znesek, saj vsebuje ugotovitev njegove višine in zahtevo za poravnavo, zato ni mogoce kot odlocilno upoštevati vrednost spornega predmeta, ki jo je tožeca stranka navedla v tožbi.

Sodba nº I Cp 1381/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Tožniku ni uspelo dokazati bistveno spremenjenih okolišcin, na podlagi katerih je bila preživnina dolocena.

Sklep nº I Cp 624/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

V zapušcinskem postopku se dedic, ki v danem roku ni sprožil pravdnega postopka, na spornost obsega zapušcine ne more vec sklicevati pac pa mu daje 5. odstavek 213. clena ZD možnost uveljavljati svoje pravice v pravdi.

Sklep nº II Cp 184/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Iz sklepa sodišca prve stopnje na podlagi cenitve izvedenca gradbene stroke dipl.ing.J.B. izhaja, da znaša neizpodbijana odškodnina za zaplenjeno premoženje 4.477.089,00 SIT. Sporna pa je oblika placila navedene odškodnine. Iz clena 42 ZDEN izhaja, da ce nepremicnine ni mogoce vrniti v last in posest oziroma glede nje vzpostaviti lastninske pravice, gre upravicencu odškodnina v delnicah, ki jih ima Republika Slovenija ali na njegovo zahtevo v obveznicah, izdanih v ta namen. Zavezanec za placi...

Sodba nº II Cp 1924/98 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Ker toženec skrite napake ni odpravil, jo je odpravil tožnik sam in sedaj zahteva placilo stroškov postopka torej gre za obliko odprave napake v smislu 1. tocke 1. odstavka 488. clena ZOR oziroma za pokrivanje odškodnine z enim od jamcevalnih zahtevkov.

Sklep nº II Cp 857/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Po prepricanju pritožbenega sodišca je telefonski prikljucek zaradi nujnosti narocniškega razmerja species in ne genus. Tožnica lahko s posestno tožbo zahteva nazaj le tisto stvar, ki jo je imela v posesti in glede katere je bila njena posest motena, torej lahko zahteva ponovno prikljucitev tožencevega telefonskega prikljucka, tistega, ki je bil prikljucen pred motilnim dejanjem.

Sodba nº II Cp 1265/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Pooblašcenec, ki ga je po pogodbi dobavitelj toplotne energije pooblastil za pobiranje stroškov ogrevanja, v tožbi proti uporabnikom ogrevanja ni aktivno legitimiran za izterjavo stroškov ogrevanja. Aktivno legitimiran je le, ce je sam zalagal stroške ogrevanja za uporabnike in to na podlagi dolocb ZOR o obogatitvi.

Sklep nº II Cp 872/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Ni verjetno izkazana terjatev kot predpostavka za zacasno odredbo, ce zahteva zakonec od drugega zakonca vrnitev denarnega zneska, ki izvira iz prodaje skupnega premoženja, deleži na skupnem premoženju pa niso ugotovljeni in skupno premoženje ni razdeljeno.

Sodba nº in sklep II Cp 1814/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Višina: 900.000,00 SIT za telesne bolecine in nevšecnosti; 200.000,00 SIT za strah; 100.000,00 SIT za skaženost; 1.500.000,00 SIT za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti

Sklep nº I Cp 953/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Sklicevanje na izvedensko mnenje, novo po pravnomocnosti sodne odlocbe, s katero se je koncal postopek, ni nov dokaz.

Sklep nº I Cp 1316/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Izjava dedica, da sodedinji prepušca svoj delež na dolocenih nepremicninah zaradi sporazuma o njihovi obnovi, dedica ne veže v zvezi z naknadno najdenim zapustnicinem premoženjem.

Sklep nº I Cp 1385/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Zahtevek dajalca socialne pomoci po 1. odst. 128. clena Zakona o dedovanju ni denarna terjatev do zapušcine. S tem zahtevkom dajalec pomoci izloca iz zapušcine del premoženja, ki ga zapustnik zaradi prejete pomoci ni porabil za lastno preživljanje oziroma oskrbo. Omejitev se izvede tako, da del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete denarne pomoci, postane last dajalca pomoci in se mu izroci. Vrednost dane pomoci se ugotavlja po vrednostnih merilih, ki so veljala v tistem tre...

Sodba nº I Cp 1137/98 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Tožena stranka je tista, ki mora dokazati, da je bila dogovorjena drugacna koncna cena kot izhaja iz predracuna za prenovo vrat.

Sklep nº II Cp 1043/2000 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Zmotno je stališce tožece stranke v pritožbi, ko meni, da izvršljivost pravnomocnega sklepa ni stvar prvega sodišca, pac pa vprašanje drugega postopka. Sodišce je dolžno paziti na izvršljivost sodne odlocbe in zato lahko ugodi samo takemu zahtevku, ki je tudi izvršljiv, sicer zagreši bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 14. tc. drugega odst. 339. cl. ZPP.

Sodba nº I Cp 922/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Škoda za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti zajema oškodovancevo duševno trpljenje zaradi posledic škodnega dogodka (tako na psihicnem kot na telesnem podrocju). Te prizadetosti laho obsegajo razlicne izvore duševnih bolecin (npr. nezmožnost za delo, povecanje potreb, povecanje telesnih naporov, zmanjšanje ali unicenje možnosti za nadaljni razvoj ali napredovanje...). Iz obrazložitve izpodbijane sodbe je razvidno, da ima tožnik dolocene težave zaradi poškodbe, ki mu jo...

Sklep nº I Cp 2198/99 of Civilni oddelek, June 28, 2000

Ker je sodišce prve stopnje odlocalo na podlagi navedb tožece stranke, ne da bi zaslišalo obe stranki o tem, da je bila pogodba fiktivna, ni zadosti ugotovilo dejansko stanje, kar je narekovalo razveljavitev sodbe in vrnitev zadeve v novo sojenje.

June 27, 2000

Sklep nº Kp 216/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 27, 2000

Ce je bil obdolženec sojen v nenavzocnosti, pred tem pa je predlagal preložitev glavne obravnave, ki pa ni bila preložena, se je dolžan sam pozanimati, ali in kakšna sodba je bila izdana, da more še pravocasno napovedati pritožbo. Ce je za sodbo izvedel šele, ko mu je bil vrocen pisni popravek brez obrazložitve, in je šele tedaj predlagal vrnitev v prejšnje stanje zaradi vložitve napovedi, to ni opravicljiv razlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº Kp 241/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 27, 2000

Ce je obsojeni izpolnil samo en poseben pogoj (placilo zaostanka preživnine), drugega pa sploh ni poskušal izpolnjevati (placilo tekoce preživnine), je to razlog za preklic pogojne obsodbe. V preklicnem postopku izrecene kazni ni mogoce znižati, ker se šteje v pogojni obsodbi navedena kazen za doloceno in je ni mogoce na novo odmeriti.

Sodba nº Kp 221/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, June 27, 2000

Ceprav je oškodovanec zadobil le lahke telesne poškodbe, te pa so (lažja pljucna embolija) dodatno obremenile oškodovancevo sicer bolezensko oslabelo srce je med obtožencevim ravnanjem in posledico - smrtjo, podana vzrocna zveza (ekvivalencna teorija) ceprav obtožencu oškodovancevo zdravstveno stanje srca ni bilo znano. Smrt oškodovanca povzrocena v prometni nesreci ni objektivni pogoj kaznivosti ampak kvalificirana oblika tega kaznivega dejanja zato mora biti obtoženec v malomarnostnem odnos...

Sklep nº II Cp 11/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 27, 2000

V postopku zavarovanja upnikove terjatve z ustanovitvijo zastavne pravice na deležu družbenika, ni nepomembno, da gre za ustanoviteljski delež dolžnika v delniški družbi. Ker je kapital slednje in s tem tudi kapital dolžnika razdeljen na delnice, ustanoviteljski delež sploh nima naravo premoženjske pravice dolžnika, ki bi jo bilo moc s prodajo vnovciti za poplacilo upnikove terjatve. Opisano pa ima za posledico, da tudi ustanovitev zastavne pravice na takšnem deležu in ne delnicah dolžnika up...

Sodba nº I Cp 240/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 27, 2000

V primeru, ko sta oba starša primerna da se jima po razvezi zakonske zvezi mladoletni otrok dodeli v varstvo in vzgojo je potrebno upoštevati izvedeniško mnenje, ki strokovno obrazloži odrašcanje in razvoj otroka, ter na podlagi teh ugotovitev sodišce odloci, kateri izmed staršev ima boljše možnosti za varstvo in vzgojo mladoletnega otroka.

Sodba nº in sklep Cp 958/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, June 27, 2000

Intenziven in dolgotrajen strah, ki je posledica dejstva, da ima tožnica azbestozo in je medicinska prognoza bolezni zelo slaba, je lahko podlaga za odmero izjemne satisfakcije.

Sklep nº II Cpg 558/2000 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Dolžnik je ugovarjal, da clanarine ni dolžan placati, (smiselno) zato, ker zanjo ni pravne podlage, saj je podjetje, ki opravlja gostinsko (in ne obrtno) dejavnost.

Sklep nº II Cpg 464/2000 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

57. clen ZIZ se v postopku z ugovorom zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ne uporabi, razen v primeru, ce dolžnik sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine izpodbija samo v delu, v katerem je bila dovoljena izvršba (3. odst. 62. clena ZIZ).

Sklep nº II Cpg 531/2000 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Ugotovitev sodišca prve stopnje, da je izvršba dovoljena (le) na nepremicnini v lasti dolžnika, je v nasprotju z listino, ki dokazuje (skupno) lastništvo (dolžnika in tretje osebe) na tej nepremicnini.

Sklep nº II Cpg 454/2000 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Iz podatkov priloženega spisa in ugovornih navedb ne izhaja, da bi šlo v tem izvršilnem postopku za uveljavljanje iste terjatve (zahtevka) v smislu 4. odst. 194. clena ZPP/77 v zvezi s 15. clenom ZIZ.

Sklep nº II Cpg 547/2000 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Postopek izvršbe, ki je v teku, se prekine (2. odst. 111. clena ZPPSL); tista izvršba, ki pa še ni v teku, se seveda ne more prekiniti, temvec se je po 1. odst. 111. clena ZPPSL (praviloma) ne dovoli.

Sklep nº II Cpg 510/2000 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Ce stranka v casu vložitve predloga za oprostitev ni vec samostojni podjetnik, ker je prenehala opravljati dejavnost, uporaba 6. odst. 168. clena ZPP/99 v zvezi s 15. clenom ZIZ ne pride v poštev.

Sklep nº II Cpg 500/2000 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Trenutna placilna nesposobnost ni pravno upošteven razlog, ki bi prepreceval izvršbo.

Sklep nº I Cpg 1327/99 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Ugovor pristojnosti arbitraže lahko tožena stranka tudi v pravdnem postopku, ki sledi izvršilnemu postopku (ko se postopek nadaljuje kot pri ugovoru zoper placilni nalog), poda na pripravljalnem naroku, ce tega ni, pa na glavni obravnavi (preden se spusti v obravnavanje glavne stvari).

Sklep nº I Cpg 419/99 of Gospodarski oddelek, June 27, 2000

Pri špedicijskem poslu je možen dogovor, da špediter zaracuna svoje storitve prejemniku stvari.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners