Višja Sodišča: Opinions issued on January 2001

January 31, 2001

Sodba nº in sklep Cp 636/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 31, 2001

Ocena vpliva predhodne okvare kolena oškodovanca na obseg škode - ali je obravnavana poškodba (zvin kolena) sprožilni moment in kot taka odlocilni razlog za nastanek škode, ali pa gre morebiti za deljeno vzrocnost zaradi prej nastale okvare kolena.

Sklep nº Cp 905/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 31, 2001

Namen prodajne pogodbe je prodaja stvari proti placilu kupnine in socasnost izpolnitev zaradi njene vzajemne narave (454. cl. ZOR in 475. cl. ZOR). Po pravilih premoženjskega prava lahko pri vzajemnih pogodbah ena pogodbena stranka zahteva izpolnitev svoje dospele obveznosti samo, ce je sama izpolnila svojo dospelo obveznost ali jo je bila pripravljena izpolniti, ker lahko sicer druga pogodbena stranka odkloni izpolnitev svoje obveznosti. Gre za pravilo socasne izpolnitve, ki je doloceno v I....

Sklep nº I Cpg 97/2001 of Gospodarski oddelek, January 31, 2001

Pojasnilo dolžnika v odgovoru na predlog za izdajo zacasne odredbe, zakaj je M. opravil obracun obresti za terjatve dolžnika, predstavlja izpodbijanje dokazov upnika o sklenjenem dogovoru o nacinu placila (prim. 212. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ), zato ni mogoc zakljucek, da je dolžnik molce priznal obstoj zatrjevanega dogovora o kontokorentnem placilu.

Sklep nº I Cpg 65/2001 of Gospodarski oddelek, January 31, 2001

Izguba v poslovanju in blokiranost tožencevega žiro racuna sama po sebi sploh ne predstavljata ravnanja toženca v smislu dolocbe 2. odst. 270. clena ZIZ.

Sklep nº I Cpg 196/2000 of Gospodarski oddelek, January 31, 2001

Da bi bilo mogoce sploh govoriti o zamudi stranke, pa mora biti predhodno v redu, skladno z dolocili ZPP, povabljena na narok. Ker tožena stranka prav slednje dejstvo v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje izpodbija in uveljavlja kot opravicljiv razlog za zamudo naroka, je navedeni razlog lahko le razlog za pritožbo zoper sodbo, ne pa razlog za vložitev predloga za vrnitev v prejšnje stanje. Ce se namrec izkaže za resnicno njena trditev, da na narok za glavno obravnavo ni bila v redu povablj...

Sodba nº I Kp 993/2000 of Kazenski oddelek, January 31, 2001

Sodišce prve stopnje je pravilno ugotovilo, da ni dovolj dokazov za ocitek obtoženca, da je kršil dolocilo cl. 45/I ZTVCP. Pešec, ki je n cesti, ob kateri je na obeh straneh polje, prišel sredi decembra ob 23.15 uri iz poljske poti pred obtožencevo vozilo, za obtoženca ni bi pricakovana ovira in je bil njegov prihod torej za obtoženca povsem nepredvidljiv. Zato je bil utemeljeno oprošcen.

Sodba nº I Kp 1050/2000 of Kazenski oddelek, January 31, 2001

Obtožencu je izrecena primerna in pravicna kazenska sankcija - pogojn obsodba. Vse obteževalne in olajševalne okolišcine so bile ustrezno upoštevane.

Sodba nº I Kp 956/2000 of Kazenski oddelek, January 31, 2001

S tem, ko je sodišce prve stopnje svojo odlocitev o krivdi obtoženke za storitev kaznivega dejanja omogocanja uživanje mamil po cl. 197/I KZ v zvezi s cl. 22 KZ oprlo izkljucno na dokaze, ki so bili pridobljeni s kršitvijo ustavno zagotovljene pravice o varstvu tajnosti pisem in drugih obcil iz 37. cl. Ustave Republike Slovenija, je bistveno kršilo dolocbe Zakona o kazenskem postopku iz 8. tc. I. odst. 371. cl. ZKP. Neutemeljeno je namrec štelo, da je oce polnoletnega naslovnika pisemske poši...

Sodba nº I Kp 1178/2000 of Kazenski oddelek, January 31, 2001

Pritožbeno sodišce sprejema dokazno oceno sodišca prve stopnje in zakljucuje, da je dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno.

Sklep nº III Cp 29/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Ce stranka tega ne predlaga, sodišce ni dolžno samo pregledati sodnega registra, ker so vanj vpisana pravno odlocilna dejstva, le dejstva, ne pa splošno znana dejstva, kot zmotno meni pritožba.

Sklep nº III Cp 156/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Ker dolžnik izpodbija sklep, s katerim je sodišce prve stopnje utesnilo izvršbo, sklep pa je njemu v korist, za to nima pravnega interesa. V delu, kjer napada sklep o izvršbi, pa je ugovor prepozen.

Sklep nº III Cp 1930/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Zoper sklep s katerim sodišce dovoli izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih, ni dovoljena obnova postopka.

Sklep nº III Cp 117/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Ker je dolžnik zoper sklep o izvršbi vložil obrazložen ugovor, s katerim ga izpodbija v celoti, je sodišce prve stopnje ravnalo pravilno, ko je sklep o izvršbi razveljavilo v delu, s katerim je dovoljena izvršba in odlocilo, da bo o zahtevku in stroških sodišce odlocalo v pravdnem postopku.

Sklep nº III Cp 115/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Ce je potekel cas, za katerega je bila izdana zacasna odredba kot izvršilni naslov, izvršilnega postopka ni mogoce ustaviti po uradni dolžnosti po dolocbi prvega odstavka 76. clena ZIZ, temvec le na predlog dolžnika po dolocbi prvega odstavka 278. clena ZIZ.

Sklep nº III Cp 2176/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Vložena tožba na nedopustnost izvršbe ni sama po sebi ovira za izrocitev nepremicnine kupcu, kadar je sklep o domiku pravnomocen in je placana kupnina.

Sklep nº III Cp 2177/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Sodišce doloci predujem najmanj v višini 150% cene storitve po tar. št. 1, zato ni utemeljeno pritožbeno stališce, da zadošca, da sodišce doloci predujem le za stroške izvršiteljevega pristopa na rubež, saj da ni gotovo, ali bo na kraju sploh našel stvari, ki jih bo mogoce zarubiti.

Sodba nº I Cp 1266/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Cetudi meje parcele, ki je vpisana v zemljiški knjigi, (še) niso dolocene, to ne more vplivati na obveznost tožencev, da vrnejo v posest parcelo, ki pripada tožnikom.

Sodba nº I Cp 83/2001 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Pri dolocbi 122. clena SZ gre za zašcito le prodajalcevih koristi. Iz razloga, ker je bilo stanovanje odtujeno pred dokoncnim poplacilom pogodbene cene stanovanja, bi lahko pogodbo izpodbijal le prodajalec.

Sodba nº I Cp 1304/99 of Civilni oddelek, January 31, 2001

1. Sodišce stranke ni dolžno obvešcati, da predlogu za preložitev naroka za glavno obravnavo ni ugodilo. Le ce je predlogu za preložitev ugodeno, mora sodišce stranko o tem obvestiti (drugi odstavek 116. clena ZPP/77). Ker tožnik ni prejel obvestila sodišca o preložitvi naroka, je moral vedeti, da narok ni preložen. Sodišce prve stopnje v zvezi s tožnikovim predlogom za preložitev naroka ni ravnalo nezakonito in tožniku ni odvzelo možnosti obravnavanja pred sodišcem, zato bistvena kršitev dol...

Sklep nº I Cp 1898/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Solastniki niso enotni, torej tudi ne nujni sosporniki, kadar nekdo tretji uveljavlja obligacijskopravni zahtevek povezan s solastnim premoženjem.

Sodba nº I Cp 1417/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Drugi odstavek 121. clena ZD res doloca, da lahko sodišce spremeni priživljancevo pravico v dosmrtno denarno rento, ce to ustreza eni in drugi stranki. Citirane dolocbe pa ni mogoce razlagati tako, kot meni toženec, namrec glede na njegov subjektivni interes. Težnja dolocbe je, ohraniti bistvo pogodbenega razmerja, to je preživljanje upravicenca. Ker toženec prevzetih obveznosti ne izpolnjuje (tožnica se je po vložitvi tožbe tudi preselila), je v objektivnem smislu tudi zanj bolj ustrezno, da...

Sklep nº II Cp 1681/1999 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Toženec ni osebni dolžnik tožnic niti kot dedic niti kot prevzemnik nepremicnine po izrocilni pogodbi. Je pa hipotekarni dolžnik kot sedanji zemljiškoknjižni lastnik s hipoteko obremenjenih nepremicnin. Hipotekarni upniki od njega ne morejo zahtevati placila terjatev, temvec sodno prodajo zastavljene stvari in poravnavo terjate iz kupnine.

Sklep nº II Cp 321/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Po dolocbi 29. clena SZ je upravnik le zakoniti zastopnik, to pa pomeni, da lahko pred sodišcem le zastopa pooblašcenca - lastnika stanovanja, ne more pa biti stranka.

Sodba nº in sklep II Cp 1996/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Vložena sredstva v obnovo poslovnega prostora ne predstavljajo pravne podlage za pridobitev solastninske pravice na poslovnem prostoru.

Sodba nº II Cp 795/99 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Pooblašcenec pa zaradi pooblastitelja ne more vec veljavno razpolagati s sredstvi na hranilni knjižici. Ta sredstva postanejo zapušcina po lastniku hranilne knjižice in s tem last dedicev. Ker je pooblašcenec s temi sredstvi razpolagal in jih prenesel na svoje ime, morajo sedaj njegovi dedici ta sredstva vrniti v zapušcino po pok. pooblastitelju.

Sodba nº I Cp 33/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Avtomehanik, pri katerem je avto v popravilu, odgovarja za njegovo hrambo kot pri neodplacni hrambi.

Sklep nº I Cp 1507/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Brez predhodne odmere funkcionalngea zemljišca ni moc opraviti prodaje stanovanjske hiše, ki je v naravi med drugim locirana tudi na (nedolocenem) delu parcele.

Sklep nº I Cp 1684/99 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Prvostopno sodišce je zmotno uporabilo dejansko stanje ter zmotno materialnopravno odlocilo, ko je dolocilo odškodnino za 415 m2 parcele št. 1460/1, namesto za preostalih 415 m2 zemljišca drugih petih dejansko razlašcenih udeleženkinih parcel, za kolikor odškodnina še ni bila placana.

Sodba nº I Cp 374/2000 of Civilni oddelek, January 31, 2001

Izrocilne pogodbe, ki sta jo sklenila dva izrocevalca, od katerih je ob vložitvi tožbe eden že mrtev, ni mogoce razveljaviti v celoti po tožbi še živega izrocevalca, ker ta za tako tožbo nima nobenega pooblastila.

January 30, 2001

Sklep nº Kp 29/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 30, 2001

Ce se obdolženi izrecno odpove pravici do postavljenega zagovornika, pa ne gre za obvezno obrambo, zagovornikova pritožba, vložena po datumu odpovedi ni dovoljene ne glede nato, da ga sodišce 1. st. pred vložitvijo pritožbe formalno ni razrešilo. Njegova pritožba je namrec vložena proti obdolžencevi volji in se zato zavrže.

Sklep nº III Cpg 8/2001 of Gospodarski oddelek, January 30, 2001

V postopku preizkusa terjatev, zavarovanih z locitveno pravico in locitvenih pravic sta po 4. odstavku 143. clena ZPPSL možna dva sklepa stecajnega senata: 1. sklep o nadaljevanju izvršbe po 4. odstavku 131. clena v zvezi s 4. odstavkom 143. clena ZPPSL, ce je bila izvršba prekinjena po 2. odstavku 111. clena ZPPSL; 2. sklep, s katerim stecajni senat ugotovi obstoj terjatve in naloži stecajnemu dolžniku, da jo placa iz dela premoženja, na katerem je locitvena pravica (4. odstavek 143. clena Z...

Sodba nº I Cpg 765/99 of Gospodarski oddelek, January 30, 2001

Ker je tožena stranka v tem sporu zatrjevala, da je imelo dobavljeno blago napake (meso ni bilo sveže), je bila dolžna, ce se je hotela poslužiti pravic kupca pri jamcevanju za napake (glej 488. clen ZOR), zatrjevati in dokazovati pravocasno in pravilno obvestitev prodajalca (glej 484. clen ZOR). Ce se je napaka pokazala po prevzemu, pa je z obicajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoce opaziti (skrita napaka), je bila tožena stranka dolžna zatrjevati in dokazati tako pravkar navedena dejst...

Sklep nº II Cpg 1093/2000 of Gospodarski oddelek, January 30, 2001

Sodišce je s sklepom upniku naložilo, naj v roku 15 dni sporoci nov naslov dolžnika, kar je upnik tudi storil. Ker je sodišce prve stopnje imelo nov dolžnikov naslov, ni bilo pogojev za ustavitev izvršbe.

Sodba nº I Cpg 583/2000 of Gospodarski oddelek, January 30, 2001

V primeru, da vloži družbeni pravobranilec tožbo po 50. clenu ZLPP, ker gre za oškodovanje po 48. clenu ZLPP, je dolžan dokazati oškodovanje oziroma prikrajšanje, ker se to ne domneva (primerjaj 48.a clen ZLPP). V tem pogledu revizijsko porocilo nima dokazne listine, v njem pa se domneva, da so resnicna samo ugotovljena dejstva.

January 28, 2001

Sklep nº I Cp 1964/99 of Civilni oddelek, January 28, 2001

Ce pravna oseba tekom pravdnega postopka preneha obstajati, mora sodišce prve stopnje v smislu 3. tocke 1. odstavka 205. clena ZPP prekiniti pravdni postopek in ga lahko nadaljuje pod pogoji iz 208. clena ZPP.

January 27, 2001

Sodba nº I Cp 827/99 of Civilni oddelek, January 27, 2001

Ce postane cesijska pogodba po dogovoru strank bistveni in sestavni del prodajne pogodbe, odstopnik ne more z enostransko izjavo volje napram prevzemniku odstopiti le od cesijske pogodbe, ne da bi razdrl tudi prodajne pogodbe.

Sodba nº I Cp 996/99 of Civilni oddelek, January 27, 2001

Ta objava je splošna ponudba, torej predlog za sklenitev pogodbe, dan nedolocenemu številu oseb, in ki vsebuje bistvene sestavine pogodbe, ki naj bi bila sklenjena.

January 26, 2001

Sodba nº Kp 22/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, January 26, 2001

Ker je sodišce 1. stopnje z oškodovancevo izpovedbo ugotovilo, da je bil njegov ustavljeni osebni avtomobil pravilno oznacen, z mnenjem izvedenca cestno-prometne stroke pa zadostno preglednost, na kateri bi obdolženec mogel ugotoviti na cesti stojeci osebni avtomobil in pravocasno ukrepati, dejansko stanje v ocitku o preveliki hitrosti ni zmotno ugotovljeno.

Sklep nº Cp 1382/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 26, 2001

Po 9. clenu Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršitelju in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom se za odmero cene izvršiteljskih storitev po vrednosti predmeta uporabi vrednost terjatev, ki jo je v posamezni izvršilni zadevi uporabilo sodišce, to pa je v sklepu navedlo le vrednost glavnice, ne pa tudi stroškov obresti, izvršilnih stroškov in obresti od teh stroškov.

January 25, 2001

Sodba nº Cp 1728/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 25, 2001

Zgolj z gramaticno metodo razlage pogodb ni mogoce ugotoviti prave pogodbene volje. Upoštevati je treba tudi druge okolišcine, ki so jih stranke upoštevale ob sklepanju pogodbe.

Sklep nº Cp 1333/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 25, 2001

Sodišce prve stopnje je pravilno štelo, da je do pobota prišlo 5.7.1996, ko se je zacela likvidacija upnika. Sodišce pa je spregledalo, da v tem primeru pobot ucinkuje po sili zakona in da posebna pobotna izjava ni potrebna. Ce torej dolžnik v svoji pobotni izjavi ni izjavil v pobot tudi obresti od terjatve, ki jo je imel do upnika, to ne pomeni, da obresti ni vec upravicen terjati, oziroma jih uveljaviti v pobot še v ugovoru zoper sklep o izvršbi.

Sklep nº II Cpg 248/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Cetudi je upnik takso za izvršilni predlog placal znotraj dodeljenega roka, vendar pa dokazila o placani taksi ni predložil, je sodišce prve stopnje njegov predlog za izvršbo utemeljeno štelo za umaknjenega, ker upnik ni postopal po sklepu, s katerim mu je bila predložitev takšnega dokazila izrecno naložena in je bil tudi posebej opozorjen na posledice, ce tega ne bo storil.

Sodba nº I Cpg 1168/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Razlogi izpodbijane sodbe o vsebini listin (dobavnic) niso v nasprotju z vsebino dobavnic samih. Pritožbena trditev, da iz dobavnic izhaja, da je šlo za sukcesivno dobavo, predstavljajo pritožbeni razlog zmotne ocene predloženih listin, torej zmotne ugotovitve dejanskega stanja, ne pa pritožbenega razloga bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka.

Sklep nº I Cpg 67/2001 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Odvetnikovo sporocilo sodišcu, da tožece stranke ne zastopa vec, ne daje podlage za sklep, da je pooblastilno razmerje prenehalo zaradi odpovedi pooblastila s strani odvetnika, zaradi cesar ni bilo podlage za uporabo cetrtega odstavka 99. clena ZPP.

Sklep nº II Cpg 990/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Pogoj iz 1. odst. 80. cl. ZIZ, da so stvari dolžniku nujno potrebne za opravljanje dejavnosti, je potrebno razlagati tako, da so stvari izvzete iz izvršbe, ce bi rubež teh delovnih priprav onemogocil ali zelo otežil oz. okrnil opravljanje dolžnikove dejavnosti. Dolžnik ni niti trdil niti izkazal, da za opravljanje dejavnosti nujno potrebuje prav vsa vozila, ki jih poseduje, zato vozili, na katerih upnik predlaga izvršbo, nista izvzeti iz izvršbe v smislu 1. odst. 80. cl. ZIZ, saj nista nujno ...

Sklep nº II Cpg 1013/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Po zakonu overjena zasebna listina je verodostojna listina v smislu 23. cl. ZIZ samo, ce je na listini overjen podpis zavezanca. Kot škodo, ki utegne nastati dolžniku z zacasno odredbo, je treba razumeti vsako zmanjšanje premoženja ali preprecitev njegovega povecanja, ki bi ga utegnil dolžnik pretrpeti z izdajo zacasne odredbe, cetudi bi se morda pozneje izdaja le-te upravicila, ne pa samo kot pravno nedopustno škodo.

Sklep nº II Cpg 942/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Dolžnik je navedel dejstva in predložil dokaze, ki bi, ce bi se izkazali za resnicne, lahko pripeljali do zavrnitve tožbenega zahtevka v pravdi, s cimer je svoj ugovor v celoti obrazložil v smislu 2. odst. 53. cl. ZIZ.

Sklep nº II Cpg 1118/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Trditve, da je del blaga upniku vrnil, del pa reklamiral, so namrec presplošne, da bi jih bilo mogoce preizkusiti. Dolžnik namrec ne pove, ne katero blago je upniku vrnil ne kdaj ga je vrnil, v zvezi s podano reklamacijo pa ne katero blago je reklameral, kdaj in komu ga je reklamiral niti kako in glede kakšnih napak. V dokaz svojih trditev pa tudi ni predložil niti predlagal nobenega dokaza. Zato je ugovor neobrazložen in ga je sodišce prve stopnje pravilno štelo za neutemeljenega.

Sklep nº II Cpg 978/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Glede na jasna zakonska dolocila 38. cl. ZIZ ni pravne podlage, da bi se predujem za stroške izvršitelja zalagal iz sredstev sodišca.

Sklep nº II Cpg 1072/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Dolžnik v pritožbi ni navedel pritožbenih razlogov niti izpodbijal razlogov, s katerimi je sodišce prve stopnje utemeljilo zavrnitev predloga za odlog izvršbe. Zato je izpodbijani sklep sodišce druge stopnje preizkusilo le glede kršitev, ki jih sodišce druge stopnje preizkusi po uradni dolžnosti.

Sklep nº I Cpg 70/2001 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Cim se pravda, ki je tekla med subjekti iz 1. tocke 1. odst. 481. cl. ZPP nadaljuje zoper družbenika družbe, ki je med pravdo prenehala obstojati, se ne uporabljajo vec pravila o postopku v gospodarskih sporih.

Sklep nº I Cpg 80/2001 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Naslovnik pošiljke ni predložil nobenih dokazov za svoje trditve, da je sodno pisanje prevzel pooblašcenec neke druge pravne osebe, ne pa njen pooblašcenec, kot je izhajalo iz poštne povratnice.

Sodba nº I Cpg 689/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Tako ZPPOLS kot ZLPPOD predpisujeta spremembo družbenega kapitala v državno lastnino, s tem, da je po prvem družbeni kapital v celoti ali delno v lasti sklada, torej posredno v lasti države, medtem ko je po ZLPPOD na podlagi 3. clena Republika Slovenija lastnik družbenega kapitala. Po 3. odst. 65. clena ZZLPPO se še vedno uporablja 1. odst. 25. H clena ZPPOLS. Slednji pa daje aktivno legitimacijo za vložitev tožbe, s katero se po splošnih pravilih obligacijskega prava izpodbija pravna dejanja...

Sklep nº I Cpg 1339/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Za zahtevek iz naslova oškodovanja podjetja v lasti SRD-a sta aktivno legitimirana tako SRD, ki odškodninsko tožbo vloži v imenu in na racun oškodovanega podjetja, kot družbeni pravobranilec. Torej je pravno zmoten tudi tisti zakljucek prvostopnega sodišca, po katerem bi Družbeni pravobranilec RS moral predmetne zahtevke uveljavljati na racun SRD-a.

Sklep nº II Cpg 1071/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Taksna obveznost za vlogo nastane, ko se vloga izroci sodišcu, zato je upnik dolžan placati sodno takso za vloženi predlog za izvršbo, cetudi ga je pozneje morda umaknil.

Sklep nº II Cpg 1037/2000 of Gospodarski oddelek, January 25, 2001

Dolžnik v ugovoru sicer navaja nekatera dejstva, ki bi utegnila pomeniti ugovorni razlog v smislu 55. cl. ZIZ, vendar za svoje trditve ne predlaga nobenih dokazov. Predmet izpolnitve dolžnikove obveznosti v konkretnem primeru je placilo v denarju, zato upnik ni dolžan sprejeti ponujene izpolnitve s kompenzacijo, temvec je to stvar dogovora med strankama, ki ga ni mogoce izsiliti po sodni poti.

Sodba nº I Kp 1152/2000 of Kazenski oddelek, January 25, 2001

Prvostopenjsko sodišce je dejansko stanje pravilno in popolno ugotovilo in je navedlo vse dokaze, na podlagi katerih je vse tri obdolžence spoznalo za krive. Zato ocitek enega od obdolžencev, ki se je ves cas kazenskega postopka branil z molkom, da gre za zmotno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje, ni utemeljena. Sodišce druge stopnje pa je zvišalo izrecene kazni, ker je prvostopenjsko sodišce neustrezno ovrednotilo ugotovljene obteževalne okolišcine.

Sklep nº I Cp 640/2001 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Podana je bistvena kršitev pravil pravdnega postopka, saj se sodišce v razlogih sodbe sploh ni opredelilo do navedb tožene stranke.

Sklep nº II Cp 79/2001 of Civilni oddelek, January 25, 2001

V sporu majhne vrednosti je sodbo zaradi odpovedi mogoce izdati samo, ce tožnik ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, na katerega je bil v redu povabljen, ne pa tudi, ce izostane iz katerega od naknadnih narokov. Pravna podlaga 455. in 456. cl. ZPP.

Sklep nº II Cp 654/2000 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Denarno nadomestilo (na uporabo nujne poti) je pravni standard, katerega vsebino ugotavlja sodišce primeroma in ob upoštevanju kriterijev sodne prakse (npr. škoda, ki nastaja za obremenjeno nepremicnino, zmanjšana vrednost nepremicnine, nacin in obseg poti itd.). Pri ugotavljanju višine denarnega nadomestila ne pride v poštev analogna uporaba 28. clena Zakona o stavbnih zemljišcih.

Sklep nº II Cp 2117/99 of Civilni oddelek, January 25, 2001

Za presojo legitimacije strank v pravdi zaradi varstva lastninske pravice pred neutemeljenimi posegi vanjo (torej v pravdi, sproženi na podlagi t.i. negatorne tožbe), je vprašanje izkazanega lastništva pomembno le na aktivni strani, medtem ko je pasivno legitimiran "tretji", ki "neutemeljeno vznemirja lastnika" (42. clen ZTLR).

January 24, 2001

Sodba nº Cp 620/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 24, 2001

Odgovornost lovca za škodo, ki jo z uporabo strelnega orožja povzroci med lovom drugemu lovcu, je krivdna in ne objektivna.

Sodba nº Cp 808/2000 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, January 24, 2001

I. Predpostavka absolutne bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka iz 8. tc. II. odst. 339. cl. ZPP je nezakonitost ravnanja sodišca. Ce te ni, tudi omenjene kršitve ni. II. Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo, katere pravno priznana oblika so tudi pretrpljene bolecine zaradi razžalitve dobrega imena in casti, predstavlja oškodovancu zadošcenje, satisfakcijo. S prisojenim denarnim zneskom se oškodovancu omogoci, da si z njim pridobi zadovoljstvo v življenju, s katerim bi si, kolikor ...

Sklep nº I Cpg 852/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Pritožnik v gospodarskem sporu ne more uveljavljati razlogov, ki bi govorili proti njegovemu izbrisu iz sodnega registra.

Sklep nº III Cpg 4/2001 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Dolocila 1. odst. 144. cl. ZPPSL zato ni mogoce razumeti tako, da mora upnik vselej vložiti tožbo zaradi ugotovitve obstoja prerekane terjatve, pac pa, da mora sprožiti postopek, ki bo pripeljal do željenega rezultata. Ce je bil o sporni prerekani terjatvi že zacet pravdni postopek (ki je moral biti skladno s 4. tc. 1. odst. 205. cl. ZPP prekinjen zaradi nastopa pravnih posledic zacetka stecajnega postopka), bo upnik pac predlagal nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka z ustrezno prilag...

Sklep nº I Cpg 162/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

V trditvi tožene stranke, da ni dolžna placati (nobene) najemnine, je vsebovana (implicirana) tudi trditev, da je dolžna placati manj, kot zahteva tožeca stranka.

Sklep nº I Cpg 31/2001 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Zapisnik mora obsegati nedvoumno bistvene podatke o vsebini dejanj.

Sklep nº II Cpg 960/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Dejstvo, ali je upnik na rubež pristopil ali ne, je nepomembno sprico dejstva, da je dolžnik neznan na naslovu, kjer naj bi se rubež opravil. Zato sodišce prve stopnje ni imelo podlage za ustavitev izvršbe po 3. odst. 82. clena ZIZ.

Sklep nº II Cpg 1109/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Sodišce višino predujma doloci na podlagi lastne ocene o višini stroškov, ki bodo predvidoma nastali z opravo dejanja izvršbe.

Sklep nº II Cpg 1078/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Ker upnik predlogu za izvršbo ni priložil racunov, na katere se sklicuje, zacasna zastopnica dolžnika sklepa o izvršbi konkretneje, kot ga je, sploh ne more izpodbijati. Zato je ugovor obrazložen.

Sklep nº I Cpg 1545/99 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Ce je sodišce ugotovilo, da je bilo delo za toženo stranko opravljeno in ce na podlagi izvedenih dokazov ni moglo ugotoviti, kakšna je bila med strankama dogovorjena cena za opravljene storitve, je bilo dolžno skladno z 2. odst. 623. cl. ZOR samo presoditi in dolociti vrednost opravljenega dela.

Sklep nº I Cpg 114/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Toženi stranki z opustitvijo vrocitve vabila na glavno obravnavo ni bila dana možnost obravnavanja pred sodišcem, saj je sodišce prve stopnje na naroku dne 06.12.1999 obravnavanje v predmetni zadevi zakljucilo.

Sklep nº I Cpg 253/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Racuni kot enostranske listine sami po sebi ne morejo dokazovati terjatve, ki jo vsebujejo. Pasivnost stranke, ki ji je racun poslan, je lahko v najboljšem primeru zgolj (šibak) indic, ki govori v prid obstoja terjatve.

Sklep nº I Cpg 45/2001 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Tožeca stranka se ni udeležila naroka, ki je bil razpisan na njen predlog za vrnitev v prejšnje stanje, s katerim je predlagala, da se ji dovoli pristopiti na narok, ki ga je zamudila iz opravicenega razloga. Tožeca stranka pa je s tem, ko se ni udeležila naroka za vrnitev v prejšnje stanje ponovno zamudila opraviti zamujeno dejanje. Zato je zakonita odlocitev sodišca prve stopnje, ki je zavrnilo predlog za vrnitev v prejšnje stanje.

Sodba nº I Cpg 103/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Ugotovitve sodišca prve stopnje nimajo podlage v izvedenih dokazih.

Sklep nº II Cpg 1111/2000 of Gospodarski oddelek, January 24, 2001

Izvršba pavnomocne sodne odlocbe sama po sebi sicer ne predstavlja pravno zavarovane škode, vendar je, glede na opisane okolišcine (velik znesek, sedež upnika...) v konkretnem primeru izkazana verjetnost, da bi dolžnik, v primeru uspešne revizije, z izvršbo pretrpel znatnejšo škodo.

Sodba nº I Kp 1406/2000 of Kazenski oddelek, January 24, 2001

Glede na dolocbo prvega odstavka 383. clena ZKP, se sodišce druge stopnje do pritožbenih navedb v katerih državni tožilec izraža pomisleke v zvezi z zakljuckom sodišca v izpodbijani sodbi, da je obdolženec ocitano mu kaznivo dejanje povzrocitve prometne nesrece storil v krivdni obliki nezavestne malomarnosti (ob tem, da je državni tožilec v pritožbi uveljavljal le pritožbeni razlog iz 4. tocke 370. clena ZKP in predlagal le spremembo izpodbijane sodbe v odlocbi o kazenski sankciji), ni moglo ...

Sklep nº III Cp 98/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Ker dolžnik ugovarja, da racuna ni prejel, zatrjuje tudi zastaranje, priznava pa glavnico, je bilo treba sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine delno razveljaviti v delu, katerega dolžnik izpodbija in v tem delu ugovoru ugoditi, da se o zadevi odloci v pravdnem postopku.

Sklep nº III Cp 2038/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

V skladu z dolocbo prvega odstavka 137. clena Zakona o pravdnem postopku se, kadar ima stranka pooblašcenca, vrocajo pisanja njemu. Iz podatkov v spisu izhaja, da ima upnica v izvršilnem postopku pooblašcenca. Zato bi moral izvršitelj o casu in kraju rubeža upnico obvestiti preko njenega pooblašcenca. Iz fotokopije povratnice, ki se nahaja v spisu pa je razvidno, da je bilo obvestilo o rubežu poslano na naslov upnice in ne njenega pooblašcenca; vrocitev torej ni bila opravljena pravilno. Ker ...

Sklep nº III Cp 2132/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Pooblastilo, dano odvetniškemu kandidatu, ne velja tudi za odvetnika, pri katerem je ta zaposlen. Pooblašcenec, ki ni odvetnik, pa ni upravicen do nagrade za zastopanje, zato nasprotni stranki ni mogoce naložiti, naj povrne njegovo nagrado.

Sklep nº III Cp 1867/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Za odmero cene izvršiteljeve storitve po vrednosti predmeta se pri izterjavi denarne terjatve vzame vrednost izterjane glavnice.

Sklep nº III Cp 62/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Sodišce druge stopnje razveljavi sklep o neutemeljenosti ugovora in zadevo vrne sodišcu prve stopnje, da vnovic odloci o ugovoru, ce ne more presoditi njegove utemeljenosti.

Sklep nº III Cp 2198/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Vrednosti oz. višine terjatve v izvršilnem postopku ni mogoce dolocati po 39. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ, ampak po 9. cl. Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev v povezavi s 1. tocko 16. cl. ZIZ, ki terjatev oznacuje kot pravico do denarnega zneska. Vrednost denarne terjatve predstavlja torej vrednost denarnega zneska, do katerega je upnik upravicen po sklepu o izvršbi. Ta pa obsega poleg glavnice tudi obresti, pravdne in izvršilne stroške.

Sklep nº III Cp 55/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Pravovarstveni interes za pritožbo je podan le tedaj, ko ima vlagatelj pravnega sredstva zoper sebe neugodeno odlocbo.

Sklep nº III Cp 1652/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Pod pojmom znatnejša škoda je mišljena dejanska škoda, nastanek katere je verjetno izkazan. Sama višina terjatve, ki se izterjuje, nastanka dejanske škode še ne izkazuje.

Sklep nº III Cp 1492/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Ce dolžnik izvršitelju pogodbe, na kateri se naj zaznamuje predznamba zastavne pravice ni izrocil, rekoc, da je nima, mu ni mogoce izreci denarne kazni. Pogoj za kaznovanje bi namrec bil, da dolžnik pogodbo ima, pa je noce izrociti.

Sklep nº III Cp 2099/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Sodišce lahko dovoli izvršbo le na predlog tistega, ki je v izvršilnem naslovu oznacen kot upnik (dolocba prvega odstavka 24. clena ZIZ). Ker iz predlogu priloženega sklepa ne izhaja, da bi bil upnik J.P., predlagane izvršbe ni mogoce dovoliti. Sodišce prve stopnje je pri izdaji sklepa zmotno uporabilo dolocbo 24. clena ZIZ; saj je izvršbo dovolilo kljub temu, da ena od substancnih predpostavk za dovolitev izvršbe (stvarna legitimacija upnika) ni bila podana.

Sklep nº I Cp 84/2001 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Za motenje posesti zadošca že dejstvo, da je bilo parkiranje na dvorišcu otežkoceno, ceprav je bilo sicer še vedno možno.

Sklep nº I Cp 1982/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Sodišce mora nepopolno vlogo poslati stranki v popravo in pred neuspešnim iztekom roka ne more izdati zamudne sodbe.

Sodba nº I Cp 616/2000 of Civilni oddelek, January 24, 2001

Ob ugotovitvi, da je bil upravnik - tožeca stranka seznanjena z odpovedjo pogodbe o upravljanju in da se je odpovedni rok iztekel s 30.4.1997, je pravilen zakljucek sodišca prve stopnje, da pravdni stranki od tedaj dalje (sporni pa so izdatki upravnika in stroški upravljanja v mesecu juniju 1997) nista bili vec v pogodbenem razmerju, kar je upravnik glede na prejeta obvestila tudi vedel. Sodišce prve stopnje nadalje pravilno razloguje, da ob upoštevanju tega (211. cl. ZOR) ne pridejo v poštev...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners