Višja Sodišča: Opinions issued on December 2001

December 20, 2001

Sklep nº I Cpg 193/2000 of Gospodarski oddelek, December 20, 2001

Za pogodbo o delu (600. clen ZOR) ni predpisana pismena oblika. Pogodbo, za katero je bila dogovorjena posebna oblika, je mogoce dopolniti ali kako drugace spremeniti tudi z neoblicnim sporazumom (2. odst. 69. clena ZOR). Takšna pogodba pa je veljavna tudi, ce sta stranki v celoti ali v pretežnem delu izpolnili svoje obveznosti (73. clen ZOR), kot v pritožbi pravilno navaja tudi pritožnica. Zato zgolj iz razloga neobstoja dodatne pogodbe ali aneksa, še ni mogoce zavrniti tožbenega zahtevka na...

December 19, 2001

Sklep nº I Cpg 1429/2001 of Gospodarski oddelek, December 19, 2001

Bistvo stvarnega jamstva ni v prepovedi razpolaganja s stvarjo, ki je predmet takšnega zavarovanja, temvec zgolj v obremenitvi v korist konkretnega upnika, ki ucinkuje proti drugim. Izhodišce presoje o pomenu posega v pravico razpolaganja z nepremicnino, ki je bistveni del upravicenj lastnika, je, da zanj takšen poseg pomeni prikrajšanje, ki ga je moc izenaciti s pojmom škode, ki ni neznatna.

Sklep nº I Cpg 970/2001 of Gospodarski oddelek, December 19, 2001

Dolocilo 2. odst. 144. cl. ZPPSL je treba razlagati v povezavi s 1. odst. istega clena. Stecajni senat zato ne bo upošteval le tistih terjatev, za katere "upnik ni v predpisanem roku zacel postopka" za ugotovitev prerekane terjatve. "Predpisani rok" je rok iz 1. odst. 144. cl. ZPPSL. Ta rok je prekluziven. To pa pomeni, da je to rok, v katerem mora upnik opraviti neko dejanje, od katerega je odvisna ugotovitev prerekane terjatve, ker sicer izgubi možnost opraviti to dejanje in s tem možnost v...

Sklep nº II Cpg 1139/2001 of Gospodarski oddelek, December 19, 2001

Izracuna zarubljivega dela dohodka ni moc opreti na seštevek vseh dohodkov dolžnikove družine. Po dolocbi 4. in 5. odst. 101. clena ZIZ so prejemki iz naslova otroškega dodatka in štipendij iz izvršbe. Sicer pa ne gre za dolžnikove prejemke. Zarubljivi del place se obracuna le od dolžnikove place. Višina otroških dodatkov in štipendij se upošteva le v smislu znižanja dolžnikove preživninske obveznosti.

Sklep nº I Cp 450/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Toženec pa v svoji vlogi, ki jo je vložil pri sodišcu v pritožbenem roku in ki jo je res naslovil z "preklic izjave", zatrjuje, da je dal izjavo o pripoznavi v zmoti. Zatrjuje torej napako volje pri podajanju izjave o pripoznavi. To pa je eden od razlogov, ki jih toženec lahko uveljavlja v okviru rednega pravnega sredstva oziroma pritožbe (3. odstavek 338. clena ZPP).

Sklep nº I Cp 1163/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Premoženje oziroma vrednost premoženja v tem postopku se vraca po dolocilih ZIKS, po katerem se v primeru razveljavitve kazni zaplembe premoženja zaplenjeno premoženje oziroma njegova vrednost vrne obsojencu oziroma njegovim dedicem (1. in 3. odst. 145. cl. ZNP). Predlagatelj je obsojenkin zakoniti dedic, X pa njena oporocna dedinja. X kot oporocna dedinja ima zato nedvomno pravni interes v postopku oziroma njen pravni interes utegne biti s sodno odlocbo prizadet. Kdor ima pravni interes, da ...

Sodba nº I Cp 1261/2000 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Dolocba 29. clena Stanovanjskega zakona upravniku ne podeljuje aktivne legitimacije v sporu zaradi placila stroškov, ki se izterjujejo v tej pravdni zadevi, torej stroškov, ki so vezani na samo stanovanje in stroškov, ki so vezani na uporabo skupnih prostorov, delov in naprav stanovanjske hiše in funkcionalnega zemljišca (obratovalnih stroškov v smislu cetrtega odstavka 24. clena SZ). Dolocba 29. clena SZ ureja le položaj upravnika kot zastopnika lastnikov v sporih o njihovih pravicah in kori...

Sodba nº in sklep I Cp 1222/2000 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Ponovna prodaja nepremicnine, na kateri je lastnik z izrocitvijo v dejansko posest tretjim izgubil vsa lastninskopravna upravicenja, je v nasprotju z moralo in zato prepovedana v smislu dolocbe 2. odst. 4. clena ZTLR.

Sodba nº I Cp 154/2000 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Ker je elektricna napeljava nelocljivo povezana s strešnim nosilcem, ta pa je v skladu s 15/4 clenom Splošnih pogojev del dobaviteljevega omrežja, je dobavitelj dolžan skrbeti za tehnicno brezhibnost tega dela napeljave.

Sklep nº III Cp 2436/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Dolžnik nima pravnega interesa za pritožbo zoper sklep, s katerim sodišce dovoli vknjižbo lastninske pravice na njegovo ime (168/4. cle ZIZ).

Sklep nº III Cp 3221/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Nagrado po tarifni št. 33 Odvetniške tarife je mogoce priznati poleg nagrade za sestavljanje vlog le takrat, kadar je šlo za kak poseben oziroma dodaten nasvet, mnenje, udeležbo na konferencah ipd., skratka za opravilo, ki je presegalo obicajno odvetnikovo delo, ki ga mora vložiti v sestavo tožbe, predloga za izvršbo, pripravljalne vloge itd., in v katero spada tudi posvet s stranko in pregled listin (vloge namrec ni mogoce sestaviti brez posveta s stranko in zlasti predloga za izvršbo tudi n...

Sodba nº in sklep II Cp 1287/2001 of Civilni oddelek, December 19, 2001

Objava sodbe mora biti kot sankcija sorazmerna posegu v oškodovanceve osebnostne pravice. V primeru, ko je lahko razžaljenega prepoznal le omejen krog ljudi, objava sodbe ni utemeljena in ni v skladu z namenom, ki naj se doseže z odškodnino.

Sklep nº I Cpg 969/2000 of Gospodarski oddelek, December 19, 2001

Glede na postavljen pobotni ugovor tožena stranka ne more v zvezi z isto terjatvijo vložiti še nasprotne tožbe. Tako nasprotno tožbo bi moralo namrec sodišce prve stopnje zavreci.

December 18, 2001

Sklep nº I Cp 428/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 18, 2001

Tožnik je skladno z dolocbo 1. odst. 180. clena ZPP dolžan tožbi priložiti potrdilo o placilu dolžne sodne takse zanjo. V 4. odst. istega clena ZPP pa je predpisano, da se šteje tožba za umaknjeno, ce tožnik tudi po opominu, ki mu ga pošlje sodišce po predpisih o sodnih taksah, ne placa predpisane takse. Placilo sodne takse za tožbo tako predstavlja procesno predpostavko za obravnavanje same tožbe, zato v teh primerih ne pride v poštev dolocba 28. clena ZST, s katero je sicer taksnemu zavezan...

Sklep nº II Cpg 1183/2001 of Gospodarski oddelek, December 18, 2001

Dolžnik je v ugovoru zgolj pavšalno navedel le, da se z nedorecenim racunom ne strinja, saj le-ta naj ne bi vseboval kolicnika, po katerem upnik obracunava stroške, zatrjeval pa je tudi, da so mesecni obracuni za posamezne terjatve procentualno razlicni. Kljub predložitvi racunov upnika in novega upravnika, dolžnik ni pojasnil, v cem je slednji preglednejši, niti ni predložil nikakršnih izracunov, ki bi lahko bili podlaga njegovemu ugovoru.

Sklep nº II Cpg 1174/2001 of Gospodarski oddelek, December 18, 2001

Glede na to, da je upnik skladno s 57. cl. v zvezi s 1. odst. 58. cl. ZIZ v odgovoru na ugovor zanikal ugovorne navedbe, bi dolžnik moral dolocneje zatrjevati obstoj dogovora o odlogu placila terjatve, izhajajoce iz izvršilnega naslova. Ni namrec navedel v kolikih rokih in s kakšno zapadlostjo naj bi poravnal svojo obveznost, prav tako pa zgolj hipoteticno navaja, da bi do dogovora z upnikom prišlo, vkolikor le-ta zaradi sodnega procesa ne bi bil odsoten.

December 14, 2001

Sodba nº in sklep I Cpg 1249/2001 of Gospodarski oddelek, December 14, 2001

1. odst. 21. cl. ZIL je izkljuceval kršitev blagovne znamke, ce je v gospodarskem prometu (med drugim) uporabljena firma drugega. Tega dolocila ne gre širiti na uporabo npr. le fantazijskega dodatka v firmi. Takšno nastopanje na trgu namrec ni uporaba firme, ki kot ime družbe (1. odst. 12. cl. ZGD) služi locevanju od ostalih družb, ne pa za locevanju enakih ali podobnih proizvodov oz. storitev (prim. 1.odst. 21. cl. ZGD in 1. odst. 17. cl. ZIL/93). Za presojo dobrovernosti sporne registracije...

December 12, 2001

Sklep nº I Cp 448/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 12, 2001

Sodišce prve stopnje je predlog za izdajo zacasne odredbe s prepovedjo razpolaganja z nepremicnino zavrnilo le na podlagi pavšalnega ugovora prvega toženca, da sporna nepremicnina predstavlja njegovo posebno premoženje, ki ga je pridobil pred sklenitvijo zakonske zveze, ne da bi za to dejstvo ponudil tudi dokaze. Takšno ravnanje pa onemogoca sklepanje, da so trditve toženca verjetne in zato predlog za izdajo zacasne odredbe neutemeljen.

Sklep nº II Cpg 1296/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Ustavitve izvršbe pa ne gre enaciti s koncem izvršilnega postopka. Izvršba se ustavi zaradi pravnih ali dejanskih ovir, ki jo onemogocajo. Izvršilni postopek pa se konca takrat, ko stranke in drugi udeleženci izvršilnega postopka ne morejo vec opravljati procesnih dejanj (Triva, Belajec, Dika: Sudsko izvršno pravo, Zagreb, 1984, str. 245).

Sodba nº I Cpg 1354/2000 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Dolžnost uporabnika je sporociti spremembo le-tega (7. tc. 33. cl. Odloka). Dotlej je v zavezi za placilo zapadlih racunov prejšnji uporabnik, ki je s prijavo oz. pridobitvijo soglasja za prikljucek prevzel dolžnost placila racunov (8. tc. 33. cl. Odloka). In ker se prevzem dolga opravi s pogodbo med dolžnikom in prevzemnikom, v katero je privolil upnik (446. cl. ZOR), na takšno pogodbo pa se tožeca stranka ne sklicuje, po presoji pritožbenega sodišca ni podlage za obveznost tožene stranke za...

Sodba nº I Cpg 516/2000 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Ker prvotožena stranka kot imetnik tekocega racuna in trasant ni imela kritja na svojem tekocem racunu, je tožeci stranki z izkupom cekov nesporno nastala škoda. Za obstoj odškodninske odgovornosti pa ne zadostuje zgolj dejstvo nastanka škode, pac pa mora biti njen nastanek v vzrocni zvezi z nedopustnim ravnanjem povzrocitelja. Po teoriji pravnorelevantne vzrocnosti pridejo v pravu v upoštev le tisti vzroki, ki so obenem kršitve pravne norme in jih pravne norme glede na svoj namen štejejo za ...

Sodba nº in sklep I Cpg 1022/2000 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Ce do drugacnega dogovora med pravdnima strankama ni prišlo (tega tožeca stranka ni dokazala), se je tožena stranka upraviceno zanesla na cenik tožece stranke za naroceno storitev shranjevanja spornih odpadkov (prim. 142. cl. ZOR).

Sklep nº III Cpg 80/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Nesprejemljivo je pritožbeno stališce, da je treba obravnavati v ZPPSL doloceno možnost konverzije terjatve v lastniške deleže dolžnika kot možnost ugodnejšega poplacila upnikov, kar lahko upniki dosežejo s predlogom za ustavitev postopka prisilne poravnave iz razloga po 4. tocki prvega odstavka 34. clena ZPPSL. ZPPSL je možnost konverzije upniških terjatev v lastniške deleže umestil v poglavje, ki govori o nacrtu financne reorganizacije dolžnika (46. do 52. clen ZPPSL) in posebej še o metoda...

Sklep nº I Cpg 1390/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Presoja o pomenu izpolnitve akceptnega naloga v nasprotju s pooblasitlom.

Sklep nº I Cpg 179/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Dolocbe ZLPP niso samostojna podlaga za neveljavnost (nicnost ali izpodbojnost) pogodb. Njihova pravna neucinkovitost mora imeti podlago v pozitivnem pravu, kakor je veljalo v casu, ko so bile pogodbe sklenjene.

Sklep nº II Cpg 1074/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

V uvodu sklepa oznaceni dolžnik ne more biti stranka v izvršilnem postopku, saj ni ne pravna, ne fizicna oseba. Izpodbijani sklep je zato obremenjen z bistveno kršitvijo dolocb postopka iz 11. tocke 2. odstavka 339. clena ZPP.

Sklep nº II Cpg 1091/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Ker upnik nima izvršilnega naslova, je verjetnost, da ne bo mogel ugotoviti podatkov o racunu, izkazana.

Sklep nº II Cpg 963/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Upnik je predlog glede placanih 34.644,93 SIT umaknil. Razlika mer obracunom terjatve v prilogi št. 1 in izvršenim placilom znaša le 0,89 SIT. Izterjava tega zneska bi bila v nasprotju z nacelom ekonomicnosti. Zato je treba v skladu z dolocbo 1. odst. 43. clena ZIZ izvršbo ustaviti v celoti.

Sklep nº II Cpg 1211/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Družba izgubi lastnost pravne osebe z izbrisom iz sodnega registra. V centralni bazi sodnega registra je pri dolžniku vpis: "Redno". Zato sodišce prve stopnje za prekinitev postopka ni imelo podlage v podatkih sodnega registra, na katere je oprlo svojo odlocitev.

Sklep nº II Cpg 1055/2001 of Gospodarski oddelek, December 12, 2001

Pravilo iz 5. odst. 108. clena ZPP, ki se v izvršilnem postopku smiselno uporablja na podlagi 15. clena ZIZ, je povsem jasno: ce vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali prilog, mu sodišce naloži, naj v dolocenem roku to stori. Ce vložnik ne ravna po tem nalogu, sodišce vlogo zavrže.

Sodba nº I Cp 1712/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

V obravnavanem primeru je sodišce odlocalo o nicnosti prodajne pogodbe sklenjene po dolocbi 117. clena SZ, potem, ko sta tožnika pravocasno vložila zahtevo za denacionalizacijo hiše v kateri se nahaja sporno stanovanje. Za oceno nicnosti pogodbe po 88. clenu Zden zadostuje že možnost, da bo nepremicnina, ki je bila predmet pogodbe denacionalizirana. Dolžnost vrnitve premoženja je potrebno upoštevati abstraktno in ne kot konkretno ugotovljeno dolžnost vrnitve.

Sklep nº I Cp 1001/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Kadar sodišce prizna upravicencu odškodnino v obliki obveznic Slovenskega odškodninskega sklada, odlocba pa je bila izdana po 1.7.1996, torej po datumu, ki je dolocen za zacetek obrestovanja glavnice, ni podlage za uporabo dolocbe sedmega odstavka 44. clena ZDen.

Sodba nº I Cp 1607/2000 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Ob dejanski ugotovitvi, da so se toženci preselili v stanovanje ob sklenitvi podnajemniške pogodbe, torej v aprilu 1990, takšno bivanje ni pripeljalo do pravnega varstva tožencev v smislu 149. clena SZ, ker do uveljavitve SZ ni preteklo 2 leti od njihove vselitve.

Sklep nº I Cp 916/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Izjava o odpovedi dedovanju je dedna izjava in ce je ta dana v pravnomocno koncanem zapušcinskem postopku, se ne more brez pridržkov nanašati tudi na pozneje najdeno premoženje.

Sklep nº I Cp 1632/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Po vzpostavitvi prejšnjega stanja je posest takšna, kakršna je bila pred motenjem, oziroma kakršna je bila ves cas. Zato velja, da naj posest ostane brez zašcite, ce ni možnosti, da se vzpostavi prejšnje stanje. V obravnavanem primeru takšne možnosti zaradi nevarnosti okužbe vode ne bi bilo. Zahtevana vzpostavitev prejšnjega stanja bi pomenila nezakonit poseg v pravico do splošne rabe vodovoda vsakega drugega uporabnika.

Sodba nº I Cp 714/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Merila za dodelitev otroka so predvsem iskanje otrokove koristi.

Sklep nº I Cp 1790/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Iz tožbenega izreka mora biti razvidna vsebina sodne odlocbe, ki jo zahteva tožnik. V obravnavanem primeru je vsebina tožbenega zahtevka placilo odškodnine, ni pa jasno kakšne odškodnine. Takšna nejasna opredelitev tožbenega zahtevka bi sodišcu narekovala postopanje po 108. clenu ZPP, ker je tožba, v kateri ni opredeljen tožbeni zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev (180. clen ZPP) nepopolna vloga.

Sklep nº I Cp 1465/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Ker predlog za vknjižbo lastninske pravice vsebuje tudi predlog predznambe lastninske pravice, mora sodišce v primeru, ce vknjižba zaradi neoverjenega prodajalcevega podpisa ni možna, dovoliti predznambo lastninske pravice, cetudi ta ni izrecno predlagana.

Sodba nº I Cp 691/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Aktivno legitimiran za vložitev lastninske tožbe po 37. clenu ZTLR je lastnik stvari, ki stvari nima v posesti, pasivno legitimiran pa je posestnik stvari, ki na stvari nima lastninske pravice. Toženec se lahko brani z ugovorom, da ima pravico do posesti, v konkretnem primeru sklenjeno zakupno pogodbo z lastninsko prednico tožnice.

Sodba nº I Cp 48/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Zakon o denacionalizaciji ne terja razveljavitve pod silo, grožnjo ali prisilo državnih organov ali predstavnikov oblasti sklenjenih pogodb kot pogoja za pridobitev pravice do vrnitve podržavljenega premoženja.

Sklep nº III Cp 1787/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Ni mogoce presoditi o utemeljenosti ugovora glede višine predujma za stroške izvršbe, ker predloženi predracun sam po sebi ne pojasnjuje dovolj, na katera dela se nanaša, mogoce pa bi bilo sklepati, da zajema tudi dela, ki v izvršilnem naslovu dolžniku niso naložena.

Sklep nº III Cp 2967/2001 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Izvršitelj mora dokazati, da je opravil izvršilna dejanja in da je v zvezi z njimi imel stroške, katerih povrnitev zahteva. Da je opravil rubež gotovine, izvršitelj dokazuje z rubežnim in cenilnim zapisnikom, v katerem je opisano, kateri dolžnikov denar je izvršitelj zarubil. Ce izvršitelj ne predloži tako izpolnjenega rubežnega in cenilnega zapisnika, mu ni mogoce priznati placila za uspešno opravljen rubež gotovine, temvec le placilo za prevzem gotovine.

Sklep nº I Cp 1715/2000 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Tudi procesno pobotanje se opravi za nazaj, torej ucinkuje od trenutka, ko sta si terjatvi stopili nasproti, tako da je mogoce ugovarjati v pobot terjatev, ki je zastarala. Vendar mora sodišce na ugovor tožece stranke pri pobotu upoštevati le tisti del njene terjatve, ki je nastal, preden je terjatev tožene stranke zastarala. V sodbi zaradi pobotnega ugovora mora sodišce v izreku odlociti tako o obstojecem kot o neobstojecem delu terjatve, uveljavljane v pobot, kolikor njen skupni znesek ne p...

Sodba nº II Cp 1073/2000 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Garaža ni poslovni prostor, zato se zanjo ne uporabljajo dolocbe Zakona o poslovnih stavbah (ZPSPP). Ni potrebna sodna odpoved, ampak neposredna odpoved, ki jo ena stranka da drugi, spoštujoc doloceni odpovedni rok. Tako najemno razmerje med strankama preneha, najemodajalec pa ima izpraznitveni zahtevek.

Sodba nº II Cp 1159/2000 of Civilni oddelek, December 12, 2001

Ker je tožnik v tožbi zahteval ugotovitev solastnine na stanovanju, kot tožbeno podlago pa je navajal pridobitev skupnega premoženja med zakonsko zvezo, ugotovljeno pa je bilo, da sta zakonca po razvezi s sporazumom razdelila skupno premoženje, ne more uspešno uveljavljati solastnine na stanovanju, ki naj bi ga toženka prikrila pred sklepanjem sporazuma.

December 11, 2001

Sklep nº I Cp 502/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2001

Tako kot mora tožnik navesti dejstva in dokaze, iz katerih izvaja svoj zahtevek, mora tudi toženec svoj ugovor v pravdi utemeljiti. V postopku pa se zatem dokazujejo le sporne trditve, saj trditve same po sebi niso potrebne dokazovanja.

Sodba nº I Cp 514/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, December 11, 2001

Proizvodnja, v kateri se je uporabljal azbest in kar je med drugim pripeljalo do težkega obolenja tožnika, pomeni nevarno dejavnost v smislu 173. clena ZOR. Ce tožnikovo težavno bolezensko stanje ni le posledica poklicne bolezni, marvec tudi drugih obolenj in kajenja, je potrebno to deljeno vzrocnost upoštevati pri odmeri višine odškodnine, ki jo je tožena stranka dolžna placati za tisti del škode, ki izvira iz vzroka, za katerega je odgovorna.

Sklep nº I Cpg 1295/2001 of Gospodarski oddelek, December 11, 2001

Ker je bilo placilo takse za tožbo opravljeno pred izdajo izpodbijanega sklepa, s katerim je bilo ugotovljeno, koliko naj bi znašala neplacana taksa in kazenska taksa, sodišce prve stopnje za njegovo izdajo ni imelo dejanske podlage.

Sodba nº I Cpg 1185/2001 of Gospodarski oddelek, December 11, 2001

Sodnega varstva ni mogoce nuditi pogodbam, ki so sklenjene na škodo družbene lastnine. Casovno sosledje in medsebojna povezanost sklenjenih pogodb ocitno kažeta na pravno nedopustno vsebino posla, na nicnost pravnega posla kot celote.

Sklep nº I Cpg 265/2000 of Gospodarski oddelek, December 11, 2001

Dejstvo, da naj bi bil sporni mikrocitalec last S. P. kot fizicne osebe, ne vpiva na obstoj poslovnega razmerja nastalega med tožeco stranko kot samostojnim podjetnikom posameznikom in toženo stranko, oz. na aktivno legitimacijo tožece stranke, ki je v vsakem primeru (s statusom samostojnega podjetnika posameznika ali pa brez njega) fizicna oseba.

Sklep nº II Cpg 1176/2001 of Gospodarski oddelek, December 11, 2001

Na pravnomocno sodno odlocbo je izvršilno sodice vezano, vse dokler ni izvršilni naslov z izrednimi pravnimi sredstvi spremenjen ali razveljavljen, cesar pa doklžnik niti ne zatrjuje. Zato dolžnik v izvršilnem postopku za izterjavo judikatne terjatve ne more (vec) uspešno uveljavljati ugovornih razlogov, ki se ticejo poslovnega razmerja, temvec bi te razloge moral uveljavljati v pravdnem postopku, iz katerega izvira izvršilni naslov.

Sklep nº II Cpg 1145/2001 of Gospodarski oddelek, December 11, 2001

Dolžnik v ugovoru sicer navaja pravno pomembno dejstvo, ki bi lahko pripeljalo do zavrnitve zahtevka v pravdi (neskladnost izstavljenega racuna in dogovora med upnikom in dolžnikom), vendar za to trditev ne predloži nobenega dokaza. Navedba o neprejemu racunov pa je pravno neupoštevna, saj terjatev ne nastane z izstavitvijo racuna, temvec s sklenitvijo pravnega posla.

December 07, 2001

Sklep nº II Cpg 1103/2001 of Gospodarski oddelek, December 07, 2001

Ker sodišce prve stopnje upnika ni pravilno vabilo na tretjo javno dražbo nepremicnine, mu je s tem onemogocilo udeležbo v postopku, kar je bistvena kršitev dolocb postopka iz 8. tocke 2. odst. 339. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ, zato ni bilo pogojev za izdajo izpodbijanega sklepa.

Sklep nº I Cpg 191/2001 of Gospodarski oddelek, December 07, 2001

Glede pristojnosti sodišca Republike Slovenije za sojenje tuji državi veljajo pravila mednarodnega prava.

December 06, 2001

Sklep nº I Cpg 138/2001 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, December 06, 2001

Pri ureditvi zastopanja lahko družba (d.d., d.o.o.) v svojem aktu uporabi za zastopnike tako princip skupnega zastopanja, kot tudi posamicnega zastopanja, lahko pa uporabi kombiniran nacin (torej takšen, pri katerem v dolocenih poslih osebe, pooblašcene za zastopanje posamicno zastopajo, v dolocenih poslih pa skupno). Ne more pa pri tem hkrati omejiti njihovih pooblastil v smislu navedbe konkretne vrednosti posla, do katerega se pooblastila za zastopanje družbe omejujejo.

December 05, 2001

Sodba nº I Cpg 989/2000 of Gospodarski oddelek, December 05, 2001

Priznanje terjatve v stecajnem postopku (še) ne pomeni realizacije bancne garancije.

Sklep nº II Cpg 1017/2001 of Gospodarski oddelek, December 05, 2001

Pravna dejanja, ki so izpodbita po pravilih o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj v stecaju, spadajo med izpolnitve, opravljene na podlagi pravnega temelja, ki je kasneje prenehal. Terjatev, vrniti v stecjano maso korist, ki jo je dolžnik prejel na podlagi izpodbitega pravnega dejanja, je tako nastala z dnem, ko je sodišce izdalo sodbo, s katero je tožbenemu zahtevku na izpodbijanje pravnih dejanj ugodilo. Hkrati pa je znova oživela terjatev, ki je zaradi izpodbitega pravnega dejanja pren...

Sodba nº II Cp 506/2001 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Tožnici, ki je zaradi grobega ravnanja bivšega moža utrpela udarnino levega dela obraza, udarnino nosu, udarnino desne nadlahti s podplutbo ter udarnino trtice, je sodišce prve stopnje utemeljeno prisodilo 300.000,00 SIT za telesne bolecine, 70.000,00 SIT za strah ter 150.000,00 SIT za duševne bolecine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti.

Sklep nº I Cp 1807/2001 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Ce je pravica zahtevati placilo takse za tožbo zastarala, ne more nastopiti pravna posledica umika tožbe, dolocena v 4. odst. 180. cl. ZPP.

Sklep nº I Cp 1920/2000 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Tožnik je v dopolnitvi svojih dejanskih tožbenih trditev pred prvim narokom za glavno obravnavo, v vlogi z dne 12.7.2000, drugo, tretje in cetrtotožencem ocital ne le, da so kot predsedniki organov prvotožene stranke vodili nezakonite postopke in podpisali nezakonite odlocbe, temvec da so zavestno zlorabili in prekoracili svoja pooblastila, ter organe, ki so jim predsedovali, tudi zavestno zavajali (l.št.76 in 83) in tožnika zavestno s podtaknjenimi obtožbami vrgli iz službe (vloga z dne 13.9...

Sklep nº I Cp 471/2001 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Ce sodišce ne oceni izpovedbe stranke, ki se bistveno razlikuje od dejstev, ki predstavljajo podlago sodbe, je podana absolutna bistvena kršitev dolocb pravdnega postopka.

Sodba nº I Cp 1751/2000 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Razlogi za nepriznanje oporoke so lahko poleg pomanjkanja oporocne sposobnosti tudi obstoj napak v volji oporocitelja (sila, grožnja, zmota, zvijaca), napake v obliki ter ugovor, da je oporoka ponarejena.

Sklep nº III Cp 2661/2001 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Ker je upnik predlagal drugo dražbo po preteku 30 dni od sporocila, d je bila prva dražba neuspešna, je sodišce ravnalo pravilno, ko je glede izvršbe na premicnine izvršbo ustavilo.

Sklep nº III Cp 3022/2001 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Na družbenike preidejo vse obveznosti izbrisane družbe, ki jih je ta imela do upnikov v trenutku njenega izbrisa iz sodnega registra po uradni dolžnosti v skrajšanem postopku.

Sklep nº II cp 1047/2001 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Eden izmed pokazateljev volje prodajalca, je tudi nesorazmerno nizka kupnina. Sodišce, ki je njeno vrednost ugotavljalo skladno z metodologijo, je ravnalo pravilno.

Sklep nº II Cp 674/2001 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Dejstvo, da ima nekdo v nepremicnini shranjene premicnine, samo po sebi še ne pomeni, da ima posest na nepremicnini.

Sodba nº II cp 1878/2000 of Civilni oddelek, December 05, 2001

Imetniku stanovanjske pravice in njegovi ženi kot uporabnici je prenehalo stanovanjsko razmerje, ker vec kot šest mesecev pred uveljavitvijo Stanovanjskega zakona nista uporabljala spornega stanovanja v stanovanjske namene. Zato je lastnik stanovanja po 2. odstavku 128. clena SZ utemeljeno zavrnil odkup stanovanja.

December 04, 2001

Sklep nº II Cpg 1085/2001 of Civilni oddelek, December 04, 2001

Faza realizacije izvršbe se po zacetku stecajnega postopka nad dolžnikom še ni zacela (sklep o izvršbi še ni bil izdan), zato se izvršba zoper dolžnika ni dovolila.

Sklep nº II Cpg 1123/2001 of Gospodarski oddelek, December 04, 2001

Neutemeljena je upnikova zahteva za povrnitev stroškov nagrade za sestanek s stranko in za pregled listin v priglašeni skupni višini 70 tock, saj v konkretnem primeru ne gre za posebna opravila in so ti stroški že vsebovani v stroških sestave predloga za izvršbo (gl. tar. št. 33 OT), ter za obvestilo stranki višjih od 10 tock, ker jih tar. št. 33/4 OT ne predvideva.

Sodba nº I Cpg 236/2000 of Gospodarski oddelek, December 04, 2001

Sodišce prve stopnje se je poslužilo pooblastila iz procesnega zakona do preizkusa zahtevane odškodnine po prostem preudarku. To pomeni in izhaja tudi iz razlogov izpodbijane sodbe, da je v presojo o postavljenih zahtevkih vneslo še lastno vednost o relevantnih okolišcinah po pravilih logicnega mišljenja in življenjskih izkušenj. Po dolocbi 3. odstavka 189. clena Zakona o obligacijskih razmerjih se pri oceni izgubljenega dobicka upošteva dobicek, ki bi ga bilo mogoce utemeljeno pricakovati gl...

Sodba nº I Cpg 225/2000 of Gospodarski oddelek, December 04, 2001

Dolocba o obvezni notifikaciji odjemalca toplotne energije o prekinitvi odjema v primeru pavšalnega ugotavljanja obracunavanja dobavljenih kolicin toplotne energije, ni nicna. Dejansko podlago za zavrnitev uporabe dolocil iz splošnih pogojev, mora stranka navesti.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners