Višja Sodišča: Opinions issued on March 2001

March 29, 2001

Sklep nº II Cpg 6/2001 of Gospodarski oddelek, March 29, 2001

Izbris družbe iz sodnega registra pomeni prenehanje pravne osebe, kar ima za posledico prekinitev postopka po samem zakonu (3. tocka 1. odst. 205. cl. ZPP v zvezi s 15. cl. ZIZ). Sklep o prekinitvi postopka je zgolj deklaratorne narave.

Sklep nº II Cpg 145/2001 of Gospodarski oddelek, March 29, 2001

Prisilna poravnava na terjatve, nastale po zacetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom, ne ucinkuje in jih mora dolžnik poravnati, kot se glasijo, upnik pa jih lahko tudi prisilno izterja po splošnih dolocbah izvršilnega prava.

Sodba nº I Cpg 680/2000 of Gospodarski oddelek, March 29, 2001

Ce sodišce dokaze, ki jih sicer ne bi smelo upoštevati, v nasprotju z zakonom upošteva, mora dati nasprotni stranki možnost, da se o dokazih, na katerih bo oprta odlocitev, izjavi. Prevzem premoženja bivše JLA v upravljanje po 9. cl. UZITUL še ne pomeni univerzalnega pravnega nasledstva vseh pogodbenih obveznosti (še posebej ne tistih, ki v casu osamosvojitve Republike Slovenije sploh še niso nastale), saj za kaj takega v navedenem ustavnem zakonu ni podlage.

Sklep nº I Cp 864/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Dedici osebnega dolžnika, katerega terjatev je zavarovana v zemljiški knjigi z ustanovljeno hipoteko, so osebni dolžniki. Tožbeni zahtevek po hipotekarni tožbi se torej mora glasiti tako, da so toženci dolžni priznati, da je tožnik upravicen zahtevati poplacilo svoje terjatve iz zastavljene nepremicnine in dopustiti poplacilo z izvršbo na nepremicnine. Ce je s hipoteko zavarovana terjatev zastarana, potem se lahko upnik poplaca le iz hipoteko obremenjene stvari, pri cemer zastarane terjatve z...

Sodba nº II Cp 1853/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Nacin vrednotenja obrestnega dela obveznosti, ki je akcesoren glavnicni obveznosti, mora biti enak vrednotenju glavnicne obveznosti (po enem od zgoraj navedenih nacinov), ki si ga stranka sama izbere. Tožnica je zahtevala tolarsko protivrednost devizne glavnice po tecaju Banke Slovenije, ki bo veljal na dan placila, zato ji pripadajo zamudne obresti po obrestni meri, kot se obrestujejo hranilne vloge na vpogled v ITL v tolarski protivrednosti na dan placila.

Sodba nº II Cp 104/2001 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Zahtevati izrocitev stvari v neposredno posest z upravicenjem njene uporabe smeta njen lastnik ali imetnik pravice stvarne služnosti rabe. Pravica se na podlagi pravnega posla pridobi z vpisom v zemljiško knjigo in ne že s sklenitvijo pravnega posla, ki predstavlja pravni naslov.

Sklep nº II Cp 1856/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Pravica, zahtevati placilo sodne takse, zastara v dveh letih po preteku leta, v katerem bi bilo treba takso placati (1. odstavek 9. clena ZST), pri cemer pa je treba na zastaranje takse paziti po uradni dolžnosti. Ker gre za obveznost doloceno z zakonom, za njeno zastaranje namrec ne velja obligacijsko nacelo, po katerem se zastaranje upošteva le, ce se dolžnik nanj sklicuje (primerjaj dolocilo 3. odstavka 360. clena Zakona o obligacijskih razmerjih). Ker je bila tožba toženi stranki že vroce...

Sodba nº II Cp 278/2001 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Dolocilo 122. clena ZD ureja poseben nacin prenehanja pogodbe o dosmrtnem preživljanju zaradi smrti preživljalca. Ker ni vedno mogoce šteti, da je preživljalceva obveznost osebne narave, zaradi njegove smrti pogodba ne preneha vedno, ampak lahko preide na osebe iz prvega odstavka 122. clena ZD, ce te v to privolijo (drugi odstavek 122. clena ZD). Ker je pogodba o dosmrtnem preživljanju z dne 14.8.1978 prenehala, tožnica uveljavlja zahtevek po tretjem odstavku 122. clena ZD. Vse okolišcine, s ...

Sodba nº II Cp 1881/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Odgovor na vprašanje, kaj pomeni "uporaba stanovanja" in kdaj nastopijo posledice zaradi "prenehanja uporabe", je treba iskati predvsem v dolocilu 2. odstavka 1. clena ZSR, ki opredeljuje vsebino stanovanjske pravice. Po navedenem dolocilu stanovanjska pravica zagotavlja njenim imetnikom, da pod pogoji, ki jih doloca zakon, trajno uporabljajo stanovanje v družbeni lastnini za zadovoljevenje osebnih in družinskih stanovanjskih potreb. Pojem "prenehanja uporabe" stanovanja v kontekstu 1. odstav...

Sklep nº I Cp 508/2001 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Res je sicer, da ni potrebno, da bi predlog v nepravdnem postopku vseboval dolocen zahtevek glede glavne in stranskih terjatev (prvi odst. 180. cl. ZPP), vendar pa mora obsegati opis razmerja oziroma stanje, o katerem naj sodišce odloci, dejstva, ki so pomembna za odlocitev, dokaze za te navedbe, podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga. Nujna sestavina predloga v postopku za delitev skupnega premicnega premoženja je vsekakor opis premicnin, ki spadajo v skupno premoženje udeležencev.

Sodba nº in sklep I Cp 119/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Javnopravna dopustnost gradnje je brez pomena za presojo utemeljenosti sosedskopravnega varstva.

Sklep nº III Cp 601/2001 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Ker je bila 3.11.1998 sklenjena nova sodna poravnava, ki je sodno poravnavo z dne 10.11.1996 delno spremenila, in sicer ravno glede terjatve dolžnika do upnika, je bila na ta nacin na novo dolocena obveznost, ki jo mora dolžnik izpolniti. To pomeni, da je bila s kasnejšo sodno poravnavo prejšnja v tistem delu, ki bi jo moralo sodišce prve stopnje prisilno izvršiti, dejansko razveljavljena, pa ceprav je formalno zapisana kot njena sprememba. Glede na to je podan ugovorni razlog iz 5. tocke 1. ...

Sklep nº III Cp 620/2001 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Po dolocbi 1. odst. 64. clena Zakona o o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je temeljni pogoj za vložitev ugovora, v katerem tretji zahteva, naj sodišce izrece za nedopustno izvršbo na predmet izvršbe po tretjem izkazana verjetnost, da ima na predmetu izvršbe pravico, ki preprecuje izvršbo. V skladu s citiranim dolocilom ZIZ je napotitev tretjega na pravdo po 2. odst. 65. clena ZIZ odvisna od presoje verjetnosti obstoja take pravice. Sodišce prve stopnje v izpodbijanem sklepu ni zavzelo stališca o ...

Sodba nº I Cp 705/2000 of Civilni oddelek, March 29, 2001

Nasproti položniku stvari, ki ni njen lastnik, shranjevalec ne more uveljavljati pridržne pravice.

March 28, 2001

Sklep nº II Cpg 208/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2001

Zoper sklep, s katerim sodišce med izvršilnim postopkom na predlog upnika dovoli izvršbo z novim izvršilnim sredstvom (in na nov predmet izvršbe), je ugovor dolžnika omejen na razloge, ki se nanašajo na novo izvršilno sredstvo (in nov predmet).

Sklep nº II Cpg 174/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Posledica iz 3. odst. 38. clena ZIZ je predvidena le za primer, da upnik predujma za stroške ne placa v postavljenem roku, ne pa tudi za primer, da sodišcu ne predloži dokazila o placilu.

Sklep nº I Cpg 334/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2001

Po clenu 453 ZPP se ne upoštevajo le tista dejstva in dokazi, ki jih stranka navaja v vlogah, ki niso navedene v 452. clenu ZPP. Tožena stranka je ugovor zastaranja terjatve podala v pripravljalni vlogi, podani skladno s 3. odst. 452. clena ZPP, ki je sodišce prve stopnje ni presojalo. Pri tem gre opozoriti, da ugovor zastaranja ni novo dejstvo, saj je zapadlost racuna in datum zacetka stecajnega postopka nad toženo stranko sodišcu znan. Gre le za materialnopravni zakljucek zastaranja, glede ...

Sodba nº in sklep I Cpg 385/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2001

Po dolocbi 4. odst. 416. clena ZGD imajo družbeniki (ce ni z družbeno pogodbo drugace doloceno) pri nakupu poslovnega deleža prednost pred drugimi osebami. Te prednostne pravice ni, ce je kupec družbenik.

Sklep nº III Cpg 28/2001 of Gospodarski oddelek, March 28, 2001

Zakon o financnem poslovanju podjetij (v nadaljevanju ZFPPod) v 30. clenu dopušca ugovor zoper sklep o zacetku postopka izbrisa po uradni dolžnosti v roku dveh mesecev od vrocitve sklepa, med drugim tudi v primeru, ce je bil vložen predlog za zacetek stecajnega postopka nad dolžnikom in založen predujem za zacetek stecajnega postopka po prvem odstavku 93. clena ZPPSL. Že navedeni dopustni ugovorni razlog zato dopušca možnost zacetka stecajnega postopka, ceprav je bil izdan v registrskem posto...

Sodba nº I Kp 374/2001 of Kazenski oddelek, March 28, 2001

Ceprav ni dvoma, da so lahko v ravnanju storilca, ki kupi ukradeno listino zato, da bi jo kasneje po vstavitvi svoje fotografije uporabil kot svojo, podani znaki tako kaznivega dejanja prikrivanja po prvem ali drugem odst. 221. cl. KZ, kakor tudi kaznivega dejanja ponarejanja listin po tretjem odst. 256. cl. KZ, pa se v obravnavanem primeru ni mogoce strinjati z zakljuckom sodišca prve stopnje, da so v ravnanju obdolženca podani tudi zakoniti znaki kaznivega dejanja prikrivanja po prvem odst....

Sodba nº I Cp 881/2000 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Zavarovalnica A lahko regresni zahtevek napram povzrocitelju prometne nesrece vtožuje na razlicnih pravnih podlagah. Vrnitev zneska odškodnine, izplacane na temelju kasko zavarovanja, sklenjenega pri njej, lastniku vozila, ki ga je vozil povzrocitelj vozila, zato pravilno zahteva na podlagi 1.odstavka 939.clena Zakona o obligacijskih razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78). Vrnitev odškodnine, izplacane zavarovalnici B, ki je svojemu zavarovancu (drugemu udeležencu v prometni nezgodi) odškodn...

Sklep nº I Cp 2097/99 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Pritrditi je treba pritožbeni navedbi, da terjatev tožece stranke do tožene stranke ni zastarana, ker ne predstavlja terjatve iz 1. tocke 1. odst. 378. cl. ZOR, torej terjatve dobavitelja za dobavo vode za potrebe gospodinjstva, za katero je predpisan enoletni zastaralni rok. Prvostopno sodišce je spregledalo ali zanemarilo odlocilno dejstvo, da vtoževane terjatve ne uveljavlja dobavitelj, pac pa na podlagi sklenjene pogodbe o upravljanju tožeca stranka kot upravnik, ki (smiselno) zatrjuje, d...

Sklep nº I Cp 119/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2001

1. Sodišce, razen v primeru, ko so izpolnjeni pogoji za prekinitev postopka iz 205. clena ZPP, ni dolžno pozivati nekoga tretjega (ki ni vložil tožbe) ali bi prevzel vlogo tožece stranke v postopku. 2. Stranka mora vložiti takšno vlogo, ki je razumljiva in obsega vse, kar je treba, da se lahko obravnava. V skladu z dolocbo drugega odstavka 105. clena ZPP mora vsaka vloga, torej tudi tožba, med drugim obsegati ime ter stalno oz. zacasno prebivališce oz. sedež strank... Ker v obravnavani zadevi...

Sodba nº I Cp 2004/99 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Clen 156 Ustave RS sodišcu nalaga prekinitev postopka in zacetek postopka pred Ustavnim sodišcem le za primer, ko samo sodišce meni, da je zakon, ki bi ga navedeni odlocitvi uporabili, protiustaven in torej ne za primer, kakršen je obravnavani, ko le stranka postopka tako meni.

Sodba nº in sklep II Cp 450/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2001

V skladu s 6. clenom Evropske konvencije o uresnicevanju otrokovih pravic je dopustna tudi taka oblika razgovora z otrokom, da ga po sodnikovem narocilu in namesto njega opravi center za socialno delo.

Sodba nº II Cp 923/99 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Po dolocbi 52. clena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v nadaljevanju ZZZDR; Ur. l. SRS, št. 14/89) je zakonec legitimiran izpodbijati veljavnost pravnega posla, s katerim je drugi zakonec razpolagal tudi z deležem skupnega premoženja prvega zakonca. Sporni posel je v takšnem primeru izpodbojen v celoti. Vendar pa je sodišce pri odlocanju vezano na postavljen tožbeni zahtevek. Ker tožnica ni zahtevala razveljavitve pogodbe v delu, ki naj bi predstavljal delež skupnega premoženj...

Sodba nº II Cp 1324/2000 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Zaradi poškodbe nosnega pretina je osemnajstletnemu tožniku zmanjšana prehodnost nosu in je zato primerna višina odškodnine 300.000,00 SIT.

Sodba nº II Cp 1207/2000 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Izvenzakonska skupnost je dalj casa trajajoca življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista sklenila zakonske zveze, ce ni razlogov, iz katerih bi bila zakonska zveza med njima neveljavna (2. odst. 10. cl. ZD in 12. cl. ZZZDR), kar pomeni, da se po vsebini ne razlikuje od življenjske skupnosti, kakršna praviloma obstaja med zakoncema. Skupnost mora imeti svoj zunanji izraz (ki se kaže v skupnem prebivanju, skupnem gospodinjstvu, ekonomski skupnosti) kot tudi notranje (custveno) razmerje, s...

Sodba nº I Cp 379/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Ce pride do poplave vode zaradi izlitja vode v stanovanju, je lastnik stanovanja iz katerega to izvira, odškodninsko odgovoren tistemu, ki mu je nastala škoda.

Sklep nº I Cp 174/2000 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Ce je med zakoncema (zunajzakonskima partnerjema) spor o deležih na nepremicnini, katere solastnik je tretja, v pravdi nezajeta oseba, katere delež pa tudi ni dolocen, se spor med zakoncema ne more rešiti, dokler delež tretje osebe ni dolocen. Zato mora tudi ta biti pritegnjena v pravdo.

Sklep nº III Cp 135/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Ker se dolžnik v ugovoru proti sklepu o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova spušca v sam obstoj terjatve, na navaja pa kakšne okolišcine, ki bi preprecevala izvršbo, je njegov ugovor neutemeljen.

Sklep nº III Cp 199/2001 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Dolžnica upnikove terjatve ni izpolnila, v ugovoru proti sklepu o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova pa ne navaja nobenega pravnoupoštevnega razloga, zaradi katerega tega ne bi bila dolžna storiti, zato je njen ugovor neutemeljen. Izvršba na dolžnikov solastninski delež na nepremicnini je dopustna, ker je dopustna prodaja idealnega deleža nepremicnine. Ce bi bilo na tak nacin poseženo v pravice tretjih, imajo tretji vse možnosti, da izvršbo preprecijo s samostojnim ugovorom (64.clen ZIZ).

Sklep nº III Cp 378/2000 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Ker je izvršiteljica zarubljene predmete pustila v hrambi pri dolžniku, strošek za storitev podjetja X d.o.o. iz naslova posredovanja in pomoci pri rubežu ni bil potreben za opravo izvršbe.

Sklep nº III Cp 1950/2000 of Civilni oddelek, March 28, 2001

Sodišce prve stopnje je za odmero cene izvršiteljske storitve kot vrednost terjatve pravilno upoštevalo le vrednost glavnega zahtevka.

March 27, 2001

Sodba nº Kp 107/2001 of Višje sodišče v Celju, Kazenski oddelek, March 27, 2001

Ce sodišce prve stopnje ob ugotovitvi, da je vinjena obtoženka to pot prvic kršila cestno prometne predpise, izrece stransko kazen po 39. cl. KZ v maksimalnem trajanju, pa se pri tem sklicuje na ekvivalentno zakonodajo v Evropi in na sedaj veljavni zakonodajnosti cestnega prometa, 39. cl. KZ pa oznaci za neživljenjski in preživeti, je stranska kazen izrecena v predolgem trajanju.

Sklep nº I Cp 1112/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2001

Ko se po pravnomocnosti sklepa o dedovanju najde novo premoženje, ki bistveno spreminja obseg zapušcine, mora sodišce na novo pridobiti dedne izjave. Ce pritožbo zoper dodatni sklep o dedovanju, s katerim je bilo novo premoženje dodeljeno dedicu iz prvega sklepa, brez da bi se ugotavljala volja dedicev glede novega premoženja, ne vložijo vsi prizadeti dedici, se ucinki vložene pritožbe raztezajo na vse prizadete dedice, saj so do delitve zapušcine dedici enotni sosporniki.

Sklep nº I Cp 433/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2001

V primeru, da sodišce doloci odškodnino po kriterijih, ki veljajo za nezazidana stavbna zemljišca, razlašcenec naceloma ni upravicen do dodatne odškodnine v zvezi z rastjem na zemljišcu.

Sklep nº I Cp 819/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 27, 2001

Upravljanja kabelskega sistema za dobavo radijskih in televizijskih signalov ni mogoce uvrstiti v kategoriji stvari ali stvarne služnosti. Zato ni predmet sodnega varstva v sporu zaradi motenja posesti.

Sklep nº II Cpg 170/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2001

Upnik je naloženi predujem za izvršilne stroške placal pravocasno. Zato za posledico, predvideno v 3. odst. 38. cl. ZIZ, ni bilo podlage.

Sklep nº II Cpg 182/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2001

Podatki v spisu zaenkrat kažejo, da obstaja dvom o pravilnosti vrocitve sklepa o izvršbi. Zato bo moralo sodišce prve stopnje pred ponovnim odlocanjem o ugovoru dolžnice odlociti o njenem predlogu za razveljavitev neutemeljenega potrdila o izvršljivosti.

Sklep nº II Cpg 183/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2001

Po 3. odst. 34. cl. ZIZ je mogoce dovoliti spremembo izvršbe z novimi sredstvi izvršbe poleg že dovoljenih in z novimi sredstvi izvršbe namesto že dovoljenih.

Sklep nº II Cpg 249/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2001

Dolžnica je vložila ugovor po izteku zakonsko dolocenega roka, zato je sodišce prve stopnje njen ugovor pravilno zavrglo kot prepozen.

Sklep nº II Cpg 156/2001 of Civilni oddelek, March 27, 2001

V predlogu za izvršbo navedena zastavna listina ni sklenjena v obliki izvršljivega notarskega zapisa, zato tudi ni izvršilni naslov v smislu dolocbe 3. tc. 2. odstavka 17. cl. ZIZ. Prav tako pa ne predstavlja verodostojne listine iz 2. odst. 23. cl. ZIZ.

Sodba nº I Cpg 1123/99 of Gospodarski oddelek, March 27, 2001

Ker ZPPSL izrecno dopušca pobot, je treba šteti, da izjava o pobotu, dana pred stecajem, sama po sebi ni izpodbojno pravno dejanje. Zakon v 2. odst. 117. cl. izrecno dopušca pobot in doloca celo manj stroge pogoje za prenehanje terjatve s pobotom kot 336. cl. ZOR. Ce pa je pobotanje samo del transakcije in je sklenjeno zato, da bi upnik bodocega stecajnega dolžnika prišel do popolnega poplacila svoje terjatve, je celotna transakcija (pobotanje in pravno dejanje, ki je bilo zato sklenjeno) izp...

Sklep nº I Cpg 355/2001 of Gospodarski oddelek, March 27, 2001

Tožeca stranka oziroma upnik mora predložiti listino o sporazumu glede krajevne pristojnosti k tožbi oziroma k predlogu za izvršbo. Ce je ne predloži, sodišce njenega kasnejšega ugovora krajevne nepristojnosti (zaradi sporazuma) ne more vec upoštevati.

Sklep nº I Kp 1243/2000 of Kazenski oddelek, March 27, 2001

Sodišce prve stopnje je v obrazložitvi najprej navedlo, da je obtoženkin zagovor prepricljiv, da je dogodke opisala popolno in da je njen opis logicen. Ob zakljucku sodbe pa je napisalo, da obtoženkin zagovor ni prepricljiv v zadostni meri. Sodišce prve stopnje je glede odlocilnega dejstva, torej ali je obtoženka storila kaznivo dejanje s sostorilci, v razlogih sodbe prišlo samo s seboj v precejšnje nasprotje, zaradi cesar je podana bistvena kršitev dolocb kazenskega postopka. Poleg tega pa s...

March 22, 2001

Sklep nº II Cpg 354/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Ce je upnik v predlogu za izvršbo uveljavljal tudi zakonite zamudne obresti od izvršilnih stroškov, sodišce pa je na takšen predlog izdalo racunalniški obrazec sklepa o izvršbi, v katerem je le navedlo, v kolikšni višini se odmerijo stroški upnika (brez omembe obresti), ob tem pa ni predloga za izvršbo zavrnilo glede uveljavljenih zamudnih obresti, se šteje, da so upniku priznane tudi zamudne obresti od izvršilnih stroškov.

Sklep nº II Cpg 365/2000 of Višje sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Ce upnik sporoci sodišcu, da je dolžnik poravnal terjatev, ki je predmet izvršilnega postopka, sodišce le ustavi postopek, pri tem pa ne razveljavi sklepa o izvršbi.

Sklep nº II Cpg 258/2001 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

V 4. odst. 40. clena ZIZ, ki ga je uporabilo tudi sodišce prve stopnje, je doloceno, da ce za predlog za izvršbo ni bila placana sodna taksa (ki mora biti placana po predpisih o sodnih taksah), ravna sodišce s takim predlogom smiselno kot z nepopolno vlogo. Ce taksa ni placana v naknadnem roku, se šteje, da je upnik predlog za izvršbo umaknil.

Sklep nº II Cpg 250/2001 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Ugovorne navedbe, da dolžnik nima osebnega avtomobila, niso razlog, ki bi prepreceval dovolitev izvršbe, saj v izpodbijanem sklepu niso konkretneje oznacene premicnine, ki naj bi bile predmet rubeža.

Sklep nº II Cpg 230/2001 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Sodba Okrožnega sodišca v Ljubljani, opr. št. Gp 164/97-11 z dne 7.6.1999, je pravnomocna in izvršljiva. To dokazuje klavzula pravnomocnosti na sodbi, za katero dolžnica ne trdi, da bi bila razveljavljena v postopku po 4. odst. 42. clena ZIZ. Ugovorni razlog iz 3. tocke 1. odst. 55. clena ZIZ ni podan.

Sklep nº I Cpg 747/99 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Pri upravljanju stanovanjske hiše gre za upravljanje solastne stvari. Po dolocilu 1. odst. 15. clena Zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih imajo solastniki pravico skupno upravljati stvar. Po dolocilu 2. odst. istega clena pa je za posle z rednim upravljanjem stvari potrebno soglasje solastnikov, katerih deli sestavljajo skupaj vec kot polovico njene vrednosti. Dogovor, ki ga sklene toliko lastnikov, da njihov delež presega polovico vrednosti hiše, je obvezujoc tudi za ostale solastn...

Sklep nº I Cpg 30/2001 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Za spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja javnega holdinga je pristojno sodišce za upravne spore.

Sodba nº I Cpg 239/2001 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Predlagatelj mora vrniti doseženo korist. Stecajna masa je bila oškodovana za celoten vtoževani znesek, vendar tožena stranka koristi ni dosegla v celotnem znesku, zato je dolžan vrniti le doseženo korist.

Sodba nº I Cpg 679/99 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

Odlocitve po 1.odst. 31.cl. Stanovanjskega zakona niso zgolj tiste odlocitve, ki imajo pravni ucinek le med "solastniki". V kontekstu odlocitev o upravljanju in obratovanju so lastniki upraviceni sprejemati tudi takšne odlocitve, ki povzrocajo pogodbena razmerja s tretjimi osebami.

Sodba nº I Cpg 325/2001 of Gospodarski oddelek, March 22, 2001

S sklenitvijo cesijske pogodbe je tožena stranka prejela premoženjsko korist v terjatvah. Premoženjska korist v denarju je toženi nastala šele z izterjavo oziroma poplacilom cediranih terjatev.

Sklep nº I Cp 388/2001 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Soposest stvari in posest služnosti sta razlicni vrsti posesti. Imata namrec razlicen objekt: pri soposesti stvari gre za situacijo, ko na isti stopnji posesti isto stvar poseduje vec oseb, pri posesti služnosti pa ne gre za posest stvari, marvec za posest pravice in se giblje v mejah dejanske uporabe nepremicnine drugega v obsegu, ki ustreza vsebini te služnosti. Posestnik služne stvari in posestnik služnosti zato nista soposestnika.

Sodba nº I Cp 61/2000 of Civilni oddelek, March 22, 2001

Za razliko od neto honorarja, ki predstavlja cisti dohodek avtorju brez odbitkov, terja tožnica v tej pravdi izplacilo bruto honorarja. To pomeni, da bo placilo javnih dajatev bremenilo tožnico in ne narocnika kot toženo stranko, ki bo seveda temu ustrezno, prilagodil obracun avtorskega honorarja.

March 21, 2001

Sodba nº Cp 839/00 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 21, 2001

Do odstopa mrežnice na desnem ocesu tožnika je prišlo, ko je tožnik dvigoval težko breme, vendar ne zaradi dvigovanja bremena, temvec zaradi operacije, ki je bila predhodno opravljena na desnem ocesu tožnika. Ker pri zdravem in neoperiranem ocesu ob dvigovanju težkega bremena nikoli ne pride do odstopa mrežnice, med delom tožnika in škodo, ki mu je nastala, ne obstoji pravno upoštevna vzrocna zveza.

Sklep nº Cp 1934/00 of Višje sodišče v Celju, Civilni oddelek, March 21, 2001

Dejstvo, da prvi rubež premicnin ni bil opravljen, ker dolžnika ni bilo doma, še ni razlog za sklepanje, da je potrebno dovoliti novo sredstvo izvršbe.

Sklep nº II Cpg 178/2001 of Gospodarski oddelek, March 21, 2001

Sodišce višino predujma doloci na podlagi lastne ocene o višini stroškov, ki bodo predvidoma nastali z opravo dejanja izvršbe.

Sklep nº I Cpg 480/2000 of Gospodarski oddelek, March 21, 2001

Nasprotne terjatve tožene stranke proti tožeci stranki (v stecaju), ki jih je sodišce prve stopnje ugotovilo v 3. tocki izreka izpodbijane sodbe je mogoce pobotati z ugotovljenimi terjatvami tožece stranke proti toženi stranki v 2. tocki izreka, saj so nastale obe do dneva zacetka stecaja. Zato veljajo za pobotane po dolocbi 2. odst. 117. clena ZPPSL. S pobotom pride do prenehanja terjatev, kar se zgodi takrat, ko se za pobot stecejo pogoji (2. odst. 337. clena ZOR).

Sodba nº I Cpg 1416/99 of Gospodarski oddelek, March 21, 2001

Tožeca stranka ne trdi, da je med pravdnimi strankami obstajal dogovor o deležu poplacila dolga osebi M., zato je svoj regresni zahtevek uperila zoper tožene stranke na podlagi 1. odstavka 424. clena ZOR po enakih delih. Na toženih strankah je bilo zato dokazno breme o drugacnem dogovoru med solidarnimi dolžniki. Ker torej tožene stranke niso uspele dokazati drugacnega notranjega razmerja pravdnih strank kot solidarnih dolžnikov, ima regresni zahtevek tožece stranke zoper vse pritožnice podla...

Sklep nº I Cpg 721/2000 of Gospodarski oddelek, March 21, 2001

Ce je bil namen strank pri sklenitvi prodajnih pogodb poplacilo terjatev tožene stranke z blagom, ne pa prevzem obveznosti, znacilnih za prodajno pogodbo, potem je šlo za navidezno (prodajno) pogodbo, s katero se je hotelo prekriti pravi namen strank, ki je bil v nadomestni izpolnitvi (1. odst. 308. clena ZOR). Ta bi bila izpodbojna po dolocbah 125. clena ZPPSL. Vnaprejšnji dogovor o pobotu bi gotovo kazal na takšen namen pogodbenih strank. Na podlagi spisovnih podatkov pa nanj ni mogoce skle...

Sodba nº I cpg 557/2000 of Gospodarski oddelek, March 21, 2001

Ravnanje prvostopenjskega sodišca v nasprotju z dolocbo 4. odst. 286. clena ZPP lahko pomeni (relativno) bistveno kršitev dolocb pravdnega postopka (1. odst. 339. clena ZPP), ce je vplivalo na zakonitost in pravilnost sodbe. Zakonitost se v tem kontekstu nanaša na uporabo materialnega prava, pravilnost pa na ugotovljeno dejansko stanje.

Sodba nº I Cpg 679/2000 of Gospodarski oddelek, March 21, 2001

Sodba, s katero je bil koncan spor v postopku majhne vrednosti, se sme izpodbijati samo zaradi bistvene kršitve dolocb pravdnega postopka iz 2. odst. 339. clena ZPP in zaradi zmotne uporabe materialnega prava

Sodba nº I Kp 644/2000 of Kazenski oddelek, March 21, 2001

Posredovanje pri prostituciji, kot je opredeljeno v 186. cl. KZ, je sicer sorodno kaznivemu dejanju zvodništva iz 185. cl. istega zakona, vendar se od njega razlikuje po opisanih nacinih izvršitve (pridobivanje, navajanje, spodbujanje, mamljanje ali kakršnokoli sodelovanje pri izrocitvi ženske drugemu za prostitucijo). Ker je v obravnavanem primeru obtoženec na podlagi objavljenega oglasa najprej z zainteresiranimi ženskami vzpostavil kontakt, nato pa se v osebnih stikih z njimi dogovoril za ...

Sodba nº I Kp 1363/2000 of Kazenski oddelek, March 21, 2001

Kjub temu, da se je obdolženec v ponovljenem postopku branil z molkom, pa njegovi prejšnji zagovori (katere je sodišce prve stopnje prebralo in jih v izpodbijani sodbi tudi ocenilo) v povezavi z listinsko dokumentacijo: porocilom CSD in zdravniškim izvidom (iz katerega izhaja, da je v posledici obdolžencevega pretepanja -tudi s palico - kriticnega dne oškodovanka utrpela številne udarnine in podpludbe po hrbtu, zadnjici, spodnjih okoncinah ter desni roki in izvin desnega zapestja udarnine) tu...

Sklep nº I Cp 449/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Proti sodni odlocbi se smejo pritožiti stranke in intervenienti, sicer se pritožba kot nedovoljena zavrže.

Sodba nº I Cp 572/2000 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Sankcij za pravne napake, ki jih lahko uveljavlja nasproti prodajalcu, kupec nepremicnmine ne more uveljavljati nasproti posredniku pri nakupu te nepremicnine.

Sklep nº I Cp 1851/2000 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Odškodninska obveznost tistega, ki je za škodo odgovoren je v poravnanju škode (1. odstavek 154. clena Zakona o obligacijskih razmerjih, v nadaljevanju ZOR). Škodo je mogoce povrniti na vec nacinov. Temeljni nacin je v tem, da odškodninski zavezanec vzpostavi prejšnje stanje (1. odstavek 185. clena ZOR), ce pa to ni mogoce ali pa ce ni nujno, da to stori odškodninski zavezanec, pa tako, da placa denarno odškodnino (3. in 4. odstavek 185. clena ZOR). Ce je odškodninski zavezanec sam vzpostavil...

Sodba nº II Cp 3/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Dolocbe ZOR o ucinkih razdrte pogodbe (132. clen) ter o posledicah neizpolnitve ali delne izpolnitve obveznosti, kadar je bila dana ara (80. in 81. clen), niso prisilne dolocbe. Stranki obligacijskega razmerja lahko zato v skladu z nacelom avtonomije strank (10. clen ZOR) ob razvezi oz. razdoru pogodbe (cetudi je le-ta posledica delne neizpolnitve obveznosti) razmerja med sabo uredita svobodno. V obravnavani zadevi sta pravdni stranki vse medsebojne obveznosti iz predkupne pogodbe uredili v d...

Sodba nº in sklep II Cp 1827/99 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Toženec je s podpisom lastne bianco menice prevzel obveznosti poplacila dolocenega dolga podjetja v stecaju, zato so pritožbene trditve o neodgovornosti za obveznost neutemeljene.

Sklep nº II Cp 602/2000 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Tožnikove navedbe v pritožbi se nanašajo na ocitek o zmotni ugotovitvi dejanskega stanja, kar ni razlog za izpodbijanje arbitražne odlocbe po dolocbi 485. cl. ZPP/77.

Sodba nº II Cp 650/2000 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Pogodbeni stranki se lahko dogovorita za višjo obrestno mero zamudnih obresti od obrestne mere zakonskih zamudnih obresti. Ta dogovor je omejen le s splošnimi ugovori po ZOR.

Sklep nº I Cp 715/2000 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Tožencevo nasutje gramoza na 150 m dolgi in 2 m široki poti, na kateri ima toženec sicer posest služnostne pravice hoje in vožnje, pomeni nedovoljeno in samovoljno ravnanje, zaradi katerega ima tožeca stranka ekonomski in pravni interes na sodno varstvo posesti.

Sklep nº I Cp 456/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Za pravno presojo razmerja med tožeco stranko - banko in toženci, ki so fizicne osebe, je treba uporabiti dolocilo 2. odst. 399. cl. ZOR, ki glede najvišje pogodbene obrestne mere med drugimi osebami napotuje na poseben zakon. Ker le-ta nikoli ni bil sprejet, dolocili 2. in 4. odst. 399. cl. ZOR, ki sta blanketni normi, ne ucinkujeta. Previsoko obrestno mero pogodbenih obresti je mogoce uspešno ugovarjati samo na podlagi dolocb, ki na splošno urejajo veljavnost pogodb oziroma njihovih posamez...

Sklep nº I Cp 75/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Eno od temeljnih nacel civilnopravnega razmerja je prirejenost strank. Za premoženjske in druge civilne pravice je znacilno, da so po pravilu dispozitivne narave, kar pa za odredbo policista po 120. cl. ZVCP ne velja. Že to kaže na neenak položaj udeležencev razmerja in na to, da udeleženec v prometu nima možnosti izbire. Ravno to pa se odraža tudi v tem, da se o tem razmerju (tudi stroških, ki so pri tem nastali) ne odloca v pravdnem postopku. Vožnja pod vplivom alkohola je prekršek (117. cl...

Sodba nº I Cp 1951/99 of Civilni oddelek, March 21, 2001

V sporu majhne vrednosti je pritožbeno sodišce vezano na dejansko ugotovitev prvostopnega sodišca, da škoda ni nastala. Zaradi odsotnosti enega od štirih nujnih pogojev za prisojo odškodnine je bilo z zavrnitvijo tožbenega zahtevka pravilno uporabljeno materialno pravo.

Sklep nº I Cp 233/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Redna sodišca so pristojna odlocati tudi o sporih o varstvu in vzgoji otrok (dodelitvi otrok), ce starši ne živijo skupaj, a se ne morejo sporazumeti, pri katerem izmed njiju bo otrok živel.

Sodba nº I Cp 155/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Ker tožnica ni organizirala, financirala, vodila ali sodelovala pri gradnji spornega objekta, v nobenem primeru ne more biti graditelj v smislu 24. clena ZTLR oz. v smislu, v casu gradnje uporabnega, pravnega pravila paragrafa 418 ODZ. Zato za odlocitev v obravnavani zadevi ni pomembno niti ali so lastniki zemljišca za gradnjo vedeli oz. so z njo soglašali, niti kakšna je vrednost objekta, niti ali je bil grajen kot zacasen ali kot trajen objekt.

Sklep nº III Cp 648/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Kot vrednost terjatve za odmero cene izvršiteljske storitve po vrednosti predmeta se upošteva samo vrednost glavnega zahtevka, obresti in druge stranske dajatve pa se ne upoštevajo, razen ce se uveljavljajo kot glavni zahtevek.

Sklep nº III Cp 609/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Ker je upnik predložil kot izvršilni naslov pravnomocno sodbo sodišca, na kateri je potrdilo o izvršljivosti, mora dolžnik predlagati razveljavitev potrdila pred sodišcem, ki je potrdilo o izvršljivosti izdalo (4. odstavek 42. clena ZIZ).

Sklep nº III Cp 375/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Sodišce višino predujma doloci na podlagi lastne ocene o višini stroškov, ki bodo predvidoma nastali z opravo dejanja izvršbe. Upnikova dolžnost, da vnaprej založi predujem za stroške za opravo izvršbe, je v zakonu jasno dolocena (drugi odstavek 38. clena ZIZ), zato je pritožbeno izvajanje o negotovosti uspeha rubeža v tem smislu pravno neupoštevno.

Sklep nº III Cp 181/2001 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Kadar je predlagana izdaja zacasne odredbe v zavarovanje upnikove nedenarne terjatve iz naslova skupnega premoženja zakoncev (1. odstavek 51. clena in 1. odstavek 58. clena ZZZDR), za odlocitev o verjetni izkazanosti terjatve ni bistveno, da imata zakonca poleg premoženja, na katerem je predlagano zavarovanje tudi drugo skupno premoženje ter da ima del skupnega premoženja v posesti zakonec, ki predlaga izdajo zacasne odredbe.

Sodba nº I Cp 1166/2000 of Civilni oddelek, March 21, 2001

Pravdni stranki sta v casu izvenzakonske skupnosti skupaj kupili stanovanje in na njem pridobili skupno lastnino. Dejstvo, da jima je pri tem z denarnim darilom pomagala tožnikova mati, tega ne spremeni.

Sodba nº I Cp 1596/99 of Civilni oddelek, March 21, 2001

1. Dejstvo, da intervju ni novinarsko neoporecen, še ne pomeni, da ga je treba obravnavati kot obicajen clanek in vse informacije oz. izjave v njem pripisati izkljucno novinarju. Zato je sodišce prve stopnje z izvedbo drugih dokazov pravilno ugotavljalo, ali predstavlja sporni del intervjuja izjave toženca ali pa pisanje novinarja. 2. Odškodnina zaradi posega v cast in dobro ime: -škodni dogodek: ocitek kaznivega dejanja (promet z orožjem) izrecen v casopisnem intervjuju: -škoda: duševne bole...

March 20, 2001

Sklep nº I Cp 1217/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 20, 2001

Ce iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka, zacne 30-dnevni rok za odgovor na tožbo teci šele od dneva, ko je tožnik tožbo popravil tako, da je sklepcna.

Sodba nº I Cp 397/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 20, 2001

Požar v stanovanju ni razlog zaradi katerega bi lahko prenehala lastninska pravica na nepremicnini.

Sodba nº I Cp 391/2000 of Višje sodišče v Kopru, Civilni oddelek, March 20, 2001

Nejasna dolocila splošnih pogojev zavarovanja je potrebno razlagati v korist zavarovanca (sklenitelja zavarovanja).

ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2018, vLex. Todos los Derechos Reservados.

Contents in vLex Slovenia

Explore vLex

For Professionals

For Partners