Višja Sodišča: Opinions issued on November 2001

November 29, 2001

Sklep nº II Cpg 986/2001 of Gospodarski oddelek, November 29, 2001

V primeru izvršbe na sredstva na dolžnikovih racunih mora upnik navesti tudi enoto organizacije za placilni promet, pri kateri so dolžnikova sredstva (145. cl. ZIZ). Ce upnik tega ne navede, lahko sodišce kljub temu odloci o krajevni pristojnosti, ce samo razpolaga z zanesljivimi podatki, kje se nahaja dolžnikov racun, in svojo odlocitev primerno obrazloži.

Sklep nº II Cpg 1147/2001 of Gospodarski oddelek, November 29, 2001

Pristojnost javnega zavoda za izterjavo RTV prispevka je dolocena samo za prispevek, odmerjen po novem postopku, ne pa tudi za narocnino v smislu dolocb ZRTVS pred novelo iz leta 1999. Ceprav je bila obveznost placevanja narocnine dolocena z zakonom (15. cl. ZRTVS iz leta 1994), pa izterjave neplacane narocnine ni bilo mogoce doseci drugace kot v sodnem postopku. Zato je za izterjavo RTV narocnine na podlagi racuna iz obdobja pred uveljavitvijo sprememb ZRTVS in ZDavP tudi po uveljavitvi spre...

Sklep nº II Cpg 806/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2001

ZIZ spremembe dolžnika med postopkom ne ureja, zato je treba uporabiti dolocbe ZPP o pravnem nasledstvu iz 205. in 208. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ. Glede na dolocila 394. cl. ZGD o prenehanju družb po skrajšanem postopku in glede na podatke sodnega registra je družba S... d.d., Ljubljana singularni pravni naslednik izbrisane družbe S... d.o.o., Ljubljana, zato je glede na 1. odst. 208. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ postopek mogoce nadaljevati zoper pravnega naslednika.

Sklep nº II Cpg 969/2001 of Gospodarski oddelek, November 29, 2001

Zgolj na podlagi dejstva, da je bilo v nekem drugem izvršilnem postopku ugotovljeno, da je bil žiro racun dolžnice pri banki X d.d., zaprt skoraj tri mesece pred vložitvijo tega izvršilnega predloga, ni mogoce sklepati, da tudi v casu odlocanja o obravnavanem izvršilnem predlogu ne obstaja noben racun dolžnice, na katerem bi bilo mogoce opraviti izvršbo.

Sodba nº I Cpg 751/2000 of Gospodarski oddelek, November 29, 2001

Trditveno breme pomeni, da mora vsaka stranka navesti tista pravotvorna dejstva, ki so odlocilna za nastanek ali prenehanje pravice. Dokazni predlog pa mora biti oprt na konkretne trditve (1. odst. 7. clena ZPP). Stranka, ki tako ne ravna, trpi škodne posledice take opustitve. Tožeca stranka bi tako morala, kot pravilno navaja sodišce prve stopnje, dolocno pojasniti vsebino poslovnega razmerja med strankama, torej kakšne posle sta stranki sklenili, kakšne obveznosti sta prevzeli ter komu, kda...

Sklep nº I Cp 615/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Ker ima tožnica kljub postavljeni sedežni garnituri dostop do žicne ograje, ji zaradi postavljene garniture ni bil v znatni meri otežkocen dotedanji nacin izvrševanja soposesti. Gre za minimalni poseg v soposest, poseg, ki zajema le majhen del vrta kot stvari, ki je v soposesti, zato ravnanje tožencev dejansko ne pomeni takšne spremembe posestnega stanja, ki bi opravicevalo tožnico do posestnega varstva.

Sklep nº III Cp 1642/2001 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Zatrjevanje dejstva, da je dolžnik po nastanku izvršilnega naslova za upnika opravil neko storitev, ni navajanje takega dejstva, ki bi povzrocilo prenehanje upnikove denarne terjatve.

Sodba nº I Cp 727/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Stranka mora procesno samoupravno pravilno predlagati zaslišanje izvedenca, ce ima utemeljen dvom v pravilnost podanega mnenja. Šele ce se te pomanjkljivosti ali dvom ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem, mora tožena stranka zahtevati mnenje drugih izvedencev. Stranka, ki se ne strinja z izvedenskim mnenjem, procesnopravno praviloma ne uspe izpodbiti izvedenega dokaza z drugimi (dokaznimi) sredstvi, upoštevaje, da mora na pripombe stranke najprej odgovoriti izvedenec, da bi lahko sodišce o n...

Sodba nº I Cp 1353/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Pravdni stranki sta sklenili družbeno pogodbo civilnega prava, saj sta združili svoje delo in sredstva v skupno korist zaradi skupnega pridobivanja. Posledica tega dogovora in skupnega delovanja je nastanek solastnega premoženja, v katerem so predmeti, ki so bili v ta namen nabavljeni. To premoženje je mogoce razdeliti med oba solastnika po predpisih, ki veljajo za delitev solastnine, ni pa mogoce zahtevati vrnitev v tako družbo vloženega denarnega zneska.

Sodba nº I Cp 838/2000 of Civilni oddelek, November 29, 2001

Zmotno je stališce pritožbe, da tožnik sam ne more zahtevati opustitve uporabe na celotnem lokalu, ce se K. P. kot skupna lastnica poslovnega prostora s tem ne strinja. Po dolocbi 43. clena ZTLR ima namrec solastnik oziroma skupni lastnik pravico tožbe za varstvo lastninske pravice na celi stvari.

November 28, 2001

Sodba nº I Cp 285/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 28, 2001

Zgolj na podlagi navedb tožene stranke, da je pomagala pri ohranitvi oziroma povecanju premoženja in da je skrbela za zapustnika in ne da bi pri tem postavila izlocitveni zahtevek ali drugi stvarnopravni zahtevek v zvezi s takimi trditvami, sodišce obracunske vrednosti zapušcine ni moglo zmanjšati.

Sklep nº III Cpg 85/2001 of Gospodarski oddelek, November 28, 2001

V nasprotju s pritožbenimi trditvami je pritožnik sam, ko je bil pozvan, naj predloži dokazilo o placilu predujma, navedel, da mu predujma "še ni uspelo placati" (vloga pritožnika z dne 2.11.2001). Pri presoji o pravilnosti odlocitve sodišca prve stopnje o zavrženju predloga za zacetek stecajnega postopka je tako treba izhajati iz predpostavke, da predujma predlagatelj ni placal. ZPPSL nima dolocb o izbrisu gospodarskih družb iz sodnega registra brez sklepa sodišca o zakljucku stecajnega post...

Sklep nº III Cpg 82/2001 of Gospodarski oddelek, November 28, 2001

Prvostopenjsko sodišce je s sklepom o naložitvi placila predujma dolžniku dalo napacen pravni pouk, da zoper ta sklep ni posebne pritožbe. Pri tem je ocitno štelo, da gre za sklep procesnega vodstva, zoper katerega po tretjem odstavku 270. clena ZPP ni posebne pritožbe. Po 15. clenu ZPPSL se smiselno v stecajnem postopku uporabljajo dolocbe ZPP le, ce v ZPPSL ni drugace doloceno. Drugace pa glede pravnih sredstev v postopku stecaja doloca ZPPSL v prvem odstavku 13. clena. Zoper sklep je namre...

Sklep nº I Cpg 1268/2001 of Gospodarski oddelek, November 28, 2001

Ce pritožnik pravocasno (pred potekom z opominom dolocenega roka) vloži zahtevo za odmero sodne takse, niso podani pogoji za uporabo procesnega pravila o presumpciji umika napovedi pritožbe zaradi neplacila sodne takse.

Sklep nº II Cpg 1073/2001 of Gospodarski oddelek, November 28, 2001

Zgolj na podlagi dolžnikove pritožbene trditve, da je "zoper izvršitelja predlagal kazenski pregon, zaradi kaznivih dejanj v prejšnjih izvršilnih zadevah", ni moc oceniti, ali obstajajo razlogi, ki preprecujejo, da sodišce v konkretni zadevi za izvršitelja doloci Z.Z.

Sodba nº I Cp 1730/2000 of Civilni oddelek, November 28, 2001

V sporu majhne vrednosti mora sodišce prve stopnje tožeco stranko pozvati na vložitev pripravljalne vloge v roku 8 dni v smislu 2.odstavka 452.clena ZPP in jo pri tem opozoriti na pravne posledice iz 453.clena ZPP, ce tega ne stori. Sodišce prve stopnje, ki ne ravna tako in v zadevi odloci, ne da bi upoštevalo tudi pripravljalno vlogo tožece stranke, ki je na sodišce prispela po roku, stori bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka iz 8. tocke 2. odstavka 339.clena ZPP.

Sodba nº I Cp 522/2001 of Civilni oddelek, November 28, 2001

Tožniku, ki je v nesreci utrpel rano nad desnim uhljem in na celu ter odrgnino in udarnino desne rame, je priznano 400.000,00 SIT za telesne bolecine in 100.000,00 SIT za strah. Odškodnine zaradi duševnih bolecin zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti mu sodišce ni priznalo, ker tožnik zahtevka iz tega naslova ni uveljavljal. Prav tako mu ni bila priznana odškodnina za izgubljeni zaslužek, ki bi ga naj predstavljala izguba dobicka, ki mu pripada kot družbeniku, ker ga ni dokazal.

Sodba nº I Cp 645/2001 of Civilni oddelek, November 28, 2001

Ce se najemnik sklicuje na socialno stisko, mora predložiti potrdilo centra za socialno delo v roku, ki ga doloca zakon.

Sodba nº I Cp 40/2001 of Civilni oddelek, November 28, 2001

Ce delovni proces ni organiziran v skladu s pravili varstva pri delu ter delavec na to ni opozoril delodajalca, je odgovornost za nastalo škodo deljena.

Sklep nº I Cp 1442/2001 of Civilni oddelek, November 28, 2001

Zamudne sodbe ni mogoce izdati le glede dela tožbenega zahtevka.

Sklep nº I Cp 1615/2001 of Civilni oddelek, November 28, 2001

Pri odlocanju o utemeljenosti predloga za oprostitev placila sodnih taks se upoštevajo vsi dohodki predlagatelja, tudi varstveni dodatek in invalidnina. Ce bi placilo sodne takse v enkratnem znesku obcutno zmanjšalo sredstva, s katerimi se preživlja predlagatelj, sodišce doloci obrocno odplacevanje.

Sklep nº II Cp 1823/2001 of Civilni oddelek, November 28, 2001

Po izteku objektivnega roka pet let od dne, ko je postala odlocba pravnomocna, toženec obnove postopka iz razloga po 5. tocki prvega odstavka 394. clena ZPP ne more vec predlagati, cetudi je po izteku roka zvedel za okolišcine, ki tvorijo obnovitveni razlog (krivo pricanje).

November 27, 2001

Sklep nº I Cp 690/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2001

Stopnišce na stanovanjski hiši predstavlja skupni prostor, ki služi hiši kot celoti in ga zato ni mogoce pri fizicni delitvi te hiše dodeliti v izkljucno last enemu solastniku.

Sodba nº I Cp 290/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2001

Za tretjo in cetrto toženo stranko je bilo ugotovljeno, da nista univerzalni pravni naslednici pogodbenih strank, zaradi cesar bi sklenjena pogodba imela ucinek tudi zanju, in je zato zakljucek, da sta zavezanki iz tega pravnega posla, kupne pogodbe, ki jo je pravni prednik tožnika sklenil z njunim pravnim prednikom, prodajalcem, napacna in zato neutemeljen zahtevek tožnika, da sta mu dolžni izstaviti kot pravni naslednici prodajalca listino za vpis v zemljiško knjigo.

Sodba nº in sklep I Cp 1107/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2001

Vzrocno zvezo mora dokazati tožnik. Ce ta ne uspe izkazati, da ga je toženec udaril in da so utrpele poškodbe nastale kot posledica teh udarcev, potem ni izkazana niti vzrocna zveza med ravnanjem toženca in nastalo škodo tožnika.

Sodba nº I Cp 409/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 27, 2001

Dejsto, da je tožnik potreboval denar, še ne pomeni, da je bil v stiski, ki jo je tožena stranka izkoristila, saj je posojilo pri toženi stranki najel po premisleku in tako, da si je sam izbral višino posojila in dobo odplacevanja. Enako velja za dejstvo, da tožnik boluje za doloceno somatsko boleznijo, saj je sam izpovedal, da je popolnoma poslovno sposoben in nima nikogar, ki bi moral zanj skrbeti. Zato ti dve okolišini ne zadošcata, da bi tožnik dokazal subjektivni element oderuške pogodbe...

Sklep nº II Cpg 1224/2001 of Gospodarski oddelek, November 27, 2001

Po tar. št. 1 Pravilnika o tarifi za placilo dela izvršiteljev in o povracilu stroškov v zvezi z njihovim delom pripada izvršitelju v konkretnem primeru za rubež in druga opravila v zvezi z njim nižja nagrada (le v višini 1000 tock). Posledicno pa mu pripada tudi nižji znesek davka na dodano vrednost.

November 26, 2001

Sodba nº II Cp 1634/2001 of Civilni oddelek, November 26, 2001

1. Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je izhodišce materialnopravne presoje sodišca prve stopnje predstavljalo nacelo, da gre pri izgubi preživljanja po 2. odstavku 194. clena Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR za odškodnino. To pomeni, da prisojeni znesek ne more biti višji od tistega, ki bi ga oškodovanec dobival od pokojnika, ce bi ostal živ. V ta namen je zato ugotavljalo, kolikšni bi bili realni zneski, s katerimi bi P.T. dejansko mogel prispevati k preživljanju tožnic. 2. Iz zapi...

November 23, 2001

Sklep nº I Cpg 1053/2001 of Gospodarski oddelek, November 23, 2001

Odstranitveni zahtevek z unicenjem blaga, je lahko utemeljen le, ce vzpostavitve v prejšnje stanje (to je v stanje pred storitvijo dejanja nelojalne konkurence) ni moc doseci na nacin, ki v manjši meri posega v položaj tožene stranke, z njim pa se sicer doseže vzpostavitev v stanje pred dejanjem nelojalne konkurence. Blago s ponarejeno znamko je blago, ki brez dovoljenja imetnika blagovne znamke nosi znamko, ki je enaka veljavno registrirani znamki. Za presojo, da ne gre za "ponaredke", seved...

November 22, 2001

Sklep nº II Cpg 1195/2001 of Gospodarski oddelek, November 22, 2001

Sodišce prve stopnje bi moralo pred odlocitvijo o ugovoru odlociti o delnih umikih, vloženih pred ugovorom.

Sklep nº I Cp 1560/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Zavarovalnica je upravicena do povrnitve oškodovancu izplacane odškodnine le, ce jo je utemeljeno izplacala, ce je torej oseba, ki ni sklenila obveznega zavarovanja, storila civilni delikt po splošnih pravilih odškodninskega prava.

Sklep nº III Cp 1873/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Glede na nacelo zaupanja v registrsko stanje in publicitetno nacelo sprememba družbenika družbe nasproti upniku kot tretji osebi nima ucinka, ce ni vpisana v sodni register.

Sodba nº I Cp 1772/2001 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Splošno nacelo, ki izhaja iz koncepta najemne pogodbe v posebnem delu Zakona o obligacijskih razmerjih - ZOR, ureditev stanovanjskih najemnih razmerij pa od tega ne odstopa, je, da sprememba lastnika ne vpliva na najemno razmerje, ampak pridobitelj stvari stopi na mesto najemodajalca (primerjaj 591. clen ZOR). To nacelo je v SZ resda izrecno poudarjeno samo v primeru najemnika, ki je predkupni upravicenec na stanovanju, ki mu je bilo dano v najem za nedolocen cas (21. clen SZ), vendar to ne p...

Sklep nº II Cp 730/2000 of Civilni oddelek, November 22, 2001

Pritožba utemeljeno navaja, da se olajšava (znižanje placila) lahko upošteva le pri placilu cene rednega vzgojnega programa, dodatek za nadstandardni program pa morajo starši placati v celoti.

November 21, 2001

Sklep nº R 44/2001 of Gospodarski oddelek, November 21, 2001

Za spor med fizicnimi osebami kot družbeniki in družbami veljajo pravila za gospodarske spore le tedaj, ce so fizicne osebe dužbeniki nasprotne stranke.

Sodba nº II Cp 1710/2001 of Civilni oddelek, November 21, 2001

Po dolocbi 337. clena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), sme pritožnik v pritožbi navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze le, ce izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma predložiti do prvega naroka za glavno obravnavo oziroma do konca glavne obravnave, ce so izpolnjeni pogoji iz 2.odstavka 286. clena ZPP. Pritožnik bi torej moral delni placili zneskov tožnici, ki izhajata iz položnic z datumi 3.3.2000 in 24.2.2000, uveljavljati do konca glavne obravnave, zato obeh pred...

Sklep nº II Cp 1898/2001 of Civilni oddelek, November 21, 2001

Zapušcinsko sodišce mora vsem strankam vrociti predlog ene od njih za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju. Ce to opusti, zagreši bistveno kršitev dolocb postopka iz 8. tocke 2. odst. 339. cl. ZPP v zvezi s 163. ZD.

November 20, 2001

Sklep nº III Cpg 74/2001 of Gospodarski oddelek, November 20, 2001

Po tej dolocbi lahko stecajni senat po zakljucku stecajnega postopka odloci, da se posamezne stvari iz razdelitvene mase ali posamezne terjatve prenesejo na posamezne upnike, pri cemer upošteva višino njihovih ugotovljenih terjatev. Pooblastilo v tej odlocbi ne odkazuje na prenos terjatve vsem upnikom stecajnega dolžnika, pac pa prepušca glede tega odlocitev stecajnemu senatu.

Sodba nº in sklep I Cpg 174/2000 of Gospodarski oddelek, November 20, 2001

Predloga za zaslišanje ni mogoce podati (le) za primer, ce druga dokazila ne bi bila zadostna, da bi se sodišce prepricalo o resnicnosti neke trditve. Sodišce namrec ni dolžno izvesti vseh predlaganih dokazov. Izvaja samo tiste, ki so pomembni za odlocbo (torej tiste, s katerimi se dokazujejo oz. zanikajo dejstva, pomembna za odlocitev), in sicer toliko casa, dokler zadeva ni dozorela za odlocitev (dokler niso razjasnjena vsa dejstva, na katera se opira zahtevek oz. ugovor).

November 15, 2001

Sklep nº II Cpg 977/2001 of Gospodarski oddelek, November 15, 2001

Podružnica ali poslovna enota ni pravna oseba in ker ji tudi ni bila podeljena lastnost stranke postopka po 3. odst. 76. cl. ZPP, ne more biti stranka. Racun je sicer lahko verodostojna listina v smislu 2. odst. 23. cl. ZIZ in ni potrebno, da bi bil priložen v izvirniku ali overjenem prepisu, vendar pa mora biti listina v fotokopiji overjena s strani pooblašcenega organa pravne osebe (2. odst. 494. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ). V izvirniku morata biti vsaj žig in podpis pristojnega organa.

Sklep nº II Cpg 985/2001 of Gospodarski oddelek, November 15, 2001

Za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine zadošca zgolj racun, medtem ko predložitev dokazila o dobavi blaga v konkretnem primeru ni potrebna, ker dolžnik ni zatrjeval, da blago ni bilo dobavljeno.

Sklep nº III Cpg 69/2001 of Gospodarski oddelek, November 15, 2001

Izlocitveni upnik, nima procesne legitimacije za podajo predloga za ustavitev postopka prisilne poravnave, zaradi cesar njegov ni predlog dopusten in ga je potrebno zavreci. Pritožniki do glasovanja o prisilni poravnavi na naroku za prisilno poravnavo, niso podali predloga za ustavitev postopka. Zato ne morejo vložiti pritožbe proti sklepu o zavrnitvi takšnega predloga, ki ga je podal drug upnik.

November 14, 2001

Sklep nº I cpg 1229/2000 of Gospodarski oddelek, November 14, 2001

Ali v zvezi z v pobot uveljavljano terjatvijo že tece (kakšna druga) pravda, ima lahko pomen za listispendenco (189. clen ZPP), ne vpliva pa na utemeljenost pobotnega ugovora.

Sklep nº I Cpg 1267/2001 of Gospodarski oddelek, November 14, 2001

Pritožnik pravilno opozarja, da v tar. št. 4 Zakona o sodnih taksah 100 % povecanje obveznosti placila sodne takse v gospodarskih sporih ni omenjeno. In ker velja za podrocje javnih dajatev, med katere sodijo tudi sodne takse, nacelo zakonitosti (147. cl. Ustave RS), analogna uporaba 5. odst. tar. št. 1 ali morda 6. odst. tar. št. 2 ne pride v poštev.

Sodba nº I Cpg 1033/2000 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Roka iz 1. odstavka 531. clena ZOR ni moc podaljšati z dogovarjanjem o novi predkupni pravici. Najemnik je v pogodbenem razmerju z najemodajalcem. Najemnik uporablja najete poslovne prostore na podlagi te pogodbe in ne brez podlage. Tudi zato ni izpolnjena predpostavka zahtevka za povracilo stroškov ob vrnitvi neupraviceno uporabljene stvari na podlagi 215. cl. ZOR. Najemnik - tožnik ni uporabljal stvari kot njen neupraviceni pridobitelj. Ena izmed predpostavk zahtevka za poracun stroškov po ...

Sklep nº I Cpg 1218/2001 of Gospodarski oddelek, November 14, 2001

Ce banka garant izda garancijo "na prvi poziv", se s tem izogne vlogi arbitra, ali je bila pogodba izpolnjena ali ne. V nasprotju z namenom take garancije, naj se terjatev upravicenca garancije najprej placa, nato naj se šele ugotovijo sporna vprašanja med narocnikom garancije in upravicencem glede pravilne izpolnitve pogodbe bi bila zato sodna prepoved izplacila zneska po garanciji njenemu upravicencu z zacasno odredbo s presojo pravilne izpolnitve osnovnega posla. Sodna praksa pa dopušca tu...

Sklep nº I Cpg 1297/2000 of Gospodarski oddelek, November 14, 2001

Sodišce druge stopnje niti s pomocjo zaznamka na stroškovniku tožene stranke ne more preizkusiti odlocitve sodišca prve stopnje. Tudi zato, ker iz stroškovnika tožene stranke izhaja, da je skupaj s stroški postopka po tožbi priglasila tudi stroške postopka po nasprotni tožbi. Postopek po nasprotni tožbi pa še ni bil koncan. Zato je podana bistvena kršitev dolocb postopka.

Sklep nº I Cpg 1212/2001 of Gospodarski oddelek, November 14, 2001

Iz vloge tožece stranke je razvidno, da je tožbo proti drugotoženi stranki umaknila zaradi realizacije izvensodne poravnave, ki jo je sklenila s prvotoženo stranko. Iz navedb tožece stranke tako ne izhaja, da bi bil v konkretnem primeru umik tožbe posledica izpolnitve zahtevka s strani drugotožene stranke ali posledica med tožeco in drugotoženo stranko sklenjene sodne poravnave. Zato je tožeca stranka dolžna drugotoženi stranki povrniti stroške, ki so tej nastali z odgovorom na tožbo.

Sklep nº II Cpg 1092/2001 of Gospodarski oddelek, November 14, 2001

Pooblastilo, ki ga je vlagatelj priložil ugovoru in predlogu za odlog izvršbe sicer res ne vsebuje vseh podatkov, ki bi jih glede individualizacije podpisnika pooblastila lahko, vendar predloženo pooblastilo, opremljeno s štampiljko dolžnika, predpostavlja, da ga je podpisala oseba pooblašcena za zastopanje dolžnika. v dvomu glede pristnosti predloženega pooblastila, lahko sodišce od vlagatelja zahteva overjeno pooblastilo.

Sklep nº II Cp 1782/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Sodišce dovoli vpis pravice v zemljiško knjigo, ce so izpolnjeni formalni pogoji iz 86. cl. ZZK. Vložitev tožbe za razveljavitev pogodbe, na podlagi katere je bil vpis v zemljiško knjigo dovoljen, še nima za posledico, da je ta pogodba že razveljavljena in da bi bilo zaradi tega potrebno vpis zavrniti.

Sodba nº II Cp 1748/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Pri opredelitvi, ali doloceno delo predstavlja nevarno dejavnost, je potrebno upoštevati konkretne okolišcine, ki so podane. Delo prodajalca na bencinski cpalki na splošno ni nevarna dejavnost. Postane pa nevarna dejavnost, ko pride prodajalec v stik pri svojem delu s fizicno nasilno stranko, ki ga s pestjo roke brez razloga udari v obraz.

Sodba nº I Cp 395/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Ceprav je nasprotna tožba tožencevo obrambno sredstvo, pa ni bila storjena bistvena kršitev dolocb postopka, ce je sodišce ni obravnavalo skupaj s tožbo.

Sodba nº I Cp 1393/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Z ugotovitveno tožbo se lahko zahteva ne le ugotovitev sedaj obstojece pravice, ampak tudi pretekle pravice, ce ucinki tega razmerja ob vložitvi tožbe še trajajo. Ugotovitev imetništva stanovanjske pravice lahko tožnik zahteva le proti lastniku, ki je denacionalizacijski upravicenec, ne pa proti denacionalizacijskemu zavezancu.

Sodba nº I Cp 1332/2000 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Pri ugotavljanju zveze med nastalo škodo in vzgojo mladoletnika je bistven morebiten pomanjkljiv oziroma negativen vpliv staršev na konkretno mladoletnikovo obnašanje, kakršno je prišlo do izraza ob škodnem dogodku, torej slaba vzgoja, ki je povzrocala ali dovoljevala agresivnost do okolice oziroma sošolcev.

Sklep nº R 146/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

V primeru, ce ležijo nepremicnine na obmocju razlicnih sodišc, je krajevno pristojno za dovolitev zavarovanja tisto sodišce, na obmocju katerega leži nepremicnina, ki je v predlogu navedena na prvem mestu.

Sklep nº III Cp 2806/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Predložitev listin sodišcu, na katere se sklicuje dolžnik v ugovoru, pred potekom ugovornega roka, se ne šteje za vlogo, v popravo in dopolnitev pa se vložniku vracajo le nerazumljive ali nepopolne vloge. Zato predložitve listin pred potekom ugovornega roka, ni mogoce šteti kot pravocasnega ugovora.

Sklep nº III Cp 1456/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Za odsvojitev poslovnega deleža v družbi z omejeno odgovornostjo je potrebna pogodba, ki je izdelana v obliki notarskega zapisa (tretji odstavek 416. clena ZGD). Te pogodbe dolžnik ni predložil, obstoja te pogodbe pa zaradi posebne oblike, ki je potrebna za veljavnost te pogodbe, dolžnik tudi ne more dokazovati s pricami. Tudi ce bi dolžnik predložil pogodbo v obliki notarskega zapisa, glede na nacelo zaupanja v registrsko stanje in publicitetno nacelo (drugi in prvi odstavek 8. clena Zakona ...

Sklep nº I Cp 1665/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Pritožnica nima prav, ko trdi, da se zacasni skrbnik zapušcine postavi samo v primeru, ce so dedici neznani ali ce je neznano njihovo prebivališce. Razlogi, ki narekujejo postavitev skrbnika zapušcine, so v prvem odstavku 131. clena ZD našteti le primeroma, saj iz nadaljevanja citiranega dolocila izhaja, da je treba institut uporabiti tudi v drugih primerih, kadar je to potrebno. Velja splošna ugotovitev, da je postavitev zacasnega skrbnika zapušcine upravicena, ce je takšen ukrep potreben, d...

Sodba nº I Cp 1717/2001 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Kadar tožnik v tožbi zahteva povrnitev pravdnih stroškov, vendar jih ne specificira in sodišce izda zamudno sodbo, ima tožnik pravico specificirati stroške v 15 dneh po vrocitvi zamudne sodbe.

Sklep nº II Cp 1773/2000 of Civilni oddelek, November 14, 2001

Denarna odškodnina po 200. clenu ZOR gre tudi za pretrpljene duševne bolecine zaradi okrnitve pravice osebnosti. Ena od takšnih pravic je gotovo pravica do zdravega življenjskega okolja (72. clen Ustave RS). Druge nevšecnosti, za katere tožniki zatrjujejo, da jih trpijo ob preckanju mejnega prehoda, predstavljajo omejitev njihove svobode gibanja. Ta pravica se sicer sme omejiti z zakonom, ce je to potrebno, da bi se zavaroval javni red (32. clen Ustave RS). Tako gre za sicer dovoljeno delovan...

November 13, 2001

Sklep nº I Cp 261/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, November 13, 2001

Tožnikova pritožbena trditev, da nova pot sedaj onemogoca dostop težjim tovornjakom, je ostala nedokazana, ob tem pa tožnik že v tožbi ni zatrjeval, da bi sporno pot uporabljal tudi za vožnjo s težjimi tovornjaki. To pomeni, da tudi ob široki razlagi tožnikovega zahtevka za vzpostavitev prejšnjega stanja "za normalno korišcenje" poti, tega ni mogoce povezati s tožbenimi trditvami in zato mora posledice nedolocenega tožbenega zahtevka tožnik nositi sam.

Sklep nº II Cpg 929/2001 of Gospodarski oddelek, November 13, 2001

Ker je sodišce prve stopnje po zacetku postopka prisilne poravnave izdalo izpodbijani sklep o dolocitvi izvršitelja ter založitvi predujma, je zagrešilo bistveno postopkovno kršitev iz 1. odst. 339. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ. Sodišce bi moralo postopek prekiniti.

Sklep nº II Cpg 902/2001 of Gospodarski oddelek, November 13, 2001

Po 2. odst. 76. cl. ZIZ sodišce ustavi izvršbo in pri tem razveljavi tudi opravljena izvršilna dejanja, ce zakon ne doloca drugace in kolikor s tem niso prizadete pridobljene pravice drugih oseb. Ker pa sklep o izvršbi ni izvršilno dejanje, temvec pravnomocna sodna odlocba, ga na tej podlagi ni (bilo) mogoce razveljaviti.

Sodba nº I Cpg 883/2001 of Gospodarski oddelek, November 13, 2001

Zamudna sodba ni sodba o utemeljenosti tožbenega zahtevka, pac pa sodba o izpolnjenih pogojih iz 318. clena ZPP. Sodišce prve stopnje ni raziskovalo, ali je podano dejansko stanje, na katero je tožnik oprl svoj zahtevek, pac pa je podane navedbe pravno vrednotilo. Tožena stranka pa v postopku pred sodišcem prve stopnje ni zatrjevala in dokazovala okolišcin, ki bi vodile v materialnopravni zakljucek, da je tožeca stranka privolitev v spremembo dolžnika odklonila (glej 4. odstavek 446. clena ZOR).

Sodba nº in sklep I Cpg 756/2000 of Gospodarski oddelek, November 13, 2001

Vožnja po sredini ceste tako, da se leva kolesa avtomobila pomikajo na levi strani cestišca, gledano v smeri njegove vožnje, pomeni vožnjo na nepredpisani strani vozišca oziroma hudo malomarnost.

Sodba nº I Cpg 854/2001 of Gospodarski oddelek, November 13, 2001

Nasprotni predlog se mora nanašati na tocko, ki je na dnevnem redu, tako da ne sme pomeniti predloga za odlocanje o takem vprašanju, ki ga ni na dnevnem redu skupšcinskega zasedanja. Nasprotni predlog je torej pobuda, da se o dolocenem vprašanju, ki je na dnevnem redu skupšcine, ne odloci tako, kot predlaga uprava (kot sklicateljica skupšcine ter v tej zvezi kot predlagateljica dnevnega reda in oblikovalka predloga sklepa), temvec tako, kot predlaga delnicarka (sestavljalka nasprotnega predlo...

Sodba nº I Cpg 84/2000 of Gospodarski oddelek, November 13, 2001

8. clen Zakona o uporabi denarne enote Republike Slovenije (ZUDE) ima naravo (uvedbe) zakonske valutne klavzule; ima pa tudi funkcijo merila vrednosti oz. ucinke zakonske konverzije denarne enote (za obveznosti, ki so do dne 08.10.1991 nastale v dinarjih).

Sklep nº I Cpg 1105/2001 of Gospodarski oddelek, November 13, 2001

Pravovarstveni interes je procesna predpostavka (tudi dajatvenega) tožbenega zahtevka. Tega tožnica, ki za vtoževano denarno terjatev že ima izvršilni naslov v pravnomocnih upravnih odlocbah, v predmetnem gospodarskem sporu nima.

November 10, 2001

Sklep nº II Cpg 930/2001 of Gospodarski oddelek, November 10, 2001

Glede na potrjeno prisilno poravnavo, bi moralo sodišce prve stopnje pri odlocanju o dovolitvi izvršbe po uradni dolžnosti paziti na dolocbo 3. odst. 64. cl. ZPPSL, po kateri je dopustno izvršiti izvršilni naslov, ce upnik terjatve v postopku prisilne poravnave ni prijavil, le ob pogojih iz potrjene prisilne poravnave.

November 09, 2001

Sklep nº III Cpg 78/2001 of Gospodarski oddelek, November 09, 2001

Sklep stecajnega senata o drugacnem nacinu prodaje premoženja stecajnega dolžnika (z neposredno pogodbo) ne ustvarja nobenih pravnih ucinkov za potencialnega kupca tega premoženja (ceprav je v izreku sklepa naveden), zato njegova pritožba zoper ta sklep ni dovoljena.

November 08, 2001

Sklep nº III Cp 2651/2001 of Civilni oddelek, November 08, 2001

Sodišce je zavarovanje s predhodno odredbo v zavarovanje upnikove terjatve med drugim odredilo tudi rubež dolžnikovega deleža v družbi T d.o.o., kot je to predlagal upnik. Rubež deleža družbenika v družbi pa opravi sodišce s sklepom tako, da družbeniku prepove razpolagati z njegovim deležem. Dolžnik ocitno napacno sklep razume kot novo obliko zavarovanja terjatve, za katero bi moral biti tudi ustrezen predlog upnika, vendar pa gre le za realizacijo predhodne odredbe. Z rubežem deleža družbeni...

November 07, 2001

Sklep nº II Cp 1907/2000 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Pritožbena razlaga, da velja dolocilo 139. clena ZNP tudi za ostale stroške (stroške zastopanja), je napacna. Okolišcine, da sta nasprotna udeleženca že v odgovoru na predlog zatrjevala, da je predlog za sodno dolocitev meje brez potrebe, ker je meja dobro vidna, zamejnicena in v celoti prepoznavna, da jo je geodetska uprava že 7.5.1963 dolocila po zidu in vrisala v naznanilni list, da je sodišce tudi uredilo mejo tako, kot je bila oznacena v skici in da je ugotovilo, da sta nasprotna udeleže...

Sodba nº II Cp 173/2001 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Zakon o zemljiški knjigi daje aktivno legitimacijo za vložitev izbrisne tožbe vsakomu, ki misli, da je vknjižba dolocene pravice iz materialnopravnega razloga neveljavna in je materialnopravnega razloga neveljavne vknjižbe oškodovan v svoji pravici, ki se vpisuje v zemljiško knjigo. 88. cl. Zakona o denacionalizaciji je prepovedal le pravno-poslovno razpolaganje s premoženjem, glede katerega po dolocbah ZDen obstaja dožnost vrnitve. S tem, da je na podlagi 31. cl. Zakona o slovenski Akademiji...

Sklep nº I Cp 1721/2001 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Šteje se, da je stranka, ki je predlagala izvedbo dokaza, ni pa založila predujma za stroške izvedbe dokaza, umaknila predlog tega dokaza in zato ni dolžna naknadno založiti predujma za stroške izvedbe tega istega dokaza.

Sklep nº I Cp 1813/2000 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Mejni spor ni tipicen nepravdni postopek, ampak sodi med tiste nepravdne postopke, ki po svoji pravni naravi bolj sodijo v pravdni postopek, vendar pa so iz posebnih razlogov odkazani v nepravdno sodstvo. V mejnem postopku nastopajo stranke kot nosilci nasprotujocih si koristi in zahtev (vsaka stranka zatrjuje svoj potek mejne crte), o katerih mora sodišce odlociti. Zato se v teh zadevah pojem udeleženca doloca podobno kot v pravdnem postopku, torej na podlagi formalnega kriterija. Formalni k...

Sklep nº III Cp 1508/2001 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Ker dolžnik na dan izdaje sklepa o izvršbi ni bil vec v delovnem razmerju, je sodišce dovolilo izvršbo z izvršilnim sredstvom (izvršba na placo), ki ga ni bilo mogoce uveljaviti. Ker upnik ni predlagal drugega izvršilnega sredstva, na poziv pa v roku ni sporocil sodišcu novega dolžnikovega delodajalca, je bilo treba ugovoru ugoditi, sklep o izvršbi razveljaviti in izvršbo ustaviti.

Sklep nº I Cp 857/2001 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Stroški zastopanja Republike Slovenije po Državnem pravobranilstvu Republike Slovenije se v postopkih pred sodišci obracunavajo po tarifi o odvetniških storitvah. Dolocba 162. clena ZPP v tem primeru ni uporabljiva, ker Republika Slovenija ni posamicen državni organ, temvec pravna oseba.

Sklep nº II Cp 1548/2001 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Vsak dedic zase je legitimiran za zahtevek za povecanje zapušcinske mase, ki je v korist vseh dedicev. Zato ni potrebno, da bi v sporu na aktivni strani sodeloval tudi drugi toženec (prav tako dedic po pokojni H.T.), na pasivni strani pa enotnega sosporništva (in tako tudi ne nujnega) med obema tožencema ni, saj drugi toženec s premoženjem, na katerega se nanaša tožbeni zahtevek, zaenkrat (dokler ni odloceno, da sporno premoženje spada v zapušcino) ni v nobeni pravnorelevantni zvezi. Z odloci...

Sodba nº II Cp 1412/2000 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Zavrnitev tožbenega zahtevka za placilo odškodnine je posledica zakljucka, da ni bilo protipravnega ravnanja zdravnikov, saj so neutemeljeni ocitki neustrezne operacijske metode, zavlacevanja z operacijo, napacnega postoperativnega zdravljenja in opustitve pojasnilne dolžnosti.

Sklep nº II Cp 1880/2000 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Ne more ena od strank ignorirati sklenjene sodne poravnave s svojimi ravnanji na primer tako, da unici, prestavi mejna znamenja in nato zahteva ureditev meje. To ne bi bil nov mejni spor, ampak poskus oživitve spora, ki je bil že pravnomocno koncan. Tak predlog je zato nedovoljen (nacelo ne bis in idem) in ga je sodišce dolžno zavreci. Tista stranka, ki je spoštovala sklenjeno sodno poravnavo, ima možnost oziroma pravico naperiti zoper stranko, ki je poravnavo kršila tako, da je unicila, pošk...

Sodba nº I Cp 1165/2000 of Civilni oddelek, November 07, 2001

Ob pravilnih ugotovitvah o obstoju najemne pogodbe med tožnikom in drugim tožencem je prvostopno sodišce nepravilno sklepalo, da je prvi toženec v zvezi z najemno pogodbo nastopal v svojem imenu in da je zato tudi on pasivno legitimiran za vrnitev najemnine zaradi razdrtja pogodbe. Kot pooblašcenec drugega toženca ni bil stranka najemnega razmerja.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners