Višja Sodišča: Opinions issued on September 2000

September 29, 2000

Sodba nº in sklep II Cp 1261/2000 of Civilni oddelek, September 29, 2000

V zakonskih in družinskih sproih je dovoljeno navajati nova dejstva v pritožbenem postopku in to ne glede na dolocbo 337. clena ZPP. Vendar pa to ne pomeni, da sodišce upošteva gola dejstva, torej tista, za katere pritožnik ne ponudi tudi dokazov.

September 28, 2000

Sklep nº I Cpg 78/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 28, 2000

V pravdi, v kateri se ugotavlja obstoj solidarne obveznosti toženih strank za terjatev tožece stranke na podlagi 414. clena ZOR, tožene stranke niso enotni ampak navadni sosporniki, zato nastane taksna obveznost za vsako od toženih strank, ki je vložila pritožbo zoper vmesno sodbo.

Sklep nº I Cpg 124/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Družbeniki imajo prednostno pravico do nakupa poslovnega deleža le pred drugimi osebami, ki niso družbeniki. Zato v primeru, ko namerava družbenik prodati svoj poslovni delež drugemu družbeniku, obvestilo o nameravani prodaji ni potrebno.

Sodba nº I Cpg 120/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Tožena stranka ni navedla pravno pomembnih dejstev, s katerimi bi izpodbijala utemeljenost in višino tožbenega zahtevka.

Sodba nº I Cpg 1458/99 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Ker je sodišce prve stopnje zmotno presodilo listine, nanašajoce se na sporni racun iz novembra 1995 in v posledici sprejelo napacno odlocitev, je pritožbeno sodišce tožnikovi pritožbi ugodilo in sodbo v izpodbijanem delu spremenilo. Stroški najemnine, obratovanja in vzdrževanja prostorov niso t.i. realno breme (terjatev, ki je vezana na doloceno nepremicnino), temvec jih je dolžan poravnati uporabnik prostorov (prim. 3. odst. 570. cl. in 583. cl. ZOR). Teh obveznosti tožeca stranka niti ne b...

Sklep nº I Cpg 940/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Ker je taksna obveznost dolžnika v tem primeru nastala v letu 1997, je pravica zahtevati placilo sodne takse za ugovor zastarala s potekom leta 1999.

Sklep nº IV Cpg 30/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Za skrajšano firmo ni nujno, da vsebuje vse dodatne sestavine (fantazijski dodatek) iz 13. clena ZGD. Zadošca, da od navedenih sestavin vsebuje vsaj tisto, po kateri se firma družbe razlikuje od firm drugih družb.

Sklep nº IV Cpg 27/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Ce je bil ugovor proti sklepu o zacetku postopka izbrisa gospodarske družbe iz sodnega registra zavržen kot prepozen, registrskemu sodišcu ni treba navajati vsebinskih razlogov za izbris, saj je le-ta zakonska posledica prepoznega ugovora.

Sklep nº IV Cpg 39/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Prehod družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe je odvisen od predhodne ocenitve vrednosti deleža družbenega kapitala v premoženju družbenega podjetja.

Sklep nº II Cpg 570/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine mora biti glede celotne terjatve obrazložen v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ.

Sklep nº III Cpg 89/2000 of Gospodarski oddelek, September 28, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo, da na podlagi 2. odst. 37. cl. v zvezi s 1. odst. 2. cl. ZFPPod tece postopek izbrisa predlagatelja iz sodnega registra brez likvidacije. V konkretnem primeru, ko je predlagatelj - dolžnik predlagal zacetek stecajnega postopka in takojšen zakljucek v smislu 1. odst. 99. cl. ZPPSL, pa koncni izid postopka izbrisa iz sodnega regista po ZFPPod ne bo v nicemer drugacen od izida postopka izbrisa na podlagi sklepa stecajnega sodišca o zacetku in takojšnje...

Sklep nº III Cp 1400/2000 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Odlocba postane pravnomocna, ko je pritožba zavrnjena ali ko se proti njej vec ni mogoce pritožiti. Ce je bila pritožba vložena le zoper en del odlocbe, postane ta v ostalem delu pravnomocna po izteku pritožbenega roka.

Sklep nº III Cp 1468/2000 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Ker kupec ni doplacal manjkajocega dela kupnine, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ko je prodajo razveljavilo in dolocilo novo prodajo. Odredba o doplacilu kupnine ni sklep, proti kateremu bi bil kupec pravno sredstvo.

Sklep nº II Cp 1529/2000 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Ker je bila tožba vložena v casu veljavnosti ZPP/77, sodišce prve stopnje ne more uporabiti 4. odst. 180. cl. ZPP/99 in šteti, da je tožba umaknjena, ker tožnik takse ni placal.

Sodba nº II Cp 476/99 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Z objavo seznama v casopisu je tožena stranka kršila pravice tožnikov do osebnega dostojanstva, zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Sklicevanje tožene stranke na pravico do svobode izražanja in javnega obvešcanja v tem primeru ni utemejeno, ker je ta pravica zaradi poseganja v druge clovekove pravice omejena.

Sklep nº II Cp 968/99 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Ce sodice v odškodninskem sporu navede le to, katere cestnoprometne predpise je udeleženec prekršil, ne pa tudi tega, v cem so te kršitve prispevale k nastanku škodnega dogodka, potem sodba nima razlogov o odlocilnih dejstvih, v tem primeru o vzrocni zvezi kot sestavini odškodninske obveznosti.

Sodba nº I Cp 1941/99 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Po dolocbah Uredbe o taksi za obremenjevanje vode se taksna obveznost nanaša na komunalne odpadne vode vseh uporabnikov, torej tako tistih, ki so prikljuceni na kanalizacijsko omrežje, kot tistih, ki imajo greznice. Vprašanje, od kod tožena stranka crpa vodo, ni pravno pomembno.

Sklep nº I Cp 2039/99 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Tožnik, ki umakne tožbo, ne da bi navedel razlog za umik, mora po dolocbi 1. odstavka 158. clena ZPP sam trpeti stroške postopka. Drugi del 1. odstavka 158. clena ZPP obravnava situacijo, ko tožeca stranka umakne tožbo takoj, ko je tožena stranka izpolnila zahtevek. Gre tedaj za situacijo, ko je bila tožba potrebna in je tožena stranka zahtevek tekom pravde izpolnila, v takšni situaciji pa je potrebno odlocati o stroških ob uporabi 154. in 155. clena ZPP.

Sklep nº I Cp 8/2000 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Vstavitev nerjavecih jeklenih tuljav v dimnik pomeni prenovo oziroma izboljšanje obstojecih naprav, saj je poslej omogocen ne le priklop kurišc na trdo izgorevanje, temvec tudi priklop plinske etažne centralne kurjave. Gre za izboljšave skupnih naprav vecstanovanjske hiše, torej ne za posel rednega upravljanja stanovanjske hiše, temvec za posel, ki redno upravljanje presega. Takoj ko gre za tak posel, pa je potrebno soglasje vseh solastnikov, ki ga odlocitev sodišca ne more nadomestiti.

Sklep nº I Cp 1508/99 of Civilni oddelek, September 28, 2000

Posestno varstvo je varstvo posestnikovega ekonomskega interesa, ki ga ima od stvari.

September 27, 2000

Sklep nº I Cp 113/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 27, 2000

Predlagatelj je utemeljeval predlog za dolocitev nujne poti preko dvorišca pred hišo nasprotnega udeleženca s trditvijo, da si je na parceli zgradil garažo in potrebuje pot preko sosedove parcele, da mu ne bo potrebno vec pušcati vozila ob cesti. Nemožnost parkiranja vozila pred svojo hišo (garaža je po ugotovitvah izvedenca premajhna) pa ne predstavlja razlogov iz 140. clena ZNP, saj takšno parkiranje ni nujno za redno izkorišcanje nepremicnine.

Sklep nº I Cpg 1295/99 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Na podlagi trditev tožene stranke, da se je izselila iz spornih prostorov neposredno potem, ko je prejela odpoved najemne pogodbe in navodilo upravnika, da zapusti poslovne prostore, je moc sklepati, da tožena stranka trdi, da je najemna pogodba, sklenjena za nedolocen cas, prenehala na podlagi sporazuma, ne pa odpovedi.

Sklep nº I Cpg 1466/99 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Ugovor je pravno sredstvo dolžnika proti sklepu o izvršbi. Zato glede preklica ugovora prihaja v poštev smiselna uporaba dolocbe 3. odst. 334. cl. Zakona o pravdnem postopku, ki ureja preklic umika pritožbe. V pritožbi zatrjevano zmoto glede te izjave pa izkljucujejo nasprotujoce si navedbe. Pritožnik namrec trdi, da je bil v zmoti glede pravnega pomena svojega procesnega razpolaganja z ugovorom (umik ugovora), saj naj bi mislil, da mu zato, ker je ugovor umaknil, vtoževanega zneska ne bo tre...

Sklep nº I Cpg 1455/99 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Predpostavka za izdajo sodbe na podlagi odpovedi po tem dolocilu je (med drugim), da je bila tožeca stranka na narok za glavno obravnavo "v redu povabljena". Kaj pomeni besedilo "v redu povabljena", pa je razvidno iz 2. odst. 280. cl. ZPP (v zvezi s 442. cl. ZPP), ki opredeljuje cas, ki mora biti na voljo stranki med prejemom vabila za narok in datumom naroka.

Sklep nº I Cpg 699/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Pritožnica ni izkazala, da je placala sodne takse za pritožbo.

Sklep nº I Cpg 642/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Po dolocbi 16. clena Zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 20/97) se stroški zastopanja državnega pravobranilstva v postopkih pred sodišci obracunavajo po tarifi o odvetniških stroških

Sklep nº I Cpg 915/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Upnik nima pravnega interesa za vložitev pritožbe, ce bi ob vložitvi pritožbe zacasna odredba po njegovem predlogu že nehala veljati.

Sodba nº I Cpg 897/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Izhodišce za presojo v konkretnem primeru je sklenjena prodajna pogodba - te tožena stranka namrec ni izpodbijala z oblikovalnim tožbenim zahtevkom. Ce je tožena stranka preostanek kupnine, ki je sporen v tem gospodarskem sporu, poravnala s "kompenzacijo" (336. cl. ZOR), bi morala dolocno opredeliti, katero nasprotno terjatev je bodisi uveljavljala v pobot s pobotno izjavo (337. cl. ZOR) ali pa podati konkreten pobotni procesni ugovor v tej pravdi.

Sklep nº IV Cpg 36/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

V dolocbi 4. odst. 34. clena je ZFPPod uredil procesno legitimacijo za vložitev pritožbe zoper sklep o izbrisu gospodarske družbe, pri cemer je le-to omejil zgolj na gospodarsko družbo, družbenike oz. delnicarje in upnike gospodarske družbe.

Sklep nº IV Cpg 40/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Gospodarska družba, ki je ugovarjala proti sklepu o zacetku postopka izbrisa in je bil njen ugovor zavrnjen ne more uveljavljati (5. odst. 34. clena ZFPPod) v pritožbi zoper sklep o izbrisu ne more uveljavljati pritožbenih novot.

Sklep nº IV Cpg 32/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Za postopek o izbrisu gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije po dolocbah ZFPPod (28. clen) se uporabljajo dolocbe ZSR, zato se vrocitev pri že vpisani gospodarski družbi mora opraviti na naslovu sedeža družbe (25. clen ZSReg). Kadar vrocitve na naveden nacin ni mogoce opraviti, ker je oseba, ki bi bilo potrebno vrocitev opraviti na naslovu, neznana ali kljub obvestilu pooblašcenega delavca poštne pošiljke ne dvigne, se vrocitev opravi z nabitjem na sodno desko.

Sklep nº IV Cpg 24/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Za postopek o izbrisu gospodarske družbe iz sodnega registra brez likvidacije po dolocbah ZFPPod (28. clen) se uporabljajo dolocbe ZSR, zato se vrocitev pri že vpisani gospodarski družbi mora opraviti na naslovu sedeža družbe (25. clen ZSReg). Kadar vrocitve na naveden nacin ni mogoce opraviti, ker je oseba, ki bi bilo potrebno vrocitev opraviti na naslovu, neznana ali kljub obvestilu pooblašcenega delavca poštne pošiljke ne dvigne, se vrocitev opravi z nabitjem na sodno desko.

Sklep nº IV Cpg 28/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

ZSReg v 8. tocki 4. clena doloca, da se pri subjektih vpisa vpisuje v zvezi s osebami pooblašcenimi za zastopanje tudi datum prenehanja pooblastila za zastopanje. Ker gre za deklaratoren vpis dejstva, ki se je že zgodilo, vpis prenehanja pooblastila zastopniku ni pogojevan z vpisom novega zastopnika oz. podelitve pooblastil novemu zastopniku.

Sklep nº II Cpg 748/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Kljub opozorilu dolžnik ni konkretiziral svoje ugovorne navedbe o tem, da se dejansko stanje bistveno razlikuje od tistega, ki ga prikazuje upnik. Ker sodišcu v zvezi s svojimi navedbami tudi ni predložil nobenih dokazov, dolžnikovega ugovora ni moc šteti za obrazloženega.

Sklep nº IV Cpg 25/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Namen sodnega registra kot javne knjige je vpis in objava podatkov o pravno pomembnih dejstvih v zvezi s pravnimi osebami. Pravno pomembna so tista dejstva, ki se nanašajo na pravne znacilnosti subjekta vpisa, ki so pomembne za varnost pravnega prometa. To pa pomeni, da ce je registrsko sodišce razpolagalo z vsemi listninami, ki so potrebne za vpis pravnih posledic lastninskega preoblikovanja v sodni register, mora takšnemu predlogu ugoditi.

Sklep nº II Cpg 693/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Glede na to, da sklep o izvršbi ni izvršilno dejanje temvec pravnomocna sodna odlocba, ostane tak sklep v veljavi kljub ustavitvi izvršbe.

Sklep nº II Cpg 708/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Dolžnik je v ugovoru navedel, da ne razpolaga z listinami, ki bi utemeljevale upnikovo terjatev in da iz predložene dokumentacije ne izhaja, da bi blago prejel. Navedena dejstva, so pravno pomembna, saj bi lahko pripeljala do zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazala za resnicna, vendar dokazov v zvezi z zatrjevanimi t.i. negativnimi dejstvi dolžnik po naravi stvari ne more predložiti. Zato je ugovor obrazložen.

Sklep nº II Cpg 716/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Dolžnikova dohodna štampiljka na sklepu o izvršbi z datumom 18.05.2000 ne more omajati dejstva, da je njegova pooblašcena oseba na povratnici, pripeti k list. št. 6 lastnorocno izpisala datum: šestnajsti maj 2000 in prejem sklepa o izvršbi s prilogami potrdila z žigom družbe in podpisom. Tudi ce bi bile resnicne pritožbene navedbe, da je pri zapisu datuma prišlo do pomote, pa iz poštnega žiga na navedeni povratnici izhaja, da je bilo sodno pisanje dolžniku vroceno prav 16.05.2000. Glede na to...

Sklep nº II Cpg 802/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Zakon o pravdnem postopku - ZPP, ki ga je treba v izvršilnem postopku smiselno uporabiti na podlagi 15. cl. ZIZ, ne doloca, da bi se v rok, dolocen po dnevih, ne štela nedelja (prim. 111. cl. ZPP). Sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga doloca zakon o praznikih, so za štetje roka pomembni le, ce se rok iztece na tak dan.

Sklep nº II Cpg 757/2000 of Gospodarski oddelek, September 27, 2000

Z ugovorno navedbo, da predložene dobavnice s strani dolžnika (prevzmenika) oz. njegovega zastopnika niso podpisane, je dolžnik smiselno zanikal, da bi prejel blago, katerega placilo izterjuje upnik. Navedeno dejstvo je pravno pomembno, saj bi lahko pripeljalo do zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazalo za resnicno, vendar dokazov v zvezi z zatrjevanim t.i. negativnim dejstvom dolžnik po naravi stvari ne more predložiti. Zato je ugovor obrazložen.

Sklep nº I Kp 337/2000 of Kazenski oddelek, September 27, 2000

Zatrjevanje dejstev (resnicnih ali neresnicnih), ki lahko škodujejo casti ali dobremu imenu drugega, pa pomeni, da bi moralo sodišce prve stopnje po dolocbi clena 354/II ZKP ravnanje obdolženke presojati po 171. clenu KZ, torej kot kaznivo dejanje žaljive obdolžitve ne oziraje se na to, da je državna tožilka ravnanje obeh obdolžencev opredelila kot kaznivo dejanje razžalitve po clenu 169/I v zvezi s clenom 178/II KZ. Pri kaznivem dejanju žaljive obdolžitve pa je predvidena pravica obdolženca,...

Sklep nº I Kp 855/2000 of Kazenski oddelek, September 27, 2000

Izrek sodbe je v nasprotju z razlogi sodbe in istocasno tudi nasprotuje sam sebi, ker izhaja iz opisa kaznivega dejanja, da je obdolženec ukradel oškodovancu približno 30 m3 peska v skupni vrednosti najmanj 50.000,00 SIT, v razlogih sodbe pa je sodišce ugotovilo, da podatki kazenskega postopka ne dajejo zanesljive podlage niti za popolno, niti za delno razsojo o premoženjskopravnem zahtevku.

Sklep nº II Cp 524/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

V zakonu ni podlage za odlog placila stroškov izvedenca (sodišce lahko stranki odloži le placilo taks).

Sklep nº II Cp 1569/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Ce je oškodovanec sam deloma kriv za škodo, je imetnik nevarne stvari deloma prost odgovornosti.

Sodba nº II Cp 1828/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Tožnici, ki je v nesreci utrpela vreznine po celu, bradi, desni podlahti in hrbtišcu desne roke ter odprt izpahnjen zlom levega gležnja, je priznano 1,000.000,00 SIT denarne odškodnine za telesne bolecine, 100.000,00 SIT za strah, 1,300.000,00 SIT za duševne bolecine za zmanjšanje življenjskih aktivnosti ter 100.000,00 SIT za duševne bolecine zaradi skaženosti.

Sklep nº II Cp 1961/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Vdova po zapustniku ne glede na šibko socialno stanje ne more utemeljeno zahtevati povecanje dednega deleža, kadar deduje z dedici prvega dednega reda.

Sklep nº II Cp 1460/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Dejstvo, da je bil tožnik pravnomocno oprošcen placila sodnih taks v izvršilnem postopku na odlocitev o stroških pravdnega postopka ne more vplivati. Oprostitev placila sodnih taks v izvršilnem postopku se namrec ne razteza tudi na pravdni postopek, v katerem tožnik ni bil oprošcen placila sodnih taks (niti tega ni predlagal). Ker je sodišce v I. tocki izreka sklep o izvršbi obdržalo v veljavi, je nerazumljiva nadaljnja odlocitev sodišca prve stopnje, da se izvršba dovoli, da se stroški upnik...

Sodba nº II Cp 1240/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Ker toženec, ki je sicer tožnikov brat, ni sklenil s tožnikom najemne pogodbe, niti kakršnegakoli drugega dogovora, na podlagi katerega bi lahko uporabljal stanovanje, je kljub dejstvu, da je v tem stanovanju živel od svojega otroštva in v casu privatizacije, pa vse do danes uporablja stanovanje nezakonito in je utemeljena tožba za izpraznitev iz stanovanja.

Sodba nº II Cp 1341/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Ker je toženka s svojega tekocega racuna, ki ga je ustanovila s pogodbo o bancnem tekocem racunu, dvigovala denarna sredsva, ne da bi za to imela kritje, je dolžna toženi stranki placati s tem nastali negativni saldo.

Sklep nº III Cp 1476/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Sklep o dolocitvi predujma za stroške izvršitelja je sklep procesnega vodstva. Zato zoper ta sklep ni pritožbe.

Sklep nº III Cp 1454/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Po dolocbi 291. clena ZIZ je izvršitelj upravicen do povracila poštnih stroškov in stroškov fotokopiranja. Po dolocbi 9. clena Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom, se kot vrednost terjatve upošteva vrednost glavnice in obracunanih obresti in ne le vrednost glavnice.

Sklep nº III Cp 1166/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Hranilna knjižica ni verodostojna listina v smislu ZIZ.

Sklep nº III Cp 1479/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Pritožba proti sklepu o dolocitvi predujma za stroške oprave izvršbe ni dovoljena.

Sklep nº III Cp 1478/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Pri dolocanju višine predujma za stroške rubeža premicnin in z njim povezanih dejanj, mora sodišce v okviru "lastne ocene o višini predvidenih stroškov" (11. clen Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev, Ur. l. RS, št. 32/2000) paziti tudi na sorazmerje med višino terjatve in predujma.

Sklep nº I Cp 1524/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Kadar tožnik od lastnika, ki mu je bilo stanovanje vrnjeno z denacionalizacijo, zahteva sklenitev najemne pogodbe, je zavarovanje z zacasno odredbo, s katero naj se tožencu prepove sklenitev take pogodbe s tretjo osebo, brez podlage, ker tožnika, ki kot prejšnji imetnik stanovanjske pravice stanovanje zaseda, šcitijo dolocila SZ o pogojih za oddajo v najem.

Sklep nº I Cp 208/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Ali je z listino, ki jo predloži tožeca stranka, kaj dokazano ali nic, je odvisno od trditev nasprotne stranke. Tudi toženo stranko namrec v pravdi zadene trditveno in dokazno breme.

Sklep nº I Cp 1076/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Vprašanje pravilnosti in zakonitosti sklepa o prekinitvi zapušcinskega postopka in o napotitvi na pravdo ni v odvisnosti od vprašanja, ali ena izmed obeh dedinj terja svojo izkljucno lastninsko pravico na avtomobilu, ki je po dosedanjih podatkih predmet zapušcine, ali morda le lastninski delež na njem. Obseg tega zahtevka je izkljucno v njeni dispoziciji, ne da bi bila glede tega vezana na napotitveni sklep.

Sklep nº II Cp 1534/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Glede na to, da tožnik v 15-dnevnem roku od vrocitve opomina ni placal sodne takse, je po samem zakonu nastopila fikcija umika tožbe. Zato tudi ce je sodno takso kasneje vendarle placal, to ne more vplivati na že nastalo pravno posledico. Sklep o umiku tožbe je tako deklaratorne narave; z njim sodišce zgolj ugotavlja to, kar je nastalo po samem zakonu.

Sklep nº II Cp 1562/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Toženka ni motilka, saj tožnik (tudi) ni niti dokazoval, da bi bilo motilno dejanje, katerega je storila mati toženke, izvršeno v toženkino korist. Za toženkino legitimacijo ne zadostuje dejstvo (formalnega) lastništva poslovnega prostora. Tožba zaradi motenja posesti je dajatvena in ne ugotovitvena, zato sama ugotovitev motenja posesti nima nobenega smisla.

Sodba nº II Cp 753/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Ce so razlogi za to, da sklenitelju zavarovanja ni bilo vroceno priporoceno pismo zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije, izkljucno na strani zavarovalnice, velja zavarovalna pogodba kljub neplacani premiji še leto dni od zapadlosti premije.

Sklep nº II Cp 599/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Ce je solastnik brez soglasja (ostalih solastnikov) opravil nujno in potrebno prenovo strehe, je stvar njegove izbire, proti kateremu izmed solastnikov bo sodno zahteval nadomestilo nujnih izdatkov, seveda v sorazmernem delu, ki ga je dolžan vsak izmed solastnikov placati.

Sklep nº II Cp 1452/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Ker tožeca stranka v danem sodnem roku ni ravnala skladno s sklepom sodišca, niti ni predlagala podaljšanja roka (drugi odst. 110. cl. ZPP), je pravilna odlocitev o zavrženju tožbe na podlagi cetrtega odst. 108. cl. ZPP.

Sklep nº II Cp 1202/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Dogovor pravdnih strank o ceni za opravljene mizarske storitve ocitno ni bil fiksen, ampak le okviren. To izhaja že iz izpovedi pravdnih strank, pa tudi listin v spisu, saj je sam tožnik zapisal, da je koncna dogovorjena cena "ca 16.000 DEM." Po dolocilu 2. odst. 623. cl. ZOR pa v takem primeru, ce placilo ni trdno doloceno, pac pa le okvirno, doloci placilo sodišce tako, da ustreza vrednosti dela, za tak posel normalno potrebnemu casu, kot tudi za to vrsto dela obicajnemu placilu.

Sklep nº II Cp 1398/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

V pravdi zaradi motenja posesti je izkljuceno odlocanje o pravici do posesti, o pravni podlagi poštenosti ali nepoštenosti posesti ali odškodninskih zahtevkih. Ce je v motenjski tožbi v tožbenem zahtevku zaoobsežen tudi odškodninski zahtevek, se tožba glede odškodninskega zahtevka zavrže.

Sodba nº II Cp 2110/99 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Pritožbeno sodišce presoja pravilnost odlocitve sodišca prve stopnje po stanju na dan zadnje glavne obravnave, zato smrt oškodovanca - tožnika - med pritožbenim postopkom ne vpliva na odlocitev pritožbenega sodišca.

Sodba nº I Cp 1546/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Dolocba poslovnih pogojev poslovanja banke, da banka ne prevzema nikakršne financne odgovornosti za cas od izteka prvega naslednjega dne, ko prejme obvestilo o izgubi ali kraji cekovnih blanketov in cekovne ali placilne kartice, je v nasprotju z dobrimi poslovnimi obicaji, ker je sprejeta v izrazito škodo komitenta, zaradi cesar je nicna. Banka se na njeni podlagi ne more rešiti svoje odškodninske odgovornosti za škodo, ki je komitentu nastala zaradi zlorabe ukradenih cekov v casu, ki ga zaje...

Sklep nº I Cp 1544/2000 of Civilni oddelek, September 27, 2000

Placilo sodne takse za tožbo je procesna predpostavka. Ce tožnik takse ni placal, ker je zastarala to pomeni samo, da je ni mogoce (vec) prisilno izterjati, ne pa tudi, da je placilo takse prenehalo biti procesna predpostavka.

September 26, 2000

Sklep nº I Cp 237/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2000

Tožnica je imela v posesti stanovanje, v katerega je pred odvzemom posesti lahko nemoteno vstopala, ker so bila vhodna vrata sneta.

Sodba nº I Cp 231/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2000

Ce so enakemu razgledu izpostavljena dvorišca vseh sosedov v dolocenem okolju, odprtje okna v stavbi toženke ne more predstavljati imisije, saj ne gre za motnjo, ki bi presegala krajevno obicajno mero.

Sodba nº Cp 1318/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 26, 2000

Vzrocna zveza med malomarnim zdravljenjem in smrtjo sorodnika, predstavlja dokazno breme oškodovanca. Sodišce lahko izda zavrnilno sodbo, ce tožnik ne zagotovi predujma za izvedenca medicinske stroke, za ugotavljanje navedene odškodninske predpostavke pa je potreben dokaz z izvedencem.

Sklep nº I Cpg 269/99 of Gospodarski oddelek, September 26, 2000

Kot datum pripojitve in kot datum izgube pravne sposobnosti oziroma subjektivitete prevzete družbe se šteje datum vpisa pripojitve po sedežu prevzemne družbe in ne datum sklenitve pripojitvene pogodbe niti datum vpisa izbrisa prevzete družbe v sodni register.

Sodba nº I Cpg 825/2000 of Gospodarski oddelek, September 26, 2000

Zacetek stecajnega postopka na tek obresti ne vpliva. Od vseh terjatev, ki so nastale do zacetka stecajnega postopka tecejo od zacetka stecajnega postopka obresti po temeljni obrestni meri. V primeru, da uveljavlja tožeca stranka obrestne obresti pa je potrebno upoštevati, da je mogoce zahtevati od neplacanih obresti zamudne obresti samo od dneva, ko je pri sodišcu vložen zahtevek za njihovo placilo, ne pa že od zacetka stecajnega postopka. Tako tecejo v tem primeru obresti od obresti od dnev...

Sodba nº I Kp 275/2000 of Kazenski oddelek, September 26, 2000

Sodišce prve stopnje je dovolj prepricljivo obrazložilo, zakaj je verjelo glede vseh treh kaznivih dejanj vsem trem oškodovankam in ostalim pricam, ki so potrjevale njihove izpovedbe, ne pa obtožencu.

Sklep nº I Kp 276/2000 of Kazenski oddelek, September 26, 2000

Zahteve za varstvo zakonitosti ne morejo vložiti v svojo korist odvetnik, kateremu so bili naloženi v placilo stroški kazenskega postopka, nastali s preložitvijo glavne obravnave. Zato je odlocitev sodišca prve stopnje o zavrženju zahteve odvetnika za varstvo zakonitosti kot nedovoljene pravilna.

Sklep nº I Kp 713/2000 of Kazenski oddelek, September 26, 2000

Sodišce prve stopnje ni ugotovilo, ali je bila žaljiva obdolžitev, da so oškodovanci storili kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, storjeno v okolišcinah iz 3. odst. 169. cl. KZ. Obtoženec je namrec kljub temu, da po njegovi obtožbi ni pravnomocne sodbe, dokazoval, da je imel utemeljen razlog verjeti v resnicnost tistega, kar je trdil. Zato je bilo zmotno stanje nepopolno ugotovljeno.

September 21, 2000

Sklep nº I Cpg 123/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Ce je škodo v prometni nesreci povzrocilo vec odgovornih oseb, te zavodu za zdravstveno zavarovanje regresno niso odgovorne solidarno, ampak po deležih krivde.

Sklep nº III Cpg 86/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Pravocasno prijavljene terjatve v postopku prisilne poravnave se štejejo, da so prijavljene tudi v stecajnem postopku.

Sodba nº I Cpg 61/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Predloženi listini (racun in dobavnica) vsebujeta tudi zahtevek za placilo aparata.

Sodba nº I Cpg 893/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Odlocba ustavnega sodišca, s katero to ugotovi, da zakon ni v skladu z ustavo, in naloži državnemu zboru, da mora v dolocenem roku odpraviti neskladje, ustavno sodišce pa je tako odlocbo izdalo zato, ker zakon doloceno vprašanje ureja na nacin, ki ne omogoca njegove razveljavitve, ima glede uporabe za razmerja, nastala pred izdajo odlocbe, enake ucinke kot odlocba o razveljavitvi zakona zaradi neskladnosti z ustavo.

Sodba nº I Cpg 89/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

V okviru opravljanja poslov racunovodkinja ni pooblašcena sklepati pogodb o prevzemu dogla.

Sodba nº I Cpg 41/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Ker tožena stranka ni bila edini najemnik poslovnih prostorov, v katerem je prišlo do samovoljnega priklopa na elektricni števec, bi morala tožeca stranka dokazati, da je energijo preko tega števca porabila tožena stranka.

Sodba nº I Cpg 75/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno uporabilo materialno pravo, ko je ocenilo, da napake v objavi oglasa niso take, da bi bilo delo neuporabno in da je znižanje cene za 5 % primerno.

Sklep nº I Cpg 888/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Ceprav vrocilnice za prejem sodnega pisanja ni podpisal direktor pravne osebe, je vrocitev sodnega pisanja bila pravilno izkazana.

Sklep nº II Cpg 680/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Dolžnik v ugovoru ni navedel konkretnih dejstev, s katerimi bi ga utemeljeval, niti ni predložil nikakršnih dokazov, zato je njegov ugovor neobrazložen in neutemeljen glede na dolocbe 2. odst. 53. cl.

Sklep nº II Cpg 705/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Sodišce sodnega pisanja ni vrocalo pravni osebi na naslovu, navedenem v sodnem registru, pac pa na naslovu njene enote, zato vrocitev ni bila pravilna.

Sklep nº II Cpg 685/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Dolžnik v ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerim je upnik zahteval placilo za dobavljeno blago, ni navedel nobenih pravnorelevantnih dejstev, saj je sam priznal, da je blago prevzel in da kakršnihkoli napak pri upniku ni reklamiral.

Sklep nº II Cpg 647/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Iz izpodbijane 4. tocke zadevnega sklepa ("Kar zahteva upnik vec ali drugace se zavrne") ni razvidno, kateri del upnikovega zahtevka je sodišce prve stopnje zavrnilo. Takšen izrek je nerazumljiv in ga sploh ni mogoce preizkusiti.

Sklep nº II Cpg 629/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Dolocba 4. odst. 27. cl. ZFPPod ima naravo pravne fikcije (neizpodbitne domneve), da so družbeniki izjavo v smislu 1. odst. 394. cl. ZGD podali, zato je osebna odgovornost družbenikov za obveznost družbe, izbrisane po dolocilih ZFPPod, nujna na zakonu temeljeca pravna posledica izbrisa družbe v smislu 3. poglavja ZFPPod. Izvršilni postopek zaradi izterjave denarne kazni, izrecene v postopku zaradi gospodarskega prestopka, se vodi po uradni dolžnosti kot enostranski postopek, zato v takem post...

Sklep nº II Cpg 552/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Sklep o delni ustavitvi izvršbe za dolžnika ne pomeni neugodne odlocbe, zato mu pravni red ne priznava pravnega interesa za vložitev pritožbe zoper izpodbijani sklep. Navedbe v obrazložitvi, za kolikšen znesek se izvršba še nadaljuje, so zgolj pojasnilne narave in za stranke ter sodišce niso zavezujoce, saj postane pravnomocen samo izrek odlocbe, ki pa je v celoti v dolžnikovo korist.

Sklep nº II Cpg 624/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

S trenutkom umika se šteje, kot da predlog za izvršbo sploh nikoli ni bil vložen, sklep sodišca o umiku oz. o ustavitvi postopka pa je zgolj deklaratorne narave.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners