Višja Sodišča: Opinions issued on February 2001

February 28, 2001

Sodba nº I Cp 90/2001 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 28, 2001

Ce iz pogodbe o ustanovitvi zastavne pravice ni razvidna odplacnost tega posla, mora tisti, ki se na odplacnost sklicuje, to dokazati.

Sklep nº I Kp 1074/2000 of Kazenski oddelek, February 28, 2001

Ker nobena od vrnjenih povratnic ne potrjuje, da je bil obdolženec obvešcen o datumu glavne obravnave, sodišce prve stopnje ni ravnalo pravilno, ko je kljub ugotovitvi, da je bil obdolženec tekom kazenskega postopka že dvakrat zaslišan in da zaradi tega njegova prisotnost na glavni obravnavi ni vec potrebna, glavno obravnavo opravilo in zakljucilo brez njegove prisotnosti. Pritožbeno sodišce je zato ugodilo pritožbi njegove zagovornice ter zaradi bistvene kršitve dolocb kazenskega postopka iz...

Sklep nº III Cp 230/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Po dolocbi prvega odstavka 104. clena ZPP morajo stranke v postopku vlagati vloge v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišcu v uradni rabi. Pritožba (žalba 2*) upnika ni bila sestavljena v slovenskem jeziku ali v jeziku, ki je pri sodišcu v uradni rabi. Zato je sodišce prve stopnje v skladu z dolocbo drugega odstavka 104. clena ZPP pravilno ravnalo po dolocbah 108. clena ZPP, ki veljajo za nerazumljive vloge in zahtevalo od upnika, da vlogo popravi tako, da bo sesta...

Sklep nº III Cp 328/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Ce je izvršba ustavljena zaradi neplacila predujma, izvršitelju ne pripadajo stroški za vpis izvršilne zadeve v evidenco izvršitelja.

Sodba nº I Cp 312/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Tožeca stranka mora tožbo na razvezo pogodbe o dosmrtnem preživljanju naperiti ne le proti toženi stranki, ampak tudi proti tretji osebi, ki je bila udeleženec spornega pogodbenega razmerja. Ker je po naravi pravnega razmerja mogoce spor rešiti samo na enak nacin za vse udeležence pogodbe, bi moral v postopku bodisi kot tožnik ali toženec nastopati tudi tretji. Le tako se je namrec mogoce izogniti možnosti, da bi bilo v vec pravdah razlicno odloceno o zahtevku, glede katerega je mogoce zaradi...

Sklep nº I Cp 2164/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Dedici so neznani, kadar se ne ve, ali je kaj dedicev, ne pa, ce je med njimi spor o obstoju dedne pravice.

Sodba nº I Cp 1355/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Drugi toženec mora izprazniti sporno stanovanje, ker ga uporablja brez pravnega naslova - z lastnikom nima sklenjene najemne pogodbe.

Sklep nº I Cp 265/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

1. Ko gre za verzijske zahtevke zacne teci zastaranje od konca ekonomske skupnosti, v kateri je prihajalo do premikov premoženja oz. od dne ko je odpadla podlaga za takšen premik premoženja. 2. Izvedenec sodišcu le posreduje manjkajoce znanje o pravilih znanosti, stroke in izkušnje. Sodišce pa mora samo uporabiti omenjena pravila. Predvsem pa je dokazna ocena predloženih dokazov naloga sodišca, ne pa izvedenca.

Sklep nº I Cp 1/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Ker sodišce prve stopnje, kljub trditvi, da je toženec tožniku škodo povzrocil v silobranu in ugotovitvi, da je bil tožnik mocno nadležen in nasilen, obravnavane zadeve ni razjasnilo v luci zatrjevanega silobrana, je dejansko stanje ostalo nepopolno ugotovljeno.

Sklep nº II Cp 254/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

V pritožbenem postopku proti sklepu se ne uporabljajo dolocbe o odgovoru na pritožbo, zato sodišce druge stopnje odgovora ni upoštvalo in tudi ni priznalo stroškov zanj. V novem postopku mora sodišce ponovno oceniti vse dokaze, vsakega posebej in v zvezi z drugimi ter nato odlociti po svoji vesti in na podlagi svojega prepricanja glede na uspeh celotnega postopka, ne pa le dopolniti dokazno oceno z razlogi o dokazih, ki jih je dodatno izvedlo v novem postopku.

Sklep nº II Cp 1628/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Kondikcijski zahtevek iz 4. odst. 210. cl. ZOR predpostavlja doseženo korist stranke. Ce z izvršitvijo dejanja korist ni bila dosežena, kondikcijski zahtevek ni utemeljen.

Sodba nº II Cp 139/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Najemna pogodba s smrtjo lastnika ne preneha veljati, temvec se nadaljuje z njegovimi dedici, ce ni bilo drugace dogovorjeno. Zato najemnik od smrti lastnika dalje, s katerim je sklenil najemno pogodbo, ne uporablja stanovanja brez pravnega naslova.

Sklep nº II Cp 1421/99 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Tožba za nedopustnost izvršbe je predvidena s posebnim predpisom, ki doloca primere in pogoje, ki morejo biti izpolnjeni, da se taka tožba lahko vloži. Napotitveni sklep izvršilnega sodišca je zato procesna predpostavka za dovoljenost tožbe za nedopustnost izvršbe.

Sodba nº in sklep II Cp 1033/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Upravicenja, ki gredo imetnikom stanovanjske pravice, je obcan lahko pridobil tudi na neformalen nacin, z izpolnjevanjem pogojev za uporabo stanovanja in pretekom roka iz 18. clena ZSR, v katerem bi ga stanodajalec sicer lahko izselil iz stanovanja. Z dolocbo 147. clena SZ je zakonodajalec dolocil spremembo (pravno preoblikovanje) stanovanjskega razmerja v najemno razmerje in s tem dal pravno varstvo tistim, ki jim je bilo stanovanje na podlagi stanovanjske pravice zakonito dodeljeno. Spremem...

Sklep nº II Cp 1674/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Ce sodišce ustavi postopek zaradi domnevnega umika tožbe, odloca o pravocasno vloženi zahtevi za povrnitev stroškov po dolocbi 158/1 clena ZPP.

Sklep nº II Cp 263/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Preužitne pravice so stvarno breme in se upravicenec lahko na njih sklicuje samo, ce so vpisane v zemljiško knjigo. Saj je vpis konstitutivnega pomena. Upravicenec tudi ne more zahtevati preužitka v denarju za nazaj, temvec lahko zahteva spremembo v denarno rento za naprej.

Sodba nº II Cp 1380/99 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Tožena stranka, ki je kupila družbeno pravno osebo kot stecajnega dolžnika, s tem še ni pridobila lastninske pravice na stanovanju, na katerem je imela družbeno pravna oseba pravico uporabe. Za pridobitev lastninske pravice na podlagi pravnega posla je namrec potrebna še pridobitni nacin (vknjižba). Ker ta ni bila izvedena, je tožena stranka pridobila le pravico uporabe ter so izpolnjeni pogoji iz 112. clena SZ.

Sodba nº II Cp 27/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Za dolocitev prispevka vsakega od staršev k preživljanju otroka ni odlocilno premoženjsko stanje gospodinjstev, v katerih živita preživninski zavezanec in upravicenec, temvec dohodki in stroški vsakega od staršev za lastno preživljanje ter preživljanje eventualnih ostalih otrok ter potrebe otroka.

Sklep nº II Cp 271/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Z zacasno odredbo se ne pridobi zastavna pravica na predmetu zavarovanja.

Sklep nº II Cp 224/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Utemeljenost višine zahtevane odškodnine zaradi nepremoženjske škode mora izhajati z dejstev, navedenih v tožbi, sicer ni pogojev za izdajo zamudne sodbe.

Sodba nº I Cp 1717/99 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Ob ugotavljanju deleža na skupnem premoženju sodišce upošteva prispevke obeh zakoncev, ki so plod dela v casu trajanja zakonske zveze ter upošteva tudi vse okolišcine po 2. odst. 59. cl. ZZZDR.

Sodba nº I Cp 696/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Posrednik, ki se ukvarja s posredovanjem pri prodaji nepremicnine, ne ravna s potrebno profesionalno skrbnostjo, ce ne preveri obstoja izkazane verige prodajnih pogodb za stanovanje, ki v zemljiški knjigi ni bilo vpisano, in ne preveri, ali je predložena prodajna pogodba takšna, da bi bilo na podlagi nje mogoce doseci vpis v zemljiško knjigo (izvirnik prodajne pogodbe z overjenim podpisom prodajalca).

Sklep nº I Cp 337/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Ker razlogi, ki govore zato, da je bila sklenjena darilna pogodba odraz resnicne volje pogodbenih strank, niso mocnejši od razlogov, na podlagi katerih je mogoce sklepati o navideznosti pravnega posla ali njegovi odplacnosti, tožeca stranka ni izkazala verjetnega obstoja svoje terjatve. Predlog za izdajo zacasne odredbe je zato neutemeljen.

Sklep nº I Cp 186/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Naš pravni red daje varstvo tudi posrednemu posestniku.

Sodba nº I Cp 788/2000 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Med materialne avtorske pravice sodi tudi pravica predelave skladbe - oblika glasbenega aranžmaja. Priredba oz. glasbena obdelava (predelava) uživa enako varstvo kot izvirno avtorsko delo.

Sklep nº I Cp 246/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Vknjižba lastninske pravice se dovoli (samo) na podlagi javne ali zasebne listine, v kateri je nepremicnina oznacena s podatki, s katerimi je vpisana v zemljiško knjigo, in ki vsebuje veljaven pravni temelj. Predlagatelj mora predpisane listine priložiti predlogu, sicer sodišce ne poziva na popravo predloga in predlog zavrne.

Sklep nº III Cp 42/2001 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Dolžnik lahko v skladu z dolocbo 67. clena ZIZ s predlogom za nasprotno izvršbo zahteva le vrnitev tistega, kar je upnik z izvršbo dobil. To pomeni, da dolžnik s predlogom za nasprotno izvršbo ne more zahtevati zamudnih obresti, ce jih upnik z izvršbo ni dobil. Zahtevek na placilo zakonskih zamudnih obresti bi lahko dolžnik postavil le v pravdi.

Sodba nº I Cp 2149/99 of Civilni oddelek, February 28, 2001

Ker je odškodnino odmeril in sklepom naložil v placilo organ Košarkaške zveze Slovenije, katere clanici sta obe pravdni stranki, ob pravilni uporabi materialnega prava ni mogoce zakljuciti, da je bil prehod sredstev na toženo stranko brez pravne podlage (210. clen ZOR).

February 27, 2001

Sklep nº Kp 63/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 27, 2001

V zahtevi za obnovo kazenskega postopka grajana izpovedba pric ne more biti obnovitveni razlog po 1. tc. I. odst. 410. cl. ZKP, ce ni priložena obsodilna sodba v krivi izpovedbi. V isti zahtevi zatrjevane nezakonitosti dela sodišc 1. in 2. stopnje pa so lahko le predmet zahteve za varstvo zakonitosti.

Sklep nº Kp 43/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 27, 2001

Ceprav je sodišce prve stopnje v razlogih izpodbijane sodbe dokaj obširno analiziralo izpovedbo oškodovanca in našlo v njegovi osebnosti, casovni odmaknjenosti od dejanja ter neposrednem vtisu, opravicljive razloge za spremembo njegovih izpovedb, pa je tudi po oceni sodišca druge stopnje prav glede dokazne ocene njegove izpovedbe preuranjeno zakljucilo o utemeljenosti obtožbe.

Sodba nº I Cp 343/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 27, 2001

S prodajno pogodbo se prodajalec zavezuje, da bo izrocil stvar tako, da bo kupec na njej pridobil lastninsko pravico. Zato je dolžan izstaviti kupcu ustrezno zemljiškoknjižno listino, ce je prodana stvar nepremicnina.

Sklep nº I Cpg 215/2001 of Gospodarski oddelek, February 27, 2001

Ceprav je na vrocilnici navedeno, kdaj je bila pošiljka vrocena, je možen nasproten dokaz, dokaz, da je datum na vrocilnici netocno zapisan.

Sklep nº II Cpg 114/2001 of Civilni oddelek, February 27, 2001

Ceprav je sodišce izvršitelju odredbo z dne 22.05.2000 ter sklep o dolocitvi izvršitelja z dne 23.05.2000 poslalo, pa upnik zahtevanega predujma na žiro racun izvršitelja ni nakazal. Ker izvršitelj tako ni imel pravne podlage za zacetek opravljanja izvršilnih dejanj, do povracila izvršilnih stroškov ni upravicen.

Sklep nº III Cpg 15/2001 of Gospodarski oddelek, February 27, 2001

V primeru, da je upnik svojo izlocitveno pravico pravocasno prijavil in pravocasno zacel postopek za uveljavitev prerekane izlocitvene pravice stecajni upravitelj ne more prodati dela premoženja na katerem obstoji izlocitvena pravica in to vse dokler upnikov izlocitveni zahtevek ni pravnomocno zavrnjen.

Sodba nº I Cpg 871/99 of Gospodarski oddelek, February 27, 2001

Izstavitev racuna prevzemniku je mogoce razumeti kot privolitev upnika v prevzem dolga. Izstavitev dobropisa prevzemniku za del zneska, na katerega se je glasil racun, in izstavitev racuna za ta znesek dolžniku (oboje na podlagi naknadnega dogovora dolžnika in prevzemnika) pa je treba razumeti tako, da dolžnik za ta znesek ni prost obveznosti.

Sklep nº I Cpg 129/2001 of Gospodarski oddelek, February 27, 2001

Sodišce prve stopnje ni dovolilo vrnitve v prejšnje stanje, ker je ugotovilo, da tožena stranka na tožbo v prekluzivnem 15-dnevnem roku (glej 1. tocko 493. cl. v zvezi s 1. odst. 277. cl. ZPP) ni odgovorila iz neupravicenega vzroka (1. odst. 116. clena ZPP). Tožba se pravni osebi vroci tako, da se izroci zakonitemu zastopniku ali osebi, ki je pooblašcena za sprejem (glej 1. in 6. odst. 142. cl. ter 1. odst. 133. cl. ZPP). Izrocitev pa se opravi bodisi v prostorih institucije, pooblašcene za p...

Sklep nº I Cpg 180/2001 of Gospodarski oddelek, February 27, 2001

Tožeca stranka predloga za vrnitev v prejšnje stanje ni podala pravocasno, saj ga ni podala v roku 30-ih dni od dneva zamude. Po dolocbi 455. cl. ZPP izda sodišce sodbo zaradi odpovedi, ce tožeca stranka ne pride na narok za glavno obravnavo. Navedena dolocba pa v zvezi s 456. cl. ZPP pomeni, da se le v primeru, ce tožeca stranka (pravilno poucena) ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, šteje, da se je tožbenemu zahtevku odpovedala.

Sklep nº III Cpg 21/2001 of Gospodarski oddelek, February 27, 2001

V stecajnem postopku se odloca s sklepom ali z odredbo. Med zadevami, ki so lahko predmet odlocitev dveh organov stecajnega postopka ni odlocitev o materialnopravnem vprašanju glede pravic posameznih vrst upnikov v stecajnem postopku. Pravno pravilo namrec tudi po procesni teoriji ni "zadeva", o kateri sodišce sodi oziroma odloca, pac pa je predmet odlocanja le konkretna, iz dejanskega stanja izvirajoca in v pravovarstvenem zahtevku zatrjevana pravna posledica. Izrek sodne odlocbe je ponovite...

Sklep nº I Kp 113/2001 of Kazenski oddelek, February 27, 2001

Sodišce prve stopnje ni obrazložilo, katera so tista odlocilna dejstva, na podlagi katerih je zakljucilo o predhodnem dogovoru in o skupni prilastitvi oškodovancevega vozila. Dokazna ocena ni obrazložena.

Sklep nº I Kp 102/2000 of Kazenski oddelek, February 27, 2001

Zasežena mamila niso bila strokovno analizirana, pac pa so kriminalisti sami opravili preliminarni test, ki po mnenju pritožbenega sodišca ni verodostojen dokaz o obstuju mamila. Zato je bilo dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

February 23, 2001

Sklep nº R 14/2001 of Civilni oddelek, February 23, 2001

V postopku odlocanja v sporu o pristojnosti ni mogoce presojati pravilnosti ugotovitve vrednosti spornega predmeta, ki jo je sodišce opravilo na podlagi dolocbe 3. odst. 44. cl. ZPP.

Sodba nº I Cp 1670/2000 of Civilni oddelek, February 23, 2001

Narocnik del je (kljub pogodbi o delu, s katero se izvajalec zaveže sam poskrbeti za varnost pri delu) soodgovoren za nesreco, ki se pripeti izvajalcu del, ce izvajalca izbere, ceprav dobro ve, da za delo ni strokovno usposobljen. Na drugi strani tudi izvajalec nosi sokrivdo, ker delo kljub neusposobljenosti sprejme in poleg tega še odkloni uporabo zašcitnih sredstev, predvidenih za varnost pri delu na strehi.

February 22, 2001

Sklep nº I Cpg 56/2001 of Gospodarski oddelek, February 22, 2001

Odškodninski zahtevek temelji na nezakonitem ravnanju upravnega organa v upravnem postopku. O pravilnosti in nepravilnosti odlocitve upravnega organa tecejo upravni spor, zato je smotrna prekinitev pravde do odlocitve o upravni zadevi v upravnem sporu.

Sklep nº I Cpg 118/2001 of Gospodarski oddelek, February 22, 2001

Neobicajen nacin placila le vzpostavlja domnevo obstoja subjektivnega elementa izpodbojnosti - to je vednosti o sopogodbenikovem slabem ekonomsko-financnem stanju kot enem od pogojev izpodbijanja. Cetudi je domneva subjektivnega elementa podana, lahko toženec še vedno dokazuje, da subjektivni element ni podan (naprimer, da ni šlo za neobicajen nacin poplacila, kot ugotavlja sodišce v tem primeru), s cimer pa toženec de facto dokazuje, da ni vedel za slabo financno stanje stecajnega dolžnika. ...

Sklep nº I Cpg 1334/2000 of Gospodarski oddelek, February 22, 2001

Tožena stranka je bila tekom pravde izbrisana iz sodnega registra na podlagi Zakona o financnem poslovanju podjetij, zato je sodišce na predlog tožece stranke pravilno nadaljevalo postopek zoper družbenika te družbe.

Sklep nº II Cpg 1045/2000 of Gospodarski oddelek, February 22, 2001

Pobotna izjava mora jasno in nedvoumno izražati voljo stranke za pobotanje, zato dolžnikove trditve, da ima do upnika doloceno terjatev, katere izponitev je veckrat terjal, sodišce druge stopnje ne šteje za ugovor pobotanja.

February 21, 2001

Sklep nº I Cp 648/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 21, 2001

Ker sodišce odloca o vpisu po stanju vložitve predloga za vpis, mora biti predlogu za vpis predložena listina predpisana po dolocbah zakona, ki je veljal v casu vložitve predloga.

Sodba nº in sklep I Cp 319/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, February 21, 2001

Voznikovo izmikanje preiskavi alkoholiziranosti predstavlja pravno domnevo vožnje pod vplivom alkohola, zaradi katere lahko zavarovanec izgubi svoje pravice iz zavarovanja. V primeru, da zavarovanec v pravdi uspešno izpodbije navedeno pravno domnevo, predstavlja dokaz alkoholiziranosti dokazno breme zavarovalnice.

Sodba nº I cpg 476/2000 of Gospodarski oddelek, February 21, 2001

V regresnem razmerju med Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (tožeco stranko) in delodajalcem (toženo stranko) je pomembno le, kakšna škoda je nastala in ali jo je pripisati pomanjkanju ustreznih ukrepov varstva pri delu.

Sodba nº in sklep I Cpg 1154/99 of Gospodarski oddelek, February 21, 2001

Tožena stranka izrecno zanikala, da je prišlo do zamenjave korita. S tem je zatrjevala negativno dejstvo, ki ga ni mogoce dokazovati. Zato je dokazno breme na tisti stranki, ki zatrjuje nasprotno, torej pozitivno dejstvo.

Sklep nº III Cp 1722/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Dolžnik mora na sklep o izvršbi ugovarjati v 8 dneh in v ugovoru navesti vsa dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in predlagati dokaze. Kasnejših navedb sodišce ne upošteva.

Sklep nº III Cp 1963/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Vsebino predpostavke "upraviceni vzrok", ugotavlja sodišce v vsakem konkretnem primeru po pravilih o razlagi pravnih standardov. Sodna praksa in pravna teorija sta pri tem izoblikovali naslednje merilo: upravicen vzrok je lahko vsak dogodek resnejše narave, ki razumsko predstavlja oviro za stranko, da opravi neko procesno dejanje; vzrok bo upravicljiv, ce ga stranka ni zakrivila s svojim vedenjem oziroma, ce se lahko pripiše slucaju, ki se je pripetil stranki.

Sklep nº III Cp 405/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Dolžnik za pritožbo zoper odlocitev sodišca prve stopnje o založitvi predujma za stroške izvršitelja nima pravnega interesa, saj tak sklep, ki založitev predujma nalaga upniku, zanj ni neugoden.

Sklep nº I Cp 95/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Center za socialno delo nima niti aktivne procesne legitimacije niti aktivne materialnopravne legitimacije, da v svojem imenu s tožbo zahteva neko izpolnitev v korist mladoletnega otroka.

Sklep nº I Cp 248/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Prodaja tuje stvari ni neveljavna. Kupec, ki stvar obdrži, lahko uveljavlja jamcevanje za pravne napake. Ce prodajalec ne ravna po kupcevi zahtevi iz 509. clena ZOR in kdo kupcu stvar vzame, je pogodba razdrta po samem zakonu.

Sodba nº I Cp 170/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Služnost se s priposestvovanjem pridobi v takšnem obsegu in na takšen nacin, kot se je v priposestvovalni dobi izvrševala.

Sklep nº I Cp 76/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Ce zapustnik z oporocnim razpolaganjem in z darili med živimi prekoraci vrednost razpoložljivega dela zapušcine, gre po zakonu za prikrajšanje nujnega deleža (1. in 2. odstavek 34. clena ZD). Prikrajšanje nujnega deleža se na zahtevo nujnega dedica odpravi z zmanjšanjem ali odpravo oporocnih razpolaganj (redukcija oporocnih razpolaganj), ce se prikrajšanje na ta nacin ne da odpraviti, pride do vracanja daril (restitucija daril, 35. clen ZD) po predpisanem vrstnem redu in nacinu (35., 36., 37....

Sodba nº I Cp 1344/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Ker solidarni dolžniki niso enotna pravdna stranka, je vsak od njih kot sospornik v pravdi samostojna stranka (195. cl. ZPP) in je spor mogoce rešiti za vsakega sospornika razlicno in izdati razlicne odlocbe. To pa pomeni, da je v primeru, ce je tožbeni zahtevek zrel za koncno odlocitev glede nekaterih od dolžnikov mogoce v tem delu izdati delno sodbo (314. cl. ZPP). Primerjava tožbenega predloga in izdane sodbe pokaže, da je beseda "solidarno" placilo iz tožbenega predloga zamenjana v "neraz...

Sodba nº I Cp 1014/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Nacine pridobitve (so)lastninske pravice doloca ZTLR, med katerimi pa ni adaptacije oziroma izboljšave stvari. Soglasje lastnika za adaptacijo njegovega stanovanja in vedenje lastnika za izvajanje adaptacije ne more vplivati na lastninskopravno razmerje - da bi se spremenilo to, bi bila potrebna pogodba med lastnikom in izvajalcem adaptacije o pridobitvi dolocenega solastniškega deleža izvajalca adaptacije na stanovanju.

Sodba nº II Cp 199/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Odmera odškodnine za nepremoženjsko škodo pomeni dolocitev denarnega zadošcenja za škodo, ki je ni mogoce reparirati, ker prizadete pravno varovane dobrine, kot so bolecine in strah, nimajo cene. Odškodnina za nepremoženjsko škodo pridobi znacaj denarne terjatve šele takrat, ko jo sodišce ob upoštevanju zakonskih meril in razmer v casu izdaje sodbe naloži v placilo toženi stranki. Tožena stranka je zato v placilni zamudi za izpolnitvijo svoje denarne obveznosti šele od izdaje sodbe dalje in o...

Sodba nº II Cp 37/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Primarno nacelo odškodninskega prava je, da mora odgovorna oseba vzpostaviti stanje, ki je bilo preden je škoda nastala. Vendar pa je treba od tega nacela odstopiti, ce obstojijo pravne ovire za tak nacin reparacije škode. V konkretnem primeru tožnika od tožencev ne moreta zahtevati, da slednja izvedeta kakršnakoli sanacijska dela na nepremicnini, ki je v solasti tožnikov in tretje osebe.

Sklep nº II Cp 1987/99 of Civilni oddelek, February 21, 2001

V tej zadevi je predlagatelj predlog za delitev skupnega premoženja enostransko umaknil, zato je krivdno povzrocil nasprotni udeležnki stroške postopka. Stroškov nasprotne udeleženke pa ni dolžan povrniti, ker jih tu niti med postopkom niti v 15 dneh po prejemu sklepa o umiku ni priglasila.

Sklep nº II Cp 19/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Odpis zemljišc (parcel), ki so bila pred uveljavitvijo zakona uporabljena za ceste, in njihov vpis v vložek, v katerem je vpisan ta objekt kot javno dobro, se dovoli ne glede na njihovo vrednost na podlagi katastrskih listin; tako torej brez predložitve listin, ki jih zakon sicer predpisuje za vknjižbo lastninske pravice. Takšen odpis pa ni ovira za uveljavljanje odškodnine.

Sklep nº II Cp 395/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Dokaz z vpogledom v spis v drugi zadevi je le dokaz o vodenju postopka in v njem opravljenih procesnih dejanjih, ne nadomesti pa neposredne izvedbe dokazov o spornem dogodku. Zato sodišce s tem, ko ugotovi dejansko stanje na podlagi dokazov, ki jih v postopku ni izvedlo, strankam ne da možnosti obravnavanja pred sodišcem.

Sodba nº in sklep II Cp 1965/99 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Pritožnik ne sme navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov, razen ce izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma predlagati na prvem naroku za glavno obravnavo po uveljavitvi zakona.

Sodba nº II Cp 1507/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Narocnik in izvajalec del na nepremicnini odgovarjata solidarno tretjemu za škodo, ki sta mu jo povzrocila v zvezi z izvajanjem del.

Sodba nº II Cp 1919/99 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Izgubljeno preživljanje v obliki rente se prisodi po primerjavi sredstev, ki jih je pokojni namenjal obema tožnicama za njuno preživljanje in mesecnih dohodkov, ki jih tožnici prejemata v obliki pokojnine in varstvenega dodatka.

Sodba nº I Cp 1892/99 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Dedišcinska tožba je tožba med osebami, ki so v sporu glede dedne pravice. Tu gre lahko samo za spor med dedici istega zapustnika.

Sodba nº I Cp 285/2001 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Toženec, ki se pritožuje zoper zamudno sodbo, mora ponuditi dokaze za trditev, da mu tožba ni bila vrocena.

Sklep nº I Cp 1713/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Sodišce v skladu z dolocbo specialnega zakona tožbo za povrnitev škode, povzrocene po divjadi, zavrže, ce oškodovanec predhodno ne vloži prijave škode pri pristojnem obcinskem upravnemm organu.

Sklep nº III Cp 1912/2000 of Civilni oddelek, February 21, 2001

Ker je po vložitvi pritožbe dolžnika prišlo do pravnomocne ustavitve izvršilnega postopka, dolžnik za pritožbo nima vec pravnega interesa, saj je v postopku v celoti uspel in s predmetno pritožbo zase ne bi mogel doseci vecje pravne koristi od tiste, ki jo je dosegel s sklepom o ustavitvi postopka.

February 20, 2001

Sodba nº Kp 53/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 20, 2001

Dejansko stanje ni zmotno ugotovljeno, ce je sodišce prve stopnje s pomocjo izvedenca cestno prometne stroke zakljucilo, da obdolžencevo vkljucevanje v promet na prednostno cesto v nepreglednem križišcu ni bilo zadosti previdno. O objektivni odgovornosti tako ni mogoce razpravljati.

Sklep nº Kp 47/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, February 20, 2001

Ce sodišce 1. st. zaradi dvoma, ali je zasežena stvar mamilo, izda oprostilno sodbo, v kateri pa isto stvar odvzame, ker da je verjetno mamilo, je podano nasprotje med izrekom in obrazložitvijo. Zato se takšna sodba na pritožbo okrožnega državnega tožilca razveljavi.

Sklep nº I Cpg 169/2001 of Gospodarski oddelek, February 20, 2001

Letno porocilo za razliko od porocila o razmerjih odvisne družbe z obvladujoco družbo ne vsebuje dovolj preciznih podatkov o razmerjih odvisnosti. Opustitev sestave porocila o razmerjih z obvladujoco družbo predstavlja obstoj vzroka za domnevo, da je pri vodenju poslov v delniški družbi prišlo do hujše kršitve zakona (ZGD). Za imenovanje posebnega revizorja je treba dokazati obstoj vzroka za domnevo, da je pri postopanju prišlo do nepoštenosti ali hujših kršitev zakona ali statuta delniške dr...

Sklep nº I Cpg 1564/1999 of Gospodarski oddelek, February 20, 2001

Prvi odstavek 312. clena ZOR ureja le vrstni red vracunanja, ne pa tudi zapadlosti zamudnih obresti. Te tecejo do posameznega placila, ne pa do obvestila o vrstnem redu vracunavanja.

Sklep nº II Cpg 63/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2001

Upnik je v predlogu za izvršbo kot prvonavedeno sredstvo izvršbe predlagal prenos sredstev, ki jih ima dolžnik na racunu pri Banki Celje, d.d., Enoti Laško. V primeru izvršbe na sredstva na racunu pri banki, se za podjetnike ali druge osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost, krajevna pristojnost doloca po sedežu banke.

Sklep nº II Cpg 5/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2001

Ker sklep o izvršbi (1. odst. 44. cl. ZIZ) vsebuje iste podatke kot predlog za izvršbo, je bil tako sklep o izvršbi z dne 18.10.2000 izdan zoper dolžnika, ki tako oznacen, v sodnem registru ni bil vec vpisan.

Sodba nº I Cpg 964/99 of Gospodarski oddelek, February 20, 2001

Sodišce dokazni postopek izvaja le zaradi ugotovitve spornih dejstev, ker pa navedb tožece stranke o dejanski kvadraturi poslovnih prostorov tožena stranka ni izpodbijala, sodišce ni imelo razloga za izvedbo dokazov v tej smeri bi se tožena stranka sklicevanju tožece stranke na zmoto lahko izognila le v primeru, ce bi takoj potem, ko je bila o manjši kvadraturi poslovnega prostora z dopisom tožece stranke z dne 1.4.1996 seznanjena, pripravljena izpolniti pogodbo tako, da bi toženi stranki zag...

Sklep nº III Cpg 17/2001 of Gospodarski oddelek, February 20, 2001

Drugi odstavek 2. clena ZPPSL sicer doloca, da se stecajni postopek ne opravi, ce ima dolžnik enega samega upnika. Vendar velja ta domneva, da ni pravnega interesa za vodenje postopka, le v primeru, ce je predlagal stecajni postopek upnik, ne pa tudi v primeru, ce ga je predlagal dolžnik. Stecajni dolžnik ima namrec lahko utemeljen interes za zacetek stecajnega postopka (tudi ce ima le enega upnika), zato ta domneva o neobstoju interesa zanj ne drži.

Sklep nº II Cpg 48/2001 of Civilni oddelek, February 20, 2001

Dolžnik je v pritožbi navedel, da je upniku poravnal terjatev in obresti v celoti, vendar pa te trditve v postopku pred sodišcem prve stopnje ni navedel. Razen pavšalne trditve, da je terjatev placana, dolžnik tudi ni predložil nobenega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoce sklepati, da je bila terjatev placana po nastanku izvršilnega naslova

February 16, 2001

Sklep nº II Cpg 285/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, February 16, 2001

Vrednost predmeta, od katerega se odmeri cena izvršiteljske storitve, je enaka vrednosti terjatve iz naslova glavnice brez obresti in stroškov.

February 15, 2001

Sklep nº I Cpg 725/2000 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

Z vrocitvijo popravnega sklepa, s katerim je sodišce popravilo stroškovni izrek sodbe, je zacel teci rok le glede pritožbe zoper stroškovno odlocitev, ne pa tudi glede odlocitve o glavni stvari.

Sklep nº I Cpg 1425/2000 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

Po 1. tocki 2. odst. 4. clena, v zvezi s 1. odst. 3. clena Zakona o sodnih taksah (ZST) je taksna obveznost tožene stranke za ugovor nastala, ko je le-ta ugovor izrocila sodišcu, to je dne 21.6.2000

Sklep nº I Cpg 1274/2000 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

Naknadno uveljavljanje dajatvenega zahtevka kot posledicnega prej uveljavljenemu zahtevku na ugotovitve nicnosti pogodb, je v konkretnem primeru predstavljala spremembo tožbe, ni pa predstavljala povsem nove tožbe, saj je dajatveni zahtevek temeljil na isti že prej uveljavljeni dejanski podlagi - okorišcenju tožene stranke z nepremicninami, pridobljenimi na podlagi pogodb, katerih nicnost je bila uveljavljena.

Sklep nº II Cpg 100/2001 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

Niti ZPP niti ZIZ ne dolocata, da mora stranka, ki založi predujem za izvršilne stroške, dokazilo o tem poslati sodišcu. Po 3. odst. 38. clena ZIZ je ustavitev izvršbe izrecno predvidena le v primeru, ce predujem v danem roku ni bil placan oziroma doplacan.

Sodba nº I Cpg 746/2000 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

Zavezanec za placilo zdravstvenih storitev, opravljenih beguncem, je Republika Slovenija.

Sklep nº III Cpg 12/2001 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

Dolocba 3.odst. 2.cl. ZPPSL velja tudi takrat, ko bi moralo sodišce zaceti stecajni postopek na podlagi 2. odst. 58.cl. ZPPSL.

Sklep nº I Cpg 314/2000 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

Kadar je tožeca stranka zaradi zakljucka stecajnega postopka prenehala obstajati, vtoževana terjatev pa je bila prenešena na podlagi 5. odst. 99. cl. ZPPSL, ima tožnik glede vtoževane terjatve pravnega naslednika. V obravnavanem primeru torej ne gre za situacijo iz 5.odst. 83.cl. ZPP/77, temvec za situacijo iz 3.tocke 212.cl. ZPP/77 s posledico, ki jo doloca 1.odst. 215.cl. ZPP/77. Sodišce prve stopnje bi moralo postopek prekiniti in pravnega naslednika pozvati k prevzemu postopka.

Sklep nº II Cpg 7/2001 of Gospodarski oddelek, February 15, 2001

V izvršilnem postopku se za vprašanja, ki niso urejena v ZIZ, skladno s 15. clenom ZIZ smiselno uporablja Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP). V 39. clenu ZPP je izrecno doloceno, da se, ko je za ugotovitev stvarne pristojnosti, pravice do revizije in v drugih primerih po tem zakonu, odlocilna vrednost spornega predmeta, upošteva samo vrednost glavnega zahtevka (1. odst. 39. clena ZPP v zvei s 15. clenom ZIZ), medtem ko se obresti, stroški in druge postranske dajatve ne upoštevajo,...

February 14, 2001

Sklep nº III cpg 16/2001 of Gospodarski oddelek, February 14, 2001

Po dolocbi 1. odst. 93. clena ZPPSL se da predujem le za kritje stroškov, ki nastanejo do zacetka stecajnega postopka. Stroški, ki nastanejo po zacetku stecajnega postopka, se lahko krijejo le iz stecajne masa.

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners