Višja Sodišča: Opinions issued on September 2000

September 21, 2000

Sklep nº II Cpg 666/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Ker prvostopenjsko sodišce sploh ni odpravilo kršitev, ki so bile ugotovljene v sklepu drugostopenjskega sodišca, iste kršitve kot v že razveljavljenem sklepu (13. tocka 2. odst. 354. cl. ZPP) pa se pojavljajo tudi v sedaj obravnavanem sklepu, je sodišce druge stopnje pritožbi dolžnika ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišcu prve stopnje v ponovno odlocanje.

Sklep nº II Cpg 755/2000 of Gospodarski oddelek, September 21, 2000

Dolžnik v ugovoru sicer navaja nekatera dejstva, ki bi utegnila pripeljati do zavrnitve tožbenega zahtevka v pravdi, ce bi se izkazala za resnicna (kolicinska napaka, pravocasna reklamacija), vendar so ta dejstva nepopolna, poleg tega pa ne predlaga nikakršnih dokazov za tako zatrjevana dejstva, ceprav je bil na to svojo dolžnost iz 2. odst. 53. cl. ZIZ v pravnem pouku na sklepu o izvršbi izrecno opozorjen, zato je njegov ugovor neobrazložen in neutemeljen glede na dolocbe 2. odst. 53. cl. ZIZ.

September 20, 2000

Sodba nº Cp 367/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, September 20, 2000

Na nerazdeljeni solastni nepremicnini solastnik ne more zahtevati nasproti solastniku ukinitev služnosti. Spori glede uporabe nepremicnine se med solastniki rešujejo v nepravdnem postopku.

Sklep nº I Cpg 740/2000 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Pravica zahtevati placilo sodne takse zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bilo takso treba placati, pri cemer zastaranje prekine vsako uradno dejanje pristojnega organa, katerega namen je placilo oz. izterjava takse. Opomin za placilo sodne takse je sodišce prve stopnje taksnemu zavezancu vrocilo dne 02.07.1997. S tem je bilo storjeno uradno dejanje, ki je prekinilo zastaranje, tako da je dvoletni zastaralni rok zacel teci znova in je iztekel 01.01.2000, to je v dveh letih po p...

Sodba nº I Cpg 494/99 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Gre za ugotovitev dejstva o neupraviceni predložitvi akceptnega naloga v vnovcitev. Edino dejstvo, ki ga je z ugotovitveno sodbo mogoce ugotavljati, je le ugotovitev pristnosti ali nepristnosti kakšne listine ne pa ugotovitev drugih dejstev, sicer pomembnih za odlocitev o dajatvenem tožbenem zahtevku. Tožnik tudi nima pravnega interesa kot splošne predpostavke za izdajo ugotovitvene sodbe, ce isti cilj lahko doseže z dajatveno.

Sklep nº I Cpg 1059/99 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Ni mogoce pritrditi materialnopravnemu stališcu prvostopnega sodišca, da zahtevek tožece stranke zato ni utemeljen, ker lastniki v 60 dneh od uveljavitve Stanovanjskega zakona niso priceli s postopkom sklepanja pogodb iz 22. cl. Stanovanjskega zakona (SZ). Podpiranje takega stališca bi naravnost sililo lastnike stanovanj k nespoštovanju dolocil 22. in 27. cl. SZ, saj bi se s tem tja do 31.12.1996 uspešno izogibali placevanju obratovalnih stroškov.

Sklep nº I Cpg 941/2000 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Kot izhaja iz izpiska sodnega registra v spisu (list.št. 16-17) je bila družba M. že pred izdajo izpodbjianega sklepa, dne 14.6.2000, izbrisana iz sodnega registra. Po dolocilu 80. clena ZPP mora sodišce med postopkom ves cas po uradni dolžnosti paziti, ali je tisti,ki nastopa kot stranka, lahko pravdna stranka. Ce ugotovi, da je tožena stranka izbrisana iz registra, tožbo zavrže (primerjaj 5. odstavek 81. clena ZPP).

Sodba nº I Cpg 1045/99 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Tožena stranka je kot asignat s sprejemom nakazila dne 16.12.1996 stopila v dolžniško razmerje tudi s K. kot asignatarjem (1. odstavek 1022. clena ZOR). Istega dne je obvestila asignatarja (K.), da je sprejela nakazilo in mu bo to nakazala ob dogovorjenih pogojih. Zato je pritožbeno stališce, da je tožena stranka ravnala nedopustno in protipravno, ker zahtevi tožece stranke z dne 22.1.1997, naj nakazilo šteje kot neutemeljeno, ni ugodila, pravno zmotno.

Sodba nº I Cpg 398/99 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Tožeca stranka šele v pritožbi ugovarja krajevni nepristojnosti sodišca, ki je izdalo izpodbijano sodbo. Ugovor krajevne nepristojnosti je mogoce vložiti najpozneje na pripravljalnem naroku, ce tega ni bilo, pa dokler se toženec ne spusti v obravnavanje glavne stvari na prvem naroku za glavno obravnavo (primerjaj 1. odstavek 20. clena ZPP). Smiselno enako velja to za ugovor tožece stranke, saj se niti sodišce po navedenem roku, niti po uradni dolžnosti ne more izreci za krajevno nepristojno, ...

Sklep nº I Cpg 931/2000 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Ker po dolocilu zadnjega odstavka 168. cl. ZPP dolocbe o oprostitvi placila taks ne veljajo za samostojne podjetnike v sporih v zvezi z njihovo dejavnostjo, pritožbenih navedb ni mogoce šteti kot prošnjo za oprostitev placila sodnih taks. Prvostopno sodišce je torej ravnalo pravilno, ko je štelo, da se napoved pritožbe šteje za umaknjeno.

Sodba nº I Cpg 507/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Vse pritožbene navedbe in predlagana dokaza so nedovoljene pritožbene novote, ki jih pritožbeno sodišce ni smelo presojati. Po 1. odst. 496.a clena ZPP je mogoce v gospodarskih sporih v pritožbi navesti nova dejstva in predlagati nove dokaze le, ce pritožnik izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti in predložiti do konca glavne obravnave. Teh ekskulpacijskih razlogov pritožnik ni niti zatrjeval, še manj verjetno izkazal.

Sklep nº II Cpg 576/2000 of Gospodarski oddelek, September 20, 2000

Vloga, ki je vezana na rok in je izrocena ali poslana nepristojnemu sodišcu pred iztekom roka, k pristojnemu sodišcu pa prispe po izteku roka, šteje za pravocasno vloženo, ce je mogoce vložitev pri nepristojnem sodišcu pripisati ocitni pomoti vložnika. Glede na to, da je Okrajno sodišce v Brežicah 09.12.1999 opravilo rubež dolžnikovih premicnin, upnikov predlog pa je bil po ocitni pomoti vložen pri tem sodišcu že 22.12.1999, je šteti, da je upnik svoj predlog za ponovni rubež podal pravocasno...

Sklep nº II Cpg 597/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Glede na to, da dolžnik svojih ugovornih navedb, kljub opozorilu v pravnem pouku izpodbijanega sklepa, ni podkrepil z ustreznimi dokazi, ugovora ni moc šteti za obrazloženega.

Sodba nº I Kp 686/2000 of Kazenski oddelek, September 20, 2000

Dejstvo, da se obdolženi ni odzval vabilu državega tožilca po dolocbi 162. ZKP, na odlocitev o uporabi inštituta dejanja majhnega pomena po clenu 14 KZ ne more imeti vpliva.

Sklep nº I Cp 1846/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Odlocitev o stroških predlagatelja v zvezi z denacionalizacijo na pravni podlagi iz 5. cl. ZDEN se smisleno uporablja dolocba 104. cl. ZNP.

Sklep nº II Cp 269/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Ker sodišce prve stopnje ni ugotovilo, zakaj vrnitev v naravi ni možna, je treba sklep razveljaviti, saj je pri vrnitvi zaplenjenega premoženja možna tudi vrnitev v naravi.

Sklep nº II Cp 1390/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Obnovitveni razlog iz 10. tocke 394. clena Zakona o pravdnem postopku je podan le, kadar bi bila lahko na podlagi novih dokazov, ki jih stranka predlaga v predlogu za obnovo postopka, izdana zanjo ugodnejša odlocba, ce bi bili ti dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku.

Sklep nº III Cp 691/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Presoja pasivne legitimacije dolžnika v postopku izvršbe na podlagi verodostojne listine je omejena izkljucno na vprašanje, ali ta iz listine, ki ima lastnost verodostojne listine v pomenu dolocbe drugega odst. 23. clena ZIZ, neposredno izhaja - torej ali listina kot podlaga obveznosti res glasi nanj.

Sklep nº III Cp 1015/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Izvršilni naslov za dovolitev izvršbe s prodajo zastavljene nepremicnine, je sklenjeni sporazum strank, ne pa na njegovi podlagi izdani sklep o vknjižbi zastavne pravice.

Sklep nº III Cp 1340/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Da pride do fikcije vrocitve pošiljke, ki se naslovniku vroca osebno, mora vrocevalec prej pustiti pri katerem od odraslih družinskih clanov gospodinjstva naslovnika, ali drugi osebi - hišniku ali sosedu - ce v to privoli, ali ce se vroca na delovnem mestu naslovnika, osebi, ki je zaposlena na tistem mestu, ce ga hoce sprejeti, pisno sporocilo, naj bo dolocen dan ob doloceni uri v stanovanju oz. na svojem delovnem mestu, da sprejme pisanje. Iz porocila vrocevalca mora biti razvidno, pri kater...

Sklep nº III Cp 436/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

V 25. clenu ZIZ je dolocen poseben primer širitve ucinka izvršilnega naslova, saj omogoca 25. clen ZIZ izvršbo zoper nekoga, ki ni v izvršilnem naslovu oznacen kot dolžnik. Na podlagi izvršilnega naslova, izdanega proti družbi z neomejeno odgovornostjo, je mogoca izvršba proti njenemu družbeniku. Tudi za družbe z omejeno odgovornostjo je v primerih njihove neuskladitve z ZGD predpisana enaka odgovornost družbenikov za obveznosti družbe, kakršna velja za obveznosti družbenika v družbi z neomej...

Sklep nº III Cp 1131/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Dejstvo, ki ga navaja dolžnik kot razlog za odlog izvršbe, da bo podjetje prišlo v stecaj, ni tista znatnejša škoda, ki je kot pravni standard opredeljena v 1. odstavku 71. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 915/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Ceprav v primeru, ko dolžnik ne pridobi najemne pravice po 210. clenu ZIZ, sklep o izrocitvi prodane nepremicnine kupcu ni opredeljen kot izvršilni naslov za deložacijo dolžnika, mora sodišce v okviru dražbenega postopka kupcu izrociti v posest izpraznjeno hišo.

Sklep nº III Cp 967/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Vrednost morebitnih dolžnikovih vlaganj v nepremicnino, ki je predmet dražbe, se ne odšteva od njene tržne vrednosti na dan cenitve.

Sklep nº III Cp 1276/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Ce je nad dolžnikom uveden stecaj, ni mogoce dovoliti izvršbe.

Sklep nº III Cp 1102/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Sodišce je na podlagi neobrazloženega ugovora sklep o izvršbi pravilno razveljavilo v delu, v katerem je izvršba dovoljena, saj je dolžnik sklep o izvršbi prejel v casu veljavnosti ZIP in s pravnim poukom po tem zakonu.

Sklep nº III Cp 874/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Ce price, ki jih je dolžnik v ugovoru predlagal, ne potrdijo njegovih ugovornih trditev, ugovor ni utemeljen.

Sklep nº III Cp 1108/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Sodišce mora zanesljivo ugotoviti, ce so predmeti dolžnika nujno potrebni za opravljanje pridobitne dejavnosti.

Sodba nº I Cp 1907/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Pravica dedišcinske tožbe v primeru nepoštene posesti zapušcine zastara v objektivnem roku dvajsetih let. Posest je nepoštena in pravica zahtevati dedišcino nastopi, ce zakoniti dedic oddaljenejšega dednega reda v zapušcinskem postopku zakonitega dedica z mocnejšo dedno pravico namenoma zamolci.

Sklep nº I Cp 1823/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Narocnikov tožbeni zahtevek za placilo stroškov, ki bodo potrebni za odpravo napake, ima naravo jamcevalnega in ne odškodninskega zahtevka.

Sklep nº I Cp 2147/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

S tem, ko sodišce ni ugodilo predlogu za preložitev obravnave, ni kršilo dolocb postopka.

Sklep nº I Cp 487/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Ce sodišce ne sprejme dovoljenega dokaza o kakšnem odlocilnem dejstvu ter ostane zato dejansko stanje nepopolno ugotovljeno, je potrebno sodbo razveljaviti ter zadevo vrniti prvemu sodišcu v novo odlocanje.

Sodba nº I Cp 1107/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

To dolocilo, ki taksativno predpisuje pogoje, po katerih se lahko sklene pogodba za dolocen cas,kot izjema od pravila sklenitve najemne pogodbe za nedolocen cas po 39 clenu SZ, je nedvomno prisilne narave, sicer bi bilo nepotrebno, v kolikor bi bilo sklepanje pogodbe za dolocen cas tudi za primere, ki jih obravnava 40 clen SZ, prepušceno svobodni pogodbeni volji pogodbenih strank.

Sklep nº I Cp 943/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Dolocba 81. clena ZDEN ne prepoveduje razlaga oporoke nasploh (takšna zahteva je tudi nemogoca), marvec prepoveduje zgolj ugotavljanje hipoteticne volje.

Sklep nº I Cp 2028/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Stališce pritožnikov, po katerem je tožnik pri prodaji stroja nastopal v vlogi zgolj fizicne osebe kot A. Š. in ne kot samostojni podjetnik posameznik, je zmotno. Po 7. odst. 1. cl. Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS št. 30/93 s spremembami) je samostojni podjetnik posameznik fizicna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izkljucno dejavnost. Zato po naravi stvari same podjetnik pri opravljanju svoje pridobitne dejavnosti tudi ne more nastopati drugace kot f...

Sodba nº I Cp 321/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Cetudi bi bili razlogi za neoveritev pogodbe in opustitev odjave avtomobila na strani tožencev, škoda za katero tožnik zatrjuje, da mu je nastala, s takšno opustitvijo ne more biti v vzrocni zvezi. Glede stroškov za najem garaže je pravilno pojasnilo že sodišce prve stopnje, da je bila pogodba o najemu garaže sklenjena še pred potekom veljavnosti registracije (skoraj eno leto prej) oz. celo pred nakupom spornega avtomobila. Kakršnokoli ravnanje tožencev torej ne more biti razlog za stroške, k...

Sklep nº I Cp 1050/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Na glavni obravnavi je prvostopno sodišce odlocilo, da bo loceno obravnavalo zahtevka iz sedaj že enotne tožbe (3. odst. 313. cl. ZPP). Gre sicer za sklep procesnega vodstva, o katerem pa pritožnik ni bil obvešcen in je vsekakor narok z dne 11.3.1999 drugi in ne prvi narok za glavno obravnavo tudi v obravnavani zadevi.

Sklep nº I Cp 1434/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Sodišce lahko prizna agrarni skupnosti sposobnost biti stranka v posamicni pravdi, ki zadeva premoženje, glede katerega je ta ustanovljena. Izkorišcanje gozda na podlagi gozdnogospodarskega nacrta ni nedovljeno razpolaganje v smislu 88. clena ZDen, vseeno pa je denaiconalzicijski upravicenec prikrajšan za korist, ki jo je pridobil zavarovanec s prodajo gozdno-lesnih sortimentov.

Sodba nº II Cp 1149/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Tožniku, v cigar gozdu je toženec posekal za svojo uporabo 19 dreves, pripada iz naslova neupravicene pridobitve tudi povracilo toženceve koristi, ki jo je pridobil s tem, da ni sekal lastnih dreves v svojem gozdu (sam zatrjuje, da je les potreboval za že prej nacrtovano gradnjo hiše) in zato ni imel izgube zaradi t.i. prezgodnjega poseka in bo lahko prirast teh dreves v svojem gozdu uporabil v svojo korist.

Sodba nº II Cp 114/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Odvetnik je praviloma upravicen do placila za svoje delo in do povracila stroškov v zvezi z opravljenim delom po odvetniški tarifi. Toženec je zato tisti, ki mora dokazati, da je bil sklenjen dogovor o placilu storitev in opravil v pavšalnem znesku, po katerem naj bi toženec v primeru neuspeha v pravdi ne bil dolžan placati tožniku kot odvetniku nicesar.

Sodba nº II Cp 2064/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Sankcija za neizpolnitev pogodbe je izklop telefona, vendar to ne pomeni, da dolžnega zneska ni treba placati.

Sodba nº in sklep II Cp 624/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Res imajo po cl. 7 ZPP/77 odlocilno vlogo pri zbiranju t.i. trditvenega gradiva stranke. Kadar pa temu ni tako, kot je bilo v obravnavanem primeru, pa tudi sodišce ne sme ostati pasivno, ker ima po cl. 298 ZPP v okviru t.i. materialno procesnega vodstva dolocene pravice in dolžnosti. Glede na to bi moralo prvostopno sodišce s tožnikom razcistiti, iz katerih elementov je sestavljena v tožbi zatrjevana škoda v znesku 51.000,00 SIT oziroma mu predociti, da vtoževana škoda ni dovolj specificirana...

Sklep nº II Cp 865/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Kadar navkljub veckrat ponovljenim dokaznem postopku ni moc ponuditi razhajanja med dokazno oceno prvega sodišca ter prepricanjem pritožbenega sodišca o njeni pravilnosti, se je zmotno poslužiti pooblastila iz 371. clena ZPP/77 ter dovoliti, da se glavna obravnavi ponovi pred drugim sodnikom.

Sklep nº II Cp 1437/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Terjatev zavarovalnice proti zavarovancu na povrnitev placanega zneska odškodnine iz naslova zavarovanja odgovornosti zaradi kršitve pogodbe ali zavarovalnih pogojev zastara v 3 letih, kar je zavarovalnica placala odškodnino oškodovancu.

Sodba nº II Cp 1388/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Smisel dolocila 1. odst. 68. cl. Zakona o davcnem postopku - ZDavP ni v obvestilu tretjega, za katerega dolžnik izjavi, da je lastnik zarubljene stvari, da je ta stvar zarubljena, ampak v opozorilu, da ta tretja oseba lahko v osmih dneh po opozorilu vloži pri sodišcu izlocitveno tožbo.

Sodba nº II Cp 158/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Darilna pogodba res ne nastane z golim konsenzom, ampak mora biti sklenjena v pisni obliki ali pa mora biti darilo dejansko izroceno. Sporna darilna pogodba je bila nedvomno realizirana. Obdarovanec sicer ni podal izrecne privolitve, vendar pa je darilo nedvomno sprejel. Obdarovanec je pri hiši delal, jo vzdrževal in placeval racune v zvezi z njo, torej je sporni nepremicnini prevzel v posest. V zemljiški knjigi pa je bil obdarovanec že ves cas vpisan kot lastnik spornih nepremicnin, zato je ...

Sodba nº II Cp 1095/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Sodbo na podlagi pripoznave je sicer moc izpodbijati zaradi zmote, vendar pa mora stranka to zmoto izkazati oziroma navesti, zakaj šteje, da je bila v zmoti.

Sklep nº II Cp 1407/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Vracunanje pride ex lege (a le kadar sodedici to zahtevajo) v poštev le za zakonite dedice, za oporocne pa le tedaj, ce je oporocitelj tako izrecno dolocil. Pritožnica je oporocna dedinja; sodišce prve stopnje ni ugotavljalo, ali je zapustnica izrecno dolocila, naj se oporocni dedinji v dedni delež vracuna podarjeno (oz. izroceno) premoženje. Nujni dedici tega tudi niso zatrjevali, pa tudi vracunanja niso zahtevali. Zato sodišce vracunanja ne bi smelo opraviti.

Sklep nº II Cp 1145/2000 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Pri odlocanju o povrnitvi stroškov pravdnega postopka je potrebno upoštevati nacelo uspeha v pravdi.

Sklep nº I Cp 1091/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Obcasno prihajanje D.J. v objekt ne pomeni izvrševanja posesti tožece stranke na sporni nepremicnini, saj je tožeca stranka pravna oseba, ki ima neposredno posest takrat, kadar iz izvajanjem poslovne politike in z opravljanjem svoje dejavnosti izvršuje neposredno dejansko oblast nad stvarjo.

Sklep nº I Cp 1426/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

V kolikor je obstajala tožnikova posredna soposest na stanovanju, ker je bil tožnik kot eden od solastnikov stavbe tudi eden od najemodajalcev v razmerju do najemnice spornega stanovanja, je ta posredna posest prenehala, ko se je najemnica izselila. Glede na navedbe v tožbi in glede na tocko 1 tožbenega zahtevka naj bi bilo motilno dejanje toženke (vselitev v sporno stanovanje) storjeno 10 mesecev po izselitvi najemnice, takrat pa tožnik ni bil vec posredni posestnik in nima posestnega varstva.

Sodba nº I Cp 1879/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Porok je svojo obveznost v celoti izpolnil in kljub temu, da terjatev s tem placilom ni dokoncno ugasnila, je s placilom nastal nov položaj, zaradi katerega je izpolnitev oz. (še dodatno) povecanje tožnicinega premoženja na racun tožencevega (dolžnikovega) postalo neutemeljeno. V pritožbi zatrjevani novi vsebini dogodkov pritožbeno sodišce ne more slediti, saj pritožnica o tem ni predložila nobenih dokazov.

Sodba nº I Cp 1036/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Poglavitno merilo v dodelitvenih in predodelitvenih pravdah je otrokova korist.

Sodba nº I Cp 1252/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Škoda je bila povzrocena iz hude malomarnosti, ker je voznik motornega kolesa prevozil rdeco luc in na drugi strani križišca povozil 10-letno deklico, ki je pri zeleni luci pravilno preckala cesto po zaznamovanem prehodu za pešce. Zmanjšanje odškodnine po dol. 1. odst. 191. cl. ZOR zato ne pride v poštev.

Sklep nº I Cp 1182/99 of Civilni oddelek, September 20, 2000

Dovoljenje staršev za gradnjo hiše na njihovem zemljišcu ne predstavlja pravnega naslova za pridobitev lastninske pravice.

September 19, 2000

Sklep nº Kp 309/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 19, 2000

Prvostopno sodišce je utemeljeno zavrglo obsojencevo zahtevo za obnovo kazenskega postopka, saj v njej ne navaja novih dejstev niti novih dokazov, temvec ponavlja dokaze, ki jih je uveljavljal že v pritožbi proti sodbi in jih je pritožbeno sodišce že zavrnilo. Tako ne gre za nova dejstva in nove dokaze, ki so pogoj za dovolitev obnove kazenskega postopka.

Sodba nº in sklep Kp 261/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 19, 2000

Ce sodišce prve stopnje z uporabo nacela proste presoje dokazov glede odlocilnega dejstva - da je v casu prometne nesrece na kolesu z motorjem gorela sprednja luc - verjame oškodovancu in njegovima znancema, ne verjame pa obdolžencu in nakljucni prici, ni moglo kršiti domneve nedolžnosti. Pa tudi oprostilna sodba pri takšni ugotovitvi ne pride v poštev, ker ni izkazan dvom v obtožbo.

Sklep nº Kp 258/2000 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, September 19, 2000

Ce je zaradi enega izmed izvršitvenih nacinov storitve kaznivega dejanja po 1. odst. 200. cl. KZ pregon absolutno zastaral, in je po obtožbi en nacin storitve scasoma prešel v drugega, kazenski pregon ni vec mogoc zaradi že razsojene zadeve.

Sklep nº I Cp 202/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2000

Ce prevzame solastnik v postopku delitve celo stvar in mora drugemu njegov delež izplacati, se izplacilo izracuna iz tržne vrednosti stvari, ki se deli.

Sodba nº I Cp 195/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2000

Tožnik ne more za isto varstvo škode uveljaviti dveh odškodninskih zahtevkov. Piskanje in šumenje v ušesu ne moreta istocasno pomeniti telesnih bolecin in duševnih bolecin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti. Za pravilno umestitev je v takih primerih potrebna pomoc izvedenca.

Sklep nº Cp 1175/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2000

3. odst. 24. cl. Zakona o blagovnih rezervah (ZBR) lahko predstavlja podlago za vknjižbo lastninske pravice Republike Slovenije na doloceni nepremicnini.

Sklep nº Cp 1402/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 19, 2000

Sodišce si mora ves cas nepravdnega postopka prizadevati, da se pravice in pravni interesi udeležencev cimprej ugotovijo in zavarujejo. Ce pri odlocanju o predlogu za nadomestitev soglasja za gradnjo ugotovi, da je podlaga predloga neurejeno razmerje udeležencev v pogledu obstojecega skupnega zidu, pri odlocanju upošteva tudi dolocbe dvanajstega poglavja Zakona o nepravdnem postopku.

Sodba nº I Cpg 1100/99 of Gospodarski oddelek, September 19, 2000

Pri obojestranski krivdi odgovarja vsak imetnik za vso škodo, ki sta jo pretrpela, v sorazmerju s stopnjo svoje krivde. Tako krivda enega voznika motornega vozila ne izkljucuje krivde drugih udeležencev (v konkretnem primeru v verižnem trcenju) za škodo, povzroceno na njegovem vozilu, ce so tudi drugi udeleženci z nepravilno vožnjo zakrivili prometno nesreco.

Sklep nº II Cpg 756/2000 of Gospodarski oddelek, September 19, 2000

Ceprav dolžnik ni pristopil na narok za ugotovitev svojega premoženja, lahko sodišce glede na okolišcine konkretnega primera (namesto da bi izreklo denarno kazen) ponovno pozove dolžnika, naj predloži seznam svojega premoženja.

Sklep nº II Cpg 738/2000 of Gospodarski oddelek, September 19, 2000

(Poslovna) terjatev ne nastane z izstavitvijo racuna. Z navedbo o neprejemu racuna tako dolžnik ne navaja dejstva, s katerim bi (pravno upoštevno) oporekal temelju oz. višini terjatve.

Sklep nº II Cpg 749/2000 of Gospodarski oddelek, September 19, 2000

Dolžnik je navedel, da se je z upnikom dogovarjal o pobotu; ni torej navedel, da je z upnikom dosegel pobot (in s tem prenehanje uveljavljane terjatve), kar bi bilo pravno upoštevno dejstvo. Sicer pa bi za takšno navedbo moral predložiti tudi ustrezni dokaz.

Sklep nº II Cpg 726/2000 of Gospodarski oddelek, September 19, 2000

Dolžnik ni konkretno navedel, v katerih postavkah znesek na racunu, ki je bil podlaga predlogu za izvršbo, ni pravilen. Navedeno (domnevno) placilo racuna, katerega placilo upnik niti ne uveljavlja v tem postopku, pa je brezpredmetno.

Sodba nº I Kp 800/2000 of Kazenski oddelek, September 19, 2000

Prvostopenjsko sodišce je sodbo v zvezi s tem, da sta se obtoženca zavedala, da sta si priskrbela ponarejen denar z namenom, da ga spravita v obtok kot pravega in da sta ta ponarejen denar nato spravila v obtok, ustrezno obrazložilo. Zato utemeljeno ni verjelo obtožencema, da sta mislila, da gre za pravi denar. Obtožencema je izrecena pravicna kazenska sankcija ob primernem upoštevanju vseh olajševalnih in obteževalnih okolišcin.

Sodba nº I Kp 538/2000 of Kazenski oddelek, September 19, 2000

Sodišce prve stopnje je okolišcino, da obdolženi ni priglasil nabojev za svojo lovsko puško, za katero ima orožni list, ni pravno opredelilo kot kaznivo dejanje, pac pa je ugotovilo, da gre za prekršek.

Sklep nº I Kp 946/2000 of Kazenski oddelek, September 19, 2000

Sodišce prve stopnje ni obrazložilo odlocilnih dejstev o tem, katera dejstva je štela za dokazana in iz katerih razlogov in zakaj je ugotovilo, da ni dokazov, da je obdolženka storila kaznivo dejanje.

September 14, 2000

Sodba nº I Cpg 85/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Ker je bila med strankama sklenjena pogodba o delu, ne pa gradbena pogodba (izvedba strojnih instalacij na objektu), za odmik od pogodbenih del (v obliki dodatnih del), ni potrebno pismeno soglasje narocnika oz. sklenitev aneksa k prvotni pogodbi, razen ce se nista stranki izrecno dogovorili, da je to pogoj za njegovo veljavnost.

Sodba nº I Cpg 83/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Tožeca stranka uveljavlja od tožene stranke regresni odškodninski zahtevek, zaradi cesar je upravicena do placila zakonitih zamudnih obresti že od dneva, ko je oškodovanki izplacala odškodnino, ne pa šele od dneva, ko je toženo stranko pozvala na povrnitev tega zneska.

Sklep nº I Cpg 873/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Sodno takso za ugovor je bilo treba placati v letu 1997, zato je pravica zahtevati placilo sodne takse zastarala konec leta 1999. Zato opomin izdan taksnemu zavezancu dne 3.7.2000 zastaranja ni mogel vec pretrgati.

Sodba nº I Cpg 544/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Zakonski znak oškodovanja družbene lastnine po dolocbi 8. tc. 45.a cl. ZLPP vsebuje tri pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da gre za oškodovanje družbene lastnine: a) podjetje mora neodplacno prenesti družbeni kapital; b) kapital mora biti prenešen izven sestavljenih oblik; c) ob tem (zaradi tega) mora biti vrednost družbenega kapitala zmanjšana.

Sklep nº I Cpg 882/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Akceptni nalog je kot sredstvo zavarovanja namenjen za zavarovanje placila tocno dolocene obveznosti, glede na poseben dogovor strank. Pri predlogu za izdajo zacasne odredbe za zavarovanje (nedenarne) terjatve na vrnitev akceptnega naloga mora biti nespoštovanje namena za katerega je bil akceptni nalog izdan vsaj zatrjevan.

Sklep nº I Cpg 1580/99 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Okolišcine, da je stranka poskusila vstopiti v kletne prostore (kjer je bila razpravna dvorana) po sicer obstojecem dohodu, kjer pa je bil prehod v klet zaprt in je morala nato vstopiti v klet po drugi strani, kažejo na opravicljiv razlog za zamudo naroka.

Sodba nº I Cpg 526/99 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Ce ima stranka v pravdi pooblašcenca, se vabilo na narok za glavno obravnavo vroci njemu; ce pooblašcenec stranko prepozno obvesti o naroku, to ni ovira, da narok ne bi mogel biti opravljen v odsotnosti stranke.

Sklep nº III Cpg 84/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Upnik je prijavo terjatve temeljil na racunu in ne na izvršilnem naslovu, zato je stecajni senat ravnal prav, ko je na pravdo napotil upnika.

Sklep nº I Cpg 758/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Ceprav je bila odvetenica v bolniškem staležu, je prejela pisanje sodišca, a ga ni odprla. Tako dejanje ni opravicljiv razlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº I Cpg 540/99 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Sodišce prve stopnje je pravilno ocenilo, da tožena stranka ni dokazala, da je blago po enem od racunov vrnila, drugi racun pa placala.

Sodba nº I Cpg 373/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Do nastanka clanskih pravic iz delnice pride že z samim vpisom delniške družbe v sodni register, zato ima delnica kot vrednostni papir le deklaratorni ucinek. To pa pomeni, da clanske pravice obstojijo ne glede na dejstvo, da delnica sploh ni izdana, ali da ni izdana v predpisani obliki.

Sklep nº III Cpg 85/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Zakon o financnem poslovanju podjetji (Ur.l. RS, št. 54/99 in 110/99, v nadaljevanju ZFPPod) je stopil v veljavo dne 23.7.1999. Ta v primeru, ce je bilo na dan uveljavitve zakona (2. odstavek 40. clena) podjetje prezadolženo, po šestih mesecih od uveljavitve zakona predvideva uporabo tistih dolocila zakona (od 12. do 22. clena), ki govorijo o odškodninski odgovornosti poslovodnega organa (ce ni predlagal zacetka postopka prisilne poravnave ali stecajnega postopka, pa bi, kot zatrjuje pritožba...

Sodba nº I Cpg 15/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

V casu sklenitve cesijske pogodbe je Republika Hrvaška z Uredbo dolocila, da ne velja dolocba 52. a clena Zakona o deviznem poslovanju (po tej dolocbi so smela podjetja kupovati in prodajat terjatve iz poslov s tujino) in da morajo podjetja izterjati terjatve iz teh poslov v 60-tih dneh. Zato je bila cesija terjatve hrvaškega cendenta slovenskemu cesionarju prepovedana.

Sklep nº I Cpg 868/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Taksni zavezanec ni dokazal pritožbene trditve, da je sodno takso placal, zato je njegova pritožba neutemeljena.

Sklep nº I Cpg 30/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Dolocilo 2. odst. 497. cl. ZPP velja tudi za tuje pravne osebe, le glede roka placila sodnih taks velja zanje dolocilo 1. odst. 28. cl. ZST.

Sklep nº II Cpg 594/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Upnik sploh ni navedel, kje vse je neuspešno poskušal pridobiti podatke o dolžnikovem naslovu. Izvršilni postopek se vodi v upnikovem interesu, zato ni dolžnost sodišca, da išce dolžnikov naslov, v kolikor upnik niti ne izkaže, da ga je sam neuspešno poskusil pridobiti (prim. 2. odst. 140. cl. ZIZ).

Sklep nº II Cpg 703/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Sodišce prve stopnje je zgolj povzelo dolocbe ZIZ in Pravilnika ter navedlo, da so pri doplacilu predujma "upoštevana izvršilna dejanja, ki jih bo izvršitelj šele moral opraviti". Iz takšne obrazložitve sploh ni razvidno, katera izvršilna dejanja so v postopku že bila opravljena in katera bo še potrebno opraviti, zato izpodbijani sklep sploh nima razlogov o odlocilnih dejstvih, vsled cesar pravilnosti odlocitve sodišca prve stopnje ni mogoce preizkusiti.

Sklep nº II Cpg 605/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Dolžnik ni vložil ugovora zoper sklep o izvršbi, zato tudi ni dolžan placati takse za ugovor, ki ga nikoli ni bilo. Ker tako ni podlage za izterjavo takse za ugovor, posledicno pa tudi ne opominske in kazenske takse, je sodišce druge stopnje dolžnikovi pritožbi ugodilo in izpodbijani sklep razveljavilo.

Sklep nº II Cpg 642/2000 of Gospodarski oddelek, September 14, 2000

Iz izvršilnega naslova, na podlagi katerega upnik v tem postopku izterjuje svojo terjatev, je jasno razvidno, da upniku zakonite zamudne obresti od pravdnih stroškov niso bile prisojene. Izvršilno sodišce je vezano na izvršilni naslov, zato upniku ne more prisoditi vec ali kaj drugega, kot izhaja iz izvršilnega naslova.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners