Višja Sodišča: Opinions issued on October 2001

October 30, 2001

Sodba nº in sklep I Cpg 1295/2000 of Gospodarski oddelek, October 30, 2001

Pogodba o najemu poslovnih prostorov se odpoveduje sodno in ne z dopisom. Zato se (enoletni) odpovedni rok šteje od vrocitve izpraznitvenega naloga najemniku.

Sklep nº I Cpg 1246/2001 of Gospodarski oddelek, October 30, 2001

Ce stranka ne placa predpisane takse za pritožbo, in sicer za pritožbo, ki jo je vložila neposredno, po nalogu, za pritožbo, ki jo je poslala po pošti, pa po opominu, se šteje (ce niso podani pogoji za oprostitev), da je napoved pritožbe umaknila.

Sklep nº III Cp 1987/2001 of Civilni oddelek, October 30, 2001

Upnik lahko do konca izvršilnega postopka predlaga izvršbo še z drugim izvršilnim sredstvom poleg doslej dovoljenega ali namesto njega. Ce so izpolnjeni pogoji za ustavitev izvršbe z doslej dovoljenimi sredstvi, vendar upnik predlaga nova, preden sodišce o ustavitvi odloci, mora najprej odlociti o upnikovem predlogu, šele nato pa lahko ustavi izvršbo s prvotnimi izvršilnimi sredstvi.

October 25, 2001

Sklep nº III Cpg 72/2001 of Gospodarski oddelek, October 25, 2001

Pritrditi pa je pritožbenemu stališu upnika, da ZPPSL pravnega interesa upnika za prijavo terjatve v postopku prisilne poravnave ne enaci z glasovalno pravico. Pravnega interesa upnika ni mogoce presojati zgolj z možnostjo njegovega aktivnega odlocanja o usodi - (ne)sprejemu predlagane prisilne poravnave (1. odst. 54. clena ZPPSL). ZPPSL upnikom daje le možnost glasovanja, jih pa k temu ne obvezuje. Nobenih drugih pravic ne izgubijo, ce te pravice ne izkoristijo. Upnikov interes pa je vsekako...

Sklep nº I Cpg 1117/2001 of Gospodarski oddelek, October 25, 2001

V 2. tocki 2. odst. 83. clena ZS je kot nujna zadeva opredeljena izdaja zacasne odredbe. V nujnih zadevah torej tudi zadevi izdaje zacasne odredbe ne velja dolocba 3. odst. 83. clena ZS, da v casu sodnih pocitnic ne tecejo procesni roki. To pomeni, da je pricel teci rok za pritožbo zoper sklep izdan v postopku nujne zadeve naslednji dan po vrocitvi sklepa (2. odst. 111. clena ZPP v zvezi s 15. clenom ZIZ) in ne prvi naslednji dan, ko se iztecejo sodne pocitnice.

Sodba nº in sklep I Cpg 506/2001 of Gospodarski oddelek, October 25, 2001

Razveljavitev pogodbe ucinkuje enako kot nicnost, torej ex-tunc.

Sklep nº IV Cpg 35/2001 of Gospodarski oddelek, October 25, 2001

ZGD v 577. clenu izrecno doloca, da z dnem uveljavitve zakona nadaljujejo z delom na nacin in pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register, vse obstojece gospodarske organizacije (ne glede na svojo pravno-organizacijsko obliko): tako tudi družbe z omejeno odgovornostjo. Zakon ni posegel v kapitalsko ali upravljalsko strukturo obstojecih gospodarskih organizacij, zahteval je le (za naprej) uskladitev z njegovimi kogentnimi dolocbami. Uskladitev akta o ustanovitvi družbe z ZGD se opravi...

Sklep nº R 34/2001 of Gospodarski oddelek, October 25, 2001

V 151. clenu Zakona o izvršbi in zavarovanju je dolocena smiselna uporaba dolocbe 143. clena ZIZ tudi za izvršbo na sredstva, ki jih ima zasebnik na racunu pri banki, ce preko takega racuna banka zanj opravlja placilni promet.

Sklep nº IV Cpg 37/2001 of Gospodarski oddelek, October 25, 2001

ZGD v 577. clenu izrecno doloca, da z dnem uveljavitve zakona nadaljujejo z delom na nacin in pod pogoji, pod katerimi so vpisane v sodni register, vse obstojece gospodarske organizacije (ne glede na svojo pravno-organizacijsko obliko): tako tudi družbe z omejeno odgovornostjo. Zakon ni posegel v kapitalsko ali upravljalsko strukturo obstojecih gospodarskih organizacij, zahteval je le (za naprej) uskladitev z njegovimi kogentnimi dolocbami. Uskladitev akta o ustanovitvi družbe z ZGD se opravi...

Sklep nº II Cpg 1120/2001 of Gospodarski oddelek, October 25, 2001

Pristop k izvršbi narekujejo razlogi ekonomicnosti in hitrosti postopka. Zato ustavitev postopka zaradi umika izvršilnega predloga enega upnika nima avtomaticno za posledico ustavitve postopka za vse druge "pridružene" upnike.

October 24, 2001

Sodba nº II Cp 1977/2000 of Civilni oddelek, October 24, 2001

V primeru, da temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je že bilo odloceno v kazenskem postopku, je pravdno sodišce vezano na pravnomocno obsodilno kazensko odlocbo glede storilceve odškodninske odgovornosti za naklepno povzroceno telesno poškodbo.

Sodba nº II Cp 849/2000 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Uporaba domneve o placilu prej zapadle terjatve na podlagi dokazila o placilu pozneje zapadle terjatve je po dolocbi cetrtega odst. 321. cl. ZOR vezana izkljucno na primere s pobotnico izkazanih izpolnitev obveznosti (in ne morda tudi na primere s položnicami izkazanih placil). Izrecna zakonska omejitev te domneve le na pobotnico ima svoj smisel prav v naravi pobotnice kot izjave upnika o priznanju (popolne ali delne) izpolnitve dolžnikove obveznosti. Le za to je mogoce domnevati, da ne bi bi...

Sklep nº II Cp 539/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Ker je zapustnik s svojim premoženjem oporocno razpolagal, je sodišce glede denacionaliziranega premoženja pravilno opravilo nov zapušcinski postopek. Sodišce bi bilo dolžno voljo zapustnika v noveml zapušcinskem postopku upoštevati samo, ce bi jo zapustnik v oporoki izrecno izrazil.

Sklep nº I Cp 433/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Sklep izvršilnega sodišca, da se dolžnika napoti na pravdo za nedopustnost izvršbe, je procesna predpostavka za vložitev tožbe.

Sklep nº I Cp 963/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Ker je bila pritožnica napotena na pravdo, tožbo še vedno lahko vloži, kljub pravnomocnosti sklepa o dedovanju.

Sodba nº I Cp 12/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Obravnavani spor je spor o skupnem premoženju pravdnih strank in deleža na njem. Spor kljub zahtevku tožece stranke pod tocko 2 izreka sodbe (denarni zahtevek), ki mu je prvo sodišce ugodilo, ostaja stvarnopravni spor, s hkratnim uveljavljanjem civilne delitve skupnega premoženja tako, da en solastnik izplaca drugega solastnika. Sodna praksa se je že izrekla o tem, da "ni zakonske ovire za uveljavljanje zahtevkov" ki merijo na delitev skupnega premoženja že v pravdnem postopku (brez predhodne...

Sodba nº I Cp 482/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Sposobnost za razsojanje namrec oznacuje tako duševno stanje oporocitelja, v katerem je sposoben dojeti pravni pomen svojega ravnanja, t.j., da se zaveda kaj dela in kakšne so pravne posledice njegovega ravnanja. Ravno to pa je izvedenec ob svoji kompleksni strokovni oceni oporocitelja upošteval, ko je ocenjeval prav konkretno možnost razsojanja oporocitelja v trenutku sestavljanja oporoke.

Sklep nº III Cp 2571/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Dolžnik za pritožbo zoper dolocitev predujma nima pravnega interesa, ker sklep v tem delu zanj ni neugoden. V tej tocki je sodišce prve stopnje naložilo predujem upniku in ne dolžniku.

Sklep nº III Cp 1949/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Ce dolžnik v ugovoru zatrjuje negativno dejstvo, iz verodostojne listine pa ni razvidno niti to, na katero obdobje se nanaša izterjevani dolg, je ugovor dolžnika obrazložen.

Sodba nº I Cp 974/2000 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Prijava in priznanje upnikove terjatve v stecajnem postopku glavnega dolžnika ni ovira za uveljavljanje terjatve od solidarnega poroka v pravdi.

Sodba nº I Cp 1720/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Upravljalec smucišca ni ravnal v skladu z dolocilom 7. alinee 11. cl. in 1. odst. 12. cl. ZVJS. Smucišce je bilo odprto v casu delovanja teptalnega stroja in kljub temu, da v celoti še ni bilo urejeno (steptano). V tem se kaže opustitev tožene stranke in njena odgovornost. Zaradi tega ravnanja tožene stranke je tudi prišlo do škodnega dogodka, torej je vzrocna zveza med njeno opustitvijo in škodnim dogodkom podana. Glede na to, da so bile tožniku konkretne snežne razmere in stanje smucišca po...

Sklep nº III Cp 157/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Upnica (M.R.) v pritožbi utemeljeno opozarja na dolocbo 4. clena pogodbe o odkupu terjatve, kjer je doloceno, da do popolnega poplacil terjatve s strani kupca (družbe F. d.o.o.) ostane lastnik terjatve prodajalec (M.R.). Iz te dolocbe tako izhaja, da dne 4.12.1995 ni prišlo do prehoda terjatve iz premoženja M.R. v premoženje družbe F. d.o.o. Spremembo pripadnosti obligacijske pravice sta namrec stranki pogodbe o odkupu terjatve vezali na trenutek popolnega placila terjatve v znesku 39.031,00 ...

Sklep nº II Cp 613/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Kadar sodišce ugotovi pogoje iz 19. clena ZDen, to pomeni, da nepremicnine nimogoce vrniti, niti v last in posest, niti z vzpostavitvijo lastninske pravice.

Sodba nº in sklep II Cp 1127/2001 of Civilni oddelek, October 24, 2001

Pritožbeno sodišce v celoti soglaša z dokazno oceno sodišca prve stopnje, da oškodovanec ni dokazal svoje popolne ali delne nezmožnosti za delo, ki bi bila v vzrocni zvezi s škodnim dogodkom. Iz izvedenskega mnenja izvedenca medicinske stroke, na katerega tožnik ni imel pripomb, sicer izhajajo dolocene ugotovitve o funkcionalnih posledicah tožnikove poškodbe in zmanjšani sposobnosti za dolocena opravila. Vse to pa vendarle še ne pomeni, da je nesposoben za delo. Ce mora v nekatera opravila vl...

October 23, 2001

Sklep nº I Cp 527/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 23, 2001

Nepristni posestnik, ki je pridobil posest na silo, na skrivaj ali z zlorabo zaupanja, je varovan s posestno tožbo proti tistemu, od katerega je na tak nacin prišel do posesti, ce je med tema dvema zaporednima odvzemoma posesti potekel 30-dnevni rok iz 77. clena ZTLR.

Sklep nº I Cp 177/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 23, 2001

Z ustanovitvijo nujne poti na zemljišcu nasprotnih udeležencev bi bila škoda na tem zemljišcu vecja od koristi, ki bi jo s takšno ustanovitvijo imeli predlagateljici in ker po mnenju dveh izvedencev kmetijske stroke tudi ni mogoce pricakovati bistvene izboljšave donosnosti zemljišca zaradi uporabe težje kmetijske mehanizacije, ki bi jo pripeljali po tako ustanovljeni nujni poti, je odlocitev o zavrnitvi takšnega predloga pravilna.

Sodba nº I Cp 60/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 23, 2001

Azbestni prah je nevarna stvar in njegovo vdihavanje hudo škoduje zdravju. Proizvodnja, v kateri se uporablja azbest, zato predstavlja nevarno dejavnost. Po 173. clenu ZOR se šteje za škodo, nastalo v zvezi z nevarno dejavnostjo, da izvira iz te dejavnosti, razen ce se dokaže, da ni bila vzrok. Ce tožena stranka kot subjekt, ki se ukvarja z nevarno dejavnostjo, tega ne uspe izkazati, odgovarja za nastalo škodo.

Sodba nº I Cp 227/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 23, 2001

V 88. clenu ZDen je doloceno, da z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno nobeno razpolaganje z nepremicninami oziroma premoženjem, glede katerega po dolocbi tega zakona obstaja dolžnost vrnitve. Pravni posli, ki so v nasprotju s tem dolocilom, so zato nicni.

Sodba nº I Cp 142/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 23, 2001

Tožnik je trdil, da je dejanski kupec stanovanja on, ne pa toženca, ki sta bila le navidezna kupca in kot formalna kupca nastopala v kupni pogodbi za stanovanje, zato mora dokazati, da je med njim in formalnima kupcema prišlo do soglasja volj. Ker je motiv kot podlaga posla (neodplacna naklonitev) odpadel zaradi nepoštenega ravnanja toženca, je posel prenehal veljati in mora toženec kot nepošten pridobitelj prejeto vrniti z obrestmi od dneva pridobitve.

Sklep nº II Cpg 847/2001 of Gospodarski oddelek, October 23, 2001

Upnik, ki je vložil predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, nima pravnomocnega in izvršljivega izvršilnega naslova, s katerim bi izkazoval pravni interes. Zato od upravljalcev podatkov na podlagi 3. odst. 40. cl. ZIZ ne more pridobiti informacij o dolžnikovem racunu.

Sklep nº II Cpg 802/2001 of Gospodarski oddelek, October 23, 2001

Dolžnica je navedla pravno pomembni dejstvi (neustrezno storitev in notifikacijo napak), s katerima bi dosegla zavrnitev tožbenega zahtevka, ce bi se izkazali za resnicni, in predložila ustrezen dokaz.

Sklep nº II Cpg 732/2001 of Gospodarski oddelek, October 23, 2001

Upnica terjatve po pogodbi o izdaji devizne placilne garancije nima zavarovane, saj je zastavna pravica vknjižena le za njeno terjatev po pogodbi o odobritvi okvirnega kredita.

Sklep nº I Cpg 47/2000 of Gospodarski oddelek, October 23, 2001

Zacetek postopka prisilne poravnave oz. stecajnega postopka nima za posledico, da dolžnik ni dolžan placati predpisane takse, ampak ima za posledico le, da jih od njega ni mogoce prisilno izterjati

Sodba nº I Cpg 640/2000 of Gospodarski oddelek, October 23, 2001

V veljavni najemni pogodbi, ki je tožena stranka ni izpodbijala in tudi ne odpovedala, je bil predmet najema jasno opredeljen. Toženec jo je s tožeco stranko sklenil kar dve leti in pol po tem (dne 18.01.1994), ko je dne 24.06.1991 sklenil za sporni poslovni prostor kupno pogodbo s prodajalcem. Vendar navedena okolišcina ni mogla vplivati na pravilno ugotovitev prvostopnega sodišca, da je toženec le najemnik spornega poslovnega prostora po najemni pogodbi, saj ni dokazal, da je njegov zemljiš...

October 18, 2001

Sklep nº II Cpg 882/2001 of Gospodarski oddelek, October 18, 2001

Ker so bila še pred izbrisom dolžnika opravljena vsa pritožbena procesna dejanja, je sodišce druge stopnje ob smiselni uporabi 2. odst. 207. cl. ZPP kljub prekinitvi lahko izdalo odlocbo. Sprememba sedeža družbe še ne pomeni prenehanja družbe, zato je ugotovitev sodišca prve stopnje, da dolžnik kot pravni subjekt ne obstaja vec, pravno zmotna.

Sklep nº II Cpg 904/2001 of Gospodarski oddelek, October 18, 2001

Pobot nastane šele, ko ena stranka drugi izrecno, dolocno in nedvoumno izjavi, da pobotava nasprotni terjatvi (prim. 1. odst. 337. cl. ZOR). Trditve, da ima dolžnik do upnika terjatev iz naslova škode, ni mogoce šteti za pobotno izjavo, niti ni mogoce tako opredeliti bremepisa v prilogi B2, saj ne iz enega ne iz drugega ni razvidna volja dolžnika za pobotanje terjatev.

Sodba nº I Cpg 1370/2000 of Gospodarski oddelek, October 18, 2001

Pri gospodarskih prodajnih pogodbah cena po zakonu ni bistvena sestavina pogodbe, zato taka pogodba velja, cetudi cena ni bila dolocena. V primeru nedolocene cene pa je potrebno uporabiti 2. odst. 462. cl. ZOR, ne glede na to, ali cena sploh ni bila dolocena, ker se stranki napr. o ceni sploh nista pogajali, pa tudi v situaciji, ce se cena po zakonu šteje za nedoloceno v skladu s 466. cl. ZOR.

Sodba nº I Cpg 1034/2001 of Gospodarski oddelek, October 18, 2001

Iz toženkine izjave, dane na zapisnik o glavni obravnavi, nedvomno izhaja, da je pripoznala del tožbenega zahtevka in ne obstoja faktur. Izjava o pripoznavi je bila jasna in nedvoumna tako, da je zmota o izjavi kljucena. Da tudi za zmoto v predstavi ni šlo prav tako izhaja iz zapisa toženkine izjave, dane na glavni obravnavi.

Sklep nº III Cpg 59/2001 of Gospodarski oddelek, October 18, 2001

Pravni interes upnika za zacetek stecajnega postopka nad dolžnikom je v njegovem pricakovanju, da bo v tem postopku dosegel poplacilo svoje terjatve, ce ne že v celoti pa vsaj delno. Z zacetkom postopka pa bo tudi onemogocil insolventnemu, ali prezadolženemu dolžniku, da svoje premoženje zmanjšuje v škodo stecajne mase. Zaradi navedenega mu ZPPSL daje legitimacijo za predlaganje zacetka stecajnega postopka (3. odst. 90. clena). Možno je, da obstojijo okolišcine, zaradi katerih konkretni upnik...

October 17, 2001

Sklep nº II Cp 89/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

S pritožbenim sklicevanjem na dolocbo 31. cl. ZTLR izraža toženec dvom o upravicenosti odvzema vozila tožniku. Vendar pa je v tem sporu pomembno le dejstvo, da toženec ni ravnal po tožnikovi zahtevi, naj doseže vrnitev vozila v njegovo last in posest (509., 1. odst. 510., 1. odst. 454. cl. ZOR, 1. odst. 3. cl. ZOR). Tožnik je sklenil prodajno pogodbo s tožencem in je zato obligacijsko razmerje nastalo le med njima. Zato je pravilno od njega zahteval tožnik tudi vrnitev kupnine in se tožnika t...

Sodba nº II Cp 1220/2000 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Ni odškodninske odgovornosti obcine, ki je postavila potopne kolicke za umirjanje prometa, saj je do škode pri trcenju v kolicek prišlo izkljucno zaradi voznikove kršitve prometnih pravil, prometne signalizacije in oznacb na vozišcu, torej po krivdi voznika samega.

Sklep nº II Cp 1623/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Ce sodišce v pravdi za zvišanje otrokove preživnine ni ravnalo v skladu s 1. odst. 409. clena ZPP t.j., ce torej otroku, ki je dopolnil 15 let (in za katerega se domneva, da razume pomen in pravne posledice svojih dejanj), ni omogocilo, da kot stranka v postopku samostojno opravlja procesna dejanja, je zagrešilo bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 8. tocke 2. odst. 339. clena ZPP.

Sodba nº I Cp 1986/2000 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Za protipravnost namrec gre, ce storilec prekrši pravo, ki varuje kakšen zavarovan interes oškodovanca. Glede na takšno definicijo nedopustnosti se postavlja vprašanje, ali lahko nekdo krši pravico drugega s tem, ko izvršuje svojo pravico, ko je torej možnost njegovega ravnanja pravno zavarovana (osrednja prvina pravice je možnost, da pravni subjekt ravna na dolocen nacin). Po mnenju tega sodišca lahko šele subjektiven odnos storilca do svojega ravnanja opredeli njegovo protipravnost. Iz ugot...

Sklep nº I Cp 103/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Dogovor, ki ga je sodišce prve stopnje povzelo v sklepu o dedovanju, ni dedni dogovor, ker je šlo za vprašanje med dedinjo in tretjo osebo. Zato zapušcinsko sodišce nima pooblastila za zemljiškoknjižno izvedbo dogovorov, ampak je to stvar samih pogodbenic.

Sodba nº I Cp 1625/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

V primeru popravka v tisku se enakovrednost mesta programskega prostora ne presoja izkljucno po številu bralcev dolocene casopisne strani, temvec je potrebno upoštevati tudi strukturo bralcev.

Sodba nº in sklep I Cp 1460/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Tožeca stranka s tožbo zahteva od tožene stranke, naj ta nekaj stori, to je postavi protihrupne panoje, da bi se na ta nacin preprecilo nastajanje škode. Prizadeta lastnika sosednje nepremicnine toženi stranki ne moreta narekovati ukrepa, ki naj ga uporabi za zmanjšanje hrupa. Takšen zahtevek v smeri povsem dolocene aktivnosti tožene stranke bi bil možen le tedaj, kadar bi bilo škodo po naravi stvari mogoce prepreciti le na en sam nacin.

Sklep nº III Cp 2408/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Dolocba cetrtega odstavka 27. clena ZFPPod ima naravo pravne fikcije (neizpodbitne domneve), da so družbeniki podali izjavo v smislu prvega odstavka 394. clena ZGD, zato je osebno odgovornost družbenikov za obveznost družbe, izbrisane po dolocilih ZFPPod nujna, na zakonu temeljeca pravna posledica izbrisa družbe. Glede pravnih posledic izbrisa se med drugim uporablja tudi drugi odstavek 394. clena ZGD, ki doloca, da lahko upniki terjatve do družbenikov uveljavljajo v prekluzivnem roku enega l...

Sklep nº III Cp 2378/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Umika izvršilnega predloga ni mogoce preklicati, niti ce je umik podan v zmotnem prepricanju, da je terjatev placana.

Sklep nº III Cp 1560/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Pobotanje med preživninsko terjatvijo mld. upnika in dolžnikovo terjatvijo nasproti upnikovi materi ni dovoljeno.

Sklep nº III Cp 1801/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Po 133.clenu ZZZDR je aktivno legitimiran za izterjavo stroškov preživljanja otroka od tistega, ki je mld. otroka dolžan preživljati, tisti, ki je te stroške imel. To pa je v konkretnem primeru upnicina mati in ne upnica sama, saj upnica niti zatrjuje, da bi mati predmetno terjatev prenesla nanjo (24.clen ZIZ). Vprašanje aktivne legitimacije je vprašanje materialnega in ne procesnega prava. Pomanjkanje aktivne legitimacije tako ne pomeni obstoja procesne ovire v smislu 273.clena ZPP v zvezi s...

Sklep nº III Cp 1924/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Brezpredmetne so dolžnikove trditve o dodatni skrbi za preživninsko upravicenko, ce šteje, da naj bi bil to razlog za zmanjšanje njegove preživninske obveznosti. Takšne nadomestne izpolnitve bi lahko bile možen nacin zmanjšanja njegove preživninske obveznosti le v primeru, ce bi temeljile na sporazumu med preživninskim upravicencem in njim. V obravnavanem primeru tak sporazum niti ni zatrjevan, zato je vsebina dolžnikove obveznosti, ki je v placilu denarnega zneska preživnine v znesku dolocen...

Sklep nº I Cp 2056/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Pasivna legitimacija dolžnika je podana, saj so družbeniki družbe, ki je prenehala obstajati, glede njenega premoženja, vkljucno s terjatvami, njeni nasledniki že po zakonu samem. Zaradi izbrisa družbe prekinjeni postopek se tako nadaljuje, ko ga prevzamejo pravni nasledniki družbe.

Sklep nº III Cp 2473/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Iz predloženih dokazov ne izhaja, da bi bila dejanja tožene stranke oziroma dolžnice v tem postopku kot pravne naslednice tožene stranke take narave, da bi kazale na nevarnost, kot jo opredeljuje 1. odst. 257. cl. ZIZ za drugi pogoj za izdajo predhodne odredbe. Iz sodbe sodišca prve stopnje namrec izhaja, da je tožena stranka pac izrabila dolocene procesne možnosti, materialnopravne ugovore (pobotni ugovor) in pravico do pravnega sredstva, kar vse je v skladu s procesnimi in materialnopravnim...

Sklep nº I Cp 91/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Ker gre za dvostransko oziroma vzajemno obveznost, lahko upnik zahteva bodisi izpolnitev bodisi razvezo pogodbe le ob pogoju, ce je sam svojo obveznost izpolnil oziroma jo je pripravljen izpolniti (ce je torej pogodbi zvest). Le pri fiksnih pogodbah je, v primeru neizpolnitve, pogodba razdrta že po samem zakonu. Fiksno je dolocen rok, ce se stranki dogovorita, da bosta pogodbo razdrli, ce izpolnitev ne bo opravljena v dolocenem roku, ali pa ce iz kavze pogodbe izhaja, da izpolnitev po dolocen...

Sodba nº I Cp 631/2000 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Zdravnik pacientu sicer ni obrazložil vseh možnih razlicic, marvec mu je pojasnil naravo samega posega. Ker je bila pacientov reakcija neobicajna, bi bila zahteva, da bi bil pred privolitvijo moral biti z njo seznanjen, pretirana.

Sklep nº I Cp 582/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Priznanje zemljiškoknjižnega lastnika, da obstoje pravnopomembne okolišcine, na katere zakon veže doloceno pravno posledico (pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem) - kot samostojno izjavo volje ali zajeto v pogodbo s priposestvovalcem - na katerem je podpis osebe, katere lastninska pravica preneha, notarsko overjen (22. cl. ZZK), je listina iz 21. cl. v zvezi s 3. tc. 1. odst. 86. cl. ZZK. Noben predpis ne doloca, da je lahko podlaga za vpis lastninske pravice na podlagi priposest...

Sklep nº II Cp 2082/2000 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Dedic se v pritožbi zoper sklep o dedovanju, le-temu vec ne more odpovedati.

Sodba nº II Cp 567/2000 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Šestmesecne tožnicine težave na duševnem podrocju, povzrocene z veckratnimi toženkinimi žaljivimi izjavami, zaradi cesar je bila potrebna zdravniška pomoc in zdravljenje z zdravili, zahtevajo satisfakcijo v obliki denarne odškodnine.

Sodba nº II Cp 1959/2000 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Po dolocilu 117. clena Stanovanjskega zakona je bil lastnik dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo z upravicencem v 30 dneh po vložitvi zahteve za odkup. Ce je tožnik vložil zahtevo za odkup šele 27.9.1993, bi tožnik zamudil prekluzivni rok iz 123. clena Stanovanjskega zakona, tudi ce bi toženec pravocasno, kar pomeni vse do izteka tridesetdnevnega roka (27.10.1993), tožnika obvestil, da ni lastnik stanovanja, ampak zgolj upravitelj. Navedeno pomeni, da je vzrocna zveza med škodnim dejanjem in ...

Sklep nº II Cp 373/2001 of Civilni oddelek, October 17, 2001

Sodišce prve stopnje je z izborom preseglo svoja materialnopravna pooblastila, dolocena v 7. clenu ZDKG, saj glede na povzeta pravnorelevantna dejstva, izbrani dedic ne izpolnjuje pogojev za konkuriranje položaju.

October 16, 2001

Sklep nº II Cpg 776/2001 of Gospodarski oddelek, October 16, 2001

Dolžnik v pritožbi ni izkazal, da cenitvenega porocila ni mogel predložiti brez svoje krivde že v postopku na prvi stopnji, zato ga sodišce druge stopnje ni moglo upoštevati kot dokaz, temvec le kot strokovne navedbe stranke.

Sklep nº I Cpg 1137/2001 of Gospodarski oddelek, October 16, 2001

Ne glede na to, da je prvostopno sodišce izhajalo iz razlage uporabljene dolocbe tako, kot da bi moral upnik izkazati dolžnikovo zavestno ravnanje v onemogocanje ali otežitev uveljavitve upnikove terjatve, dolocbe 2. odst. 270. cl. ZIZ ni napacno uporabilo. Dolžnikov naklep ali zavestna malomarnost, kot obliki civilne subjektivne odgovornosti nista relevantni, ker zadošca za izkazanost nevarnosti že, ce dolžnik s svojim premoženjem ravna tako, da s tem ogroža uveljavitev upnikove terjatve, ce...

October 15, 2001

Sklep nº I Cp 1571/2001 of Civilni oddelek, October 15, 2001

Tožeca stranka je v svojem predlogu za zavarovanje z zacasno odredbo prepovedjo odtujitve in obremenitve nepremicnine, vknjižene v zemljiško knjigo kot lastnina tožene stranke, kot sredstvo zavarovanj navedela denarno kazen v primeru, da bi tožena stranka kršila prepoved. ZIZ je pri taki vrsti zacasne odredbe, kot jo je predlagala tožeca stranka, in ce je predmet zavarovanja nepremicnina, vknjižena zemljiški knjigi na ime tožene stranke, kot sredstvo zavarovanja dolocil vknjižbo prepovedi odt...

October 14, 2001

Sklep nº II Cpg 786/2001 of Gospodarski oddelek, October 14, 2001

Pooblastilo, ki ga je vlagatelj predloga priložil predlogu za izvršbo sicer res ne vsebuje vseh podatkov, ki bi jih glede individualizacije podpisnika pooblastila lahko, vendar predloženo pooblastilo s štempiljko dolžnika, ki je organiziran kot družba z neomejeno odgovornostjo predpostavlja, da ga je podpisala oseba, pooblašcenca za zastopanje dolžnika. Ce sodišce dvomi v pristnost pooblastila, lahko od vlagatelja zahteva overjeno pooblastilo.

October 11, 2001

Sklep nº I Cpg 286/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 11, 2001

Upnik lahko s pritožbo zoper sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra uspešno izpodbija obstoj izbrisnega razloga neobstoja premoženja družbe.

Sodba nº I Cpg 67/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, October 11, 2001

Za posojilo, ki ga da zavarovalnica svojemu zavarovancu, velja 3-letni zastaralni rok, cetudi sicer dajanje posojil ne predstavlja opravljanja dejavnosti, za katero je zavarovalnica ustanovljena.

October 10, 2001

Sklep nº II Cpg 546/2001 of Gospodarski oddelek, October 10, 2001

Kavza locitvene pravice v smislu dolocb ZPPSL je, da ima upnik posebno pravico do locenega poplacila iz tocno dolocene stvari, ki jo je prejel v zastavo oz. ima na njej kakšno drugo pravico do locenega poplacila, vendar je to stvarno jamstvo po naravi stvari omejeno samo na konkretni predmet, na katerem ima locitveni upnik zavarovanje. Zato se lahko locitveni upnik poplaca samo iz nepremicnine, na kateri ima locitveno pravico, ne pa tudi iz denarnih sredstev dolžnika na žiro racunu. V spisu n...

Sklep nº II Cpg 1047/2001 of Gospodarski oddelek, October 10, 2001

Ce ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblašcenca, se pisanja vrocajo njemu, ce ni v ZPP doloceno drugace.

Sklep nº II Cp 1588/2000 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Pritožnik je res sodeloval v zapušcinskem postopku, v katerem je zahteval izlocitev garsonjere iz zapustnikovega premoženja. Stranke, ki so sodelovale v zapušcinskem postopku, veže pravnomocni sklep o dedovanju samo tedaj, ce je njihova pravica dedno pravne narave. Ce pa pravica strank izvira iz kakšnega drugega premoženjskega razmerja, ki je nastalo za casa življenja zapustnika, jo lahko tudi po pravnomocnosti sklepa o dedovanju uveljavljajo v pravdi. Kadar ima takšen izlocitveni zahtevek os...

Sodba nº II Cp 1489/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Obravnavanje tožbe zaradi motenja posesti se omeji samo na razpravljanje in dokazovanje dejstev zadnjega posestnega stanja in nastalega motenja, izkljuceno pa je razpravljanje o pravici do posesti, o pravnem naslovu posesti in o dobrovernosti posestnika (1. odst. 78. clena Zakona o temeljnjih lastninskopravnih razmerjih). To materialnopravno pravilo, ki zacrtuje tudi okvir obravnave v pravdi (426. clen ZPP), mora biti v celoti spoštovano tudi v izvršilnem postopku, ki tece na podlagi pravnomo...

Sklep nº II Cp 967/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Ce sodišce stranki naloži, naj popravi doloceno pomankljivost v 15 dnevnem roku, ne more izreci sankcije za neaktivnost preden ta rok ne potece.

Sklep nº II Cp 1541/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Tožnik ne more z isto tožbo tožiti dveh tožencev pri sodišcu, ki je krajevno pristojno le za enega, ce ne gre za materialna sospornika (49. clen Zakona o pravdnem postopku, Ur. l. RS; št. 26/99; ZPP, v zvezi s 1. tocko prvega odstavka 191. clena ZPP). Ker v tem primeru tudi ne gre za formalna sospornika (2. tocka prvega odstavka 191. clena ZPP) je potrebno uporabiti pravilo o sporni krajevni pristojnosti (47. clen ZPP), po prebivališcu toženca. Toženca namrec ni mogoce prisiliti, da je proti ...

Sklep nº II Cp 49/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

O predlogu za zaznambo spora odloca sodišce po pravilih zemljiškoknjižnega postopka. To pa pomeni, da ne pride v poštev dolocilo 2. odst. 19. cl. ZPP o ustalitvi pristojnosti okrožnega sodišca, saj ne gre za pravdno zadevo ali uveljavljanje vecih zahtevkov v eni tožbi (182. cl. ZPP), temvec za samostojno in loceno zahtevo po sodnem varstvu, ki se nudi v zemljiškoknjižnem postopku in po pravilih tega postopka ne glede na to, ali je zahtevana skupaj z vložitvijo tožbe ali kasneje.

Sodba nº in sklep I Cp 1565/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Sodišce resda pazi na nicnost pogodbe po uradni dolžnosti, vendar le v okviru trditvenega gradiva. Dolocba 1. odst. 109. cl. ZOR namrec ne posega v nacelo dispozitivnosti in v razpravno nacelo.

Sklep nº I Cp 1427/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Pogoj za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj izven stecaja ni izvršljivost, ampak le zapadlost upnikove terjatve. Dolžnik in tretje osebe, v korist katere je dejanje storjeno, nista nujna sospornika.

Sklep nº I Cp 1638/2000 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Vsebino sklepa o dedovanju doloca 214. cl. ZD. Iz 2. tocke 2. odst. tega clena izhaja, da morajo biti vse nepremicnine, ki spadajo v zapušcino, oznacene tako, kot so evidentirane v zemljiški knjigi. Ni izkljuceno, da se pokojnikova zapušcina dokazuje tudi z drugimi listinami, vendar pa morajo dedici izkazati veljaven pravni naslov za pridobitev nepremicnine, torej v obravnavanem primeru predložiti listino, ki izkazuje obstoj veljavnega pravnega posla za pridobitev lastninske pravice, ki se pr...

Sklep nº I Cp 1003/2000 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Tudi ce med zakoncema ni bilo izrecnega dogovora, da bosta oba pridobila stvarnopravne deleže na podlagi skupnih vlaganj v nepremicnine, je mogoce z vlaganji prodobiti solastninski delež. Takšen namen je namrec ob gradnji lahko razviden tudi iz drugih okolišcin primera.

Sklep nº I Cp 1150/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

O razdelitvi skupnih prostorov bo (12. cl. Stanovanjskega zakona - SZ) mogoce pravilno odlociti le ob uporabi 13. cl. SZ, ki doloca, da ima vsak solastnik pravico zahtevati, da se njegov solastniški delež, ki ga ima na skupnih prostorih stanovanjske hiše, spremeni v etažno lastnino, ce je to glede na njegov solastninski delež, razporeditev, funkcinalno zasnovo, tehnicno izvedljivost in dostopnost mogoce. Glede zemljišca parc. št. 40 pa je poudarilo, da gre, kot izhaja iz sklepa Rnp 353/64, oc...

Sklep nº III Cp 1515/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Družbeniki po 37.clenu ZFPPod izbrisane družbe z omejeno odgovornostjo odgovarjajo za morebitne preostale obveznosti te družbe z vsem svojim premoženjem kljub temu, da družbeniki take družbe sicer po dolocilih ZGD za obveznosti družbe osebno ne odgovarjajo.

Sklep nº III Cp 2023/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Upnik v izvršilnem predlogu ni konkretiziral premicnin, na katerih naj se opravi izvršba. To pa v posledici pomeni, da v sklepu o izvršbi predmeti izvršbe niso bili natancneje opredeljeni, zato dolžnica tudi ni mogla ugovarjati, da je izvršba na zarubljenem predmetu izvzeta oz. omejena. V primeru, ko se v dovolilni fazi izvršilnega postopka izvršba dovoli na premicninah, ki niso individualizirane, morajo izvršitelji, ki opravljajo neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja, v skladu z nacelom ...

Sklep nº III Cp 2313/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Cilj zavarovanja je povecati možnosti upnika, da bo lahko realiziral svojo terjatev v prisilni izvršbi, ko bodo za to izpolnjeni doloceni pravni pogoji. Takšno zavarovanje pa ni potrebno proti njemu samemu. Prepoved odtujitve in obremenitve nepremicnine omejuje dolžnikovo razpolagalno sposobnost proti tretjim, ne pa tudi proti upniku. Sodišce prve stopnje je zato neutemeljeno zavrnilo upnicin predlog za zavarovanje denarne terjatve.

Sodba nº I Cp 2067/2000 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Kot je pravilno poudarilo sodišce prve stopnje, sklicujoc se na dolocila Zakona o javnih cestah in Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa, je bila obveznost prvotoženke nadziranje pobocja nad cesto in primerno ukrepanje, da se prepreci škoda. Zato odgovarja za škodo na avtomobilu, ki jo povzroci kamen, ki je padel na cesto, ce ne dokaže, da je storila vse, kar terja stroka, da do škode ni bi prišlo.

Sodba nº I Cp 1100/2000 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Podlaga za zahtevek je izkljucno dolocba 2. odstavka 72. clena ZDen. Gre za nadomestilo tiste koristi, ki bi jo denacionalizacijski upravicenec lahko dosegel, ce bi nepremicnino (poslovni prostor) sam uporabljal oziroma upravljal. Višina nadomestila se ugotovi na podlagi tržne vrednosti najemnine za poslovni prostor, zmanjšane za davšcine in stroške vzdrževanja. Neto najemnina je vsota najemnin, zmanjšana za prometni davek in dohodnino. Osnova za dohodnino se lahko zmanjša za znesek normirani...

Sodba nº I Cp 754/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Zavarovalnica, ki je na podlagi pravnomocne sodbe, proti kateri je vložila revizijo, v izvršbi ali zaradi pretece izvršbe placala odškodnino zaradi poškodb in prizadetega zravja, lahko torej od oškodovanca, katerega del tožbenega zahtevka je bil v revizijskem postopku zavrnjen, utemeljeno zahteva vrnitev prevec placanega zneska. Takšno preplacilo namrec ni bilo izvršeno neutemeljeno (4. odst. 210. cl. in 216. cl. ZOR). V trenutku prejema odškodnine je bil toženec pošteni pridobitelj, saj je n...

Sodba nº II Cp 2093/99 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Šele potem, ko sodišce odmeri odškodnino po opravljenem postopku in jo naloži v placilo nasprotni stranki, ta dobi znacaj denarne terjatve. Od tega trenutka dalje je dolžnik v placilni zamudi z izpolnitvijo denarne obveznosti. Za upoštevanje razmer ob casu sojenja in hkrati za upoštevanje oziroma prisojo nateklih zamudnih obresti za cas pred sodbo, tako ne more biti zakonite podlage. Obe možnosti se med seboj pravno izkljucujeta. Nasprotno bi pomenilo, da bi moralo sodišce devalorizirati ob s...

Sklep nº II Cp 914/2001 of Civilni oddelek, October 10, 2001

Res je, da od obcasnih denarnih dajatev ne tecejo zakonske zamudne obresti. Vendar pa to velja le, dokler pred sodišcem ni vložen interni zahtevek na placilo teh dajatev.

October 09, 2001

Sklep nº I Cp 1028/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 09, 2001

Zahteva, da naj pritožbeno sodišce da sodišcu prve stopnje ustrezne napotke, kako ravnati v nadaljnjem postopku, nima podlage v funkcionalni pristojnosti sodišc. Po našem pravnem sistemu imajo pritožbena sodišca predvsem kontrolno funkcijo. Zaradi ustavnega nacela neodvisnosti prvostopna sodišca niti takrat, ko pritožbeno sodišce razveljavi odlocbo, niso vezana na pravno naziranje pritožbenega sodišca.

Sodba nº in sklep I Cp 786/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 09, 2001

Ce tožnik, ki zahteva odškodnino za nepremoženjsko škodo, umre, ni pogojev za izdajo zamudne sodbe.

Sklep nº I Cp 273/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, October 09, 2001

Pri zacasnih odredbah velja nacelo, da mora biti tožba dajatvena, vendar ko se predlaga izdaja ureditvene zacasne odredbe, je njena izdaja možna tudi, ko je postavljen ugotovitveni ali oblikovalni zahtevek in ko je terjatev (pravica) upnika ogrožena z ravnanjem dolžnika, ki lahko povzroci težko ali nenadomestljivo škodo, ob upoštevanju dejstva, da je pri izdaji teh zacasnih odredb potreben restriktiven pristop, saj gre za izjemno sredstvo zavarovanja.

Sodba nº I Cpg 255/2001 of Gospodarski oddelek, October 09, 2001

Pravica strank pogodbe o delu do odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov ureja zakon na vec mestih. Ureditev v 629. clenu velja za primer, ko se posel v redu odvija, ko nobeni od strank ni mogoce ocitati kake nepravilnosti, pa vendarle narocniku ni vec do tega, da se pogodba izpolni. Narocnikovi razlogi niso pomembni, uzakonjena je njegova pravica do razdrtja pogodbe, vendar z obveznostjo, da prejemniku, ce ta ni odgovoren, placa izpolnitveni interes. To je tisto vrednost, ki bi jo podjemnik ...

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners