Višja Sodišča: Opinions issued on August 2000

August 31, 2000

Sodba nº in sklep I Cpg 814/2000 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Pri uspešnem izpodbijanju pravnih dejanj je toženceva obveznost le ena - vrnitev premoženjske koristi, zato je mogoca eventuelna komulacija zahtevkov na vrnitev terjatev oziroma placilo denarnega zneska in tako je tožeca stranka zahtevek tudi postavila.

Sklep nº I Cpg 782/2000 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Pri presoji ugovora zastaranja terjatve, bi sodišce moralo uporabiti tudi dolocbo 2. odst. 115. clena ZPPSL, ker je tudi upnik v stecajnem postopku.

Sodba nº I Cpg 273/2000 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Tožeca stranka ni dokazala, da je kot hipotekarni dolžnik placala upniku dolg tožene stranke kot glavnega dolžnika, zato je bil njen zahtevek, temeljec na zakoniti subrogaciji, utemeljeno zavrnjen.

Sodba nº I Cpg 220/2000 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Ceprav je bilo med pravdnima strankama dogovorjeno, da kupec na dolocen dan v mesecu sporoca prodajalcu, katero blago, ki ga ima dotlej samo na skladišcenju, odkupuje, je cena blaga dolocena že z dobavnico, ki jo je kupec podpisal ob prevzemu blaga na skladišcenje.

Sklep nº Cpg 1469/99 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Pogodba o objavi oglasa v reviji ni prodajna pogodba, saj tožnik tožencu ni izrocil dolocene stvari, na kateri bi kupec pridobil lastninsko pravico. Objavljen oglas kot del revije (ki jo kupi vecje število razlicnih oseb in na njej pridobi lastninsko pravico) ne more biti last narocnika oglasa. Pogodba o objavi oglasa je pogodba o delu, saj delo z objavo oglasa ne obsega samo umetniške storitve - to je oblikovanja samega oglasa, temvec tudi izdelavo fotolitov, umestitev v revijo ter številna ...

Sklep nº II Cpg 593/2000 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Rok placila osem dni, kateremu dolžnik oporeka, je dolocen v 2. odst. 44. cl. ZIZ. Gre za zakonsko dolocen rok, ki ga ni mogoce podaljšati, razen v primeru morebitnega dogovora dolžnika z upnikom, vendar dolžnik v ugovoru sploh ne zatrjuje, da bi do takega dogovora prišlo.

Sklep nº II Cpg 660/2000 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Sodišce druge stopnje je ugovoru, zaradi tega, ker je ocenilo, da je obrazložen, ugodilo in sklep o izvršbi razveljavilo v 2. tocki izreka ter glede ugovarjanega dela zadevo odstopilo pristojnemu sodišcu v nadaljni postopek.

Sklep nº II Cpg 625/2000 of Gospodarski oddelek, August 31, 2000

Sodišce prve stopnje je v sklepu pravilno ocenilo, da dolžnica v ugovoru ni navedla nobenega razloga iz 50. clena ZIP.

Sklep nº II Cp 1323/2000 of Civilni oddelek, August 31, 2000

Ko tožnik umakne tožbo za razvezo zakonske zveze do konca glave obravnave, se umik nanaša tudi na zahtevek v tožbi o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, ker je odlocitev o tem odvisna od usode zahtevka za razvezo. Zato se umik tožbe glede zahtevka o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok v razvezni tožbi presoja po dolocilu o umiku razvezne tožbe (prvi odst. 417. cl. ZPP) in ne po splošnem dolocilu za umik tožbe (188. cl. ZPP).

Sklep nº III Cp 1285/2000 of Civilni oddelek, August 31, 2000

Ce upnik v roku, ki mu ga doloci sodišce, ne da predujma za izvršiilne stroške, se izvršba ustavi.

August 30, 2000

Sklep nº III Cpg 77/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Odlocanje o glasovalni pravici upnikov, katerih terjatve so bile prerekane, je sestavni del odlocanja o predlagani prisilni poravnavi. Gre za nekakšno predhodno vprašanje, ki se z gledišca postopka prisilne poravnave tice vodstva naroka za prisilno poravnavo.Proti sklepu sodišca, ki se ticejo vodstva naroka, pa ni posebne pritožbe.

Sklep nº III Cpg 80/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Prepozno prijavljeno terjatev predsednik stecajnega senata prijavo zavrže, ne glede na to, iz kakšnega razloga je prijava zamujena.

Sklep nº III Cpg 71/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Prepozno prijavljeno terjatev predsednik stecajnega senata prijavo zavrže, ne glede na to, iz kakšnega razloga je prijava zamujena.

Sklep nº III Cpg 60/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Prepozno prijavljeno terjatev predsednik stecajnega senata prijavo zavrže, ne glede na to, iz kakšnega razloga je prijava zamujena.

Sklep nº II Cpg 635/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Izterjevani višini glavnice zaradi napacnega obracuna obresti, bi morala drugodolžnica ugovarjati že v roku 8 dni po prejemu sklepa o izvršbi. Ker tega ni storila je sklep o izvršbi z dne 21.10.1997, ki ga je drugodolžnica prejela 16.04.1998, dne 25.04.1998 postal pravnomocen.

Sklep nº II Cpg 598/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Že na podlagi samega notarskega zapisa, ce ima ta vse predpisane sestavine, dovoli sodišce s sklepom vknjižbo in stori vse, kar je potrebno za vknjižbo zastavne pravice na nepremicnini. O izvršitvi tako dovoljenega vpisa pa, glede na stanje zemljiške knjige, odloca pristojno zemljiškoknjižno sodišce, ki z zakonom predpisanih pogojev za dovolitev vpisa ne ugotavlja znova, v primeru nasprotja med nalogom za vpis in zemljiškoknjižnim stanjem pa vpisa ne odredi oz.

Sklep nº II Cpg 589/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Iz potrdila APP izhaja, da je bila sodna taksa za predlog za izvršbo placana pravocasno, zato ni podlage za odlocitev sodišca, da se predlog za izvršbo šteje za umaknjen.

Sklep nº II Cpg 638/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Dolžnik v ugovoru trdi, da sta se u upnikom sporazumela za ceno 450 DEM za celoletno poslovanje. Pri tem se sklicuje na pogodbo, za katero trdi, da je pri upniku. Glede na to, da je navedel dejstvo, ki bi lahko pripeljalo do zavrnitve zahtevka in v zvezi z zatrjevanim dogovorom sodišcu smiselno predlagal, da pozove upnika, da predloži pogodbo, je dolžnikov ugovor moc šteti za obrazložen. V postopku z ugovorom zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine ne velja dolocba 57. clena ZIZ...

Sklep nº II Cpg 649/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Iz vsebine ugovora je razvidno, da dolžnik sklepa o izvršbi ugovarja le delno in sicer oporeka višini izterjevanega zneska. Meni, da bi moral upnik superrabat obracunati tako, da pri obracunu skupnega prometa ne bi upošteval davka na dodano vrednost (DDV). V zvezi z zatrjevanim je dolžnik pripravil tudi obracun skupnega prometa brez DDV in predložil racune, ki prikazujejo skupni promet z in brez DDV. Glede na to, da je navedel pravnopomembno dejstvo in v zvezi z njim sodišcu predložil tudi do...

Sklep nº II Cpg 673/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Dolžnik v ugovoru trdi, da je svojo obveznost v znesku 409.271,60 SIT poravnal s kompenzacijo dne 04.11.1999. Zatrjevano dejstvo, ki bi lahko pripeljalo do delne zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazalo za resnicno, je dolžnik podkrepil tudi z dokazom. Zato je ugovor obrazložen.

Sklep nº II Cpg 623/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Pritožbi priložena Pogodba o odstopu terjatev - cesija z dne 11.03.1994 kaže le na to, da je dolžnik pridobil terjatev do družbe X d.o.o.. Sama po sebi predložena pogodba ne dokazuje prenehanja upnikove terjatve. Dokazila o pobotu, na podlagi cesijske pogodbe pridobljene terjatve s terjatvijo, ki jo v tem izvršilnem postopku izterjuje upnik oz. dokazila o zatrjevani kompenzaciji, pa dolžnik ni predložil. Zato uveljavljani ugovorni razlog iz 8. tocke 50. clena ZIP ni podan, saj dolžnik v ugovo...

Sklep nº II Cpg 595/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Iz izreka sklepa izhaja, da je dolžnikov dolžnik dolžan upniku poravnati zneske, ki jih ni odtegnil, istocasno pa, da je dolžan placati celotno upnikovo terjatev po sklepu o izvršbi z dne 15.6.1995. Po 1. odst. 134. clena, v zvezi s 1. odst. 133. clena ZIZ je dolžnikov dolžnik dolžan upniku povrniti le tiste zneske, ki bi jih moral odtegniti po prejemu sklepa o izvršbi. Kolikšen znesek je to, pa v izpodbijanem sklepu sodišce prve stopnje ni ugotovilo.

Sklep nº II Cpg 683/2000 of Gospodarski oddelek, August 30, 2000

Zaradi zamude pri placilu bi sodišce prve stopnje lahko izdalo sklep s katerim bi štelo predlog za izvršbo za umaknjen, vendar le v primeru, da upnik tudi do dneva izdaje takega sklepa sodne takse ne bi placal. Po placilu sodne takse in po tem, ko je dne 16.06.2000 prejelo tudi potrdilo o placilu, pa sodišce prve stopnje izpodbijanega sklepa ne bi smelo vec izdati.

Sodba nº I Kp 625/2000 of Kazenski oddelek, August 30, 2000

Iz opisa kaznivega dejanja ne izhaja, s kakšnim konkretnim ravnanjem naj bi obtoženi sodeloval pri izvršitvi, to je pri ponarejanju ali uporabi ponarejenih cekov. Zgolj izrocitev bianco cekov, ter prave bancne kartice in prave osebne izkaznice soobtoženki, tudi ob opisanem dogovoru, kot izhaja iz izreka: " da sta bila dogovorjena, da bo s tako pridobljenim denarjem kupil heroin, katerega del bo dal soobtoženi" pa ne pomeni sodelovanja pri izvršitvi, to je sodelovanja pri ponarejanju ali upora...

Sodba nº I Kp 811/2000 of Kazenski oddelek, August 30, 2000

Obdolženec je s predložitvijo fotografij svojega sorodnika - begunca, na upravni enoti dosegel, da so mu na ime njegovega sina izdali potni list s fotografijo tuje osebe (begunca), s cimer je storil kaznivo dejanje overitve lažne vsebine po cl. 258/I KZ. Kaznivo dejanje je sicer res storil zato, da bi svojemu sorodniku omogocil lažji odhod v ZDA, vendar s strani sodišca prve stopnje ugotovljeni clovekoljubni in humanitarni nameni ne morejo odtehtati visoke stopnje ogrožanja zavarovane dobrine...

Sodba nº I Kp 557/2000 of Kazenski oddelek, August 30, 2000

Po dolocbah Zakona o nadzoru državne meje (Ur. l. RS I 1/91) policija opravlja mejno kontrolo, mejna kontrola pa po dolocbah prvega odstavka 3. clena tega zakona obsega osebno kontrolo, kontrolo prevoznega sredstva in kontrolo stvari. To pa pomeni, da je bil pregled vozila, ki ga je opravil policist na obmocju mejnega prehoda, zakonit in zato pritožba zagovornika, da je bilo mamilo, odkrito na nezakonit nacin, ni utemeljena.

Sodba nº I Cp 969/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Odlocitev prvostopnega sodišca, po kateri je imela skupnost toženke in pokojnega J. B. vse tiste elemente, ki so znacilni za zakonsko zvezo, je prvostopno sodišce pravilno ugotovilo in jih nasprotne pritožbene navedbe ne morejo omajati, zlasti upoštevaje še dejstvo, da sta nekaj letno življenje v takšni skupnosti celo zakljucila s sklenitvijo zakonske zveze. Ker pritožbeno sodišce sprejema ugotovitve prvostopnega sodišca glede skupnega gospodinjstva, (pretežnega) skupnega bivanja, ekonomske s...

Sklep nº II Cp 1493/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Zakljucek o 70% soodgovornosti tožece stranke, da je do škodnega dogodka in nastanka škode prišlo, je glede na gornje ugotovitve sodišca prve stopnje nelogicen in ni mogoc, saj se tožeci stranki ocita zgolj premalo pozorno vožnjo in neizkušeno reakcijo v dani prometni situaciji.

Sklep nº II Cp 894/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Ker gre za sospornika na strani tožene stranke, je pri odmeri stroškov potrebno upoštevati dolocbo prvega odst. 161. cl. ZPP, po kateri sosporniki krijejo stroške po enakih delih.

Sklep nº II Cp 1332/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Zamudne sodbe ni možno izdati, ce iz tožbenih navedb ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka.

Sklep nº II Cp 1629/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Dedica, ki sta po dednem dogovoru prejela vsak po 7.500,00 DEM in sta dolžna placati vsak 12.500,00 SIT takse, kljub temu, da prejemata skupaj le 40.000,00 SIT pokojnine po ocetu in ju zaradi šolanja preživlja njuna mati, ne izpolnjujeta pogojev za oprostitev placila te takse, ker bi s placilom teh taks ne bila obcutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživljata, oziroma sploh ne bi bila zmanjšana, saj bi se s podedovanim celo izboljšal njihov premoženjski položaj.

Sklep nº II Cp 1031/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

V pripravljalni vlogi je tožeca stranka (po pozivu sodišca naj tožbo popravi) sporni pokal natancneje opisala, torej je tožbo v tem delu popravila. Sodišce prve stopnje zato ne bi smelo uporabiti dolocbe cetrtega odstavka 109. clena ZPP/77 in tožbe v tem delu zavreci, ampak bi moralo tožbeni zahtevek v tem delu meritorno obravnavati.

Sklep nº II Cp 1573/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Pri ugotavljanju prispevka ene in druge stranke za nastanek nesrece ne zadošca, ce sodišce ugotovi kakšna in katera protipravna ravnanja so udeleženci v prometu storili, marvec mora raziskati tudi vzrocno zvezo med temi in nastalo posledico.

Sodba nº II Cp 311/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Ker je tožeca stranka dokazala, da ji prodajalec ni redno pošiljal obvestila o spreminjajocih se anuitetah odplacila za odkup stanovanja, nato pa je tožeca stranka ponudila celoten odkup stanovanja brez obrokov, tožena stranka ne more uspeti z nasprotno tožbo za razveljavitev pogodbe, ampak mora s tožeco stranko skleniti aneks za celotni odkup s popustom.

Sklep nº II Cp 1597/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Zahtevek za vrnitev darila zaradi prikrajšanja nujnega deleža je potrebno vložiti v roku iz 41. clena Zakona o dedovanju, ki je zastaralni.

Sklep nº II Cp 922/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Odškodninska odgovornost železniškega prevoznika za nematerialno škodo potnika po Zakonu o prevoznih pogodbah v železniškem prometu (Ur. l. SFRJ 2/74) in Zakon o spremembah in dopolnitvah le-tega (Ur. l. SFRJ 17/90) je objektivna. Šteje se, da je vzrok škode v vožnji z vlakom, ce je le-ta nastala med vožnjo ter pri vstopanju v vlak in izstopanju z njega.

Sklep nº III Cp 1093/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Ce dolžnik obrazloženo ugovarja sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, sodišce sklep v dovolitvenem delu razveljavi ter nadaljuje postopek kot pri ugovoru zoper placilni nalog.

Sklep nº III Cp 807/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Dolžnica je z vložitvijo ugovora dosegla, da je prvostopenjsko sodišce sklep o izvršbi, v delu s katerim je bila dovoljena izvršba, razveljavilo. Z ugovorom je dolžnica dosegla najvec kar je mogoce po zakonu zato za vložitev pritožbe zoper sklep nima nikakršne pravovarstvene potrebe. Interes za izpodbijanje odlocbe je predpostavka vsake pritožbe.

Sklep nº III Cp 769/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Racun je listina, ki se izda na podlagi dolocenega poslovnega razmerja. Upnik iz verodostojne listine mora biti zato identicen z upnikom, ki sproži izvršilni postopek.

Sklep nº III Cp 943/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Izvedenceva cenitev (izracun prometne vrednosti zemljišca in ocena poštene tržne vrednosti zemljišca) temelji na Enotni metodologiji za ugotavljanje vrednosti kmetijskih zemljišc. Ta doloca upoštevanje neamortiziranega dela vrednosti investicij le v primerih iz 8. cl., torej, ce gre za trajne nasade, vrtove ali meliorirana zemljišca. Za to pa pri parcelah, ki so predmet izvršbe, ne gre, kar pomeni, da dolžnik neutemeljeno uveljavlja tudi upoštevanje drugih investicij. Sicer pa je izvedenec v ...

Sklep nº I Cp 876/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

O pravici družbenika do informacij in vpogleda odloci sodišce v nepravdnem postopku.

Sodba nº I Cp 2073/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Navedba, da oseba, katere zaslišanje kot price stranka predlaga šele v pritožbi, prej ni hotela pricati, ko pa je izvedela za rezultat prvostopnega postopka, pa je to pripravljena s toriti, ni razlog, ki bi pomenil, da stranka brez svoje krivde dokaza ni mogla predlagati prej.

Sklep nº I Cp 1207/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Sodišce mora v razlogih sklepa, s katerim napoti stranko na pravdo, ce je med dedici spor o tem, ali kakšno premoženje spada v zapušcino, pojasniti, zakaj je štelo pravico stranke, ki jo je napotilo na pravdo, za manj verjetno.

Sklep nº I Cp 1113/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Pritožbeno sodišce sprejema ugotovitev sodišca prve stopnje, da je tožena stranka denar prejela tekom medsebojnih pogajanj kot predujem, torej upraviceno. Vendar pa pritožnik utemeljeno opozarja, da je tožena stranka najkasneje z dnem, ko je s tretjim sklenila pogodbo za poslovni prostor glede katerega se je pogajala s tožencem, postala neupraviceni ter slaboverni pridobitelj in je v skladu z dolocbo 214. clena ZOR od takrat dalje dolžna placati zamudne obresti.

Sodba nº II Cp 570/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Le dovolj intenzivno in dolgotrajno trpljenje oškodovanca upravicuje do denarne satisfakcije. Pritožbeno sodišce povsem sprejema popolne in pravilne dejanske ugotovitve prvostopnega sodišca, da tožnica ni pretrpela duševnih bolecin vecje intenzivnosti in daljšega trajanja ter da tudi druge, natancno ugotovljene okolišcine primera, prisoje denarne odškodnine ne upravicujejo.

Sklep nº II Cp 1325/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Ce pritožba vsebinsko izpodbijani odlocbi nicesar ne ocita, jo sodišce preizkusi iz razlogov, na katere je potrebno paziti po uradni dolžnosti.

Sklep nº II Cp 1332/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

V primeru, da je pogodba, na podlagi katere je kupec placal kupnino, nicna, ima pravico do njenega vracila, v skladu z nacelom denarnega nominalizma.

Sklep nº II Cp 1476/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

V motenjskih pravdah je izkljuceno obravnavanje pravice do posesti.

Sklep nº II Cp 1196/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Upoštevaje višino tožnikovega tožbenega zahtevka ter dejstvo, da toženka sicer zatrjuje skromne premoženjske razmere v zvezi s predlogom za oprostitev placila sodnih taks in dolžnost preživljanja dveh mladoletnih otrok, vsekakor ni prepricljiva utemeljitev odlocitve prvostopnega sodišca, da bi eventuelno dosojeno tožnikovo terjatev toženka lahko poplacala iz družinske pokojnine.

Sodba nº II Cp 1329/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Tožnica je za telesne bolecine upravicena do 300.000,00 SIT, za duševne bolecine zaradi zmanjšane življenjske aktivnosti pa do 800.000,00 SIT zadošcenja.

Sodba nº I Cp 1739/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Ce tožeca stranka med pravdo odtuji stanovanje, izpraznitev katerega s tožbo zahteva, to ni ovira, da se pravda med istima strankama ne konca.

Sklep nº I Cp 1309/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Za zacasnega skrbnika zapušcine se lahko postavi tudi sodedica.

Sklep nº I Cp 1338/2000 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Ce je podana bistvena kršitev postopka, ki se nanaša na sestavo odlocbe, je ta lahko odpravljena zgolj z novo sestavo odlocbe, torej ne da bi sodišce opravilo še kakšna druga procesna dejanja.

Sklep nº I Cp 1086/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

Ravnanja toženke, ki je urejevala grob, v katerem je pokopana tudi njena mati, tako da je dosadila rože trajnice, nasula za grob primerno crno prst, okolico groba pa posula z belim peskom, ni mogoce šteti za take vrste motenja posesti, kateremu bi bilo mogoce dati sodno varstvo, ceprav je formalno najemnik groba tožnik.

Sodba nº in sklep I Cp 1438/99 of Civilni oddelek, August 30, 2000

ZD ima posebne dolocbe o nujnem deležu, nacinu njegovega izracuna in pravicah nujnega dedica, katerega pravica do nujnega deleža je prizadeta. Preden lahko sodišce odloci o vrnitvi daril pa mora izracunati nujni delež. Pravila za to doloca 28.cl. ZD, ki je prisilne narave. Ugotovitev sodišca prve stopnje, da sodišce nujnega deleža ni izracunavalo, ker je zapušcinski postopek še v teku in je to stvar zapušcinskega sodišca, bi bila pravilna, ce bi bilo sporno le vprašanje, kaj sodi v zapušcino ...

August 29, 2000

Sodba nº Kp 282/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 29, 2000

Vrocitev zasebne tožbe obdolžencu pred razpisom glavne obravnave pretrga relativno zastaranje kazenskega pregona.

Sodba nº Kp 246/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 29, 2000

Tudi, ce je obdolženec dvakrat ustrelil z revolverjem v tla v neposredno oškodovancevo bližino, predhodno pa ni meril v oškodovancevo telo, se je oškodovanec utemeljeno pocutil ogroženega. Tako streljanje pomeni tudi resno grožnjo, zato je podano kaznivo dejanje ogrožanja varnosti po 1. odst. 145. cl. KZ.

Sodba nº I Cp 42/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 29, 2000

Sodišce ima dovolj strokovnega znanja in izkušenj, da lahko samo brez izvedenca ugotovi obseg škode, ki jo trpi tožnik zaradi žalitve dobrega imena in casti.

Sklep nº I Cp 45/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 29, 2000

V postopku za ureditev meje odloci sodišce o lastninski pravici spornega prostora med dvema sosednjima zemljišcema. Ce pa spornega prostora med sosednjima zemljišcema ni, ker zatrjuje predlagatelj, da je lastnik dela parcele, ki je po zemljiškoknjižnih (in katastrskih) podatkih last nasprotnega udeleženca, gre za lastninski spor, o katerem se odloca v pravdnem postopku.

Sklep nº Cp 1093/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 29, 2000

V primeru, da je stranka povabljena na narok za glavno obravnavo, je potrebno oceniti razloge za mirovanje postopka po 1. odst. in ne po 3. odst. 209. clena ZPP, ceprav je narok dolocen tudi zato, da se opravi ogled stvari izven sodne stavbe.

Sklep nº Cp 1102/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 29, 2000

Tožeca stranka se v primeru umika tožbe razbremeni povrnitve pravdnih stroškov le, ce dokaže, da je bila tožba umaknjena takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Dokazno breme glede navedenega dejstva je torej na tožnikovi in ne na tožencevi strani.

Sklep nº Cp 1467/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, August 29, 2000

Ce tožeca stranka v pritožbenem postopku priloži dokaz, da je bila taksa za tožbo v predpisanem roku placana, le da prvostopnemu sodišcu ni bilo pravocasno predloženo dokazilo o placilu, je sklep sodišca, da se šteje tožba za umaknjeno, nepravilen. Opustitev predložitve dokazila ima v takem primeru posledice le po Zakonu o sodnih taksah (izterjava kazenske takse), ZPP pa sankcije z umikom tožbe ne doloca.

Sklep nº I Cpg 743/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Prisilna izterjava takse ni mogoca, ker se je nad taksno zavezanko pred izdajo sklepa o izterjavi že zacel stecajni postopek.

Sklep nº I Cpg 753/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Vsaka stranka predhodno sama krije stroške, ki jih povzroci s svojimi dejanji (152. clen ZPP/99); tako mora tudi sodno takso za vlogo vedno placati tisti, ki jo je vložil (prim. 1. odst. 3. clena ZST); v samem postopku pa lahko nato (v primeru uspeha) zahteva njeno povrnitev od nasprotne stranke.

Sklep nº II Cpg 611/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Pravno varstvo, ki ga je upnik zahteval s predlogom za izvršbo je bilo v sodnem postopku realizirano; zato nima (vec) pravnega interesa za pritožbo.

Sklep nº II Cpg 599/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Ni pomembno, ali na vrocilnici ni podpisa dolžnika, tj. njegovega zakonitega zastopnika ali drugih delavcev, saj je bil sklep o izvršbi dne 07.01.2000 vrocen osebi, pooblašceni za sprejem dolžnikovih pisanj (1. odst. 133. clena ZPP/99 v zvezi s 15. clenom ZIZ).

Sklep nº II Cpg 682/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Ker z zastaranjem preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti (1. odst. 360 clena ZOR), tak ugovorni razlog pomeni oviro za uveljavitev terjatve z izvršbo (11. tc. 1. odst. 55. clena ZIZ) in je ugovor zato treba šteti za obrazložen.

Sklep nº II Cpg 671/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Vprašanje (ne)lastništva družbe nima nobene zveze z vprašanjem odgovornosti za obveznosti gospodarske družbe, ki je samostojna pravna oseba (s svojim premoženjem).

Sklep nº II Cpg 674/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Ugovor, s katerim je dolžnik oporekal terjatvi, ker naj bi ta prenehala s pobotom, je treba šteti za obrazložen.

Sklep nº II Cpg 684/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Dolžnik ni izkazal verjetnosti nastanka znatnejše škode. Le-to je le pavšalno zatrjeval.

Sklep nº II Cpg 662/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

Upnik pred zacetkom izvršbe zaradi izterjave svoje terjatve ni dolžan dolžnika opominjati na njegovo obveznost, ki tudi sicer ne nastane z opominom niti z izdajo racuna (ta je le potrditev dogovorjenega).

Sklep nº II Cpg 639/2000 of Gospodarski oddelek, August 29, 2000

O zatrjevanem dogovoru (doseženi izvensodni poravnavi) dolžnik ni predložil nobenega dokaza.

August 25, 2000

Sodba nº Kp 287/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 25, 2000

Ce pride do absolutnega zastaranja kazenskega pregona med pritožbenim postopkom, izda sodišce 2. st. zavrnilno sodbo po uradni dolžnosti ne da bi sploh ugotovilo utemeljenost pritožbe.

Sklep nº Kp 299/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 25, 2000

Pogoji za postavitev pooblašcenca oškodovancu kot tožilcu morajo biti izpolnjeni kumulativno. Ce eden ni izpolnjen (zagrožena kazen nad tri leta zapora), zahtevi za postavitev pooblašcenca ni mogoce ugoditi.

Sodba nº Kp 291/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, August 25, 2000

Ce sodišce 1. stopnje s pomocjo izvedenca sodnomedicinske stroke ugotovi obtožencevo absolutno nesposobnost za varno vožnjo zaradi alkoholiziranosti, je podana vzrocna zveza med alkoholiziranostjo kot kršitvijo cestno-prometnega predpisa in nastalo smrtno posledico v trcenju udeleženega pešca. Tak obdolženec stori ocitano kaznivo dejanje samo z zavestno malomarnostjo.

August 24, 2000

Sodba nº I Cpg 1486/99 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Ker tožena stranka ni privolila v delni umik tožbe, ki ga je tožeca stranka podala takoj po delni izpolnitvi zahtevka, je sama povzrocila nastanek nadaljnjih pravdnih stroškov od tega dela zahtevka.

Sodba nº I Cpg 1507/99 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Evropsko porocilo o prometni nesreci, ki sta ga sestavila udeleženca prometne nesrece, ne potrjuje trditev tožene stranke, da sta udeleženca prometne nesrece ugotovila njuno obojestransko krivdo za prometno nesreco.

Sodba nº I Cpg 1525/99 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Stroškovno odlocitev je bilo mogoce preizkusiti, ceprav je bila obrazložitev skromna, saj je iz obrazložitve bilo razvidno, da so stroški tožece stranke odmerjeni po predloženem stroškovniku in razvidno je tudi, da je pri odmeri sodišce upoševalo, da je tožeca stranka tožbo delno umaknila.

Sklep nº III Cpg 54/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Pri odlocanju o pravocasnosti prijave terjatve v stecajnem postopku se upošteva rok, dolocen v ZPPSL, ne pa kakršnekoli drugi roki, ki jih eventuelno upnikom sporoci stecajni dolžnik.

Sklep nº II Cpg 427/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Dejstva in dokazi, ki jih mora dolžnik navesti oziroma priložiti v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, se morajo nanašati na samo terjatev. Zato s trditvijo, da je bil tak sklep o izvršbi izdan po ZIP namesto po ZIZ, ugovor še ni obrazložen.

Sklep nº II Cpg 608/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Dolžnikovi ugovorni stroški so bili za izvršilni postopek potrebni (prim. 1. odst. 155. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ), saj bi z opustitvijo ugovora sklep o izvršbi postal pravnomocen tudi glede dela terjatve, ki jo je dolžnik poravnal in bi upnik lahko prišel do dvakratnega poplacila. Pojasnilo o tem, za kolikšen znesek se izvršba (še) nadaljuje, ne sodi v izrek, temvec v obrazložitev, saj bi nasprotno pomenilo poseg v pravnomocno razsojeno stvar.

Sklep nº II Cpg 587/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Upnik nikakor ni mogel vedeti, da ima dolžnik sporni vozili samo v najemu ter je utemeljeno mislil, da na vozilih ne obstajajo pravice drugih, saj ni bilo nobenih okolišcin, ki bi kazale na to, zato bi glede na dolocila 160. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ sodišce prve stopnje moralo odlociti, da vsaka stranka postopka z ugovorom tretjega nosi svoje stroške tega postopka.

Sklep nº II Cpg 596/2000 of Gospodarski oddelek, August 24, 2000

Iz izreka in tudi obrazložitve izpodbijanega sklepa je jasno razvidno, da je sodišce ustavilo samo izvršbo na sredstva na racunu pri organizaciji za placilni promet. Nobene ovire ni, da ne bi sodišce prve stopnje pristopilo k opravljanju premicninske izvršbe, kot je predlagal upnik.

Sodba nº I Kp 868/2000 of Kazenski oddelek, August 24, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je obtoženec storil kaznivo dejanje. To je zakljucilo predvsem tudi zaradi tega, ker so bile sledi, najdene na kraju dejanja, identicne z znacilnostmi športnih copat, zaseženih obtožencu.

Sodba nº II Cp 1068/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Toženec v pritožbi z nicemer ne dokazuje neresnicnosti vsebine povratnice, o njenem obstoju in vsebini pa bi se lahko preprical z vpogledom v spis. Zgolj primerjava tožencevega podpisa na pooblastilu in v tej povezavi mnenje grafologa je zato nepotrebno, saj povratnice ni podpisal toženec, pac pa oseba, ki je na njej oznacena kot toženceva žena.

Sklep nº III Cp 1097/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Vložitev predloga po obnovi postopka in tožba proti upniku nista taki pravni sredstvi, ki bi lahko preprecili izvršbo. Prisilno izterjana denarna terjatev oz. njena vrednost sama po sebi znatnejše škode, verjetno pretrpljene z izvršbo, v pomenu 1. odst. 71. cl. ZIZ, sploh ne more predstavljati.

Sklep nº III Cp 894/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

S tem, ko sodišce uradnih spisovnih podatkov, ki jih ima pravico pregledati tudi stranka, ni še posebej navedlo v razlogih sklepa, ni zagrešilo kršitve postopka po 14. tocki 2. odstavka 339. clena ZPP v zvezi s 366. clenom ZPP in 15. clenom ZIZ.

Sklep nº III Cp 961/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Glede na vsebino izpodbijanega sklepa je torej dolžnica pri izbiri pravno relevantnega ugovora omejena in bi lahko, teoreticno gledano, uspešno uveljavljala le ugovor po 7. tocki 55. clena ZIZ, v kolikor bi bila torej izvršba dovoljena na stvareh, ki so iz izvršbe izvzete oziroma na katerih je možnost izvršbe omejena. Ker pa stvari, ki bodo predmet prisilne prodaje, v izpodbijanem sklepu niso naštete, zaenkrat odpade tudi ta ugovorni razlog.

Sklep nº III Cp 1021/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Zoper sklep, izdan na prvi stopnji je praviloma dovoljena pritožba (1. odst. 9. cl. ZIZ), vloži pa jo lahko le oseba, ki ima zato pravni interes (3. odst. 343. cl. ZPP, v zvezi s 15. cl. ZIZ). Pritožnica, ki živi sicer na istem naslovu kot dolžnica in ima enako ime, je ocitno druga oseba kot dolžnica; da bi imela kakšen pravni interes za pritožbo, pa ne zatrjuje. Že zato je njena pritožba nedovoljena. Sicer pa je sklep o (delni) ustavitvi izvršilnega postopka sklep, zoper katerega tudi sam do...

Sklep nº R 156/2000 of Civilni oddelek, August 24, 2000

Odlocitev o tem, katero sodišce je stvarno pristojno za odlocanje o predlogu za izdajo zacasne odredbe pred pravdo, je odvisna od vprašanja, ali se bo v sporu, ki se bo zacel po tožbi upnika odlocalo po pravilih, ki veljajo v postopku v gospodarskih sporih. Kot dolžnik (toženec v bodocem pravdnem postopku) nastopa gospodarska družba, med upniki pa je subjekt iz 1. tc. 1. odst. 481.cl. ZPP le ena od oseb. Ker druge udeležene osebe na strani upnika (bodoce tožece stranke) niso subjekti iz 1. tc...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners