Višja Sodišča: Opinions issued on July 2000

July 26, 2000

Sodba nº I Cp 449/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Prvi postopek je bil zaradi umika tožbe ustavljen. S tem je litispendenca prenehala in od tedaj ne teceta vec dve pravdi, zato ni podana bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka iz 12. tc. 2. odst. 339. cl. ZPP, pa tudi ne zatrjevana bistvena kršitev iz 1. odst. 339. cl. ZPP v zvezi s 274. cl. ZPP. Na pravilnost in zakonitost koncne odlocitve v obravnavanem primeru se morebitna opustitev izdaje sklepa po predhodnem preizkusu tožbe ne razteza. Za pridobitev lastninske pravice na nepremicnini...

Sklep nº II Cp 904/99 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Ce tožnik v naloženem roku ne placa takse za tožbo, se ta šteje za umaknjeno. V tem primeru je toženec upravicen do povrnitve njegovih pravdnih stroškov.

Sklep nº III Cp 1196/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Dokler obstaja izvršilni naslov je sodišce nanj vezano.

Sklep nº III Cp 1077/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Ker je sodišce prve stopnje opustilo vrocitev ali obvestitev dolžnikov o dopolnitvi izvedeniškega mnenja, jima je s tem odvzelo možnost sodelovanja v postopku in je bila storjena absolutna bistvena kršitev dolocb ZPP.

Sodba nº I Cp 1277/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Višina prispevka za preživljanje otrok se doloci v sorazmerju z možnostmi vsakega izmed staršev in otrokovimi potrebami.

Sodba nº I Cp 1894/99 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Dokazna ocena v smislu 8. cl. ZPP/77 ne pomeni, da mora sodišce v svoji obrazložitvi navesti prav vsak dokaz, temvec mora oceniti le relevantne dokaze, torej tiste, s katerimi so dokazana dejstva, ki so pomembna za odlocbo (2. odst. 7., 219. in 1. odst. 220. cl. ZPP/77). V obrazložitvi namrec sodišce navede zahtevke strank in njihove navedbe o dejstvih, na katere se ti zahtevki opirajo in dokaze ter predpise, na katere je oprlo sodbo (4. odst. 338. cl. ZPP/77). Opustitev posebne ocene dokazov...

Sklep nº I Cp 990/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Pravico predlagatelja je šteti za manj verjetno (2. odst. 9. cl. ZNP) glede na dejstvo, da trdi, da doloceno premoženje ne spada v skupno premoženje pravdnih strank (torej v nasprotju z dolocilom 2. odst. 51. cl. ZZZDR) in da izpodbija domnevo o enakih deležih zakoncev na takšnem premoženju (59. cl. ZZZDR). Drugace pa je glede predmetov, za katere predlagatelj trdi, da v casu trajnaja zakonske zveze sploh niso bili nabavljeni in torej niso obstajali. Negativnih dejstev ne more dokazovati in j...

Sklep nº I Cp 1264/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Ce sodišce v razlogih ne navede, zakaj se je odlocilo urediti mejo po pravicni oceni, pritožnik pa takšno odlocitev napada, sklepa v tem delu ni mogoce preizkusiti ter je podana bistvena kršitev postopka.

Sklep nº II Cp 1108/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Ce je zavezanec iz 73. cl. ZDen svojo terjatev do Slovenskega odškodninskega sklada cediral, cesionar lahko stopi na njegovo mesto in uveljavlja odškodnino kot upravicenec po ZDen.

Sklep nº II Cp 1149/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Ker gre za zašciteno kmetijo, je sodišce prve stopnje pravilno odlocilo, da je upravnik zapušcine do razdelitve zapušcine eden izmed dedicev, ki na kmetiji živi in ima status kmeta.

Sklep nº II Cp 1155/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Tožeca stranka ne more zahtevati z zacasno odredbo vecjega obsega varstva kot bi ji šel po tožbenem zahtevku.

Sodba nº II Cp 1270/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Zamudna sodba se ne more izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Sklep nº I Cp 1053/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Škoda, ki nastane zaradi naleta divjadi v avto na magistralni cesti, se uveljavlja na podlagi 4. odst. 71. cl. Zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi (ZVGLD). Predhoden postopek, predpisan v clenih od 72 do 75 ZVGLD, ni procesna predpostavka za uveljavljanje takšne škode.

Sklep nº I Cp 666/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Pravnim osebam se vroca tako, da se pisanje izoci osebi, ki je pooblašcena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v poslovnem prostoru ali na sedežu (5. odst. 142. cl. ZPP, 1. odst. 133.cl. ZPP). Subjektu vpisa v sodni register se vroca na na naslovu, navedenem v registru (3.odst. 139. cl. ZPP). Ce subjektu vpisa v sodni register ni mogoca vrocitev sodnega pisanja na naslovu, ki je naveden v registru, se vrocitev opravi tako, da vrocevalec izroci pisanje sodišcu, ki je vrocitev odre...

Sklep nº I Cp 916/2000 of Civilni oddelek, July 26, 2000

Nestrinjanje z odlocitvami sodišca v razlastitvenem postopku ne morejo biti razlog za nesprejem odškodnine.

July 21, 2000

Sklep nº III Cp 1198/2000 of Civilni oddelek, July 21, 2000

Sodišce doloci izvršitelja po pogojih v 289. cl. ZIZ in kršitev teh pogojev predstavlja izpodbojni razlog zoper sklep o dolocitvi izvršitelja.

July 19, 2000

Sklep nº I Cp 1116/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Sodišce je vezano na trditveno podlago tožbe, saj odloca v mejah postavljenih zahtevkov (1. odst. 2. cl. ZPP) in praviloma ugotavlja le dejstva, ki jih stranke navajajo (7. cl. ZPP). Vse navedeno velja smiselno tudi za zahtevo stranke po izdaji zacasne odredbe (15. cl. ZIZ). S pritožbenimi trditvami, da bi dolžnik z izdano zacasno odredbo ne utrpel nobene škode oziroma da naj bi bile neugodne posledice zanj manjše od tistih, ki bi brez izdaje zacasne odredbe nastale dolžniku, tožeca stranka n...

Sodba nº I Cp 1214/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Osebnostne pravice do casti in dobrega imena lahko prizadeti zavaruje na razlicne nacine: s kazenskopravnim varstvom, obligacijskopravnim, pa tudi z varstvom po ZJG, kadar je pravica do osebnega dostojanstva prizadeta z objavo dolocene informacije. Kolikor se tožnik sklicuje na žaljive ocitke avtorja objavljenega prispevka, ima za take primere pravni red na voljo instrumente kazenskega in obligacijskega (odškodninskega) prava. Objavljen prispevek je po vsebini mogoce opredeliti kot zgodovinsk...

Sklep nº I Cp 399/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

O tem, ali je izpolnitev predlagateljice s položitvijo dolocenega denarnega zneska na sodni depozit popolna oziroma pravilna, sodišce s sklepom ne odloca. Ce je predlagateljica izpolnila obveznost pravilno, bo njena obveznost do nasprotnega udeleženca prenehala, ce pa ni izpolnila vsega, kar je bila dolžna, taki ucinki glede celotne obveznosti ne bodo nastopili.

Sklep nº II Cp 662/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Zemljiškoknjižno sodišce presoja le obstoj pogojev za dovolitev zaznambe spora, torej da so predlagatelji izkazali, da tece ustrezni sodni postopek.

Sklep nº II Cp 1409/99 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Prepozne pritožbe dedicev obravnava sodišce druge stopnje, ce s tem niso prizadete pravice drugih oseb.

Sklep nº III Cp 871/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Iz priloženih dokazov ni razvidno, da bi dolžnik z upnico sklenil kakršenkoli dogovor oz. izvensodno poravnavo, po kateri bi izterjevana obveznost upnice prenehala.

Sklep nº III Cp 1100/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Ce do trenutka, ko sodišce izdaja sklep o ustavitvi izvršbe po 141/2 cl. ZIZ, upnik ne predlaga novega izvršilnega sredstva, kasneje pa tak predlog vloži, obenem pa se ne pritoži zoper sklep o ustavitvi, je tak predlog v skladu z dolocbo 34/3 cl. ZIZ prepozen.

Sklep nº III Cp 1156/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Ker je sodišce prve stopnje oprlo svojo odlocitev o tržni vrednosti na mnenje izvedenca, na katero dolžnik ni imel pripomb, je sklep o ugotovitvi vrednosti pravilen.

Sklep nº III Cp 727/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Na podlagi sporazuma strank je dopustno zavarovanje upnikove terjatve zoper glavnega dolžnika z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremicnini tretjega.

Sklep nº III Cp 801/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Vloga (umik izvršilnega predloga) se ne tice obravnavane izvršbe, ceprav tece med istima strankama. Da je med strankama v teku vec postopkov izhaja iz naslednjih dejstev: umik izvršilnega predloga se nanaša na drugo upnikovo poslovno enoto kot obravnavana izvršba; višina terjatve je razlicna; opravilna številka, ki jo je navedel upnik v umiku, se ne ujema z opravilno številko izvršbe, prav tako pa ne številka, ki jo v svojih vlogah navaja upnik, ocitno zaradi lastne evidence. Izvršilno sodišc...

Sklep nº I Cp 1108/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Zastaranje placila telefonskih storitev pricne teci z dnem, ko bi se placilo lahko zahtevalo (ko bi bil racun za njihovo placilo lahko izstavljen), ne pa od dneva, ko je bil racun dejansko izstavljen.

Sklep nº I Cp 1159/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Dokler gre za nepravdni postopek, ni pogojev za zaznambo spora.

Sklep nº I Cp 1937/99 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Zvišana tarifa pri zastopanju tuje pravne ali fizicne osebe velja le za obracun med odvetnikom in stranko.

Sklep nº I Cp 230/99 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Stroškov, ki jih stranka priglasi po glavni obravnavi, ni mogoce priznati.

Sklep nº II Cp 850/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Sklep o položitvi predujma je sklep pravdnega vodstva, zato tudi v zapušcinskem postopku proti takemu sklep ni pritožbe.

Sodba nº II Cp 1482/99 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Pravilna uporaba standarda pravicne odškodnine je narekovalo znižanje prisojene odškodnine za nematerialno škodo (zvin vratne hrbtenice); za telesne bolecine in nevšecnosti 800.000,00 SIT; za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti 1.200.000,00 SIT. Za priznanje odškodnine zaradi skaženosti bi moral tožnik dokazati (po)danost subjektivnih okolišcin, ki so kumulativni element te oblike odškodnine.

Sodba nº in sklep II Cp 89/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Pogodba o preužitku je v bistvenem podobna pogodbi o izrocitvi in razdelitvi premoženja za življenje ter je zanjo mogoce uporabljati dolocbe ZD, ki urejajo to pogodbo.

Sklep nº I Cp 1136/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Ne gre za bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka, ker sodišce v sklepu ni navedlo vsebine zapisnika o razgovoru z otrokoma.

Sodba nº I Cp 1202/2000 of Civilni oddelek, July 19, 2000

Ob dolocanju preživninskega prispevka mora sodišce upoštevati tudi okolišcino, kateri od staršev dejansko skrbi za otroka.

July 13, 2000

Sklep nº I Cpg 762/2000 of Gospodarski oddelek, July 13, 2000

Pogoji za sklep iz 3. odst. 497. cl. ZPP niso izpolnjeni, ce stranka takso za pritožbo placa sicer izven postavljenega roka, pa vendar še pred izdajo sklepa.

Sodba nº I Cpg 429/99 of Gospodarski oddelek, July 13, 2000

Za obveznosti "bivših obcin" , ki niso v povezavi s prevzetim premoženjem na podlagi 100.cl. Zakona o lokalni samoupravi in ki so nastale pri opravljanju funkcij, ki po ZLS niso funkcije obcine, "nove obcine" ne odgovarjajo. Na podlagi 24.cl. Zakona o blagovnih rezervah se na Zavod RS za blagovne rezerve prenese le dejansko obstojece blago, ne pa tudi denarne vrednosti odtujenega blaga ali terjatev na pridobitev in nato izrocitev ustrezne kolicine in vrste blaga.

Sklep nº I Cpg 738/2000 of Civilni oddelek, July 13, 2000

Ustanovitelj javnega podjetja na podlagi 27. cl. ZJGS imenuje kakorkoli poimenovan ali sestavljen poslovodni organ podjetja in ne zgolj "direktorja".

July 12, 2000

Sodba nº I Kp 87/2000 of Kazenski oddelek, July 12, 2000

Ker sodišce prve stopnje zaradi nejasno formuliranega premoženjskopravnega zahtevka le tega ni prisodilo oškodovancu, bi moralo ob ugotovitvi, da je natancno ugotovilo znesek protipravno pridobljene premoženjske koristi ob storitvi kaznivega dejanja poneverbe po cl. 245/I KZ in dejstva, da je oškodovanec obtožencu zaradi poplacila dela terjatve odtegnil zadnji osebni dohodek v znani višini, v preostalem delu obtožencu odvzeti premoženjsko korist. Zato je sodišce druge stopnje ugodilo pritožbi...

Sodba nº I Kp 79/2000 of Kazenski oddelek, July 12, 2000

Glede na vsebino dolocbe 367. clena ZKP državnemu tožilcu ne gre pravica do pritožbe zoper odlocbo o napotitvi oškodovanca z njegovim premoženjskopravnim zahtevkom na pravdo.

Sodba nº I Cp 1220/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Tožeca stranka je predložila prijavo TV sprejemnika, ki jo je podpisal toženec, ta pa za svoje trditve, da ni bil uporabnik TV sprejemnika ni predložil nobenih dokazov.

Sodba nº I Cp 740/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Ce je v družabniški pogodbi jasno doloceno, da se nekaj vraca, ce pride do prekinitve pogodbe pred potekom dogovorjenega roka, ni pomembno, ali je prišlo do prekinitve zaradi enostranskega ali sporazumnega razdrtja.

Sklep nº I Cp 877/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

V pritožbi predloženi dokaz izkazuje pravocasno placilo sodne takse, zato je sodišce napacno ugotovilo, da je tožba umaknjena.

Sklep nº II Cp 1154/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

O napotitvi na pravdo zapušcinsko sodišce odloci šele, ko zanesljivo ugotovi, da so med dedici sporna dejstva, od katerih je odvisna kakšna njihova pravica.

Sklep nº II Cp 1042/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Sodišce v celoti ali deloma oprosti placila taks stranko, ce bi bila s placilom taks obcutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja sama ali se preživljajo njeni družinski clani.

Sklep nº III Cp 217/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Ce je upnik v sodnem roku predlagal postavitev zacasnega zastopnika, ker dolžniku ni bilo moc vrociti sklepa o izvršbi, je treba najprej odlociti o tem predlogu in ni pogojev za ustavitev izvršbe.

Sklep nº III Cp 25/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Prvostopno sodišce je sicer pravilno ugotovilo, da je dolžnikov ugovor neobrazložen. Vendar pa je procesnopravno zmotno ravnalo, ko je zavrglo ugovor dolžnika kot nepopoln in nedovoljen. Za zavrženje neobrazloženega ugovora ni pravne podlage, saj le-tega ni moc obravnavati kot nepopolne vloge.

Sklep nº III Cp 804/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Ce ima delavec izvršilni naslov (sodbo), po kateri bi ga bil delodajalec dolžan vrniti na delo, pa slednjega ne stori, lahko upnik - delavec vloži predlog po 233. clenu ZIZ ne glede na to, ali ima izvršilni naslov, po katerem bi lahko izterjal zneske mesecnih plac, ali ne.

Sklep nº III Cp 1084/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Izvršilno sodišce ni pooblašceno presojati zakonitosti in pravilnosti izvršilnega naslova, pac pa ga le izvršuje takšnega.

Sklep nº III Cp 643/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Umik predloga je v dolžnikovo korist, zato dolžnik nima pravnega interesa za pritožbo.

Sklep nº III Cp 1058/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Ena taksa se placa za predlog za izvršbo tudi tedaj, ce je upnik naknadno predlagal razširitev izvršbe.

Sklep nº III Cp 1170/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Dolžnikov dolžnik nima pravnega interesa za izpodbijaje sklepa o prenosu dolžnikove terjatve od njega na upnika; njegova pritožba je zato nedovoljena.

Sklep nº III Cp 1664/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Upnik ne more predlagati dosege nenadomestnega dejanja, ki s poravnavo ni doloceno in ki predstavlja le pogoj za veljavnost poravnave.

Sklep nº III Cp 767/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Pritožnik zatrjuje, da ni dolžnik pac pa tretji, ki ima na predmetu izvršbe - zarubljenem osebnem avtomobilu - pravico, ki preprecuje izvršbo, zaradi cesar vlaga ugovor tretjega zoper rubež (pravilno zoper sklep o izvršbi). Nobenega dvoma ni, da je (najmanj) s stopnjo verjetnosti izkazal lastništvo osebnega avtomobila, predmeta izvršbe, saj glede tega prilaga dokaz in sicer racun za to osebno vozilo, ki se glasi na njegovo ime.

Sklep nº III Cp 791/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Ce dolžnik ugovarja, da je terjatev prenehala in s tem v zvezi predlaga izvedbo dokaza z zaslišanjem stranke (price), je treba pravno relevantnost takega dokaza oceniti na naroku.

Sklep nº III Cp 824/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Dolžnik v sicer skopem ugovoru zatrjuje relevantno dejstvo, namrec, da ne obstaja pogodbeno razmerje med upnikom in dolžnikom in torej upnik od njega neutemeljeno terja placilo po odprtih postavkah iz svoje poslovne knjige. Zatrjuje torej negativno dejstvo, ki ga niti ne more dokazovati. Dokazno breme, da poslovno razmerje med strankama obstoji in da iz tega izvirajo terjatve upnika do dolžnika, je torej na strani upnika. To pa pomeni, da izostanek dokaznega predloga v ugovoru dolžnika ne pom...

Sklep nº III Cp 850/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Terjatve, ugotovljene s pravnomocno sodno odlocbo zastarajo v 10 letih, tudi tiste, za katere zakon sicer doloca krajši zastaralni rok (1. odst. 379. cl. ZOR). Trditev, da je trjatev upnika zastarala torej ni utemeljena, za trditev, da naj bio prišlo pri upniku do pomote pa dolžnik ne navaja nobenih dejstev in tudi ne predlaga dokazov. Dolžnikov ugovor je glede na navedeno delno neobrazložen, delno (glede ugovora zastaranja) pa (materialnopravno) neutemeljen. Pritožbeno sodišce je zato ugovor...

Sklep nº I Cp 929/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Za samo posest pravice je pomembno, da ima posestnik še vedno namen stvar uporabljati, ni pa nujno, da mora posestnik takšno pravico neprenehoma izvrševati.

Sodba nº I Cp 1012/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Da je tožeca stranka aktivno legitimirana za tožbo izhaja iz aneksa k pogodbi, po katerem sta upravnika pooblastila tožeco stranko kot dobavitelja, da od individualnih porabnikov zahteva placilo komunalnih storitev in terjatev.

Sodba nº in sklep I Cp 2003/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Po dolocbi 5. odst. 132. clena ZOR mroa stranka, ki vraca na podlagi razdrte pogodbe prejeti denar, placati zamudne obresti od dneva, ko je prejela izplacilo - in torej ne od dneva razdrtja pogodbe, kot je zmotno menilo sodišce prve stopnje.

Sklep nº II Cp 897/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Pri spregledu pravne osebnosti in (6. clen ZGD) in pri pristopu pri prevzemu kakšne premoženjske celote (452. clen ZOR) gre le za subjektivno razširitev odgovornosti, ne pa za univerzalno civilnopravno (in s tem tudi procesno pravno) sukcesijo.

Sklep nº II Cp 232/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Ce sodišce ne ugotovi dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoce zakljuciti, kakšna je bila pravna narava upravnega postopka (predvsem: ali je bila izdana v njem takšna odlocba državnega organa, na podlagi katere se pridobi lastninska pravica), je dejansko stanje nepopolno utgotovljeno.

Sodba nº II Cp 991/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

V pogodbah o osebnem zavarovanju (življenjsko in nezgodno zavarovanje) se višina zavarovalne vsote, ki jo mora zavarovalnica placati, ce nastane zavarovalni primer, doloci v polici po sporazumu med pogodbenima strankama. Sodišce prve stopnje je zato svojo odlocitev o višini zavarovalne vsote pravilno oprlo na podatke, ki izhajajo iz zavarovalne police z dne 9.11.1995, z navedenim zacetkom zavarovanja 1.3.1994. Tak zakljucek je lahko naredilo ob pravilni ugotovitvi, da prva tožena stranka ni z...

Sklep nº II Cp 185/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Kadar gre za razmerje z mednarodnim elementom (tožeca stranka je tuja pravna oseba), je treba uporabiti pravila mednarodnega zasebnega prava (t.im. kolizijska pravila), ki dolocajo, katero pravo je treba uporabiti za takšno pravno razmerje z mednarodnim elementom. Ta pravila pa vsebuje Zakon o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v dolocenih razmerjih (Ur. l. SFRJ, št. 43/82, 72/82), ki je veljal v casu, ko je civilno pravno razmerje med pravdnima strankama nastalo (4.6.1992).

Sodba nº II Cp 1289/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Sodišce je v pravdnem postopku glede obstoja kaznivega dejanja in odgovornosti storilca vezano na pravnomocno kazensko sodbo, s katero je bil storilec spoznan za krivega, zato ne more ugotoviti, da je nastala škoda iz razloga, za katerega tožena stranka ne odgovarja.

Sklep nº I Cp 956/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Sodišce izda predhodno odredbo na podlagi odlocbe domacega sodišca, ki se glasi na denarno terjatev, in ki še ni izvršljiva, ce izkaže upnik za verjetno nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogocena ali precej otežena. V postopku za izdajo predhodne odredbe zadošca, ce je nevarnost podana objektivno.

Sklep nº I Cp 569/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Predmet delitve so lahko samo stvari, ki obstajajo v casu delitve.

Sklep nº I Cp 498/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Odškodnino je mogoce dolociti le v delnicah ali obveznicah, v denarju pa le izjemoma.

Sklep nº I Cp 1102/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

V zvezi s pritožbenimi trditvami v spisu ni dovolj podlage za ugotovitev, da ima tožnica višje dohodke kot toženec in da je tako glede na ugotovljene potrebe otroka dolžna prispevati za preživljanje hcerke preživnino v višjem znesku.

Sodba nº I Cp 1359/99 of Civilni oddelek, July 12, 2000

ZD se v 224. cl. sklicuje le na smisleno uporabo dolocil ZPP/77, ki se nanašajo na obnovitvene razloge, ne pa tudi drugih dolocil o obnovi postopka. Tako ne prihajajo v poštev dolocila ZPP/77 o roku za vložitev predloga za obnovo (423. cl. ZPP/77). Vprašanje pravocasnosti tožbe je zato treba rešiti z odgovorom na vprašanje narave tožbe v konkretnem primeru. Tožnica kot oporocna dedinja po pok. J.M. zahteva od toženca kot zakonitega dedica po pok. J.M. ugotovitev, da je oporocna dedinja in tor...

Sodba nº I Cp 821/2000 of Civilni oddelek, July 12, 2000

Ocena potreb 4 letnega otroka, zmožnosti staršev in odmera preživnine.

July 11, 2000

Sklep nº Kp 269/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 11, 2000

Pritožbeno sodišce se strinja z oceno prvostopnega sodišca, da po izvedenem dokaznem postopku ni najti nobenega dokaza, da bi obtoženec storil ocitano mu kaznivo dejanje hude telesne poškodbe.

Sodba nº Kp 272/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 11, 2000

Ob dejstvu, da je od storitve kaznivega dejanja preteklo skoraj osem let in ob pravilno ocenjenih obteževalnih in olajševalnih okolišcinah, pritožbeno sodišce ugotavlja, da je pogojna obsodba primerna in da ni razlogov za izrek zaporne kazni.

Sodba nº Kp 256/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, July 11, 2000

Obdolženec ni storil dveh kaznivih dejanj - kaznivo dejanje ponarejanja listin in kaznivo dejanje goljufije - ampak zgolj eno samo kaznivo dejanje goljufije saj zgolj uporaba ponarejenih dokumentov predstavlja del izvršitve kaznivega dejanja goljufije, ko tega drugace ne bi bilo mogoce izvršiti.

Sklep nº Cp 1590/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2000

Ce je bila kreditna pogodba povzeta v sporazum o ustanovitvi zastavne pravice na nepremicnini in tožnik toži na ugotovitev nicnosti tega sporazuma, ni podana pravna korist za tožbo, da je nicna že kreditna pogodba.

Sklep nº Cp 1526/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2000

Ce prvostopno sodišce ne zavrže prepozno vloženega ugovora zoper sklep o izvršbi, temvec ga po predhodni oceni, da ni utemeljen, pošlje višjemu sodišcu, da o njem odloci kot o pritožbi, tak prepozen ugovor zavrže pritožbeno sodišce.

Sodba nº Cp 1164/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2000

Ustavitev postopka zaradi zastaranja pregona za devizni prekršek sama po sebi ne predstavlja nedopustnega, protipravnega ali nezakonitega ravnanja carinskih in drugih organov, ki so vodili postopek zoper dolžnika. Država mu zato ni dolžna povrniti škode, ki jo predstavljajo obracunane obresti od zneska, zaseženega pri carinski kontroli ob vstopu v državo, za cas od odvzema pa do vrnitve denarja.

Sklep nº Cp 994/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2000

Dolocbe 203. cl. ZIZ se nanašajo na stadij izdaje sklepa o poplacilu in jih ni mogoce upoštevati ob izdaji sklepa o izvršbi, s katerim je bila dovoljena izvršba s cenitvijo in prodajo zastavljenih stvari.

Sodba nº Cp 950/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, July 11, 2000

Izlocitveni zahtevek na podlagi 32. clena Zakona o dedovanju je mogoce utemeljeno uveljavljati le v primeru povecanja ali ohranitve vrednosti obstojecega zapustnikovega premoženja, ne pa tudi v primeru nastanka novega premoženja.

Sklep nº I Cpg 735/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Pritožbeno sodišce je v okviru uradoma upoštevnih kršitev postopka ugotovilo, da je podana absolutna bistvena kršitev iz 9. tc. 2. odst. 354. cl. ZPP/77. Iz podatkov spisa namrec izhaja, da je sodišce prve stopnje meritorno obravnavalo predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ne da bi opravilo narok, ki je (bil) po 2. odst. 121. cl. ZPP/77 obvezen.

Sklep nº III Cpg 53/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stecajnem postopku (v skladu s 138. clenom ZPPSL). Navedeno dolocilo izkljucuje uporabo 8. odstavka 137. clena ZPPSL, ki doloca sankcijo za prepozno prijavo terjatve v stecajnem postopku.

Sklep nº III Cpg 52/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Upnik se je glede terjatve pod 1. in 2. tc. prijave št. 602 skliceval na že vloženo prijavo v postopku prisilne poravnave, ki je tekla pod opr. št. St 23/99. Takšne trditve, upoštevaje oklic o zacetku stecajnega postopka, objavljen v Ur.l. RS 22/2000 z dne 10.3.2000, iz katerega sledi, da sodišce poziva k prijavi terjatev v stecajnem postopku le tiste upnike, ki svojih terjatev niso prijavili v postopku prisilne poravnave, pa kažejo na morebiten obstoj situacije, ki jo ureja 138. cl. Zakona o...

Sodba nº I Cpg 222/99 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Od (neplacanih) obresti je mogoce zahtevati zamudne obresti, vendar samo od dneva, ko je pri sodišcu vložen zahtevek za njihovo placilo.

Sodba nº I Cpg 1234/99 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Predmet spora, sproženega s tožbo na ugotovitev prerekane terjatve, je obstoj terjatve, ne pa upravicenost njenega prerekanja. Tožnik mora zato navesti dejstva, na podlagi katerih je njegova terjatev nastala. Sklicevanje na nejasnost razlogov, zaradi katerih je bila terjatev prerekana, ne zadostuje.

Sklep nº I Cpg 744/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

V konkretnem primeru ni sporno, da imenske delnice prve emisije razreda A tožene stranke niso bile izdane niti v materializirani niti niso izražene v nematerializirani obliki. Zato je treba šteti, da izraz delnica lahko v konkretnem primeru pomeni le pravico do deleža (prim. 1. in 2. odst. 175. cl. ZGD, 1. odst. 169. cl. in 1. stavek 2. odst. 204. cl. ZGD). Tožeca stranka je v tožbenem predlogu uveljavljala, naj sodišce toženi stranki naloži, da tožeco stranko vpiše v delniški knjigi kot imet...

Sklep nº III Cpg 50/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Prepozno prijavljeno terjatev predsednik stecajnega senata prijavo zavrže, ne glede na to, iz kakšnega razloga je prijava zamujena.

Sklep nº III Cpg 51/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Dvomesecni rok za priglasitev upniške terjatve je prekluziven. Zato pravica zahtevati njeno poplacilo v stecajnem postopku preneha s potekom tega roka.

Sklep nº II Cpg 546/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Dolžnikova ugovorna navedba, da je prostore zapustil v letu 1998, bi tako lahko pripeljala do zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazala za resnicno. Dolžnikovo sklicevanje na predhodni dogovor z g. P., pa je moc razumeti tudi kot dokazni predlog za zaslišanje strank zatrjevanega dogovora. Dolžnikov ugovor je zato glede racuna št. 1377981 moc šteti za obrazložen. Ker dolžnik ni navedel pravno pomembnih dejstev, s katerimi bi oporekal obstoju terjatve po racunu št. 1378038, ugovora v tem delu ni mo...

Sklep nº II Cpg 497/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Odlocitev o obrestnem delu zahtevka je, glede na ugovor pasivne legitimacije, odvisna od odlocitve o tem ali je prav dolžnik tisti, ki je dolžan upniku placati izterjevani znesek glavnice po racunih št. 877456, 848429, 850497 in 853130 in je s placilom v zamudi. Zato bo tudi o zahtevku na placilo zakonitih zamudnih obresti od racunov, glede katerih je ugovor obrazložen, moralo odlocati sodišce v pravdnem postopku.

Sklep nº II Cpg 615/2000 of Gospodarski oddelek, July 11, 2000

Izvršba je bila ustavljena le na racunu pri organizaciji za placilni promet (prvem predlaganem sredstvu izvršbe), zato se bo nadaljevala na drugem predlaganem sredstvu izvršbe (tj. s prodajo premicnin).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners