Višja Sodišča: Opinions issued on September 2000

September 07, 2000

Sklep nº I Cpg 857/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Ob vložitvi predloga za izdajo zacasne odredbe nad dolžnikom ni vec tekel postopek prisilne poravnave, zato dolocilo prvega odst. 36. cl. ZPPSL ni moglo biti podlaga za zavrnitev predloga za izdajo zacasne odredbe.

Sodba nº I Cpg 568/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Z nastankom razlogov iz 1. odst. 137. clena ZOR je za toženo stranko ugasnila obveznost vrniti prejeta denarna sredstva, nastala pa je obveznost vrnitve pridobljenega po pravilih o neupraviceni pridobitvi, to je vrednost, ki predstavlja povecanje njenega premoženja na podlagi podlage, ki je kasneje odpadla.

Sodba nº I Cpg 1496/99 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

S pogodbo je bilo dovorjeno, da nastane obveznost placila za opravljene storitve za celoten pogodbeni znesek situacije, ce narocnik situaciji ne ugovarja v roku 5 dni. Narocnik izstavljeni situaciji - racunu ni ugovarjal v pogodbeno dogovorjenem roku, zato je nastala obveznost placila za celoten znesek racuna.

Sodba nº I Cpg 1017/99 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Tožbo je treba toženi stranki vrociti v odgovor in ji s tem dati možnost, da odgovori nanjo (clen 277. - 292. ZPP), predlog za izdajo naloga (za izpraznitev prostorov) pa se vroci toženi stranki šele hkrati z izdanim nalogom (448 clen ZPP, v zvezi s 3. odstavkom 29. clena ZPSPP, Ur. l. RS, št. 18/74 in 34/88). Vrocitev predloga za izdajo izpraznitvenega naloga toženi stranki, ne da bi bil hkrati vrocen tudi izdan sodni nalog, zanjo po zakonu nima nobenih pravnih posledic. Zato tudi ni ovire, ...

Sodba nº I Cpg 506/99 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

V gospodarskem sporu lahko pravdna stranka s pritožbo uspešno uveljavi nova dejstva in dokaze samo, ce izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogla navesti oziroma predložiti do konca glavne obravnave.

Sklep nº II Cpg 556/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Dolžnik ugovora ni z nicemer obrazložil, saj ni navedel nobenih dejstev, s katerimi bi izpodbijal obstoj, višino ali zapadlost upnikove terjatve, ceprav je bil na to opozorjen v pravnem pouku na sklepu, zato je njegov ugovor šteti za neutemeljen v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 600/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Dolžnik je navedel pravno pomembna dejstva, s katerimi bi lahko, ce bi se izkazala za resnicna, dosegel zavrnitev tožbenega zahtevka v pravdi (nestrokovno popravilo, reklamacija, pobotni ugovor), in tudi predlagal dokaze za tako zatrjevana dejstva (zaslišanje pric in strank), s cimer je obrazložil svoj ugovor v smislu 2. odst. 53. cl.

Sklep nº II Cpg 697/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Prisilna poravnava na terjatve, nastale po zacetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom, ne ucinkuje in jih mora dolžnik poravnati, kot se glasijo, upnik pa jih lahko tudi prisilno izterja po splošnih dolocbah izvršilnega prava.

Sklep nº II Cpg 486/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Podpisani zapisnik o ustanovitvi zastavne pravice na nepremicnini na podlagi sporazuma strank v skladu z dolocili 251.a do 251.f clena ZIP ima moc sodne poravnave in je torej izvršilni naslov.

Sklep nº II Cpg 736/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Sodišce prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je dolžnikovo pritožbo, vloženo po poteku osemdnevnega roka iz 3. odst. 9. cl. ZIZ, zavrglo kot prepozno.

Sklep nº II Cpg 567/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Dolocba 4. odst. 27. cl. ZFPPod ima naravo pravne fikcije (neizpodbitne domneve), da so družbeniki izjavo v smislu 1. odst. 394. cl. ZGD podali, zato je osebna odgovornost družbenikov za obveznost družbe, izbrisane po dolocilih ZFPPod, nujna na zakonu temeljeca pravna posledica izbrisa družbe v smislu 3. poglavja ZFPPod. Ker zakon kot edini pogoj za opisano osebno odgovornost družbenikov postavlja dejstvo, da je bila družba izbrisana iz sodnega registra po dolocilih ZFPPod, je povsem nepomemb...

Sklep nº II Cpg 637/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Sodišce je naložilo upniku založitev minimalnega zneska predujma za izvršiteljske stroške v skladu z 11. cl. Pravilnika, zato je odlocitev pravilna.

Sklep nº II Cpg 562/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Trditve o tem, da sta z upnico dosegla dogovor o drugacnem nacinu poravnave njenih obveznost, so namrec presplošne, da bi jih bilo mogoce upoštevati. Dolžnica namrec ne pove niti kdaj sta z upnikom takšen dogovor sklenila niti na kakšen nacin naj bi dolžnica dolg poravnala in ne do kdaj.

Sklep nº II Cpg 591/2000 of Gospodarski oddelek, September 07, 2000

Dolžnik je ugovor vložil po preteku zakonskega osemdnevnega roka iz 3. odst. 9. cl. ZIZ, zato ga je sodišce zavrglo kot prepoznega.

September 06, 2000

Sklep nº I Cp 135/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 06, 2000

Izvršljivost notarskega zapisa se v zemljiški knjigi vpiše na podlagi sklepa zemljiškoknjižnega sodišca, zato ni potreben poseben sklep izvršilnega sodišca.

Sklep nº I Cp 118/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce ima predlagatelj vec stvari v solastnini z razlicnimi solastniki, se delitev opravi glede vsake solastninske skupnosti loceno. Zato mora v predlogu opisati loceno stvari, ki naj se delijo, podatke o solastnikih in velikost njihovih deležev. Nasprotni udeleženci, ki so v solastninskem razmerju le s predlagateljem, ne pa med seboj, niso niti formalni sosporniki, zato lahko sodišce loci postopke glede na posamezne solastninske skupnosti.

Sodba nº I Cpg 353/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Iz neprerekanih trditev tožene stranke izhaja, da gre za odpoved kreditne pogodbe št. 23/93 o dolgorocnem kreditu v višini 300.000 DEM, sklenjeni med pravdnima strankama dne 24.12.1993, zaradi odpovedi navedene pogodbe pa je dne 1.2.1998 zapadel v placilo celotni kredit. Navedeno pomeni, da v placilo niso zapadle le neplacane anuitete glavnice do 1.2.1998, pac pa tudi tiste anuitete, ki po (razdrti) pogodbi segajo v cas od 1.2.1998 do 1.2.1999. Materialnopravno napacno je zato izhodišce prito...

Sodba nº I Cpg 434/99 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

S trditvijo, da polagalcu plošcic ni dala navodila, da sme prevzeti plošcice druge nianse in da plošcic ne bi narocila, ce bi vedela, da tožeca stranka ne razpolaga z zadostno kolicino plošcic enake nianse, tožena stranka smiselno uveljavlja prekoracitev pooblastil njenega zastopnika, ki je kljub opozorilu tožece stranke, da je del plošcic druge nianse, pogodbo s tako dogovorjeno izpolnitvijo sklenil. Vendar tožena stranka ne ugovarja dejstvu, da je bila kupoprodajna pogodba sklenjena, pac pa...

Sodba nº I Cpg 1530/99 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Po odpovedi oziroma prenehanju najemnega razmerja je bila prvotožena stranka dolžna tožeci stranki najete poslovne prostore izrociti v posest. Prvotožena stranka navedenih pogodbenih obveznosti ni izpolnila, zato je tožeci stranki odškodninsko odgovorna. Ce je po sklenjeni najemni pogodbi poslovne prostore uporabljala (z morebitnim soglasjem prvotožene stranke) drugotožena stranka, to dejstvo za presojo poslovne odškodninske odgovornosti prvotožene stranke ni relevantno.

Sklep nº I Cpg 484/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Soglasje vsakega udeleženca verižne kompenzacije je šteti kot ponudbo ostalim udeležencem le-te za nacin prenehanja njihovih obveznosti. Ena od pravnih posledic zacetka stecajnega postopka je po 2. odstavku 123. clena ZPPSL tudi ta, da ponudbe, ki jih je dal dolžnik, izgubijo veljavo z dnem zacetka stecajnega postopka, ce do dneva zacetka tega postopka niso bile sprejete.

Sklep nº I Cpg 342/99 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Za izpodbojno pravno dejanje nadomestne izpolnitve v smislu 308. clena ZOR gre, kadar je prodajna pogodba sklenjena zato, da bi upnik bodocega stecajnega dolžnika prišel do popolnega poplacila svoje prej nastale terjatve. V obravnavani situaciji pa tožena stranka po sklenjeni pogodbi o odkupu terjatev z dne 21.3.1996 še ni imela svojih terjatev do tožece stranke (stecajnega dolžnika), pac pa je bila z navedeno pogodbo vzpostavljena zgolj terjatev na placilo kupnine tožece stranke (bodocega st...

Sodba nº I Cpg 399/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Bistvena lastnost delnice je možnost hitrega in ucinkovitega prenosa premoženjskih pravic. Prosta prenosljivost delnic je zato pravilo, ki naj omogoci hitro cirkulacijo pravic iz delnic, in ga mimo zakonsko dopustne izjeme (vinkulacija imenskih delnic - primerjaj 2. odstavek 233. clena ZGD), s statutarnimi dolocbami ni mogoce omejevati.

Sklep nº II Cpg 495/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Z ugovorno navedbo, da upnik ni odvažal odpadkov, ker družba ne posluje in jih torej nima oz. ji ne nastajajo, je dolžnik zanikal, da bi upnik zaracunane storitve opravil. S tem je navedel pravno pomembno dejstvo, ki bi lahko pripeljalo do zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazalo za resnicno. Dolžnikov ugovor je tako moc šteti za obrazložen.

Sklep nº II Cpg 532/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Morebiten dogovor družbenikov, da se drugodolžnica vpiše kot družbenica družbe le zaradi izobrazbe, da pa v družbi ne bo delovala, ne bo zaposlena in ne bo prejemala ne financnih in ne materialnih sredstev ter da je zato njena odgovornost za obveznosti družbe izkljucena, pa proti tretjim osebam (upniku), glede na dolocbo 2. odst. 101. clena ZGD, nima pravnega ucinka.

Sklep nº II Cpg 496/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Zahteva za predložitev dokazov pomeni, da mora dolžnik ugovoru priložiti listine, na katere se sklicuje oz. navesti, zakaj jih ne more priložiti.

Sklep nº II Cpg 565/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Zgolj splošne ugotovitve o tem, da je v zadevah izvršbe za izterjavo dnenarne terajtve z izvršbo na premicninah potrebno upoštevati verjetnost oprave dveh rubežev, dveh dražb, seznanitev izvršitelja s spisom in vpis v evidenco, pripravo obracuna zamudnih obresti, prevzem posameznega gotovinskega placila in kilometrino, za obrazložitev konkretne odlocitve o založitvi predujma v višini 87.445,00 SIT, ne zadostujejo. Pravilnosti odmere predujma iz opisanega razloga namrec ni moc preizkusiti. Sod...

Sklep nº II Cpg 553/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Zatrjevano placilo bi sicer privedlo do delne zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazalo za resnicno, vendar pa dolžnik te ugovorne navedbe, kljub opozorilu v pravnem pouku izpodbijanega sklepa, ni podkrepil z dokazi. Neplacevitost njegovih dolžnikov (kupcev), na katero se v ugovoru sklicuje, pa ni pravno pomembno dejstvo, s katerim bi dolžnik obrazloženo oporekal obstoju upnikove terjatve. Zato je ugovor neobrazložen.

Sklep nº II Cpg 543/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Predlogu za izvršbo je upnik priložil obracun obresti, v katerem so racuni, na katere se navedeni obracun nanaša, identificirani s številko. Poleg tega so iz obracuna, glede vsakega racuna posebej, razvidna tudi obdobja na katera se obracun obresti nanaša. Navedeni obracun obresti je kot verodostojno listino, na podlagi katere je sodišce prve stopnje izdalo izpodbijani sklep, prejel tudi dolžnik. Dolžnik bi na podlagi obracuna in potrdil o placilih (saj je dokazno breme placila na njem), lahk...

Sklep nº II Cpg 658/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Dolžnik v ugovoru trdi, da ni prejel obrestnega racuna, vendar njegova trditev ni pravno pomembna. Upniku pripadajo obresti, v primeru, kadar dolžnik s placilom denarne obveznosti zamudi, že na podlagi zakona. Zato upnik posebnega racuna za njihovo placilo dolžniku ni dolžan izstaviti. Ker dolžnik v ugovoru ni navedel pravno pomembnih dejstev, s katerimi bi svoj ugovor utemeljil, je njegov ugovor neobrazložen.

Sklep nº II Cpg 663/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Težko financno stanje, na katerega se dolžnik sklicuje tako v predlogu za odlog kot tudi v obravnavani pritožbi pa ni škoda pred katero bi zakon varoval dolžnika. Realizacija izvršbe namrec sama zase in kot koncni cilj tega postopka ne more biti za dolžnika tista znatnejša škoda, ki bi bila glede na dolocbo 1. odst. 71. clena ZIZ predvidena za odlog izvršbe.

Sklep nº II Cpg 405/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Dolocbe 254. clena ZIZ ne izkljucujejo uporabe 252. clena ZIZ, ki doloca, da se zavarovanje bodoce in pogojne terjatve na nepremicnini opravi s predznambo zastavne pravice. Vendar pa v notarskem zapisu, ki ga je upnik priložil predlogu za izvršbo, stranki nista dolocili, kako bo upnik opravicil predznambo in rok, v katerem bo to storil (1. odst. 252. clena ZIZ). Na podlagi tako pomanjkljivega notarskega zapisa, pa sodišce predlaganega zavarovanja pogojne terjatve ne more dovoliti.

Sklep nº II Cpg 646/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

V predlogu za odlog je dolžnik sicer trdil, da bi mu izvršba povzrocila nenadomestljivo škodo, vendar realizacija izvršbe sama zase in kot koncni cilj tega postopka ne more biti za dolžnika tista škoda, ki bi bila glede na dolocbo 1. odst. 63. clena ZIP predvidena za odlog izvršbe. V zvezi s sklicevanje na nenadomestljivo škodo, ki naj bi jo zaradi izvršbe pretrpela tretja oseba, pa dolžnik ni pojasnil povezave med nastankom škode tretji osebi in škodo, ki bi jo pretrpel sam. Ker temeljni pog...

Sklep nº II Cpg 670/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Iz podatkov v spisu tako izhaja, da je upnik ravnal povsem v skladu s sklepom sodišca, to pa je na podlagi napacnega zakljucka, da upnik ni pravocasno sporocil pravilnega žiro racuna, preuranjeno zakljucilo, da se izvršba iz dejanskih razlogov ne more opraviti. V zvezi z obvestilom Agencije Republike Slovenije za placilni promet, da sklepa o izvršbi ne more izvršiti, ker dolžnik z nazivom, kot je oznacen v sklepu, ne obstaja, bi moralo sodišce upnika, zaradi pomote pri oznaki dolžnika, pozvat...

Sklep nº II Cpg 483/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Zakon o izvršbi in zavarovanju sodišcu ne nalaga, da bi moralo upnika obvestiti o "uspehu" rubeža, saj mora upnik rubežu prisostvovati.

Sodba nº I Cpg 607/2001 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Izrek sodbe "Tožbeni zahtevek po nasprotni tožbi se v celoti zavrne" je nerazumljiv in ga ni mogoce preizkusiti, saj sploh ni jasno, kakšen zahtevek je zavrnjen. Solastniku naceloma vedno pripada korist, ki jo ima drugi od njegovega solastniškega deleža, zato mora biti privolitev solastnika za uporabo njegove solastne stvari izrecna in nedvomna. Ni pomembno, ali in kolikšno korist je obogateni dejansko imel z neupraviceno uporabo tuje stvari, temvec korist, ki bi jo z ustrezno skrbnostjo obje...

Sklep nº II Cpg 681/2000 of Gospodarski oddelek, September 06, 2000

Dolžnik je v ugovoru zanikal, da bi bil z upnikom v poslovnem razmerju. S tem je navedel pravno relevantno dejstvo, ki bi lahko pripeljalo do zavrnitve zahtevka, ce bi se izkazalo za resnicno. Racuni imajo namrec v postopku, ki tece po vložitvi ugovora zoper sklep o izvršbi, ki ga je sodišce izdalo na podlagi verodostojne listine, zgolj pomen dokaza. Sami zase, kot enostranske listine izdajatelja (upnika) ne morejo biti podlaga za nastanek obveznosti naslovnika (dolžnika). Ker dokazov v zvezi...

Sodba nº I Kp 696/2000 of Kazenski oddelek, September 06, 2000

Ker je sodišce prve stopnje izvedlo vse predlagane in mogoce dokaze ob izreku obsodilne sodbe za kaznivo dejanje ponarejanja listin po cl. 256/III in I KZ, pa se oprlo le na tisti del obremenilnih trditev price, za katero je sicer samo ugotovilo, da glede vseh ostalih okolišcin ne govori resnice, je sodišce druge stopnje ugodilo pritožbama obdolženca in njegovega zagovornika ter ob drugacni presoji že ugotovljenih dejstev zakljucilo, da ni dovolj dokazov za ocitek v obtožnem aktu ter je zato ...

Sklep nº II Cp 1594/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce sodba nima razlogov o odlocilnih dejstvih, je obremenjena z absolutno bistveno kršitvijo dolocb pravdnega postopka po 13. tocki 2. odstavka 354. clena ZPP/77.

Sodba nº II Cp 187/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Golo dejstvo, da je eden od bivših zakoncev sam uporabljal nepremicnino, ki je skupno premoženje tudi drugega zakonca, ne predstavlja podlage za utemeljenost zahtevka na placilo uporabnine, v kolikor je zakonec prostovoljno zapustil skupno prebivališce, drugi od zakoncev pa mu uporabe nepremicnine ni onemogocal.

Sklep nº II Cp 1944/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ker je po presoji pritožbenega sodišca mogoce vložitev tožnicine vloge (skupaj z dokazili) pri nepristojnem Upravnem sodišcu v Ljubljani pripisati ocitni pomoti vložnice, pritožbeno sodišce ob smiselni uporabi 5. odstavka 112. clena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju besedila ZPP) šteje, da je bila vloga (skupaj z dokazili) pravocasno vložena pri pristojnem Okrožnem sodišcu v Ljubljani.

Sodba nº II Cp 1186/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Pogodba sklenjena s pooblašceno organizacijo, ostane v veljavi tudi po uveljavitvi SZ, dokler lastniki stanovanj ne sklenejo pogodbe o upravljanju v skladu s tem zakonom.

Sklep nº II Cp 1218/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

ob ugotovitvi, da ne obstajajo pogoji za oprostitev placila sodnih taks, sta pa tožnika, ki uveljavljata odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki prosita za oprostitev sodnih taks študenta, ki ju preživljajo starši z dohodki cca 82.500,00 oziroma 77.600,00 SIT na družinskega clana so podani pogoji za odložitev placila sodne takse do izdaje odlocbe v tej zadevi.

Sodba nº II Cp 1129/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Da gre za loceni gospodinjstvi v isti hiši, kar že samo po sebi pomeni manjšo stopnjo komunikacije, med strankama pa tudi ne prihaja do hujših prepirov, temvec gre v vecji meri le za ohladitev odnosov med njima, vendar ne v tolikšni meri, da bi to vplivalo na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti toženca do tožnice.

Sklep nº III Cp 1297/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Za obravnavanje neprimeren predlog za izvršbo, ki ga upnik niti v podaljšanem roku ni popravil oziroma dopolnil, sodišce zavrže.

Sklep nº III Cp 688/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Kadar višje sodišce o utemeljenosti ugovora ne more presoditi, ker je treba razcistiti še kakšna dejanska vprašanja, takrat sklep o neutemeljenosti ugovora razveljavi ter zadevo vrne prvemu sodišcu, da vnovic odloci o ugovoru.

Sklep nº III Cp 900/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce je potekel cas, za katerega je bila izdana zacasna odredba, sme sodišce ustaviti izvršbo le na dolžnikov predlog.

Sklep nº III Cp 589/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Tudi za postopek zavarovanja terjatve z zastavno pravico na nepremicnini veljajo dolocbe, da mora biti ugovor proti sklepu o zavarovanju obrazložen, za dejstva pa morajo biti predloženi dokazi.

Sklep nº III Cp 1165/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Dovolitev izvršbe na podlagi in v obsegu le delno pravnomocne sodbe ni ugovorni razlog, ne glede na morebitno možnost kasnejše revizijske spremembe celotne sodbe.

Sklep nº III Cp 1006/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce je pri kakšni deljeni obveznosti vec dolžnikov in ni dolocena drugacna delitev, se obveznost med njimi deli na enake dele in je vsak izmed njih odgovoren za svoj del obveznosti. Predlog na izvršbo, ki ne vsebuje sredstva in predmeta izvršbe je nepopolen in na podlagi takega predloga sodišce ne sme dovoliti izvršbe.

Sklep nº III Cp 1031/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Za izvršbo zaradi izterjave preživnine na nadomestilo place je predpisana dodatna omejitev, da mora dolžniku ostati najmanj znesek v višini 2/3 zajemcene place.

Sklep nº III Cp 999/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce je v zemljiško knjigo vpisana stavba, ne pa tudi posamezna stanovanja kot etažna lastnina, se v postopku zavarovanja z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremicnini uporabijo dolocbe 244. in 211. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 339/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

V postopkih pred sodišci se priglašeni stroški zastopanja državnega pravobranilstva obracunavajo po tarifi o odvetniških storitvah.

Sklep nº III Cp 321/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Dolžnik smiselno uveljavlja ugovorni razlog iz 2. tocke prvega odstavka 55. clena ZIZ, ko zatrjuje, da za to terjatev ni dal hipotekarnega zavarovanja oziroma da ta pogodba ni sestavni del sporazuma. Upnica je sicer v odgovoru na ugovor nasprotovala tem navedbam, pri tem pa glede na navedena pogodbena dolocila ni razumljivo pojasnila, na kakšni podlagi je pogodba št. 16/94 z dne 2.2.1994 zgolj izvedbena pogodba, ki se nanaša na pogodbo z dne 10.8.1993, slednja pa je sestavni del sporazuma o z...

Sklep nº III Cp 614/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce dolžnik obrazloženo ugovarja sklepu o izvršbi na podlagi verodostojne listine, s katerimi mu je naloženo placilo terjatve, sodišce ne glede na ugovorne razloge razveljavi sklep o izvršbi v delu, v katerem je dovoljena izvršba, postopek pa se nadaljuje v pravdnem postopku.

Sklep nº III Cp 2047/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Glede na ugotovitve izvedenca, da odmera zemljišca v naravi po sodni poravnavi ni vec možna, nadomestnega dejanja ni moc opraviti zaradi nedolocljivosti obsega izpolnitve.

Sklep nº III Cp 1275/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Subjektu vpisa v sodni register se vroca na naslovu navedenem v registru (3. odst. 139. cl. ZPP), ce mu na ta naslov pisanja ni mogoce vrociti pa se opravi nadomestna vrocitev po 141. cl. ZPP s tem, da se mu ustrezna obvestila pušcajo na njegovem naslovu (4. odst. 141. cl. ZPP). Sodišce prve stopnje je izdalo sklep, s katerim je upnika pozvalo, da popravita naslov dolžnika, ker naj bi po ugotovitvi sodnega kurirja ne obstajal vec. Iz podatkov sodnega registra, ki so javni, je razvidno, da dol...

Sklep nº III Cp 1062/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Izvršilno sodišce je dolžniku naložilo placilo predujma za novo cenitev stvari in ga tudi opozorilo na posledice opustitve založitve predujma (3. odst. 153. cl. ZPP). Rok, ki ga sodišce doloci za založitev predujma, je sodni rok in torej podaljšljiv (110. cl. ZPP). Ce je dolžnik ocenil, da denarnih sredstev za predujem ne more zbrati v dolocenem roku, bi lahko pred iztekom roka prosil za njegovo podaljšanje, cesar pa ni storil.

Sklep nº I Cp 1377/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Pri odlocanju o utemeljenosti predloga za oprostitev placila sodnih taks je poleg višine osebnega dohodka treba upoštevati tudi dejstvo, da je predlagatelj solastnik nepremicnine.

Sklep nº I Cp 1341/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

V sporu zaradi motenja posesti je odlocilno vprašanje dejanske oblasti nad stvarjo, ne pa pravice.

Sodba nº I Cp 1086/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Dokler najemna pogodba po Stanovanjskem zakonu ni sklenjena, se odpovedni razlogi presojajo po ZSR/82.

Sodba nº I Cp 1853/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Tožniku gre za prestane bolecine in sicer 5 dni hudih bolecin, 25 dni neprestanih srednjih bolecin in 27 dni neprestanih lahkih bolecin ter obcasne lažje bolecine v desnem komolcu, ki jih bo obcutil pri vecjih fizicnih obremenitvah tudi v bodoce, odškodnina v znesku 500.000,00 SIT, ob tem, da je bil 6 dni hospitaliziran, operiran v lokalni anasteziji in nosil 6 dni mavcevo longeto, imel fizioterapijo, ki je trajala 38 dni, bil 24 krat rentgeniziran in 3 x na zdravniških pregledih in v staležu...

Sklep nº I Cp 1321/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Namen zacasne odredbe je zavarovanje terjatev. Ce bi se z njeno izdajo dosegel nasproten ucinek, je ta že zaradi tega neutemeljena.

Sklep nº I CP 1805/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Razloge za dovolitev nujne poti je treba presojati omejevalno.

Sodba nº in sklep II Cp 2129/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Dolocbe clena 127/1 SZ je treba uporabiti tudi takrat, ko je prodajalec tisti, ki zahteva razvezo pogodbe.

Sklep nº II Cp 312/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Zgolj dejstvo, da popravilo avtomobila zaradi njegove vrednosti ni ekonomsko upraviceno, še ne pomeni, da oškodovanec ni upravicen do povracila stroškov popravila. Ce je bilo popravilo (po poprej predloženem predracunu zavarovalnici) opravljeno, pa zavarovalnica na predracun oz. višino stroškov ni negirala, oškodovancu ni mogoce ocitati, da je kriv za vecjo škodo, kot bi bila sicer.

Sklep nº II Cp 1016/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Posestno varstvo ima vsak posestnik, zato je v motenjskih pravdah potrebno ugotoviti, ali je tožnik stvar imel v posesti, ali ne, ne pa tudi koliko casa je to posest izvajal.

Sodba nº II Cp 2102/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Odlocbe, s katero je koncan postopek v sporih majhne vrednosti, ni dovoljeno izpodbijati zaradi relativne bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka.

Sklep nº II Cp 1165/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce za škodo skupaj odgovarjata krivdno in objektivno odgovorni oškodovanec, odgovarja drugi oškodovancu za vso škodo, prvi pa solidarno z njim za delež škode, ki ga je on povzrocil, ce pa tega ni mogoce ugotoviti pa prav tako odgovarja solidarno in celotno škodo. Za živali njihov imetnik odgovarja krivdno z obrnjenim dokaznim bremenom.

Sklep nº II Cp 1643/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Iz opomina je povsem jasno razvidno, koliko znaša taksa za tožbo in koliko taksa za opomin. S tem, da je tožeca stranka v celoti placala znesek, ki po višini ustreza taksi za tožbo, ne more biti dvoma, da je placala ravno to in ne morda to le delno, delno (ali v celoti) pa takso za opomin. Ker pa je predpostavka za obravnavanje tožbe le placilo takse zanjo, niso izpolnjeni pogoji za presumpcijo iz 4. odst. 180. cl. ZPP. Neplacano takso za opomin bo sodišce lahko, vkolikor bo štelo, da so izpo...

Sodba nº II Cp 1593/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Do nezgode je prišlo zaradi nasutega peska na cestišcu v razmeroma ostrem ovinku, kjer ni bilo nobenega opozorila o delu na cesti ali nasutem pesku, torej tožniku ni mogoce ocitati, da vožnje ni prilagodil cestišcu in stanju na njem, ce takega stanja sploh ni mogel pricakovati, ali dejstvu, da ni imel predpisanega dovoljenja za upravljanje kolesa z motorjem.

Sklep nº I Cp 1281/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Kadar tožeca stranka umakne tožbo zoper enega izmed sospornikov na strani tožene stranke in je ta uveljavljal povrnitev pravdnih stroškov za odgovor na tožbo, katerega je vložil sam, mu je tožeca stranka dolžna povrniti vse potrebne stroške zanj, ne pa le v deležu, ki bi v primeru skupne vloge odpadel na vsakega od sospornikov.

Sklep nº I Cp 1734/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Kadar se tekom postopka zatrjuje, da ena izmed pravdnih strank ni pravdno sposobna, kljub temu, da ne predloži sodišcu dokaza o odvzeti poslovni sposobnosti, je sodišce dolžno ugotoviti, ali je stranka dejansko pravdno sposobna ne glede na dolocbo 79. clena ZPP/77.

Sklep nº I Cp 1569/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ker sodišce ni ugotavljalo, kaj pomenijo placila po racunih oziroma ali je strošek za upravnika sestavni del racuna, tožbeni zahtevek pa je zavrnilo zaradi pomanjkanja aktivne legitimacije, je podano nasprotje med listinami in ugotovitvami o odlocilnih dejstvih. Zato je bilo treba sodbo razveljaviti.

Sodba nº I Cp 1024/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Po ZOR gre odškodnina za nepremoženjsko škodo le, ce je škoda nastala v pravno priznani obliki.

Sklep nº I Cp 2166/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Dejstva, na katera opira tožnik tožbeni zahtevek, morajo biti jasno in nedvoumno navedena. Biti morajo taka, da bi bilo mogoce tožbenemu zahtevku ugoditi, ce bi se v pravdi izkazala za resnicna.

Sklep nº I Cp 193/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Ce stranka zatrjuje dejstvo, ki je za zadevo odlocilnega pomena, sodišce pa se o tem sploh ne izjasni, je podana bistvena kršitev iz 13. tc. drugega odst. 354. cl. ZPP.

Sodba nº I Cp 986/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Dejanja S.M. ni mogoce opredeliti kot ravnanja, ki bi bilo v okviru njegovih oziroma ne gre za ravnanje, ki bi sodilo v podrocje njegovega dela, cetudi je prišlo do prepira med njima zaradi uporabe parkirnega prostora, namenjenega za dežurnega voznika.

Sklep nº I Cp 1320/2000 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Oprostitev placila stroškov postopka ureja 168. cl. ZPP, kar je lahko oprostitev placila stroškov postopka, ki obsega oprostitev taks in oprostitev predujma za stroške pric, izvedencev, ogledov in sodnih oglasov (1. in 2. odst.), ali pa samo oprostitev placila sodnih taks (3. odst.). Resda po ZST sklep o oprostitvi ucinkuje od dneva, ko je pri sodišcu vložen predlog za oprostitev, vendar pa velja za vse vloge in dejanja, za katera je nastala taksna obveznost tega dne ali pozneje (1.odst. 14. ...

Sodba nº I Cp 1822/99 of Civilni oddelek, September 06, 2000

Vzajemnost oziroma obstoj protiizpolnitve v nekem objektivnem ekonomskem merilu ni nujen element stanovanjske najemne pogodbe. To izhaja že iz dejstva, da obstajajo razlicne vrste najemnih stanovanj (prim. 2. odst. 4. cl. SZ). Iz opredelitve vrste najemnega stanovanja kot neprofitnega je že razviden njegov objektivni - z zakonom predvideni namen, ki je drugacen kot pri profitnih stanovanjih (pridobivanje profita lastnika). Nedvomno pa je šlo za povecanje koristi nasprotne stranke brez ekvival...

September 05, 2000

Sodba nº Cp 1568/99 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 05, 2000

Ko sodišce ne odmeri materialne škode po cenah ob izdaji sodne odlocbe, temvec jo tožeci stranki prisodi v višini, kot je ta znašala v casu cenitve, ki jo je opravil izvedenec, gredo tožeci stranki zamudne obresti od dneva, ko je bila škoda na ta nacin ugotovljena in se šteje, da je takrat zapadla odškodninska obveznost tožene stranke.

Sklep nº I Cp 5/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 05, 2000

Tožeci stranki, ki je uveljavljala lastninsko pravico s priposestvovanjem, je dolžna tožena stranka - država povrniti stroške postopka glede na uspeh v pravdi. Tožba je bila potrebna, ker tožena stranka ni izstavila zemljiškoknjižne listine, brez sodelovanja tožene stranke pa tožeca stranka ni mogla izposlovati vpisa svoje lastninske pravice na sporni parceli na svoje ime. Clen 157 ZPP v takem primeru ne pride v poštev.

Sklep nº II Cp 209/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 05, 2000

Okrnitev nujnih sredstev za opravljanje nalog lokalne skupnosti lahko predstavlja ugovorni razlog, ki preprecuje izvršbo, vendar mora dolžnik to dejstvo utemeljiti in izkazati. V predlogu za odložitev izvršbe pa mora dolžnik verjetno izkazati, da bo pretrpel znatnejšo škodo z izvršbo.

Sodba nº I Cp 86/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, September 05, 2000

Kadar zaslišanje ene od strank ni mogoce, sodišce sklene, da bo zaslišalo le eno stranko. Takšen primer je podan, ce je stranka za dalj casa odpotovala v tujino in ni sporocila naslova sodišcu, niti ni naslova sporocil njen odvetnik.

Sklep nº I Cpg 352/2000 of Gospodarski oddelek, September 05, 2000

V primeru prenehanja pravne osebe pride do pravnega nasledstva. Pravni nasledniki vstopijo tudi v procesna razmerja pravnega prednika, zato se pravda, ki je v teku, prekine.

Sklep nº I Cpg 837/2000 of Gospodarski oddelek, September 05, 2000

V gospodarskih sporih je z dolocilom 485. cl. ZPP ustanovljena posebna pristojnost po kraju izpolnitve, ki ima elektivni znacaj. Tožnik tako lahko izbira med splošno in med to (posebno) krajevno pristojnostjo. Ima torej možnost, da vloži tožbo tudi glede na kraj izpolnitve pogodbe, ceprav je ta drug kot sedež tožene stranke, po katerem se ravna splošna krajevna pristojnost.

Sklep nº III Cpg 72/2000 of Gospodarski oddelek, September 05, 2000

V postopku prisilne poravnave prijavijo upniki tiste terjatve, na katere ucinkujeta zacetek postopka in potrjena prisilna poravnava. To pa so tiste terjatve, ki so nastale do dneva zacetka postopka prisilne poravnave (ne glede na to, ali so do tega dne tudi že dospele). Terjatev (katere nastanek temelji na pogodbi ali na zakonu) je pri tem obligacijska pravica zahtevati doloceno (v konkretnem primeru denarno) izpolnitev.

Sodba nº in sklep I Cpg 311/99 of Gospodarski oddelek, September 05, 2000

Tožeca stranka sicer v vlogi z dne 22.11.1996 ni navedla novih pomembnih dejstev, temvec je le konkretneje opredelila svojo navedbo, "da je bila tožena stranka seznanjena s tem, da dobi atest in porocilo, takoj ko placa svoje obveznosti po racunu; to je bilo toženi stranki povedano ustno, saj je bila zaradi atestov veckrat pri tožeci stranki". S to navedbo pa je bila tožena stranka seznanjena (in je ni prerekala), saj ji je bila ta vloga tožece stranke vrocena.

Sodba nº I Cpg 358/2000 of Gospodarski oddelek, September 05, 2000

Z dolocbo 16. clena ZDpra je državnemu pravobranilstvu priznana pravica, da vsa opravila, ki jih opravi za zastopano osebo, in izdatke, vrednoti po odvetniški tarifi, po kateri ji mora nato sodišce priglašene stroške tudi odmeriti (2. odst. 155. clena ZPP).

Sklep nº III Cpg 74/2000 of Gospodarski oddelek, September 05, 2000

Vsebinsko o utemeljenosti predloga za prisilno poravnavo odlocajo upniki z glasovanjem. Ce upniki poravnavo potrdijo tako, da zanjo glasujejo upniki, katerih terjatve znašajo vec kot 60 % vseh terjatev upnikov, ki imajo glasovalno pravico, pri tem pa niso izpolnjeni pogoji za ustavitev postopka po 34. clenu ZPPSL, poravnalni senat prisilno poravnavo potrdi. Po uradni dolžnosti namrec poravnalni senat ne presoja, ali so izpolnjeni tudi drugi pogoji za sklenitev prisilne poravnave.

Sklep nº II Cpg 719/2000 of Gospodarski oddelek, September 05, 2000

Iz podatkov v spisu ne izhaja, da bi upnik v odrejenem roku poslal sodišcu popravljeno pritožbo.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners